| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2001 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Art. 1.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 30:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Środki na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, dla liczby nauczycieli zatrudnionych zgodnie ze standardami, o których mowa w ust. 9, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i odpisami, o których mowa w ustawie, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół prowadzonych przez właściwych ministrów – w budżetach tych ministrów.”,

c) w ust. 7 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zwiększenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli może odbywać się wyłącznie ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, określi, w drodze rozporządzenia, standardy zatrudnienia nauczycieli, biorąc pod uwagę w szczególności liczbę nauczycieli na oddział, liczbę uczniów w oddziale oraz liczbę obowiązkowych zajęć dla uczniów i wychowanków w poszczególnych typach i rodzajach szkół.”;

2) w art. 54 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3.”

Art. 2.
[1] Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

[1] Art. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 233, poz. 1954). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2002 r.

Ustawa traci moc 31 grudnia 2003 r. na podstawie art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 grudnia 2003 r. uchylającej - ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 228, poz. 2258).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »