REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 240 poz. 2068

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2002 r.

w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z poz . zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr zastawów skarbowych zawiera:

1) datę ustanowienia zastawu;

2) informację o podstawie ustanowienia zastawu;

3) dane dotyczące zobowiązanego, w tym jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) dane identyfikujące przedmiot zastawu;

5) wysokość należności zabezpieczonej zastawem;

6) datę wygaśnięcia zastawu.

2. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, o których mowa w ust. 1, oraz informacje o urzędzie skarbowym, który dokonał wpisu zastawu skarbowego.

§ 2.
1. Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych w dniu jego ustanowienia.

2. Urząd skarbowy dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze zastawów skarbowych w dniu:

1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;

2) wydania decyzji na podstawie art. 42a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 3.
Przekazanie informacji z rejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu z rejestru zastawów skarbowych.
§ 4.
Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej.
§ 5.
Wysokość opłaty za wydanie wypisu:

1) z rejestru zastawów skarbowych – wynosi 20 zł;

2) z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych – wynosi 50 zł.

§ 6.
Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.3)

Minister Finansów: w z. I. Ożóg

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

3) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 40, poz. 463), które w tym zakresie przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2002 r. (poz. 2068)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA