reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 7 wyrazy „Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowego Związku Kas Chorych,” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do sprawy zdrowia”;

2) w art. 19 wyrazy „7,5%” zastępuje się wyrazami „7,75%”;

3) w art. 31 a w ust. 1 w pkt 6 skreśla się wyrazy „Krajowego Związku Kas Chorych,”;

4) w art. 31 e w ust. 2 skreśla się wyrazy„oraz Krajowego Związku Kas Chorych”;

5) w art. 31f w ust. 2 skreśla się wyrazy „po zasięgnięciu opinii Krajowego Związku Kas Chorych”;

6) w art. 37:

a) w ust. 5 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy „po porozumieniu z Radą Krajowego Związku Kas Chorych oraz”;

b) skreśla się ust. 6;

7) w art. 38 w ust. 6 i w art. 39 w ust. 2 skreśla się wyrazy „na wniosek i po porozumieniu z Radą Krajowego Związku Kas oraz”;

8) w art. 38:

a) w ust. 7 wyrazy „Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Rady Krajowego Związku Kas” zastępuje się wyrazami „Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej”,

b) skreśla się ust. 8;

9) w art. 45 wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz Rady Krajowego Związku Kas” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej”;

10) w art. 47 w ust. 4 skreśla się wyrazy „po zasięgnięciu opinii Krajowego Związku Kas Chorych”;

11) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:

„Art. 53a. Finanse Kas Chorych są jawne.”;

12) w art. 54 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Rady Krajowego Związku Kas,”;

13) w art. 59a w ust. 8 skreśla się wyrazy „Rady Krajowego Związku Kas Chorych i”;

14) w art. 65:

a) w ust. 1 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 3,

b) skreśla się ust. 2;

15) w art. 69c w ust. 2 skreśla się wyrazy „Rady Krajowego Związku Kas Chorych i”;

16) w art. 73 w ust. 1 skreśla się pkt 7;

17) w art.75:

a) w ust. 2 wyrazy „21 członków” zastępuje się wyrazami „9 członków”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Członkowie rady Kasy Chorych posiadają wyższe wykształcenie oraz zdany egzamin na członka rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.”;

18) w art. 75b:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz przewodniczącego i członków komisji skarg i wniosków”,

b) skreśla się ust. 2;

19) w art.76:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) rozpatrywanie skarg i wniosków ubezpieczonych i udzielanie im odpowiedzi we współpracy z dyrektorem Kasy Chorych,”

b) w pkt 7 skreśla się wyrazy „oraz komisji skarg i wniosków”,

c) skreśla się pkt 10;

20) skreśla się art. 76a;

21) skreśla się art. 107–120;

22) w tytule rozdziału 7 skreśla się wyrazy „i Krajowego Związku Kas Chorych”;

23) w art. 124 skreśla się wyrazy „Krajowy Związek Kas Chorych oraz”;

24) w art. 128 w ust. 1 skreśla się pkt 4;

25) w art. 129 skreśla się ust. 2;

26) skreśla się art. 133;

27) w art. 135a w ust. 2 skreśla się wyrazy „Krajowego Związku Kas Chorych i”;

28) w art. 141 skreśla się wyrazy „oraz Krajowy Związek Kas Chorych”;

29) art.141b:

a) w ust. 1 wyrazy „Rada Krajowego Związku Kas Chorych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”,

b) w ust. 2 wyrazy „Rada Krajowego Związku Kas Chorych” zastępuje się wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”;

30) po art. 141d dodaje się art. 141e w brzmieniu:

„Art. 141e. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania Kasom Chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,

2) zakres niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych Kas Chorych oraz wzory i zasady przekazywania Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom zbiorczych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym będącym członkami Kasy Chorych,

3) zakres niezbędnych danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki, o których mowa w art. 141b ust. 1, Kasom Chorych i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza materiały informacyjne z instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.”;

31) w art. 151a w ust. 1 oraz w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy „i Krajowego Związku Kas Chorych”;

32) w art. 151c w ust. 5 skreśla się pkt 2;

33) w art. 154 wyrazy „Przewodniczący Rady Krajowego Związku Kas Chorych” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw zdrowia”;

34) w art.167:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i Krajowego Związku Kas Chorych”,

b) w ust. 8 w pkt 4 wyrazy „a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru i Krajowym Związkiem Kas Chorych” zastępuje się wyrazami „a świadczeniodawcami i Urzędem Nadzoru”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104 i Nr 117, poz. 1228) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27b w ust. 2 wyrazy „7,5%” zastępuje się wyrazami „7,75%”;

2) w art. 44 w ust. 6d pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w trakcie roku podatkowego poprzedzającego rok podatkowy dokonywali odliczeń, z wyjątkiem odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i art. 27b, lub korzystali z ulg, lub dokonują takich odliczeń w trakcie roku podatkowego.”

Art. 3.
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4p skreśla się wyrazy „Krajowego Związku Kas Chorych i”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 i z 2000 r. Nr 104, poz. 1104) w art. 31 w ust. 2 i w art. 44 w ust. 2 wyrazy „7,5%” zastępuje się wyrazami „7,75%”.
Art. 5.
1. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy sejmik województwa powoła radę Kasy Chorych na podstawie art. 75 ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kadencja rady Kasy Chorych powołanej na podstawie dotychczasowych przepisów upływa w dniu pierwszego posiedzenia rady Kasy Chorych powołanej na podstawie art. 75 ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 6.
1. Krajowy Związek Kas Chorych zakończy działalność w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Z dniem zakończenia działalności Krajowego Związku Kas Chorych minister właściwy do spraw zdrowia powoła likwidatora.

3. Po zakończeniu likwidacji likwidator złoży wniosek o wykreślenie Krajowego Związku Kas Chorych z rejestru prowadzonego przez sąd rejestrowy.

4. Majątek pozostały po zlikwidowanym Krajowym Związku Kas Chorych staje się majątkiem Skarbu Państwa będącym w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3–10,12–15, 19 lit. c), pkt 20–29 i 31–34 oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2001 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama