REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 144 poz. 930

USTAWA

z dnia 20 listopada 1998 r.

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz przez osoby duchowne.
Art. 2. [Formy podatku dochodowego]
1. Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

2. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

3. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa.

4. Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gmin.

Art. 3. [Zakaz łączenia dochodów (przychodów)]
Przychodów (dochodów) opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz. 1104), zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”.
Art. 4. [Definicje]
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 42, poz. 264 i z 1999 r. Nr 92, poz. 1045), z zastrzeżeniem pkt 2-4,

2) działalność gastronomiczna - usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów,

3) działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż w stanie nie przetworzonym nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone w mniejsze opakowania albo rozlane w butelki, puszki lub mniejsze pojemniki,

4) działalność usługowa w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu - sprzedaż detaliczną towarów ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, wozu konnego albo w inny sposób przenoszonych lub przewożonych z miejsca na miejsce,

5) działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika,

6) towary - towary handlowe, surowce i materiały podstawowe, z tym że:

a) towarami handlowymi są towary (wyroby) zakupione z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży w stanie nie przetworzonym,

b) surowcami i materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone, z tym że za surowce i materiały podstawowe nie uważa się paliw i olejów zużywanych w transporcie,

7) dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnętrzne oraz opis otrzymanego towaru; do udokumentowania zakupów towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

8) karty przychodów - indywidualne (imienne) karty przychodów pracowników prowadzone przez podatników dokonujących pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,

9) podatek dochodowy na ogólnych zasadach - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o której mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,

10) księgi - księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów, prowadzone na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

11) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

12) wolny zawód – działalność wykonywana w szczególności przez: lekarzy wszystkich specjalności, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarki, prawników, ekonomistów, inżynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, tłumaczy oraz księgowych.

Art. 5. [Wyłączenie obowiązku prowadzenia ksiąg]
Podatnicy opodatkowani na zasadach określonych w ustawie nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rozdział 2

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Art. 6. [Warunki opłacania ryczałtu od przychodów]

1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 8, podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, zwanej dalej „spółką”.

2. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody:

1) rolników prowadzących gospodarstwo rolne:

a) ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych minerałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

b) z usług świadczonych osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkół,

c) z usług o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczonych na rzecz kół łowieckich,

2) osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym także w domkach turystycznych, nie przekracza 12,

3) osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli:

a) sprzedają wytwarzane przez siebie wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej wyłącznie na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami; na równi z usługami traktuje się wytwarzanie wyrobów o charakterze ludowym i artystycznym z materiałów powierzonych oraz naprawę tych wyrobów,

b) ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług osiągają przychody w kwocie nie przekraczającej 47 074 zł [1] rocznie,

c) założą książkę zamówień.

3. Wytwórczością ludową i artystyczną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

4. Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 470 745 zł [2] , lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 470 745[3] ,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

5. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadził działalność samodzielnie, a także w formie spółki, opłaca w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

1) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w ust. 4 pkt 1, albo

2) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

6. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają również podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 470 745 zł [4] ; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Do podatników tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Art. 7. [Rozpoczęcie działalności w roku podatkowym]
1. Do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spółki za rozpoczęcie działalności uważa się datę uzyskania pierwszego przychodu przez tę spółkę.

2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:

1) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,

2) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.

Art. 8. [Wyłączenie opodatkowania w formie ryczałtu]
1. Przepisów rozdziału 2, z wyjątkiem art. 6 ust. 2, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a) prowadzenia aptek,

b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów),

c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d) wykonywania wolnych zawodów,

e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym:

a) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem,

b) po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie, na imię których prowadzona była działalność przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

2. Jeżeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców, mogą do dnia rozpoczęcia działalności, o którym mowa w art. 7, zawiadomić urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

4. Nie wyłącza opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganie dodatkowo przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze.

5. Przychody, o których mowa w ust. 4, podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Art. 9. [Zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu]
1. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie może być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez złożenie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemnego oświadczenia. W wypadku prowadzenia działalności w formie spółki, wszyscy wspólnicy składają wspólne oświadczenie urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

3. Podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia złożenia oświadczenia o zrzeczeniu złożyć:

1) urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 29 ust. 3 lub 4, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli wybierze tę formę i spełnia warunki określone w rozdziale 3, albo

2) urzędowi skarbowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, zawiadomienie o założeniu właściwych ksiąg od dnia 1 stycznia roku podatkowego lub od dnia rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, jeżeli wybierze opłacanie podatku dochodowego na ogólnych zasadach.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może być również złożone w tym samym oświadczeniu, w którym podatnik zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 10. [Zwolnienia od podatku dochodowego]
Zwolnienia od podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 48 ustawy o podatku dochodowym, stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1.
Art. 11. [Odliczanie wydatków od przychodu]
1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5–7 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 7 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 3, 5–7,12–17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104).

3. Za wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, uważa się wydatki poniesione na:

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

6) odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,

7) opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10) opłacanie tłumacza języka migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,

12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit. a),

14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do lat 16, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym,

b) leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych oraz szkolno-wychowawczych,

c) koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych.

4. Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 3 podlegają odliczeniu od przychodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Kas Chorych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo finansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy (środków) lub zwróconą z jakichkolwiek innych środków.

5. Podstawą do odliczenia wydatków, o których mowa w ust. 3, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatków, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 3 pkt 7, 8 i 14.

6. Warunkiem odliczenia, o którym mowa w ust. 5, jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo rentę szkoleniową, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.

8. Ilekroć w przepisach ust. 3-7 jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopień niepełnosprawności,

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo

b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.

9. Odliczenie, o którym mowa w ust. 5, może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną publicznej służby zdrowia.

Art. 12. [Wysokość ryczałtu]
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 8,5%:

a) przychodów z działalności usługowej, w tym z działalności gastronomicznej w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

b) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

c) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,

d) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

e) przychodów określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) i c),

f) przychodów ze świadczenia usług, określonych w art. 6 ust. 2 pkt 3,

g) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,

2) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,

c) przychodów z działalności wytwórczej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a),

d) przychodów ze sprzedaży wyrobów, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3,

3) 3,0% przychodów:

a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu,

b) z działalności usługowej w zakresie handlu,

c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług do klasy 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt (z wyjątkiem usług weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - usługi weterynaryjne,

d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,

e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 5–10 ustawy o podatku dochodowym,

f) osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2.

2. Podatek zryczałtowany, o którym mowa w ust. 1, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

3. Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów.

4. W przypadku gdy działalność jest wykonywana w formie spółki, przychody opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zyskach określonego w umowie. W razie braku takiego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Art. 13. [Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne]
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, o której mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego.

2. W przypadku dokonywania obniżki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14. [Kwoty obniżające ryczałt]
1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1, pomniejszony o kwotę składki, o której mowa w art. 13, ulega obniżeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjątkiem pkt 3 lit. b) ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 z wyjątkiem pkt 1 lit. d), ust, 4–6, ust. 7 pkt 1, ust. 7a–7c, ust. 8, 10–15 i ust. 17–19 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 7 ust. 24 i 25 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104).

Art. 15. [Ewidencja przychodów]
1. Podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2, prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, zwaną dalej „ewidencją”, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

2. Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatników uzyskujących przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 wyłącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, a także przychody, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3.

3. Obowiązek prowadzenia ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 4, powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika o założeniu ewidencji do dnia 20 stycznia roku podatkowego, w którym będą opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

4. Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego są obowiązani złożyć zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczęcia działalności.

5. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, zawiadomienie składa jeden ze wspólników. W przypadku gdy jeden ze wspólników ma miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową urzędu skarbowego, na którym również znajduje się siedziba spółki, obowiązek złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 i 4, ciąży na tym wspólniku.

6. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których dokonywane są zapisy, a także dowody zakupu, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostało powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym urząd skarbowy, w którym zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji, wskazując nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Art. 16. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, aby stanowiła dowód w postępowaniu podatkowym, sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) sposób prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o którym mowa w art. 15 ust. 1,

3) sposób prowadzenia książki zamówień, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. c).

Art. 17. [Oszacowanie przychodu]
W razie nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunków do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy określi wartość nie zaewidencjonowanego przychodu, w tym również w drodze oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 20%.
Art. 18. [Obowiązki płatników]
1. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, zwane dalej „płatnikami”, na których rzecz jest wykonywana działalność wymieniona w art. 6 ust. 2, są obowiązane do obliczania i poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy każdorazowej wypłacie należności.

2. Płatnicy nie są obowiązani do poboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym zawiadomi w formie pisemnej płatnika, że:

1) nie spełnia warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub

2) zrzekł się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy.

Art. 19. [Terminy]
1. Płatnicy przekazują kwoty pobranego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pomniejszone o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 13, w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym na rzecz podatnika dokonano wypłaty należności - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, płatnicy są obowiązani przesłać właściwym urzędom skarbowym w odniesieniu do przychodów, o których mowa:

1) w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 - zbiorcze deklaracje według ustalonego wzoru,

2) w art. 6 ust. 2 pkt 3 - imienne informacje według ustalonego wzoru.

3. W terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać podatnikom osiągającym przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości przychodu i pobranym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 20. [Spis z natury]
1. Podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej „spisem z natury”, na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani sporządzić również spis rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi, zwanych dalej „wyposażeniem”.

2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w ust. 1, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

3. Podatnik wycenia towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cenę zakupu rozumie się cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie - powiększoną o należne cło i podatek akcyzowy, opłaty wyrównawcze oraz opłaty celne dodatkowe, zaś w przypadku otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

4. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

5. Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją.

Art. 21. [Obowiązki podatników]
1. Podatnicy, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 15 ust. 2, są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania - na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika:

1) (skreślony),

2) zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

3. Przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące podatnicy mogą uwzględniać odliczenia i obniżki, o których mowa w art. 11, 13 i 14.

4. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.

5. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, urząd skarbowy wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Art. 22. [Utrata warunków opodatkowania ryczałtem]
1. W razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do określenia podatku dochodowego przyjmuje się dochód osiągnięty po utracie warunków do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozdział 3

Karta podatkowa

Art. 23. [Rodzaje działalności]

1. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność:

1) usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 [5] do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli,

2) usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części II tabeli,

3) usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi - w warunkach określonych w części III tabeli, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem,

4) gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części IV tabeli,

5) w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu - w warunkach określonych w części V tabeli,

6) w zakresie usług rozrywkowych - w warunkach określonych w części VI tabeli,

7) w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu - w warunkach określonych w części VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli,

9) w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług weterynaryjnych, w tym również sprzedaż preparatów weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-70, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40ex oraz 24.41.51-90.30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w związku ze świadczonymi usługami - w warunkach określonych w części IX tabeli,

10) w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi - w warunkach określonych w części X tabeli,

11) w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

2. Wyróżnik „ex”, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Art. 24. [Obowiązek wystawiania rachunków i faktur]
1. Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

2. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach lub w innej formie niż karta podatkowa albo którzy w roku podatkowym rozpoczęli działalność, nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1, w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dłuższym jednak niż cztery miesiące. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

3. Podatnicy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.

Art. 25. [Warunki opodatkowania]
1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1) złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2) we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 11 części tabeli,

3) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 6 ust. 2,

5) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

2. Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej:

1) prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu,

2) osiąganie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze - z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

3. Za usługi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uważa się czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące, o których mowa w załączniku nr 4.

4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w różnym zakresie lub prowadzi działalność w odrębnych zakładach, łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu zatrudnienia określonego dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najniższy stan zatrudnienia.

5. Podatnicy prowadzący działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 mogą być opodatkowani w formie karty podatkowej również wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki, pod warunkiem że łączna liczba wspólników oraz zatrudnionych pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli.

6. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracowników:

1) wlicza się również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego,

2) nie wlicza się:

a) członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy działalność prowadzona jest przez wspólników - tylko członków rodziny jednego ze wspólników,

b) osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy - w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie więcej niż trzech osób zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu; na równi z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy traktuje się uczniów szkół średnich oraz studentów, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,

c) osób pobierających emerytury lub renty - łącznie nie więcej niż dwóch,

d) pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników,

e) osób, na których rachunek jest prowadzona działalność po śmierci podatnika, jeżeli osoby te nie biorą udziału w prowadzeniu działalności,

f) jednego bezrobotnego absolwenta skierowanego, na podstawie odrębnych przepisów, przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu u pracodawcy przez okres nie przekraczający dwunastu miesięcy.

7. Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokości stawek podatku w odniesieniu do podatników, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby pracowników nie wlicza się małżonka, z zastrzeżeniem pkt 2 objaśnień do części V tabeli oraz pkt 1 objaśnień do części XI tabeli, i niepełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia działalności przez wspólników - do liczby pracowników nie wlicza się małżonka i niepełnoletnich członków rodziny tylko jednego wspólnika. Przy prowadzeniu działalności usługowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii - do liczby pracowników nie wlicza się ponadto osób zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracowników zatrudnionych wyłącznie do utrzymywania czystości w zakładzie, pod warunkiem że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników.

8. W przypadku powołania osób, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b), do odbycia zasadniczej służby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesięcy po złożeniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedłuża się o czas trwania służby, jeżeli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie urząd skarbowy w terminie siedmiu dni od dnia powołania do służby.

Art. 26. [Wysokość podatku]
1. Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 4, ustala się:

1) dla podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5-11 - według stawek miesięcznych określonych w tabeli,

2) dla podatników prowadzących działalność określoną w art. 23 ust. 1 pkt 2-4 - w granicach stawek miesięcznych określonych w tabeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 5, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki określonej dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki bezpośrednio poprzedzającej stawkę określoną dla stanu zatrudnienia odpowiadającego łącznej liczbie wspólników i pracowników, z tym że stawka ta nie może być niższa od określonej dla działalności wykonywanej bez zatrudnienia pracowników.

4. Jeżeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zgłosi prowadzenie działalności wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne wysokości stawek karty podatkowej, wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości, dla których przewidziana jest stawka najwyższa. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie handlu detalicznego oraz działalność gastronomiczną.

5. Liczbę mieszkańców miejscowości określonych w tabeli przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 27. [Stawki karty podatkowej]
1. Stawki karty podatkowej:

1) określone w części I tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, nie zatrudniają pracowników, w tym również osób określonych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a) i c), nie licząc małżonka,

2) określone w części V tabeli obniża się o 20% dla podatników, którzy ukończyli do dnia 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia lub są osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności, jeżeli przy prowadzeniu działalności w zakresie usług transportowych nie zatrudniają pracowników i członków rodziny,

3) określone w części I tabeli obniża się dla podatników, którzy zatrudniają pracowników będących osobami, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono co najmniej lekki stopień niepełnosprawności, o 10% na każdą osobę; obniżka stawki nie dotyczy osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d).

2. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może dodatkowo obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli w przypadkach szczególnie uzasadnionych - w stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1.

3. Na wniosek podatnika urząd skarbowy może obniżyć stawkę karty podatkowej określoną w części I tabeli, jeżeli rozmiar działalności podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczającym jednego pracownika, wskazuje na to, że określona w tabeli stawka byłaby oczywiście za wysoka.

4. W razie gdy podatnik prowadzi działalność wymienioną w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 w rozmiarach wskazujących na to, iż określone w częściach II-V i VIII-XI tabeli stawki byłyby oczywiście nieodpowiednie, stawki te mogą być na wniosek podatnika lub z urzędu obniżone lub podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%.

5. Podatnikom, którzy przy równoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują usługi i nie zatrudniają pracowników oraz osób, o których mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty podatkowej określone w części I tabeli obniża się o 80%; podatnicy ci nie mogą równocześnie korzystać z obniżek przewidzianych w ust. 1-4.

6. W przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 obniżkę stawki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje się, jeżeli wszyscy wspólnicy spełniają warunki uprawniające do tej obniżki.

7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy przed dniem 1 września 1997 r. uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy działające na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Art. 28. [Podwyższenie stawki karty podatkowej]
1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu działalności określonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem prowadzenia parkingów, pełnoletnich członków rodziny, nie licząc małżonka, a w przypadkach określonych w art. 25 ust. 5 - pełnoletnich członków rodziny jednego ze wspólników, nie licząc małżonka, a także w razie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. c) i d), podwyższa się stawkę karty podatkowej z tytułu zatrudnienia każdej z tych osób za miesiące, w których była zatrudniona:

1) o 40% stawki określonej dla działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

2) o 30% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,

3) o 20% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu dwóch pracowników,

4) o 15% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracowników,

5) o 10% stawki określonej dla działalności prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pięciu pracowników.

2. Wysokość stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie może być wyższa od stawki bezpośrednio następującej po stawce właściwej dla łącznej liczby wspólników i pracowników.

Art. 29. [Wniosek]
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik składa właściwemu urzędowi skarbowemu w deklaracji według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, od którego ma być zastosowana karta, a jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego - przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli do końca każdego roku podatkowego objętego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zgłosił likwidacji działalności, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie.

1a. Podatnik może w terminie do końca roku podatkowego zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, poczynając od roku następnego.

2. Podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej i wykonują równocześnie działalność, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, są obowiązani dołączyć do wniosku oświadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.

3. Właściwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej jest urząd skarbowy według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, a w razie niedopełnienia zgłoszenia działalności do ewidencji lub gdy działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu - według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a jeżeli nie można ustalić siedziby spółki - według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników.

4. Jeżeli działalność jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie objętym właściwością miejscową kilku urzędów skarbowych, właściwość ustala się według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibę działalności.

Art. 30. [Decyzja ustalająca wysokość podatku]
1. Urząd skarbowy, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników.

2. Jeżeli urząd skarbowy stwierdzi brak warunków do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzję odmowną. W tym przypadku podatnik jest obowiązany płacić:

1) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo

2) podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Podatnicy, o których mowa w ust. 2, korzystający dotychczas ze zwolnienia od obowiązku prowadzenia ksiąg albo ewidencji, o której mowa w art. 15 ust. 1, są obowiązani do założenia i prowadzenia właściwych ksiąg albo ewidencji, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja odmawiająca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 31. [Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne]
1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikający z decyzji, o której mowa w art. 30, podatnik obniża o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zasadę tę stosuje się również do podatników, o których mowa w art. 25 ust. 5.

2. Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejsza się kartę podatkową, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

4. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik jest obowiązany złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

5. Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zapłaconą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Art. 32. [Zrzeczenie się opodatkowania w formie karty podatkowej]
1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany od pierwszego dnia miesiąca następującego po zrzeczeniu zaprowadzić:

1) ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo

2) właściwe księgi i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

3. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiązany złożyć właściwemu urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru w ustawie o podatku dochodowym o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku do końca miesiąca, w którym zrzekł się opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla składania tej deklaracji. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany wpłacić różnicę pomiędzy kwotą podatku dochodowego wynikającego z deklaracji a kwotą podatku dochodowego zapłaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem się opodatkowania w tej formie.

Art. 33. [Rozpoczęcie działalności w ciągu roku podatkowego]
1. W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i którym okres tego zwolnienia upłynął z pierwszym dniem danego miesiąca.

3. W razie likwidacji działalności w ciągu roku podatkowego i zgłoszenia tego urzędowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiąc prowadzenia działalności pobiera się za okres do dnia zaprzestania działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Art. 34. [Przerwa w prowadzeniu działalności]
1. W razie zgłoszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym, z wyjątkiem podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, nie pobiera się podatku w formie karty podatkowej za pełny okres przerwy trwającej nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy, jeżeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczęcia i dnia jej zakończenia.

2. Zasadę, o której mowa w ust. 1, stosuje się do podatników prowadzących działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego, jeżeli przerwa została spowodowana chorobą, służbą wojskową, wyjazdem za granicę oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze co najmniej jednego miesiąca.

Art. 35. [Ewidencja zatrudnienia]
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników, w tym również wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o których mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), c), d) i f), są obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób, zwaną dalej „ewidencją zatrudnienia”.

2. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję zatrudnienia w miejscu wykonywania działalności albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzeżeniem ust. 3, jeżeli działalność jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakładu.

3. Podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu są obowiązani przechowywać ewidencję zatrudnienia w miejscu wykonywania działalności.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Art. 36. [Obowiązki podatników]
1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy:

1) o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:

a) powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,

b) mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,

2) o likwidacji prowadzonej działalności.

2. Nie uważa się za zwiększenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pełnoletniego członka rodziny w miejsce nieobecnego stałego pracownika, którego nieobecność trwa nieprzerwanie co najmniej dziesięć dni i jest spowodowana szczególnymi względami, w tym chorobą, urlopem, powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jeżeli w miejsce nieobecnego stałego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pełnoletniego członka rodziny, urząd skarbowy obniża stawkę karty podatkowej w sposób określony w art. 37.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia określonego w części I, II i IV tabeli:

1) nie więcej niż o trzech pracowników - jeżeli podatnik prowadzi działalność na terenie gmin wymienionych w odrębnych przepisach, określających wykaz gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy, albo

2) nie więcej niż o dwóch pracowników - jeżeli podatnik prowadzący gospodarstwo rolne wykonuje równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą w miejscowości o liczbie mieszkańców do 5000 oraz zawiadomi o tym urząd skarbowy.

5. Podatnikowi spełniającemu równocześnie warunki określone w ust. 4 pkt 1 i 2 przysługuje prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie więcej niż o trzech pracowników.

6. Z tytułu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

7. O zmianach, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej urząd skarbowy, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany. Jeżeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), należy w nim również podać szczegółowy zakres czynności, które osoba ta ma wykonywać.

8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wyłączona z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do dnia 31 grudnia danego roku podatkowego.

9. Liczbę mieszkańców, o której mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 37. [Zmiana wysokości podatku]
W razie zawiadomienia o zmianach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 3, zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej następuje poczynając od miesiąca, w którym zaszły okoliczności powodujące zmianę. Należność za ten miesiąc pobiera się w wysokości 1/30 dotychczasowej miesięcznej należności za każdy dzień części miesiąca przed dniem, w którym nastąpiła zmiana, zwiększonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesięcznej należności za każdy dzień pozostałej części tego miesiąca.
Art. 38. [Zrzeczenie się opodatkowania w formie karty podatkowej po zmianie wysokości podatku]
1. Podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Do końca miesiąca, w którym podatnik zrzekł się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, opłaca on za każdy miesiąc podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokości na dany rok.

Art. 39. [Zawiadomienie o utracie warunków opodatkowania]
1. Podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej urząd skarbowy o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:

1) ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo

2) właściwe księgi - chyba że jest zwolniony od tego obowiązku - i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

2. W stosunku do podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegających za część roku opodatkowaniu na ogólnych zasadach, za podstawę do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje się dochód osiągnięty od dnia utraty warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 40. [Wygaśnięcie decyzji]
1. W przypadku gdy podatnik:

1) poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujące nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej bądź ustalenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie niższej od należnej, lub

2) prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencję zatrudnienia bądź, mimo obowiązku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyższy od zgłoszonego urzędowi skarbowemu, lub

3) nie zawiadomi urzędu skarbowego w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 7, o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub

4) w rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym

- urząd skarbowy stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1.

2. W przypadkach określonych w ust. 1:

1) podatnicy są obowiązani płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy,

2) obowiązek założenia właściwych ksiąg powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została doręczona decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Art. 41. [Zaliczenie kwot wpłaconych z tytułu karty podatkowej]
W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 40, kwoty wpłacone z tytułu karty podatkowej zalicza się na podatek dochodowy określony na ogólnych zasadach za dany rok podatkowy.

Rozdział 4

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Art. 42. [Opodatkowanie osób duchownych]

1. Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych, zwany dalej „ryczałtem”.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają właściwy urząd skarbowy o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji.

Art. 43. [Kwartalne stawki ryczałtu]
1. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy określone są odpowiednio w załącznikach nr 5 [6] i 6 [7] do ustawy.

2. Kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i od przychodów wikariuszy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.

3. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.

Art. 44. [Składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne]
1. Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego.

2. Kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach.

3. Wysokość wydatków na cele, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

4. Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiązana złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczną deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Art. 45. [Czasowe pełnienie funkcji proboszcza]
1. Wikariusze lub inni duchowni pełniący czasowo funkcje proboszczów opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5.

2. Osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 5, właściwych dla liczby mieszkańców tej części parafii. Proboszcz parafii opłaca w takim przypadku ryczałt według stawki odpowiadającej liczbie mieszkańców, zmniejszonej o liczbę mieszkańców wydzielonej części parafii.

3. Rektorzy i inne osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację bez wydzielonej części parafii opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6, dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1 000 do 3 000, w zależności od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.

4. Osoby duchowne nie pełniące funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osiągają przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych, jeżeli zawiadomią urząd skarbowy o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w załączniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1 000 do 3 000, w zależności od miejsca zamieszkania.

Art. 46. [Decyzja ustalająca wysokość ryczałtu]
1. Urząd skarbowy właściwy według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej „właściwym urzędem skarbowym”, wydaje decyzję ustalającą wysokość ryczałtu, odrębnie na każdy rok podatkowy.

2. Właściwy urząd skarbowy, na wniosek osoby duchownej, odpowiednio obniża stawki ryczałtu określone w załącznikach nr 5 i 6, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Osoba duchowna jest obowiązana dołączyć do wniosku oświadczenie o liczbie wyznawców. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 47. [Termin wpłaty ryczałtu]
Osoby duchowne opłacają ryczałt, pomniejszony o zapłaconą w kwartale składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania - w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał - do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Art. 48. [Rozpoczęcie, zaprzestanie i przerwa w wykonywaniu funkcji]
1. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej.

2. W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji i zgłoszenia tego faktu właściwemu urzędowi skarbowemu, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczałtu w sposób określony w ust. 1.

3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.

Art. 49. [Zmiana miejsca wykonywania funkcji]
1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiązana w terminie siedmiu dni zawiadomić o tym urzędy skarbowe właściwe według dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiązek zawiadomienia dotyczy również odpowiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 właściwy urząd skarbowy, ustalając wysokość ryczałtu za okres do końca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis art. 48 ust. 1.

Art. 50. [Zwolnienie z obowiązku składania zeznań podatkowych]
Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem.
Art. 51. [Zrzeczenie się opodatkowania w formie ryczałtu]
1. Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych funkcji w ciągu roku podatkowego, i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez złożenie, właściwemu urzędowi skarbowemu, pisemnego oświadczenia lub w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2, jeżeli osoba duchowna zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu począwszy od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

3. Osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zawiadamiając o tym na piśmie właściwy urząd skarbowy w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość ryczałtu.

4. Przepis art. 9 ust. 3 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Przepisy wspólne

Art. 52. [Karty przychodów]

1. Podatnicy dokonujący pracownikom wypłat należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, są obowiązani prowadzić karty przychodów, o których mowa w art. 4 pkt 8.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia kart przychodów.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) zbiorczych deklaracji i imiennych informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3,

2) zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,

3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o którym mowa w art. 29 ust. 1,

4) rocznych deklaracji o wysokości składki zapłaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 4,wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania.

Art. 53. [Ulga uczniowska]
1. Podatnicy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 mogą korzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, polegającej na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanej dalej „ulgą uczniowską”.

2. Ulga uczniowska, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu. Ulga ta przysługuje także w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniów jest przynajmniej jeden ze wspólników lub pracownik osoby (spółki) prowadzącej działalność gospodarczą.

3. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu.

4. Ulga uczniowska nie przysługuje za wyszkolenie pracownika będącego już wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub innym zawodzie.

5. Wysokość ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zależy od okresu szkolenia wynikającego z umowy o pracę.

6. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika stanowi równowartość:

1) sześciokrotności najniższego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, określonego za miesiąc, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy,

2) dziesięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące.

7. Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi.

8. Kwoty ulg uczniowskich, określone w ust. 6, podwyższa się o 20% podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejscowościach o liczbie mieszkańców do 5.000 oraz w gminach o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, określonych w odrębnych przepisach. Podwyżka ulgi uczniowskiej o 20% przysługuje także wtedy, gdy po zakończeniu szkolenia gmina, w której prowadzona jest działalność, wykreślona została z wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

9. Kwoty ulg uczniowskich określone w ust. 6 i 8 dodatkowo podwyższa się o 20% podatnikom, którzy w danym roku podatkowym zakończyli szkolenie więcej niż jednego pracownika; podwyżka przysługuje z tytułu zakończenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu każdego następnego pracownika.

10. Ulga uczniowska przysługuje, jeżeli zatrudnienie pracownika w celu nauki zawodu trwało przez cały okres szkolenia wynikający z umowy o pracę w celu nauki zawodu.

11. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od podatnika, a pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika - przysługującą z tytułu wyszkolenia ulgę uczniowską dzieli się między obydwu podatników, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonego przez nich szkolenia. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z winy szkolącego podatnika, ulga uczniowska przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u którego pracownik ukończył naukę zawodu.

12. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, ulga uczniowska przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ich udziału w dochodach spółki. W przypadku zmiany wspólnika w ciągu okresu szkolenia przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do podatników, którzy na podstawie umowy zawartej ze szkołą prowadzą zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniów szkół zasadniczych, techników, liceów zawodowych i policealnych szkół zawodowych, zwane dalej „praktyczną nauką zawodu”, pod warunkiem że praktyczna nauka zawodu trwała nie krócej niż 10 miesięcy.

14. Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o których mowa w ust. 1-13, podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku gdy podatnik jest opodatkowany w formie karty podatkowej – w urzędzie skarbowym, o którym mowa w art. 29 ust. 3, w terminie miesiąca od daty złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub od daty zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Podatnik jest obowiązany dołączyć do wniosku dokument stwierdzający datę złożenia przez pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu wynikiem pozytywnym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 11, również oświadczenie stwierdzające przyczyny krótszego okresu szkolenia. Wniosek o ulgę uczniowską, o której mowa w ust. 13, powinien zawierać następujące dane: datę zawarcia ze szkołą umowy o praktyczną naukę zawodu, imię i nazwisko ucznia, datę rozpoczęcia i zakończenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

15. Jeżeli podatnik w okresie korzystania z ulgi uczniowskiej zmieni formę opodatkowania i jest opodatkowany w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym, nie wykorzystaną część ulgi w zryczałtowanym podatku dochodowym odlicza od podatku dochodowego.

16. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 14, stosuje się przepisy art. 162–164 Ordynacji podatkowej.

Art. 54. [Wysokość stawek]
1. Poczynając od roku podatkowego 2000 kwoty określone w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b), ust. 4 pkt 1 i ust. 6 oraz stawki określone w załącznikach nr 3, 5 i 6 ulegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3, pomija się końcówki wyrażone w groszach.

3. Przy obliczaniu stawek określonych w części I tabeli w zakresie usług parkingowych, części VI oraz częściach VIII-XI tabeli stawki zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że kwoty wynoszące:

1) mniej niż 5 groszy pomija się,

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.

Art. 55. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 56. [Podatek dochodowy od osób fizycznych]

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686, Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 141, poz. 943 i 945, z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756 i Nr 137, poz. 887) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 3 wyrazy „w art. 30 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrazami „w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930), zwanej dalej «ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym»” ;

2) w art. 26:

a) w ust. 5 wyrazy „zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 6” zastępuje się wyrazami „ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”,

b) w ust. 13 wyrazy „art. 30 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”,

c) dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Wydatki na cele określone w ust. 1 podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.” ;

3) w art. 27a:

a) w ust. 7 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydatki na cele określone w ust. 1 nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.”,

b) w ust. 16 wyrazy „art. 30 ust. 4” zastępuje się wyrazami „art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym” ;

4) w art. 30:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 6 i 8,

b) skreśla się ust. 2,

c) w ust. 3 wyrazy „pkt 1-6 i 8” zastępuje się wyrazami „pkt 1-5 oraz 9 i 11”

d) skreśla się ust. 4,

e) w ust. 5 skreśla się pkt 2,

f) skreśla się ust. 6 i 7;

5) w art. 41 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz w pkt 8, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy”.

Art. 57. [Termin złożenia wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej]
1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej od dnia 1 stycznia 1999 r. może być złożony nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.

2. Obowiązek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy podatników, którzy do końca 1998 r. prowadzili działalność gospodarczą i byli opodatkowani w formie karty podatkowej.

3. Zrzeczenie z opodatkowania w formie ryczałtu od dnia 1 stycznia 1999 r., o którym mowa w art. 51 ust. 1, może nastąpić nie później niż do dnia 20 stycznia 1999 r.

Art. 58. [Wejście w życie]
[8] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z tym że przepisy art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik 1. [WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) OBJĘTYCH RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH]

Załączniki do ustawy z dnia 20 listopada
1998 r. (poz. 930)

Załącznik nr 1

WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) OBJĘTYCH RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Objaśnienie: Wyróżnik „ex” oznacza, że zakres wyrobów objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

 

1

28.61.1 ex

Wyroby nożownicze

 

 

2

28.63.14 ex

Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych

 

 

3

28.75.24 ex

Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków itp., ramki z lusterkami, wykonane z metali pospolitych

 

 

4

28.75.27 ex

Wyroby z metali pospolitych pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 

 

5

28.75.27-43.30

Wyroby kowalstwa artystycznego

 

 

6

28.75.27-59.81

Wyroby brązownicze i kowalstwa artystycznego

 

 

7

31.50.2 ex

Lampy i osprzęt oświetleniowy

 

 

8

33.50.26 ex

Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części

 

 

9

36.21.10-20.00 ex

Medale

 

 

10

36.22.13 ex

Wyroby jubilerskie oraz ich części; wyroby jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części

 

 

11

36.22.14 ex

Wyroby wykonane z metali szlachetnych pozostałe; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych

 

 

 

z wyjątkiem

 

 

 

 

36.22.14-70.00

Katalizatory, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny

 

 

12

36.61.10 ex

Biżuteria sztuczna

 

 

 

 

 

 

 

Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

26.21.11 ex

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe z porcelany

2

26.21.12 ex

Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego (poza porcelaną)

3

26.21.13 ex

Statuetki i inne dekoracyjne wyroby ceramiczne

4

26.25.12 ex

Wyroby ceramiczne pozostałe, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane

5

31.50.2 ex

Lampy i osprzęt oświetleniowy

6

33.50.26 ex

Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części

7

36.61.10 ex

Biżuteria sztuczna

8

36.63.61-39 ex

Fajki i cybuchy z innych materiałów

9

36.63.61-50 ex

Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek

10

92.31.10-00.22 ex

Rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne

11

92.31.10-00.42 ex

Wyroby artystyczne z ceramiki, współczesne

 

Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

26.13.12

Kieliszki i szklanki poza szklano-ceramicznymi

2

26.13.13

Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.

3

26.15.24

Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane płyty z nazwami firm itp.

4

26.15.26

Wyroby szklane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

5

36.61.10-90.1

Biżuteria sztuczna szklana

6

92.31.10-00.43

Wyroby artystyczne ze szkła, współczesne

 

Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

20.40.12-50.1

Beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego

2

20.40.12-50.2

Beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego

3

20.40.12-50.3

Baryłki do płynów drewniane

4

20.51.12

Przybory stołowe i kuchenne drewniane

5

20.51.13

Intarsje i inkrustacje drewniane, kasety drewniane na biżuterię lub sztućce, statuetki i inne ozdoby drewniane

6

20.51.14

Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów drewniane i pozostałe artykuły z drewna

7

20.52.15

Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i plecionkarskie

 

z wyjątkiem:

20.52.15-30.31

20.52.15-30.32

20.52.15-30.40

 

Maty z trzciny pospolitej izolacyjne

Maty z trzciny pospolitej podtynkowe

Maty ze słomy izolacyjne dla budownictwa

8

21.22.11-50

Serwetki i obrusy z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue

9

21.22.12-90.12

Wyroby do użytku domowego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue - firanki

10

21.25.14-77.10

Koronki i hafty z papieru lub tektury

11

22.22.20-17.00

Pamiętniki

12

22.22.20-80

Albumy na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury

13

36.11.12

Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej

14

36.13.10-90.30

Meble kuchenne drewniane regionalne i artystyczne

15

36.14.12

Meble drewniane do sypialni, jadalni oraz drewniane meble salonowe

16

36.14.13

Meble drewniane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

17

36.14.14

Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z innych materiałów, łącznie z meblami trzcinowymi, wiklinowymi, bambusowymi lub wykonanymi z podobnych materiałów

18

36.61.10-90.91

Biżuteria sztuczna, pozostała - z drewna

19

36.63.61-35.10

Fajki i cybuchy z drewna lub korzenia - o charakterze pamiątkarskim

20

36.63.61-50

Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek

 

Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

17.20.10 ex

Tkaniny (z wyjątkiem tkanin specjalnych) z włókien naturalnych innych niż bawełniane

2

17.20.20 ex

Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych)

3

17.20.40 ex

z wyjątkiem:

Plusz, welwet, inne tkaniny strzyżone, tkaniny ręcznikowe i inne specjalne

 

17.20.40-70

Gaza (bez zaliczonej do 17.54.11.30)

 

17.20.40-90

Tkaniny z włókien szklanych (łącznie z tkaninami wąskimi)

4

17.40.11 ex

Koce (z wyjątkiem kocy elektrycznych) i pledy turystyczne

5

17.40.12 ex

Bielizna pościelowa

6

17.40.13 ex

Bielizna stołowa

7

17.40.14 ex

Bielizna do celów toaletowych i kuchennych

8

17.40.15 ex

Zasłony (łącznie z draperiami), rolety; zasłony lub lambrekiny łóżkowe

9

17.40.16 ex

Wyroby wyposażenia wnętrz pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp.

10

17.51.11 ex

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane

11

17.51.12 ex

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, tkane

12

17.51.13 ex

Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, z nitkami powiązanymi w pęczki

13

17.51.14 ex

Dywany i pozostałe włókiennicze wykładziny podłogowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym z filcu)

14

17.54.11 ex

Tkaniny wąskie; wyroby wykończeniowe itp.

15

17.54.12 ex

Tiul i inne tkaniny siatkowe, tkaniny o ściegu dzianinowym lub szydełkowym; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu

16

17.54.13 ex

Hafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywu

 

Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

17.40.12 ex

Bielizna pościelowa

2

17.40.13 ex

Bielizna stołowa

3

17.71 ex

Trykotaże

4

17.72 ex

Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane lub szydełkowe

5

18.22 ex

z wyjątkiem:

18.22.4

Ubiory wierzchnie pozostałe

Odzież używana i inne używane wyroby włókiennicze

6

18.23 ex

z wyjątkiem:

18.23.25

Bielizna

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części

7

18.24 ex

z wyjątkiem:

18.24.12

Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i inna odzież, z materiałów o splocie dzianinowym lub szydełkowym

 

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

18.10.10 ex

Odzież ze skóry lub skóry wtórnej

2

18.30.12 ex

Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy)

3

19.20.11 ex

Wyroby rymarskie przeznaczone dla każdego rodzaju zwierząt, wykonane z dowolnego materiału

4

19.20.14-50.00 ex

Wyroby ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane

5

19.30 ex

Obuwie

6

92.31.10-00.46 ex

Wyroby artystyczne ze skóry, współczesne

 

Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa wyrobu

1

2

3

1

33.20.32-55.00 ex

Przyrządy traserskie

2

36.30.12-90.20 ex

Mandoliny i mandole

3

36.30.12-90.30 ex

Banjo

4

36.30.12-90.90 ex

Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie wymienione

5

92.31.10-00.12 ex

Obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, druki reklamowe wykonane ręcznie, współczesne

6

92.31.10-00.22 ex

Rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne

 

7

36.63 ex

Wyroby pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

 

Załącznik 2. [WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG]

Załącznik nr 2

WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG

Objaśnienie: Wyróżnik „ex” oznacza, że zakres usługi wymieniony w załączniku jest węższy niż określony w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

 

Lp.

Symbol PKWiU

Nazwa usługi

1

2

3

1

22.33.10

Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji

2

50.10.30

Usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych

3

50.30.30

Usługi pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

4

50.40.30

Usługi pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich

5

grupa 51.1

Usługi pośrednictwa w handlu hurtowym

6

grupa 55.1

Usługi hoteli

7

grupa 55.2

Usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

8

63.12.12

Usługi magazynowania i przechowywania cieczy i gazów

9

63.12.14-00.30

Usługi magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych

10

63.21.24

Usługi parkingowe

11

63.21.25-00.10

Usługi obsługi centrali wzywania radio-taxi

12

63.22.12

Usługi pilotowania

13

grupa 63.3

Usługi organizatorów i pośredników turystycznych

14

sekcja J

Usługi pośrednictwa finansowego

15

 

sekcja K

z wyjątkiem:

71.3

71.4

72.40.10 ex

72.5

74.40.12 ex

74.70.12

74.70.13

74.70.14

74.70.15

74.70.16

74.82

74.84.15

Usługi związane z nieruchomościami, wynajem, nauka i prowadzenie działalności gospodarczej

Usługi wynajmu pozostałych maszyn i urządzeń

Usługi wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Usługi baz danych - dotyczy wyłącznie baz danych dotyczących informacji handlowej i usługowej

Usługi konserwacji i napraw maszyn biurowych, księgujących i liczących

Usługi planowania, opracowywania i zamieszczania reklam - dotyczy wyłącznie

Usługi mycia okien

Usługi sprzątania tradycyjnego

Usługi sprzątania specjalistycznego

Usługi czyszczenia pieców i kominów

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów, pozostałe

Usługi związane z pakowaniem

Usługi organizowania wystaw, targów i kongresów

16

sekcja L

z wyjątkiem:

75.25.11

75.25.12 ex

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Usługi związane ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom

Usługi ochrony przeciwpożarowej pozostałe - dotyczy wyłącznie pozostałej działalności straży pożarnej

17

sekcja M

z wyjątkiem:

80.10.11 ex

Usługi w zakresie edukacji

Usługi wychowania przedszkolnego - dotyczy wyłącznie przygotowania dzieci do nauki w szkole

18

85.1

Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

19

85.32.13

85.32.14

85.32.15

Usługi poradnictwa dla dzieci, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Usługi opieki społecznej świadczone przez instytucje o charakterze doraźnym

Usługi opieki społecznej związane z przystosowaniem zawodowym

20

dział 91

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

21

dział 92

z wyjątkiem:

92.53

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem

Usługi związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami z obiektami chronionej przyrody

22

93.05 ex

Usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - dotyczy wyłącznie biur matrymonialnych, opieki doraźnej, robienia zakupów, działalności wróżbitów, astrologów, działalności w zakresie usług towarzyskich

 

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa

 

Lp.

Zakres działalności

Ozna­czenie stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5 000

ponad 5 000 do 50 000

powyżej 50000

1

2

3

4

5

6

1

usługi ślusarskie

0

263

308

336

1

453

491

565

2

578

665

755

3

724

828

921

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

0

190

206

235

1

362

390

417

2

446

491

549

3

usługi rusznikarskie

0

133

150

161

1

248

293

323

4

usługi w zakresie złotnictwa–jubilerstwa – dla ludności

0

308

336

336

1

521

596

596

2

782

871

871

5

usługi grawerskie

0

277

308

351

1

506

578

653

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

0

248

293

323

1

464

506

578

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

0

549

549

549

1

1073

1073

1073

8

usługi kowalskie

0

133

150

161

1

263

308

336

2

362

390

417

3

399

436

472

 

1

2

3

4

5

6

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

0

277

323

351

1

506

578

653

2

769

878

963

3

963

1062

1155

10

usługi w zakresie kotlarstwa

0

248

293

323

1

446

491

549

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

0

219

248

277

1

399

428

464

2

506

578

653

3

609

695

782

4

740

842

933

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

0

133

161

178

1

277

308

351

2

372

408

436

3

428

464

506

4

472

536

609

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

0

161

190

206

1

362

399

428

2

464

506

578

3

565

638

724

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

0

178

190

219

1

362

390

417

2

446

491

549

3

521

596

665

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

0

178

190

219

1

372

408

436

 

1

2

3

4

5

6

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

0

219

248

277

1

417

453

491

17

usługi zegarmistrzowskie

0

133

161

178

1

293

323

362

2

380

417

446

3

436

483

536

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

0

390

417

453

1

755

858

941

2

1083

1189

1307

3

1385

1585

1786

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą

0

235

263

293

1

446

491

549

2

596

683

769

3

782

900

975

4

900

996

1083

5

1049

1155

1264

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

0

293

323

362

1

521

609

683

2

769

886

963

3

921

1006

1104

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

0

190

219

248

1

390

417

453

2

483

549

624

22

usługi w zakresie tele-
i radiomechaniki

0

190

206

235

1

372

408

436

2

464

506

578

3

609

695

782

4

740

842

933

 

1

2

3

4

5

6

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

0

380

380

380

1

653

653

653

2

871

871

871

3

985

985

985

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

0

263

308

336

1

464

506

578

2

653

755

842

3

812

911

996

25

szklarstwo *

0

235

235

235

1

453

453

453

2

578

578

578

3

695

695

695

26

witrażownictwo*

0

178

190

219

1

362

399

428

2

446

491

549

3

453

578

653

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

0

235

263

293

1

417

453

491

2

549

624

709

3

695

782

886

28

kołodziejstwo*

0

178

178

178

1

351

351

351

2

428

428

428

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

0

150

178

190

1

308

351

380

2

390

417

453

3

428

464

506

30

usługi tapicerskie

0

161

190

206

1

362

399

428

2

453

491

565

3

521

609

683

31

bednarstwo*

0

119

119

119

1

248

248

248

2

336

336

336

32

koszykarstwo*

0

293

293

336

1

665

665

665

2

941

941

941

 

1

2

3

4

5

6

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

0

161

161

161

1

351

351

351

34

gręplarstwo*

0

90

103

119

1

235

263

293

2

308

351

380

35

kilimiarstwo*

0

206

206

206

1

417

417

417

2

521

521

521

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

0

103

103

103

1

235

235

235

37

usługi hafciarskie

0

150

161

161

1

293

323

323

2

390

417

417

3

446

483

483

4

483

536

536

38

dziewiarstwo na drutach i
szydełkach *

0

61

61

61

1

161

161

161

2

219

219

219

39

repasacja pończoch

0

61

61

61

1

161

161

161

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

0

103

119

133

1

248

277

308

2

336

372

399

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

0

103

119

133

1

248

277

308

2

336

372

399

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

0

161

161

161

1

323

323

323

2

408

408

408

43

modniarstwo*

0

178

178

178

1

351

351

351

2

436

436

436

 

1

2

3

4

5

6

44

usługi krawieckie

0

90

103

119

1

190

219

248

2

308

351

380

3

390

417

453

4

417

453

491

5

472

536

609

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

0

61

61

61

1

133

150

161

2

178

190

219

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

0

206

235

235

1

417

453

453

2

549

624

624

3

724

812

812

47

cholewkarstwo*

0

133

133

133

1

293

293

293

2

390

390

390

48

szewstwo miarowe

0

150

178

190

1

336

372

399

2

417

453

491

3

472

521

596

49

szewstwo ortopedyczne*

0

103

119

133

1

263

308

336

2

362

390

417

3

417

453

491

50

szewstwo naprawkowe

0

76

90

103

1

190

206

235

2

263

308

336

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

150

178

190

1

293

323

362

2

390

417

453

3

436

483

536

 

1

2

3

4

5

6

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

219

248

277

1

399

436

472

2

506

578

653

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

0

219

248

248

1

428

464

464

2

578

653

653

3

740

828

828

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

0

103

119

133

1

235

263

308

2

323

362

390

55

rękawicznictwo – wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

0

161

161

161

1

323

323

323

2

408

408

408

56

młynarstwo *

0

90

90

90

1

161

161

161

2

235

235

235

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża *

0

61

61

61

1

76

76

76

2

119

119

119

58

wytwarzanie waty z cukru *,
prażenie kukurydzy *

0

61

76

76

1

150

161

161

59

usługi w zakresie introligatorstwa

0

161

190

206

1

362

390

417

2

446

491

549

60

usługi w zakresie lutnictwa

0

133

150

161

1

248

293

323

2

362

390

417

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

0

161

190

206

1

323

362

390

2

408

446

483

 

1

2

3

4

5

6

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

0

133

161

178

1

277

308

351

2

372

408

436

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

0

161

190

206

1

323

362

390

2

399

436

472

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

0

133

161

178

1

293

323

362

2

390

417

453

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

0

161

190

206

1

351

380

408

66

ortopedyka *

0

76

76

90

1

161

190

206

2

248

277

308

3

277

308

351

67

usługi w zakresie lakiernictwa

0

190

190

190

1

399

399

399

68

usługowe wytwarzanie szyldów

0

161

190

206

1

362

390

417

2

446

491

549

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

0

178

190

219

1

362

390

417

2

446

491

549

3

521

609

683

 

1

2

3

4

5

6

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych – dla ludności

0

235

263

293

1

399

428

464

2

549

624

709

3

769

871

963

4

900

985

1083

5

1039

1148

1254

71

usługi w zakresie sztukatorstwa – dla ludności

0

178

190

219

1

308

351

380

2

408

446

483

3

483

549

624

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków – dla ludności

0

235

263

293

1

399

428

464

73

usługi w zakresie cyklinowania – dla ludności

0

178

190

219

1

362

390

417

74

usługi w zakresie zduństwa – dla ludności

0

178

190

206

1

336

372

399

2

428

464

506

3

549

624

709

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego – dla ludności

0

308

351

380

1

549

624

709

2

812

911

995

3

963

1073

1169

 

1

2

3

4

5

6

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m – dla ludności

0

293

293

293

1

372

372

372

2

724

724

724

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

0

308

308

308

1

506

506

506

2

740

740

740

3

911

911

911

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

0

161

161

161

1

336

336

336

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0

263

263

263

1

472

472

472

 

206

206

206

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

0

190

206

235

1

362

399

428

2

453

491

565

81

usługi w zakresie maglowania

0

76

90

103

1

190

206

235

2

248

293

323

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

0

178

190

219

1

351

380

408

2

428

464

506

3

521

536

609

4

549

609

683

 

1

2

3

4

5

6

83

pranie pierza i puchu

0

133

161

178

1

293

323

362

2

390

417

453

84

kominiarstwo

0

119

133

150

1

277

308

351

2

372

408

436

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

0

219

248

277

1

428

464

506

2

565

638

724

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

0

90

103

119

1

235

263

293

2

323

362

390

3

390

417

453

4

417

453

491

5

506

578

653

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

0

90

90

103

1

190

219

248

2

293

323

362

3

362

390

417

4

372

408

436

5

464

506

578

88

usługi kosmetyczne

0

90

103

119

1

235

263

293

2

336

372

399

3

399

436

472

4

428

464

506

5

464

506

578

89

manicure, pedicure

0

61

76

76

1

150

161

161

2

178

190

219

3

248

293

323

4

277

308

351

5

372

408

436

 

1

2

3

4

5

6

 

90

usługi fotograficzne:

0

399

436

472

 

świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

 

1

782

886

963

 

2

1018

1126

1233

 

3

1148

1270

1414

 

usługi pozostałe

0

161

190

206

 

1

351

380

408

 

2

428

464

506

 

3

483

549

624

 

4

549

638

707

 

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

0

362

390

417

 

1

695

782

886

 

92

sprzątanie wnętrz

0

161

190

206

 

1

323

362

390

 

2

408

446

483

 

93

ważenie osób

0

46

46

46

 

94

usługi w zakresie radiestezji

0

90

90

90

 

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

161

190

206

 

 

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

– „5” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy.

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest – poza usługami, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy – wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego,

– jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70 – 76 dopuszczalne jest – poza świadczeniami dla ludności – wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nie przekraczającym kwoty 48 000 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie „ludność” rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki nie mające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie „ludność” obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4–6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

 

Lp.

Parkingi o liczbie stanowisk

Stawka

1

2

3

1

do 140

4,70 zł od każdego stanowiska

2

powyżej 140 do 180

658 zł + 7,10 zł od każdego stanowiska powyżej 140

3

powyżej 180

942 zł + 8,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180

 

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

 

Lp.

Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5 000

ponad 5 000m
do 50 000

Powyżej
50 000

od

do

od

do

od

do

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

żywnością, w tym owocami

0

263

399

362

491

399

624

 

i warzywami, napojami

1

362

491

399

624

491

798

i wyrobami

2

399

630

491

798

624

911

tytoniowymi

3

491

798

624

911

840

1134

2

kwiatami

0

362

491

399

624

491

798

1

399

624

491

798

624

911

2

491

798

624

911

840

1134

 

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22–00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

5. Wyróżnik „ex”, o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Część III. Usługi w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

 

Lp.

Działalność handlowa w zakresie obnośnej i obwoźnej sprzedaży detalicznej

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w złotych)

 

 

do 5 000

ponad 5 000
do 50 000

powyżej
50 000

 

od

do

od

do

od

do

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

artykułów nieżywnościowych

0

362

798

399

911

491

1487

 

1

399

911

491

1487

624

2200

 

2

483

1134

667

1997

840

2920

 

 

Objaśnienia :

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

 

Lp.

Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu

Oznaczenie stawek

Wysokość stawki w zł

1

2

3

4

1

w zakresie sprzedaży lodów z automatów

0

351 – 464

1

464 – 609

2

549 – 695

3

638 – 782

4

858 – 1007

2

w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej

0

293 – 408

1

408 – 565

2

483 – 638

3

578 – 724

4

779 – 951

 

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

 

Lp.

Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

 

do
25 000

ponad 25 000 do 100 000

ponad 100 000
do
500 000

powyżej 500 000

 

1

2

3

4

5

6

 

1

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób

151

158

171

184

 

2

Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków

227

248

269

298

 

3

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej

94

94

94

94

 

4

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym

104

104

104

104

 

 

z czego:

 

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

46–76

46–76

46–76

46–76

 

 

Objaśnienia:

1. Stawki określone pod lp. l i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone pod lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone pod lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nie przekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

 

Lp.

Rodzaj świadczonych usług

Liczba
urządzeń (samochodów)

Stawka

1

2

3

4

1

Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2

30,60 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4

61,20 zł +71,80 zł od każdego urządzenia

 

ponad 2

powyżej 4 do 6

204,80 zł +88,30 zł od każdego urządzenia

 

ponad 4

powyżej 6 do 8

381,40 zł + 94,20 zł od każdego urządzenia

 

ponad 6

powyżej 8 do 10

569,80 zł + 108,30 zł od każdego urządzenia

 

ponad 8

powyżej 10

786,40 zł + 123,50 zł od każdego urządzenia

ponad 10

2

Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrau –liczne gondolowe) dla dzieci – o liczbie miejsc:

 

 

do 16

1*

5,90 zł od każdego miejsca

powyżej 16

1*

94,40 zł + 5,90 zł od każdego miejsca

ponad 16

3

Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) – o liczbie miejsc:

 

 

do 24

1*

18,90 zł od każdego miejsca

powyżej 24

1*

453,60 zł + 15,30 zł od każdego miejsca

ponad 24

 

1

2

3

4

4

Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) – o liczbie samochodów

do 6

70,70 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12

424,20 zł + 110,60 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24

1087,80 zł + 141,20 zł od każdego samochodu ponad 12

 

 

powyżej 24

2782,20 zł + 176,50 zł od każdego samochodu ponad 24

5

Strzelnice

1

220 zł

2

447,20 zł

powyżej 2

447,20 zł + 447,20 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6

Imprezy zręcznościowe inne:

 

 

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe

1

57,60 zł

2

144,70 zł

3

338,90 zł

powyżej 3

338,90 zł + 233,10 zł od każdego urządzenia

ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne

do 4

15,30 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6

61,20 zł + 17,70 zł od każdego urządzenia

ponad 4

powyżej 6

96,60 zł + 35,30 zł od każdego urządzenia

ponad 6

7

Huśtawki

1

60,10 zł

(wahadłowe i kołowe)

2

308,30 zł

powyżej 2

308,30 zł + 308,30 zł od każdego

urządzenia ponad 2

8

Kolejki torowe

1*

9,40 zł

9

Zjeżdżalnie :

 

 

a) zjeżdżalnie „Gigant”

1*

55,30zł

b) zjeżdżalnie przewoźne

1*

36,40zł

 

1

2

3

4

10

Imprezy pozostałe:

 

 

 

a) pałac strachów, labirynt

1*

1108,60 zł

 

b) ściana emocji

1*

902,60 zł

 

c) ściana lalkowa

1*

308,30 zł

 

d) głowa medium, pokazy gadów

1*

178,80 zł

 

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne

1*

76,50 zł

 

f) gabinet luster

1*

40 zł

 

g) hipodrom – kuce

1*

24,70 zł

 

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie przekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

 

Lp.

Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 25 000

powyżej
25 000

1

2

3

4

 

Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:

 

 

1

do 10 na dobę

266

282

2

do 20 na dobę

366

386

3

do 30 na dobę

420

 

Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:

 

 

4

do 50 posiłków na dobę

321

349

5

do 100 posiłków na dobę

420

463

 

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

 

Lp.

Rodzaj wykonywanego zawodu

Stawka

1

2

3

1

Pielęgniarka, położna

1,20 zł za każdą godzinę

 

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych

 

Rodzaj wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1

2

3

Lekarz weterynarii:

 

 

a)

do 48

5,90 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

283,20 zł + 7,10 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

624 zł

b)

 

306 zł

 

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona pod lit. b) dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

 

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie

Stawka

1

2

do 48

1,20 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96

57,60 zł + 2,30 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96

168 zł

 

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

 

Liczba godzin przeznaczonych
na udzielanie lekcji miesięcznie

Stawka

 

1

2

 

do 48

3,50 zł za każdą godzinę

 

powyżej 48 do 96

168 zł + 7,10 zł za każdą godzinę ponad 48

 

powyżej 96

508,80 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Załącznik 4. [CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ]

Załącznik nr 4

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I WYTWÓRCZO-USŁUGOWEJ OBJĘTEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Objaśnienie:

Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem „*” obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

Lp.

Zakres działalności

Przedmiot działalności

1

2

3

1

usługi ślusarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja wyrobów z metali oraz przy użyciu elementów z innych surowców, a w szczególności: narzędzi, prostych narzędzi pomiarowych, mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i rolno-ogrodniczego; sprzętu i urządzeń sportowo-rekreacyjnych; konstrukcji, okuć, części armatur i innych elementów na potrzeby budownictwa; kas pancernych i kaset; wózków dziecięcych i gospodarczych, rowerów, części zamiennych i akcesoriów do pojazdów jednośladowych i maszyn, ogrodzeń metalowych, wraz z ich montażem, galanterii, artykułów powszechnego użytku z grupy 1001 drobiazgów oraz naprawa zabawek itp. Naprawa części mechanicznych maszyn i urządzeń. Naprawa i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

Wyrób i naprawa naczyń blaszanych. Wyrób przedmiotów z cyny (np. dzbanów, kufli, kielichów, mis, świeczników). Wyrób rur i kolanek do pieców. Renowacja przedmiotów zabytkowych z blachy. Obudowa blachą wszelkiego rodzaju sprzętu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

3

usługi rusznikarskie

Wyrób, naprawa i konserwacja broni palnej (myśliwskiej, sportowej krótkiej i gazowej). Dorabianie części zamiennych do broni i montowanie na niej lunet. Renowacja broni, np. oksydowanie. Ocena stanu technicznego broni i jej przestrzeliwanie. Zdobienie broni. Wyrób amunicji do broni myśliwskiej i sportowej. Wyrób kopii dawnej broni palnej. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

4

usługi w zakresie złotnictwa-jubilerstwa- dla ludności

Wyrób, naprawa, przeróbka i konserwacja biżuterii i innych przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. wyrobów korpusowych) z metali szlachetnych i innych metali. Obróbka i oprawa kamieni naturalnych i syntetycznych. Zdobienie wyrobów różnymi technikami. Rytowanie w kamieniach. Usługowa oprawa bursztynów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

5

usługi grawerskie

Zdobienie ręczne i maszynowe przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych z metali szlachetnych, kolorowych i żelaznych technikami grawerskimi. Grawerowanie wklęsłe, płaskie i wypukłe w metalu, kamieniach szlachetnych i ozdobnych oraz innych materiałach. Wyrób stempli i matryc. Wyrób medali, orderów, plakietek, znaczków, monogramów, wizytówek, szyldzików, numeratorów, cechowników, wzorników itp. oraz różnych ozdób technikami grawerskimi. Rytowanie walców. Cyzelowanie. Emaliowanie, inkrustowanie i intarsjowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

6

usługi w zakresie wyrobu pieczątek

Wykonywanie wszelkiego rodzaju pieczątek. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

 

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

Nakładanie powłoki cynowej na powierzchnię powierzonych kotłów, naczyń i urządzeń, wraz z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi, np. trawienie, czyszczenie, polerowanie. Naprawa pobielanych naczyń i przedmiotów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

8

usługi kowalskie

Naprawa i konserwacja narzędzi, sprzętu i maszyn rolniczych, przedmiotów gospodarstwa domowego z metali żelaznych, pod-wozi, przyczep do pojazdów mechanicznych, pojazdów konnych i wózków ręcznych. Wyrób części do maszyn rolniczych i pojazdów techniką plastycznej obróbki metali. Wyrób kutych okuć budowlanych. Wyrób i naprawa kutych parkanów, bram, balustrad i krat ozdobnych oraz innych zdobniczych przedmiotów kutych, wykonywanie odkuwek do dalszej obróbki. Podkuwanie koni. Wyrób, naprawa i konserwacja resorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

Montaż, demontaż i naprawa podzespołów, zespołów oraz członów funkcjonalnych urządzeń i aparatury chłodniczej oraz zamrażającej. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej do urządzeń chłodniczych i zamrażających. Wykonywanie części zamiennych do urządzeń chłodniczych i zamrażających, wraz z obróbką metali. Napełnianie agregatów środkami chłodniczymi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

10

usługi w zakresie kotlarstwa

Wyrób, naprawa, konserwacja oraz instalowanie wszelkiego rodzaju: kotłów centralnego ogrzewania (parowych i wodnych, nisko-, średnio- i wysokoprężnych), kotłów warzelnych i o innym przeznaczeniu, aparatów grzewczo-wentylacyjnych, wymienników ciepła różnych typów i innych zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych. Montowanie na kotłach i zbiornikach osprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej; czyszczenie kotłów i zbiorników. Wyrób elementów do kotłów, zbiorników, wymienników ciepła itp. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

Wyrób, naprawa, konserwacja, montaż i demontaż maszyn i urządzeń mechanicznych przemysłowych, hydraulicznych i gospodarstwa domowego oraz pomp. Wyrób części zamiennych do maszyn. Obróbka ręczna i maszynowa części maszyn. Regulacja nowych, naprawianych i konserwowanych maszyn, urządzeń oraz kontrola ich sprawnego działania. Projektowanie wytwarzanych maszyn i urządzeń mechanicznych i hydraulicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

Wyrób, naprawa i konserwacja maszyn rolniczych i urządzeń zmechanizowanego sprzętu rolniczego. Wyrób części zamiennych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

Wyrób, instalowanie, naprawa i konserwacja aparatury i urządzeń elektromedycznych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja instalacji elektromedycznych i uziemień dla urządzeń elektromedycznych. Wyrób aparatury elektromedycznej, z zastosowaniem podzespołów elektronicznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

 

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

Wyrób, naprawa, regeneracja i konserwacja narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

Naprawa i konserwacja wszelkich maszyn biurowych, księgujących i liczących oraz urządzeń poligraficznych. Dorabianie części do naprawianych maszyn i urządzeń. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

Wyrób, naprawa i konserwacja wag. Dorabianie części do naprawianych wag. Wyrób odważników. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

17

usługi zegarmistrzowskie

Wyrób, naprawa, konserwacja i regulacja zegarów, w tym elektronicznych i kurantów. Dorabianie części zamiennych. Konstruowanie, wyrób, naprawa i regulacja drobnych mechanizmów precyzyjnych. Zakładanie i naprawa pasków i bransolet z metali nieszlachetnych do zegarków, wymiana baterii. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

Antykorozyjne zabezpieczanie środków transportu.

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi nie związane z ich naprawą

Mycie i czyszczenie środków transportu. Smarowanie i wymiana oleju w środkach transportu, konserwacja podwozi oraz inne usługi nie związane z naprawą środków transportu.

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

Wyrób i naprawa silników i prądnic elektrycznych. Wyrób i naprawa zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, spawarek i zgrzewarek elektrycznych, prostowników, stabilizatorów i transformatorów, aparatury łączeniowej (łączników), urządzeń elektromechanicznych. Wyrób i naprawa urządzeń grzejnych i oświetleniowych. Wyrób i montaż zapalarek piezoelektrycznych. Wykonywanie instalacji elektrycznych do maszyn i urządzeń elektrycznych. Naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych. Wyrób podzespołów i urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych oraz rozdzielni elektroenergetycznych do 1 kV. Pomiary elektryczne i badania odbiorcze odbiorników elektrycznych. Wyrób, regeneracja, naprawa i ładowanie akumulatorów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

21

naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

Naprawa zespołów i kompletnych urządzeń stosowanych w elektronicznym sprzęcie powszechnego użytku, w energetyce, elektronice, elektrotechnice i automatyce przemysłowej, jak np. zasilacze, urządzenia sygnalizacyjne, alarmowe, sterownicze, wzmacniacze elektroakustyczne, magnetowidy, kamery, aparatura diagnostyczna, naukowa, elektroniczny sprzęt pomiarowo--kontrolny, urządzenia cyfrowe służące do zbierania i przetwarzania informacji itp. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń pomocniczych. Naprawa zegarków i zegarów elektronicznych (z wyłączeniem analogowych). Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

 

22

usługi w zakresie tele- i radiomechanika

Naprawa i konserwacja oraz instalowanie urządzeń i aparatów radiowych, telewizyjnych, teletechnicznych, elektroakustycznych, w tym również domofonów, sygnalizacyjnych oraz elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń współpracujących, w tym również anten telewizyjnych, z wyjątkiem instalacji i montażu anten satelitarnych i sieci telewizji kablowej. Konserwacja i naprawa telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, central telefonicznych, aparatów telefonicznych i urządzeń dyspozytorskich wewnątrz zakładowych. Wykonywanie nietypowych urządzeń stabilizacyjnych, antenowych oraz części zamiennych, elementów i podzespołów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

Bieżnikowanie i kolcowanie opon.

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

Naprawa wszelkiego rodzaju opon i dętek, montaż i demontaż opon oraz wyważanie kół, naprawa wszelkich wyrobów z gumy i gumopodobnych, w tym zabawek i artykułów sanitarnych, naprawa obuwia gumowego oraz artykułów gumowo-metalowych; powlekanie tkanin gumą, wykonywanie klejów do gumy.

25

szklarstwo*

Szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowacja i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

26

witrażownictwo*

Wyrób, rekonstrukcja, naprawa i konserwacja witraży, wykonywanie kloszy do lamp lub innych kompozycji ze szkła kolorowego wiązanego metalami. Osadzanie witraży. Barwienie i wypalanie, matowanie, formatowanie i trawienie szkła, przygotowywanie złączy. Wykonywanie towarzyszących robót szklarskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

Wyrób, naprawa, renowacja i konserwacja mebli z drewna i z za-stosowaniem innych materiałów oraz wykonywanie części drewnianych do mebli o mieszanym wykonawstwie. Obudowa wnętrz drewnem i materiałami drewnopochodnymi. Wyrób i naprawa stolarki budowlanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Wykonywanie drewnianych schodów i balustrad. Wyrób i naprawa przedmiotów galanteryjnych, artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu sportowego z drewna. Usługowe wykonywanie elementów podłogowych. Wyrób i naprawa futerałów z drewna itp. Wykonywanie i naprawa budek, altanek i kiosków. Usługowa stolarska obróbka drewna. Wyrób ram. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

28

kołodziejstwo*

Wyrób i naprawa drewnianych pojazdów zaprzęgowych, np. wozów gospodarczych, powozów, karawanów, karet, sań i sanek. Wykonywanie obudowy drewnianej maszyn rolniczych i przyczep. Wyrób drewnianych narzędzi rolniczych oraz drewnianego sprzętu gospodarstwa wiejskiego, np. żłobków, koryt, skrzyń, drabin itp. Naprawa wyrobów bednarskich i z zakresu tokarstwa w drewnie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

Pozłacanie folią i farbą przedmiotów zabytkowych i użytkowych, np. ram, rzeźb, listew, elementów sztukatorskich, tablic nagrobkowych, elementów obiektów budowlanych itp. Wyrób i naprawa pozłacanych ram stylowych i listew ozdobnych. Renowacja i rekonstrukcja wyżej wymienionych przedmiotów. Oprawa obrazów, dyplomów, fotografii itp.

 

30

usługi tapicerskie

Wyrób i renowacja kompletów, zestawów i pojedynczych mebli tapicerskich konstrukcji skrzyniowej i szkieletowej o różnym przeznaczeniu. Wyrób i naprawa tapicerskiego sprzętu sportowego. Wykładanie wnętrz mieszkalnych i w środkach transportu materiałami przeciwakustycznymi i ciepłochłonnymi oraz wykonywanie dekoracji okolicznościowych. Szycie i zakładanie zasłon. Szycie pokrowców. Zszywanie i układanie dywanów i chodników. Wykonywanie i naprawa tapicerki w środkach transportu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

31

bednarstwo*

Wyrób, naprawa i impregnowanie drewnianych naczyń klepkowych (np. wiader, cebrzyków, beczek). Wyrób klepki bednarskiej.

32

koszykarstwo*

Wyrób przedmiotów koszykarskich i plecionkarskich (np. koszy, mebli, galanterii) z wikliny, trzciny, rogożyny i bambusa oraz z za-stosowaniem innych materiałów. Barwienie wykonywanych wyrobów. Naprawa i konserwacja mebli wiklinowych, trzcinowych itp.

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

Wyrób mioteł i kropideł. Wyrób mat, słomianek, wycieraczek, koszyków oraz galanterii użytkowej i ozdobnej z gałęzi i słomy.

34

gręplarstwo*

Usługowe zgrzeblenie (gręplowanie) różnych surowców włókienniczych, w szczególności wełny. Gręplowanie różnych materiałów i odpadów produkcyjnych pochodzenia włókienniczego.

35

kilimiarstwo*

Wyrób i naprawa na warsztatach ręcznych: gobelinów i kilimów, makat, chodników, dywanów itp. oraz tkanin artystycznych przy użyciu różnych materiałów, np. wełny, lnu, bawełny, skóry, szkła, drewna, ceramiki, włosia końskiego, włókien syntetycznych, piór. Barwienie i przędzenie surowca do wytwarzania wyrobów.

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

Wyrób koronek oraz przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą koronkarską.

37

usługi hafciarskie

Ręczne i maszynowe haftowanie szat liturgicznych, bielizny stołowej, pościelowej, osobistej, odzieży itp. przy zastosowaniu różnych stylów i metod wykonawczych. Szycie i haftowanie sztandarów. Naprawa i renowacja haftowanych przedmiotów zabytkowych. Wyrób firan, galonów, taśm, szychów, ozdób i dystynkcji do mundurów, tarcz szkolnych itp. Szycie strojów ludowych i regionalnych oraz elementów tych strojów, zdobionych haftem i koronkami. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

Wyrób na drutach i szydełkach przedmiotów z przędzy, włóczki, nici, sznurka itp.

39

repasacja pończoch

Naprawa pończoch, rajstop, skarpet oraz innych wyrobów dziewiarskich metodą podnoszenia oczek.

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

Wyrób, przerabianie i naprawa bielizny stołowej, pościelowej, niemowlęcej, dziecięcej, damskiej i męskiej (dziennej i nocnej),liturgicznej, podomek, szlafroków, płaszczy kąpielowych, bonżurek męskich, czepków pielęgniarskich, kucharskich itp. Wyrób kołder, śpiworów, poduszek, pierzyn, sienników. Wyrób z materiałów włókienniczych odzieży, ubiorów i rękawiczek oraz nakryć głowy dla dzieci do lat 6. Wyrób firanek i zasłon okiennych, pledów, narzut, fartuchów, bluzek, krawatów, chustek, apaszek, żabotów i muszek, śliniaków, kostiumów plażowych itp. Usługowe okrętkowanie. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

 

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

Wyrób i naprawa gorsetów (z wyłączeniem gorsetów ortopedycznych), biustonoszy, pasków do pończoch, pasów ciążowych, kostiumów plażowych, kąpielowych itp.

42

czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie męskich, młodzieżowych, chłopięcych i dziecięcych nakryć głowy, np. czapek cywilnych, mundurowych, szkolnych, kapeluszy, pilotek, beretów, biretów, z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skór, futer i ich imitacji.

43

modniarstwo*

Wyrób, naprawa, przerabianie i odświeżanie kapeluszy damskich, beretów, toczków, czapek i czapeczek dziecięcych itp. nakryć głowy z wszelkiego rodzaju materiałów, w tym również ze skóry, futer i ich imitacji. Wyrób sztucznych kwiatów oraz innych ozdób, stroików do kapeluszy, welonów, wianków itp. z tkanin i skóry. Szycie szalików jako kompletu z nakryciem głowy. Szycie i upinanie welonów ślubnych, żałobnych oraz kokard.

44

usługi krawieckie

Szycie miarowe ubiorów i okryć damskich, męskich i dziecięcych, np.: kostiumy, kurtki, wdzianka, płaszcze letnie, płaszcze zimowe, spodnie, marynarki, prochowce z podpinką, ubiory sportowe, fraki, smokingi, sutanny, mundury, z wszelkich materiałów, w tym również ze skór licowych i materiałów skóropodobnych oraz pelis z użyciem skór futerkowych naturalnych i sztucznych. Pokrywanie błamów. Naprawa i renowacja ubrań i okryć. Wyrób, naprawa i renowacja odzieży lekkiej damskiej i dziecięcej, jak: bluzki, sukienki, suknie, spódnice, spodnie, spodniumy, prochowce, wiatrówki, fartuchy, kombinezony, ubiory sportowe, ubiory plażowe, odzież młodzieżowa lekka itp. Szycie ocieplanej odzieży dla dzieci do lat 6. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

45

cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

Cerowanie odzieży, w tym cerowanie artystyczne. Naprawa odzieży. Obciąganie guzików, klamer i pasków. Ręczne i maszynowe okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie spódnic, bluzek i innej garderoby oraz zasłon i firanek. Wszywanie zamków błyskawicznych, obszywanie maszynowe i ręczne dziurek, nabijanie zatrzasków i nap.

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

Szycie, naprawa, odświeżanie i zdobienie kożuchów oraz ich imitacji. Szycie, naprawa i odświeżanie galanterii z kożucha oraz imitacji. Wykonywanie błamów i wyrobów ze skór baranich z włosem.

47

cholewkarstwo*

Modelowanie i wykonywanie wierzchnich części obuwia ze skór, surowców skóropodobnych, materiałów włókienniczych i innych. Naprawa i przeróbka wierzchnich części obuwia. Naprawa wyrobów kaletniczych.

48

szewstwo miarowe

Usługowe wykonywanie, naprawa i odświeżanie obuwia ze skóry, z materiałów zastępczych, skóropodobnych, tekstylnych, drewna, tworzyw sztucznych itp.

49

szewstwo ortopedyczne*

Wykonywanie, naprawa oraz renowacja i odświeżanie obuwia ortopedycznego (korekcyjnego, protezowego, aparatowego itp.)ze skór i innych materiałów. Formowanie kopyt i cholewek do obuwia ortopedycznego, wyrób i regeneracja wkładek ortopedycznych. Naprawy z zakresu szewstwa.

 

50

szewstwo naprawkowe

Naprawa i odświeżanie obuwia.

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych lub skóropodobnych. Naprawa odzieży skórzanej i skóropodobnej, drobne przeróbki (np. skracanie, zwężanie, przedłużanie). Barwienie. Odświeżanie wyrobów futrzarskich lub ich części. Renowacja wyrobów futrzarskich i naprawa odzieży futrzarskiej, drobne przeróbki, np. skracanie, przedłużanie. Czyszczenie włosa, czyszczenie skóry (mizdry), barwienie, zszywanie i wprawianie brakujących części wyrobów.

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Czyszczenie i farbowanie wyrobów futrzarskich w zmechanizowanych agregatach pralniczych przy użyciu środków czyszczących lub farbujących.

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

Szycie, naprawa i renowacja futer, kołnierzy, czapek, błamów oraz innej odzieży i galanterii futrzanej ze skór szlachetnych, pół-szlachetnych i zwykłych oraz z ich imitacji. Szycie pokrowców, narzut, makat dekoracyjnych, błamów, chodników itp. z futer oraz z wszelkiego rodzaju ścinków i odpadów futrzarskich.

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

Wyrób i naprawa przedmiotów użytkowych i ozdobnych (np. uprzęży, siodeł, troków, pasów pędnych i transmisyjnych, sprzętu sportowego i myśliwskiego, kagańców, smyczy, biczów, waliz) ze skór rymarskich i materiałów zastępczych. Drobne naprawy wyrobów kaletniczych i pokryć tapicerskich.

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

Wyrób, naprawa i odświeżanie rękawiczek skórzanych i skóropodobnych damskich, męskich i dziecięcych oraz wkładów ocieplających do rękawiczek ze skóry i skóropodobnych.

56

młynarstwo*

Przemiał i przerób zbóż i innych nasion na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy, śruty i innych przetworów zbożowych. Przygotowywanie ziarna zbóż i innych nasion do przemiału i przerobu.

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

Przemiał i przerób zbóż w wiatrakach, śrutownikach i mlewnikach na określone rodzaje i gatunki mąki, kaszy i śruty. Przygotowywanie ziarna zbóż do przemiału i przerobu.

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*

Wytwarzanie waty z cukru. Prażenie kukurydzy (pop corn), z wyjątkiem prażenia kukurydzy przeznaczonej do dalszej odprzedaży lub wykorzystania jako surowiec do celów wytwórczych lub usługowych.

59

usługi w zakresie introligatorstwa

Oprawa książek, dokumentów, bloków, notesów itp., tłoczenie, złocenie i barwienie napisów i ozdób introligatorskich. Konserwowanie druków i naprawa zniszczonych kart, ksiąg i opraw. Laminowanie. Naklejanie map, plansz, planów, reprodukcji, fotografii itp. Wyrób albumów, bloków, ksiąg handlowych, klaserów itp. Wyrób ozdobnych pudeł i pudełek, etui do biżuterii, futerałów, kaset do nakryć stołowych itp. Wyrób teczek na akta, obwolut, opakowań z kartonu i papieru oraz zdobionej galanterii papierniczej. Usługowe krojenie papieru, tektury i wszelkich materiałów introligatorskich. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

60

usługi w zakresie lutnictwa

Wyrób, naprawa, korekta, konserwacja i strojenie instrumentów smyczkowych i szarpanych, w tym z użyciem elementów elektronicznych. Wyrób części i akcesoriów do instrumentów smyczkowych i szarpanych. Naprawa futerałów i pulpitów.

61

usługi w zakresie organ mistrzostwa

Wyrób, naprawa, rekonstrukcja i konserwacja organów i części zamiennych do organów (z wyłączeniem organów elektronicznych). Montaż, instalowanie i strojenie organów. Naprawa fisharmonii.

 

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

Wyrób, przeróbka, naprawa, renowacja i konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta muzycznych instrumentów dętych blaszanych i drewnianych. Wyrób, przeróbka i montowanie części zespołów i podzespołów do instrumentów muzycznych dętych blaszanych i drewnianych. Polerowanie muzycznych instrumentów dętych. Naprawa pulpitów oraz futerałów do instrumentów dętych.

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja i strojenie oraz korekta instrumentów perkusyjnych. Wyrób, przeróbka i montowanie części detali, zespołów i podzespołów do instrumentów perkusyjnych. Naprawa futerałów, pulpitów i nośników do instrumentów perkusyjnych.

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

Wyrób, przeróbka, naprawa, korekta, przestrajanie i strojenie instrumentów, np.: fortepiany, pianina, klawikordy, klawesyny, pianole, fisharmonie oraz wszelkiego rodzaju harmonie, akordeony i harmonijki ustne. Wytwarzanie, przeróbka i montowanie części, zespołów i podzespołów do instrumentów harmoniowych i fortepianowych. Naprawa pulpitów, futerałów i nośników do instrumentów harmoniowych i fortepianowych.

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

Wyrób, przeróbka, naprawa, konserwacja oraz strojenie, przestrajanie i korekta instrumentów elektrycznych i elektronicznych, np. klawisety, organy, gitary elektroakustyczne. Wykonywanie, przeróbka i montaż części, zespołów i podzespołów elektronicznych do naprawianych instrumentów. Naprawa aparatury nagłaśniającej i sprzętu elektroakustycznego (np.: wzmacniaczy, głośników, mikrofonów, kamer pogłosowych, mikserów wielokanałowych stereofonicznych) związanych z instrumentem. Sprawdzanie i przystosowywanie poprawności działania instrumentów elektroakustycznych oraz aparatury nagłaśniającej.

66

ortopedyka*

Wykonywanie wszelkich prac z zakresu mechaniki ortopedycznej i bandażownictwa. Wykonywanie i naprawa protez kończyn dolnych i górnych, aparatów, gorsetów ortopedycznych, pasów brzusznych i przepuklinowych, zawieszeń protez, aparatów ortopedycznych itp. Wykonywanie części do protez, aparatów, gorsetów ortopedycznych itp.

67

usługi w zakresie lakiernictwa

Lakierowanie powierzchni przedmiotów oraz zabezpieczanie materiałami antykorozyjnymi konstrukcji metalowych, z wyłączeniem środków transportu i obiektów budowlanych. Lakierowanie mebli oraz stolarki i elementów budowlanych, np. boazerii, balustrad, lamperii (nie związanych trwale z budynkiem). Renowacja powłok lakierniczych. Lakierowanie części, elementów zespołów, przedmiotów przez zanurzanie.

68

usługowe wytwarzanie szyldów

Wytwarzanie szyldów, tablic, wywieszek, reklam, znaków firmowych, godeł i szablonów na różnych podkładach (blacha, szkło, drewno sztuczne, płótno i inne), w tym również techniką złocenia i srebrzenia.

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

Wykonywanie prac konserwatorskich i napraw wszelkiego rodzaju przedmiotów artystycznych uznanych za zabytkowe, np.: obrazy, ramy, rzeźby, meble, przedmioty muzealne, broń, zbroje, zegary, tkaniny, stroje. Inne prace i czynności towarzyszące, nie-zbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

 

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych- dla ludności

Wykonywanie, naprawa i rozbiórka murowanych obiektów budowlanych, ich części lub elementów, np. murów i stropów z różnych materiałów. Wykonywanie i naprawa ław fundamentowych, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji. Wykonywanie, naprawa i rozbiórka ogrodzeń i kanałów murowanych i betonowych itp. Wykonywanie, konserwacja i rozbiórka kominów. Układanie płytek ceramicznych itp. Osadzanie w murach i ściankach stolarki i ślusarki budowlanej. Wykonywanie podłoży pod posadzki oraz posadzek betonowych i cementowych. Wykonywanie rusztowań. Wykonywanie wykopów pod obiekty budowlane. Wykonywanie, przebudowa, naprawa i rozbiórka drewnianych obiektów budowlanych, konstrukcji dachowych, mostków, ogrodzeń drewnianych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych ścian, pokryć dachowych i stropów, podłóg z desek i schodów. Wykonywanie konstrukcji drewnianych - trybun, pomostów estradowych, przystani i drewnianych elementów terenów osiedlowych i placów zabaw dziecięcych. Deskowanie i stemplowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. Montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych. Wykonywanie deskowań (szalunków) i zabezpieczeń przy robotach ziemnych. Zabezpieczanie elementów drewnianych impregnatami, środkami malarskimi i ogniochronnymi. Krycie i naprawa wszelkiego rodzaju dachów przy zastosowaniu tradycyjnych i współczesnych pokryć dachowych. Wykonywanie napraw i konserwacji drewnianych konstrukcji dachowych. Zakładanie izolacji dachowych. Impregnacja elementów drewnianych budynków. Zakładanie, naprawa i konserwacja urządzeń odwadniających. Naprawa i wykonywanie (na własne potrzeby) rynien dachowych i elementów blacharskich. Zakładanie i naprawa ław kominowych. Zabezpieczanie antykorozyjne pokryć dachowych i elementów blacharskich oraz innych stalowych elementów dachów. Montaż żaluzji, folii antywłamaniowych i przeciwsłonecznych. Układanie, remont i konserwacja podłóg i posadzek z różnych materiałów, jak: drewno, kamień, ceramika, tworzywo sztuczne, beton itp. Przygotowanie podłoży pod posadzki. Układanie płytek ceramicznych na ścianach. Malowanie elewacji i wnętrz budynków przy zastosowaniu różnych technik malarskich. Przygotowanie podłoży. Malowanie urządzeń w budynkach. Lakierowanie otworów i elementów budowlanych, mebli ściennych itp. Nakładanie różnego rodzaju tapet. Przygotowanie podłoży pod tapety. Malowanie antykorozyjne obiektów budowlanych o konstrukcji metalowej, np. ogrodzeń, latarni, słupów wysokiego napięcia, urządzeń energetycznych itp. Wykonywanie rusztowań i zabezpieczeń bhp. Wykonywanie przeciwwilgociowych, termicznych, akustycznych, antykorozyjnych i biologicznych izolacji budowlanych przy użyciu wszelkich materiałów izolacyjnych. Przygotowanie obiektu budowlanego do wykonania robót izolacyjnych. Sprawdzanie i kontrola działania urządzeń izolacyjnych. Usuwanie uszkodzeń izolacji. Naprawa drenażu odwadniającego budynki. Krycie, naprawa i konserwacja dachów blachą. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkich elementów blacharskich. Na-prawa i konserwacja pokryć dachowych krytych blachą. Malowanie i zabezpieczanie antykorozyjne elementów dachowych. Wykonywanie i montaż przewodów i elementów z blachy dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naprawa i konserwacja rynien dachowych, rur spustowych itp. elementów. Wykonywanie i naprawa ław kominowych. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia świadczonej usługi.

71

usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności

Wyrób elementów budowlanych z gipsu, jak: gzymsy, stiuki, sztablatury itp. Wytwarzanie odlewów z gipsu, rzeźb, płaskorzeźb, ornamentów i napisów oraz ich naprawa i konserwacja. Wyrób gipsowych makiet budynków, modeli i fragmentów elewacji. Wykonywanie tynków zwykłych, specjalnych i szlachetnych, dokonywanie ich naprawy i konserwacji. Przygotowanie różnych form gipsowych. Wyrób przedmiotów zdobniczych z gipsu. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

 

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków- dla ludności

Odgrzybianie i osuszanie wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych różnymi technikami. Wzmacnianie odgrzybionych ścian, np. poprzez ściągi. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

73

usługi w zakresie cyklinowania- dla ludności

Cyklinowanie podłóg, schodów drewnianych itp. - ręczne lub maszynowe. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

74

usługi w zakresie zduństwa- dla ludności

Wykonywanie, rozbiórka i naprawa ceramicznych pieców grzewczych i trzonów kuchennych. Budowa, rozbiórka i naprawa pieców piekarniczych, wędzarni, suszarni itp. Budowa i naprawa pieców przenośnych (ceramicznych). Budowa kominków. Wykonywanie czopuchów. Remont i naprawa kanałów dymowych i kominów. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego- dla ludności

Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji oraz urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, klimatyzacyjnych, w tym również przemysłowych i specjalnych(np. kuchni parowych, pralni mechanicznych, suszarni).Czyszczenie wykonanej instalacji i zabezpieczenie jej przed korozją, a w razie potrzeby położenie izolacji termicznej. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i urządzeń gazowych, w tym również przemysłowych i specjalnych (np. instalacji gazów technicznych i sprężonego powietrza, instalacji bezprzewodowej na gaz płynny). Czyszczenie instalacji i zabezpieczanie antykorozyjne. Malowanie instalacji gazów technicznych w kolorach ustalonych przez dozór techniczny. Wykonywanie nietypowych elementów instalacyjnych. Wykonywanie, naprawa i konserwacja: instalacji elektroenergetycznych siły, światła i sygnalizacji sterowania i słaboprądowych, instalacji piorunochronowej i uziemiającej, linii elektroenergetycznych i telefonicznych napowietrznych i kablowych, rozdzielnic elektrycznych i pulpitów sterujących, instalacji w stacjach "trafo" i agregatów prądotwórczych. Instalowanie i konserwacja odbiorników elektrycznych. Pomiary i badania odbiorcze instalacji, odbiorników i urządzeń elektrycznych. Wykonywanie pomiarów stanu izolacji i skuteczności zerowania, uziemienia itp. Wykonywanie i naprawa instalacji aparatury kontrolne-pomiarowej, sterowania i automatyki. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m- dla ludności

Kopanie szybów studziennych, wraz z wydobywaniem urobku ręcznie lub za pomocą sprzętu zmechanizowanego. Wykonywanie obudowy z kręgów lub murowanych z cegły i innych materiałów. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja studni. Wykonywanie w otworach studni ekranów wodoszczelnych, np. z iłu. Wykonywanie ze zbrojonego betonu pokrywy studni z zamykanym włazem. Montowanie pomp studziennych ręcznych lub hydroforowych. Naprawa pomp studziennych. Montaż i demontaż pomp głębinowych. Wykonywanie filarów studziennych. Wiercenie studzien do głębokości 30 m i ich obudowa. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczenia.

 

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

Wykonywanie za pomocą maszyn rolniczych zabiegów agrotechnicznych, np. orek, podorywek, bronowań, wałowań, rozrzucania obornika, rozsiewania nawozów sztucznych, siewu zbóż i traw, sadzenia ziemiopłodów, opylania roślin środkami chemicznymi, koszenia traw, sprzętu zbóż, wykopków ziemniaków, buraków, omłotów, ustawiania stert, zwożenia plonów.

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

Zwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi.

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

Zapewnienie prawidłowego utrzymywania zwierząt przez przygotowanie i podawanie paszy i pojenie. Wypas zwierząt. Utrzymywanie w czystości zwierząt i pomieszczeń dla zwierząt. Ręczne i mechaniczne dojenie zwierząt mlecznych. Wykonywanie podstawowych zabiegów zootechnicznych. Pielęgnacja zwierząt gospodarskich i domowych. Strzyżenie psów i owiec.

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

Pranie w wodzie i prasowanie bielizny, odzieży oraz firanek, zasłon itp. Prężenie firanek i zasłon.

81

usługi w zakresie maglowania

Maglowanie bielizny oraz firanek, zasłon itp. na gorąco i na zimno.

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

Chemiczne czyszczenie, odplamianie oraz pranie odzieży i innych wyrobów włókienniczych. Chemiczne czyszczenie wyrobów ze skóry. Barwienie, odbarwianie (wybielanie) tkanin, dzianin, przędzy, wyrobów odzieżowych itp. Apreturowanie wyrobów po praniu i farbowaniu.

83

pranie pierza i puchu

Pranie pierza i puchu.

84

kominiarstwo

Czyszczenie, sprawdzanie i wydawanie opinii o stanie: przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi, kanałów przełazowych i nasad kominowych. Badanie stanu przewodów kominowych, kominowo-ogrzewczych i wentylacyjnych, kanałów oraz połączeń paleniskowych w budynkach przed oddaniem ich do użytku, wyszukiwanie przerw w ścianach przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz sprawdzanie połączeń paleniskowych w budynkach już użytkowanych. Badanie przyczyn wadliwego działania przewodów kominowych i kanałów. Wydawanie opinii dotyczących połączenia palenisk i wentylacji na podstawie przeprowadzonej kontroli przewodów kominowych. Czyszczenie i sprawdzanie kominów wolno stojących. Czyszczenie i konserwacja wszelkiego rodzaju palenisk i urządzeń grzewczych oraz pieców i rur, a także kotłów niskoprężnych i wysokoprężnych oraz kanałów spalinowych. Czyszczenie wędzarni. Odgruzowywanie przewodów kominowych i wentylacyjnych. Wypalanie sadzy w przewodach kominowych. Montaż i demontaż ław kominowych oraz naprawa głowic kominowych.

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

Tępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi. Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych. Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich, klatek dla zwierząt hodowlanych itp. oraz obiektów zagrożonych epidemiologiczne (szamb, wysypisk śmieci i in.).

86

i

87

usługi fryzjerskie dla: kobiet i dziewcząt oraz mężczyzn i chłopców

Strzyżenie, upinanie i fryzowanie włosów. Strzyżenie oraz pielęgnacja zarostu (brody, wąsów). Golenie twarzy i głowy. Farbowanie i rozjaśnianie włosów. Farbowanie wąsów i brody. Farbowanie brwi i rzęs, regulowanie brwi. Komputerowy dobór fryzur. Wykonywanie masażu twarzy i głowy, z wyjątkiem masaży leczniczych. Usługowe ostrzenie brzytew. Usługowy wyrób peruk.

 

88

usługi kosmetyczne

Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulacja i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe).Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznic