REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 79 poz. 719

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przed złożeniem ślubowania funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem", nie może wykonywać czynności określonych w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
§ 2.
1. Mianowany funkcjonariusz składa ślubowanie:

1) w służbie kandydackiej – w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od dnia podjęcia służby,

2) w służbie przygotowawczej – przed skierowaniem na kurs podstawowy do ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

2. Funkcjonariusz ponownie przyjęty do służby składa ślubowanie tylko wówczas, gdy nie złożył go w trakcie poprzednio pełnionej służby w Straży Granicznej lub gdy rota złożonego wcześniej ślubowania była inna niż obowiązująca w dniu ponownego przyjęcia do służby.

§ 3.
Do przyjmowania ślubowania są uprawnieni przełożeni, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, lub ich zastępcy, zwani dalej „przyjmującymi ślubowanie".
§ 4.
1. Funkcjonariusz składa ślubowanie w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub podczas uroczystego apelu na placach zbiórek, w miejscach pamięci narodowej, na placach miejskich.

2. Przebieg ceremonii ślubowania w pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Przebieg uroczystego apelu, w czasie którego funkcjonariusze składają ślubowanie, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Wypełniony i podpisany akt ślubowania podlega włączeniu do akt osobowych funkcjonariusza.

2. Wzór aktu ślubowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie ceremoniału składania ślubowania przez funkcjonariuszem Straży Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 9, z 1994 r. Nr 1, poz. 12 i z 1998 r. Nr 3, poz. 10).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [PRZEBIEG CEREMONIAŁU ŚLUBOWANIA W POMIESZCZENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 719)

Załącznik nr 1

PRZEBIEG CEREMONIAŁU ŚLUBOWANIA W POMIESZCZENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

1. Ślubowanie odbywa się w pomieszczeniu, w którym jest umieszczone dobrze widoczne godło Rzeczypospolitej Polskiej, flaga państwowa oraz sztandar jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, jeżeli został jej nadany.

2. W ceremonii ślubowania powinni uczestniczyć bezpośredni przełożeni funkcjonariuszy składających ślubowanie.

3. Funkcjonariusze składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu galowym (funkcjonariusze w służbie kandydackiej mogą występować w umundurowaniu polowym).

4. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, formacji mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, związku zawodowego funkcjonariuszy,

2) osoby wskazane przez składającego ślubowanie.

5. Przyjmujący ślubowanie wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za zorganizowanie ceremonii ślubowania, zwanego dalej „organizatorem", do którego obowiązków należy:

1) zaproszenie osób wymienionych w ust. 4 oraz powiadomienie pozostałych uczestników o terminie i miejscu ceremonii,

2) przygotowanie pomieszczenia do ceremonii oraz niezbędnych dokumentów: wykazu składających ślubowanie, tekstu roty ślubowania, aktów ślubowania itp.,

3) ustawienie składających ślubowanie w kolejności zgodnej z wykazem, frontem do godła Rzeczypospolitej Polskiej,

4) wskazanie miejsc pozostałym uczestnikom ceremonii ślubowania,

5) zawiadomienie przyjmującego ślubowanie o gotowości do rozpoczęcia ślubowania.

6. Ceremonia ślubowania rozpoczyna się w chwili przybycia przyjmującego ślubowanie i przebiega według następującego porządku:

1) organizator podaje komendę „Baczność" i składa przyjmującemu ślubowanie meldunek o gotowości funkcjonariuszy Straży Granicznej do ślubowania,

2) po przyjęciu meldunku przyjmujący ślubowanie zwraca się do składających ślubowanie słowami: „Czołem funkcjonariusze Straży Granicznej", składający ślubowanie odpowiadają: „Czołem Panie pułkowniku (w zależności od stopnia)",

3) przyjmujący ślubowanie zajmuje miejsce obok godła Rzeczypospolitej Polskiej, wita osoby zaproszone na ceremonie ślubowania i objaśnia znaczenie mającego nastąpić ślubowania,

4) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie organizator zwraca się do osób obecnych z prośbą o powstanie oraz podaje komendę: „Do ślubowania",

5) na komendę „Do ślubowania" wszyscy funkcjonariusze przyjmują postawę zasadniczą, a składający ślubowanie, jeżeli występują w nakryciu głowy – zdejmują je prawą ręką i przekładają do lewej, którą swobodnie opuszczają na całą długość dłoni. Nakrycie głowy funkcjonariusz trzyma podszewką do siebie, orzełkiem do przodu, podnosząc prawą rękę w taki sposób, aby przedramię było skierowane pionowo do góry z dłonią na wysokości oczu zwróconą w przód i palcami ułożonymi jak do salutowania; przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne frazy roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie,

6) organizator podaje komendę: „Po ślubowaniu", po której składający ślubowanie opuszczają rękę i przyjmują postawę swobodną. Występujący w nakryciu głowy nakładają je. Postawę swobodną przyjmują pozostali uczestnicy ceremonii.

7. Przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejno stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy składających ślubowanie. Wywołany funkcjonariusz podchodzi i podpisuje akt ślubowania. Następnie przyjmujący ślubowanie składa podpis na akcie ślubowania i podaje dłoń funkcjonariuszowi, wypowiadając zwrot: „Witam w szeregach Straży Granicznej", po czym funkcjonariusz wraca na poprzednie miejsce.

8. Po zakończeniu aktu ślubowania przyjmujący ślubowanie może udzielić głosu osobom zaproszonym i składającym ślubowanie w celu wygłoszenia okolicznościowych przemówień.

9. Uroczystość ślubowania kończy organizator podziękowaniem osobom zaproszonym za przybycie i uczestnictwo oraz złożonym przyjmującemu ślubowanie meldunkiem o zakończeniu uroczystości ślubowania.

Załącznik 2. [PRZEBIEG UROCZYSTEGO APELU, W CZASIE KTÓREGO FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ SKŁADAJĄ ŚLUBOWANIE]

Załącznik nr 2

PRZEBIEG UROCZYSTEGO APELU, W CZASIE KTÓREGO FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ SKŁADAJĄ ŚLUBOWANIE

1. Ślubowanie odbywa się na placach zbiórek, w miejscach pamięci narodowej na placach miejskich itp. Wskazane jest eksponowanie sztandaru jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, jeżeli został jej nadany.

2. Pododdział złożony z funkcjonariuszy Straży Granicznej składających ślubowanie staje w ugrupowaniu rozwiniętym w linii kolumn kompanii (plutonów) po kompanii honorowej, a przed pozostałymi pododdziałami.

3. Apel do czasu zakończenia czynności związanych z podniesieniem flagi państwowej na maszt przebiega zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

4. Funkcjonariusze składający ślubowanie i uczestniczący w ceremonii występują w umundurowaniu galowym (funkcjonariusze w służbie kandydackiej mogą występować w umundurowaniu polowym).

5. Na ceremonię ślubowania można zaprosić:

1) przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, formacji mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, związku zawodowego funkcjonariuszy,

2) osoby wskazane przez składającego ślubowanie.

6. Przyjmujący ślubowanie wyznacza funkcjonariusza odpowiedzialnego za zorganizowanie uroczystego apelu, zwanego dalej „organizatorem", do którego obowiązków należy:

1) przygotowanie niezbędnych dokumentów: wykazu składających ślubowanie, tekstu roty ślubowania, aktów ślubowania itp.,

2) wskazanie miejsc uczestnikom ceremonii ślubowania, zawiadomienie przyjmującego ślubowanie o gotowości do rozpoczęcia ślubowania.

7. Część apelu, w której funkcjonariusze Straży Granicznej składają ślubowanie, przebiega według następującego porządku:

1) przyjmujący ślubowanie wita i przedstawia osoby przybyłe na ceremonię ślubowania i objaśnia znaczenie mającego nastąpić ślubowania,

2) po zakończeniu wystąpienia przyjmującego ślubowanie dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały – baczność! Na prawo patrz! Poczet sztandarowy przed front szyku marsz!",

3) po wystąpieniu pocztu i zajęciu przez niego wyznaczonego miejsca dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały – baczność! Funkcjonariusze wyróżnieni złożeniem ślubowania na sztandar – do sztandaru marsz!", po których czterech wyróżnionych funkcjonariuszy w kolumnie dwójkowej podchodzi do sztandaru, zatrzymując się w odległości dwóch kroków przed pocztem sztandarowym, wykonując w miejscu zwrot w taki sposób, aby stać twarzą do sztandaru po pochyleniu go przez sztandarowego na czas ślubowania i przyjmując postawę zasadniczą,

4) po zajęciu miejsc przez funkcjonariuszy wyróżnionych ślubowaniem na sztandar dowódca uroczystości podaje komendy: „Czapkę (beret) – zdejmij! Pododdziały – na prawo patrz! Funkcjonariusze składający ślubowanie – do ślubowania!", po której wszyscy ślubujący zdejmują prawą ręką nakrycia głowy, przekładają je do swobodnie opuszczonej ręki lewej i trzymają je stroną wewnętrzną do siebie, orzełkiem do przodu, kciuk lewej ręki wyciągnięty do przodu, a następnie podnoszą prawą rękę w bok w taki sposób, by przedramię było skierowane pionowo do góry z dłonią na wysokości oczu zwróconą w przód i palcami ułożonymi jak do salutowania. Następnie przyjmujący ślubowanie odczytuje kolejne frazy roty ślubowania, a składający ślubowanie powtarzają je głośno i wyraźnie,

5) po złożeniu ślubowania dowódca uroczystości podaje komendy: „Po ślubowaniu! Czapkę (beret) – włóż!", po której składający ślubowanie funkcjonariusze zakładają nakrycia głowy, a następnie: „Pododdziały – baczność! Wyróżnieni funkcjonariusze do szyku marsz!",

6) po wstąpieniu funkcjonariuszy dowódca uroczystości podaje komendy: „Pododdziały – na prawo patrz! Poczet sztandarowy do szyku marsz!",

7) po wstąpieniu pocztu sztandarowego do szyku przyjmujący ślubowanie wypowiada zwrot: „Witam w szeregach Straży Granicznej" i wraca na uprzednio zajmowane miejsce. Następnie dowódca uroczystości podaje komendę kończącą ceremonię ślubowania: „Pododdziały – spocznij!",

8) po zakończeniu ceremonii ślubowania zaproszeni goście wygłaszają okolicznościowe przemówienia.

8. Dalszy przebieg apelu – defilada i zakończenie uroczystości – odbywa się zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

9. Funkcjonariusze, którzy złożyli ślubowanie w czasie uroczystego apelu, podpisują akt ślubowania, najpóźniej w terminie 3 dni od daty ślubowania.

Załącznik 3. [WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA]

Załącznik nr 3

WZÓR AKTU ŚLUBOWANIA

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA