| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyznawania środków na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego

Na podstawie art. 5b ust. 14 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 932, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz rozliczania środków przeznaczonych na wspieranie procesu restrukturyzacji w spółkach, przedsiębiorstwach państwowych i jednostkach badawczo-rozwojowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – zwanej dalej „ustawą", a także wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „podmiotach" – należy przez to rozumieć spółki, przedsiębiorstwa państwowe i jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

2) „działaniach restrukturyzacyjnych" – należy przez to rozumieć działania, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a–c oraz e–g ustawy.

§ 2.
1. Środki na wsparcie działań restrukturyzacyjnych mogą być przyznane podmiotom, które:

1) nie dysponują środkami własnymi lub dysponują środkami niewystarczającymi na realizację działań restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności podmiotom, które w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym podmiot występuje z wnioskiem o uzyskanie wsparcia, wykazywały:

a) zmniejszenie obrotów,

b) nadmierne zdolności produkcyjne,

c) spadek zysku lub stratę,

d) wzrost zadłużenia,

e) brak zdolności kredytowej;

2) realizują umowy na wieloletnie dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz

3) charakteryzują się nadmiernym poziomem zatrudnienia.

2. Środki na wspieranie procesu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego mogą być przyznane podmiotom, dla każdego z działań restrukturyzacyjnych, wyłącznie jeden raz w roku budżetowym.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do podmiotów realizujących działania restrukturyzacyjne, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c oraz g ustawy.

§ 3.
1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych podmiot składa nie później niż 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki decyzję o udzieleniu wsparcia wydaje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).

3. Umowa o udzieleniu wsparcia między ministrem właściwym do spraw gospodarki a podmiotem powinna być zawarta w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o udzieleniu wsparcia.

§ 4.
1. Wniosek o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wsparcie obejmujące:

a) firmę (nazwę),

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP,

d) adres;

2) wnioskowaną wielkość wsparcia;

3) opis planowanego działania wraz z uzasadnieniem jego celowości oraz szczegółowym harmonogramem realizacji;

4) uzasadnienie przyznania wsparcia;

5) łączny koszt realizacji działania oraz źródła jego finansowania;

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

2. W przypadku gdy podmiot wnioskuje o przyznanie wsparcia dla restrukturyzacji zatrudnienia, o której mowa w art. 5 pkt 1 lit. e ustawy, do wniosku dołącza się:

1) imienny wykaz osób uprawnionych do uzyskania odpraw pieniężnych, które są objęte zwolnieniami z pracy, z podaniem:

a) rodzaju oraz wysokości odprawy,

b) numeru PESEL,

c) wykonywanego zawodu,

d) stażu pracy,

e) terminu otrzymania wypowiedzenia,

f) terminu rozwiązania stosunku pracy;

2) porozumienie lub regulamin, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679).

3. W przypadku gdy podmiot wnioskuje o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a oraz e–g ustawy, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się program restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 5b ust. 3 ustawy.

4. Wzór wniosku o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
1. Wysokość środków przyznanych jednemu podmiotowi w roku budżetowym nie może być wyższa niż 25% łącznej wartości środków budżetowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki i przeznaczonych na wspieranie procesu restrukturyzacji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wielkość wsparcia przyznanego podmiotowi na podstawie złożonego przez podmiot wniosku, po analizie rodzaju i celowości planowanych działań restrukturyzacyjnych.

3. Określając wysokości wsparcia, minister właściwy do spraw gospodarki uwzględnia:

1) zdolność podmiotu do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dostaw i modernizacji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego;

2) możliwości podmiotu w zakresie unowocześnienia produkcji;

3) możliwości podmiotu w zakresie rozwoju eksportu;

4) stopień przygotowania podmiotu do realizacji kontraktów offsetowych.

§ 6.
1. Przyznane, decyzją ministra właściwego do spraw gospodarki, środki na wsparcie działań restrukturyzacyjnych są wypłacane na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek bankowy podmiotu.

2. Wypłata pierwszej raty zaliczki, o której mowa w art. 5b ust. 9 ustawy, może nastąpić po podpisaniu umowy, o której mowa w § 3 ust. 3.

3. Podstawę do wypłacenia kolejnej raty zaliczki stanowi przedłożenie przez podmiot sprawozdania zawierającego rozliczenie wypłaconych kwot.

§ 7.
1. Podmiot, który otrzymał wsparcie dla działań restrukturyzacyjnych, jest obowiązany sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania:

1) kwartalne – do 15. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału;

2) roczne – do dnia 31 stycznia roku następującego po rozliczonym roku budżetowym;

3) końcowe – w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji programu restrukturyzacyjnego.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać rozliczenia wypłaconych środków na cele określone w umowie wraz z dokumentami finansowymi potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków. Sprawozdanie dotyczące wydatkowania środków na wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia powinno zawierać dodatkowo imienny wykaz osób, które otrzymały odprawy, i kwoty wypłaconych odpraw, a także wysokość ich dofinansowania ze środków na wspieranie restrukturyzacji zatrudnienia.

§ 8.
W odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, oraz spółek powstałych w wyniku komercjalizacji tych przedsiębiorstw – zadania ministra właściwego do spraw gospodarki określone w rozporządzeniu wykonuje Minister Obrony Narodowej.
§ 9.
W roku budżetowym 2003 termin składania wniosku o przyznanie wsparcia dla działań restrukturyzacyjnych upływa z dniem 30 czerwca 2003 r.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805 i Nr 100, poz. 1080 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2053.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
(poz. 830)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »