| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie legitymacji i odznak identyfikacyjnych żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157, poz. 1848) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Organem wydającym, wymieniającym i odbierającym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierzowi żandarmerii jest:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz w stosunku do komendantów jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej podległych bezpośrednio Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej,

2) komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej bezpośrednio podległej Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do podległych żołnierzy.

2. Organem deponującym legitymację lub odznakę identyfikacyjną żołnierza żandarmerii jest:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do żołnierzy zawodowych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,

2) komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej – w stosunku do podległych żołnierzy lub żołnierzy zamieszkałych na obszarze działania jednostki.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierza żandarmerii podlega zdeponowaniu w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych,

2) zwolnienia z wykonywania zadań służbowych, po przeniesieniu żołnierza do dyspozycji przełożonego,

3) wykorzystywania urlopu poza granicami państwa,

4) skierowania na kursy i szkolenia poza granice państwa,

5) uzyskania przez żołnierza zawodowego zgody na urlop bezpłatny, o którym mowa w art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157),

6) zakończenia wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i żołnierzy niezawodowych.

2. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej może zdeponować legitymację i odznakę identyfikacyjną żołnierza żandarmerii w przypadku niewykonywania przez niego zadań z powodu choroby trwającej nieprzerwanie przez trzy miesiące.

3. Legitymacja i odznaka identyfikacyjna żołnierza żandarmerii podlega zwrotowi z dniem zakończenia służby w Żandarmerii Wojskowej.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza żandarmerii.”;

4) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz żandarmerii, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził, utracił albo nie złożył meldunku o tym zdarzeniu.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Legitymacja żołnierza żandarmerii podlega wymianie w razie:

1) uszkodzenia lub zniszczenia,

2) upływu okresu ważności,

3) zmiany stopnia wojskowego lub przeniesienia na inne stanowisko,

4) zmiany imienia lub nazwiska.

2. W razie utraty legitymacji wydaje się nową.”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w „górnej części legitymacji” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w ramce zdjęcie i pieczęć urzędowa Ø 20,”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części „druga strona legitymacji” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w ramce zdjęcie i pieczęć urzędowa Ø 20,”.

§ 2.
Legitymacje i odznaki identyfikacyjne żołnierzy Żandarmerii Wojskowej wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »