reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z 1997 r. Nr 60, poz. 375 i z 1998 r. Nr 159, poz. 1057) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „medycyny kolejowej," dodaje się wyrazy „medycyny transportu,"

b) w ust. 6 wyraz „kolejowej" zastępuje się wyrazem „transportu";

2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Lekarze, który nie ukończyli kursów doskonalących w terminie określonym w § 7 ust. 2, mogą wykonywać badania profilaktyczne oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną pod warunkiem, że ukończą kurs doskonalący w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r.";

3) w załączniku nr 1 w tabeli:

a) w części tabeli „II Pył przemysłowy" w kolumnie 7:

– w Ip. 5 wyrazy „pierwsze badanie okresowe po 4 latach pracy" zastępuje się wyrazami „pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy",

– Ip. 6 otrzymuje brzmienie:

„pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia – co rok",

b) w części tabeli „III Czynniki toksyczne" Ip. 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 kwietnia 2001 r. (poz.451)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

35

Ołów i jego związ­ki

ogól­ne, ze zwró­ce­niem uwagi na układ ner­wowy

morfo­logia krwi; bada­nie ogólne moczu; stęże­nie krea­tyniny w suro­wicy

ogól­ne; w zależ­ności od wska­zań – neu­rolo­gicz­ne

morfolo­gia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreaty­niny w surowicy. Stężenie: ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następu­jących: cynko­protopor­firyny w erytrocy­tach lub kwasu deltaami­nolewuli­nowego w moczu

u pracowników rozpo­czynających pracę w narażeniu na ołów oznaczanie stężenia ołowiu we krwi przez pierwsze trzy miesiące – co miesiąc, a następnie co 3 miesiące – w pierwszym roku zatrudnienia. W kolejnych latach u pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się w granicach 300–500 μg/l (1,45 – 2,42 μmol/l) u mężczyzn i 200–300 μg/l (0,97 – 1,45μmol/l) u kobiet – co 6 miesięcy. U pracowników, u których stężenie ołowiu we krwi utrzymuje się poniżej 300 μg/l (1,45 μmol/l) u mężczyzn i poniżej 200 μg/l (0,97 μmol/l) u kobiet – co 12 miesięcy, pod warunkiem że stężenia ołowiu w powietrzu nie przekraczają wartości NDS

ogólne; w zależ­ności od wska­zań – neuro­logicz­ne

morfolo­gia krwi; badanie ogólne moczu; stężenie kreatyni­ny w surowicy. Stężenie: ołowiu we krwi oraz co najmniej jednego z następu­jących: cynko­proto­porfiryny w erytrocy­tach lub kwasu delta­aminole­wulino­wego w moczu

układ krwio­twór­czy; układ nerwo­wy, nerki

K

Wskazaniami do trwałego odsunięcia od pracy w narażeniu na ołów są:

1) nawracające, trzykrotne, początkowe objawy ołowicy w ciągu ostatnich 3 lat pracy w narażeniu na ołów,

2) nawracająca, dwukrotna kolka ołowicza,

3) encefalopatia i/lub polineuropatia ołowicza,

4) nefropatia ołowicza.

Wskazane jest stosowanie aktualnych „Zaleceń dotyczących rozpoznawania i profilaktyki medycznej ołowicy", opracowanych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 maja 2001 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama