REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 157 poz. 1848

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 grudnia 2001 r.

w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzór legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz szczegółowy sposób związanego z nim postępowania.

§ 2.

1. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, zwany dalej „żołnierzem żandarmerii”, na czas pełnienia służby otrzymuje legitymację i odznakę identyfikacyjną i ma obowiązek chronić je przed utratą lub zniszczeniem.

2. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna upoważnia żołnierza żandarmerii do wykonywania czynności, określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

§ 3.

Organem wydającym, wymieniającym, deponującym i odbierającym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierzowi żandarmerii jest:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do żołnierzy zawodowych,

2) komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do żołnierzy niezawodowych.

§ 4.

1. W legitymacji żołnierza zawodowego umieszcza się fotografię żołnierza w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się stopień, nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, stanowisko, datę ważności legitymacji, numer odznaki identyfikacyjnej i grupę krwi.

2. W legitymacji żołnierza niezawodowego umieszcza się fotografię żołnierza w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się stopień, nazwisko i imię, nazwę oddziału, numer odznaki identyfikacyjnej i datę ważności.

3. Wpisy w legitymacjach, o których mowa w ust.1 i 2, potwierdza się właściwymi pieczęciami urzędowymi.

4. Wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Legitymacja żołnierza żandarmerii podlega:

1) zdeponowaniu w przypadku:

a) zawieszenia w czynnościach służbowych,

b) przeniesienia w stan nieczynny,

2) wymianie w razie:

a) uszkodzenia lub zniszczenia,

b) upływu okresu ważności,

c) przeniesienia służbowego,

d) zmiany stopnia wojskowego,

e) zmiany imienia lub nazwiska,

3) zwrotowi z dniem zakończenia służby w Żandarmerii Wojskowej.

§ 6.

1. Żołnierz żandarmerii przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych lub na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazuje legitymację.

2. Żołnierz żandarmerii naruszający zasady posługiwania się legitymacją podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz żandarmerii, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził albo nie złożył meldunku o jej utracie.

§ 7.

1. Odznaka identyfikacyjna:

1) ma kształt owalny o wymiarach 70 x 50 mm, znajduje się na. niej napis „ŻANDARMERIA WOJSKOWA”, znak Żandarmerii oraz numer identyfikacyjny wyrażony czterema cyframi arabskimi,

2) dla żołnierzy zawodowych wykonana jest z metalu z emaliowanym barwnym znakiem Żandarmerii Wojskowej, a dla żołnierzy niezawodowych z metalu o jednolitej barwie srebra oksydowanego.

2. Indywidualny numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do legitymacji żołnierza żandarmerii.

3. Wzór odznak identyfikacyjnych, o których mowa w ust.1, określają załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 8.

Odznaka identyfikacyjna żołnierza żandarmerii:

1) podlega zdeponowaniu w przypadku:

a) zawieszenia żołnierza żandarmerii w czynnościach służbowych lub przeniesienia w stan nieczynny,

b) każdorazowo po zakończeniu wykonywania czynności służbowych przez żołnierza niezawodowego,

2) podlega zwrotowi z dniem zakończenia służby w Żandarmerii Wojskowej.

§ 9.

1. Legitymacje oraz odznaki ewidencjonuje i przechowuje organ, o którym mowa w § 3.

2. Niszczenia legitymacji i odznak identyfikacyjnych dokonuje komisja powołana przez organ, o którym mowa w § 3.

§ 10.

Żołnierze żandarmerii podczas wykonywania czynności służbowych noszą odznakę identyfikacyjną na pasku podpiętym do guzika lewej górnej kieszeni munduru. Przepisu tego nie stosuje się podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 11.

W przypadku utraty legitymacji lub odznaki identyfikacyjnej, żołnierz żandarmerii jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie drogą służbową organ, o którym mowa w § 3, który zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

§ 12.

Legitymacje i odznaki wydane żołnierzom żandarmerii przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą swoją ważność i podlegają zwrotowi organowi, o którym mowa w § 3.

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 grudnia 2001 r. (poz. 1848)

Załącznik nr 1

LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Załącznik 2. [LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ]

Załącznik nr 2

LEGITYMACJA ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

Załącznik 3. [ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO]

Załącznik nr 3

ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA
ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

Załącznik 4. [ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO]

Załącznik nr 4

ODZNAKA IDENTYFIKACYJNA
ŻOŁNIERZA NIEZAWODOWEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-12-31
  • Data wejścia w życie: 2002-01-01
  • Data obowiązywania: 2009-05-13
  • Dokument traci ważność: 2022-07-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA