reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 2003 r.

w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

Na podstawie art. 145f pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady zatrudniania w kontyngentach policyjnych pracowników Policji i osób niebędących pracownikami Policji oraz ich wynagradzania.
§ 2.
1. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej można zatrudnić:

1) pracownika Policji legitymującego się co najmniej dwuletnim stażem pracy w jednostkach organizacyjnych Policji;

2) osobę niebędącą pracownikiem Policji, która posiada specjalistyczne kwalifikacje.

2. W kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych zatrudnia się pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Jeżeli czas pozostawania poza granicami państwa kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, w kontyngencie można zatrudnić również osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 3.
1. Komendant Główny Policji, a w przypadku tworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, w skład którego wchodzą pracownicy zatrudnieni w jednej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo jednostce organizacyjnej jej podległej – właściwy komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, zwani dalej „pracodawcami”, upowszechniają informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie policyjnym przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji, a także przez opublikowanie go w „Gazecie Policyjnej” oraz przynajmniej w jednym dzienniku odpowiednio o zasięgu ogólnokrajowym albo wojewódzkim.

2. Jeżeli w kontyngencie policyjnym mają być zatrudnieni wyłącznie pracownicy wymienieni w § 2 ust. 1 pkt 1, pracodawcy mogą upowszechnić informację o tym fakcie w formie pisma adresowanego do pracodawców zatrudniających takich pracowników.

3. Ogłoszenie lub pismo powinno zawierać:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej Policji;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy;

4) wskazanie wymaganych dokumentów;

5) termin i miejsce składania dokumentów.

§ 4.
1. Osoba ubiegająca się o pracę w kontyngencie policyjnym, zwana dalej „kandydatem”, może zostać zatrudniona w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w:

1) misji pokojowej, jeżeli:

a) złoży w terminie wymagane dokumenty,

b) uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do jej wykonywania,

c) wyrazi pisemną zgodę, o której mowa w art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)),

d) zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą a dotychczasowym pracodawcą, z zastrzeżeniem ust. 2,

e) podda się szczepieniom ochronnym;

2) akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli spełnia warunki wymienione w pkt 1 lit. a–c, oraz po zawarciu porozumienia, o którym mowa w pkt 1 lit. d.

2. Jeżeli pracodawca i dotychczasowy pracodawca jest tym samym podmiotem, nie zawiera się porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d.

3. Zatrudnienie kandydata w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, z uwagi na charakter zadań lub obszar działania kontyngentu, może być dodatkowo uzależnione od poddania się przez niego szczepieniom ochronnym.

§ 5.
1. Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie policyjnym, zwanej dalej „oceną”, dokonuje pracodawca lub działający z jego upoważnienia komendant szkoły policyjnej, w formie rozmowy kwalifikacyjnej, pisemnego testu lub ćwiczeń praktycznych.

2. Przy ocenie uwzględnia się wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny, zakres zadań kontyngentu, obszar jego działania oraz umiejętności zawodowe kandydata zapewniające wykonanie w kontyngencie określonych dla niego zadań.

3. Ocenę wyraża się na piśmie.

§ 6.
1. Podmiot dokonujący oceny może odmówić poddania kandydata tej ocenie albo ją w każdym czasie przerwać.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, informuje się kandydata na piśmie o przyczynie odmowy poddania go ocenie lub o powodach jej przerwania.

3. Pisemnej informacji nie sporządza się, gdy kandydat swoim postępowaniem przyczynił się do przerwania oceny lub gdy jej przerwanie jest uzasadnione stanem zdrowia kandydata.

§ 7.
1. Badania laboratoryjne i lekarskie niezbędne do wystawienia orzeczenia lekarskiego oraz szczepienia ochronne organizuje pracodawca w porozumieniu z dotychczasowym pracodawcą.

2. Komendant Główny Policji zwraca kandydatowi uczestniczącemu w badaniach lub szczepieniach, o których mowa w ust. 1, koszty przejazdów i noclegu oraz wypłaca ryczałt na dojazdy w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 8.
1. Zatrudnienie kandydata w kontyngencie policyjnym następuje w formie umowy o pracę na czas określony.

2. Okres, na jaki jest zawierana umowa o pracę, ustala się z uwzględnieniem, w szczególności, okresu niezbędnego na:

1) pobranie wyposażenia zgodnego z wymogami określonymi przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent policyjny;

2) udział w zgrupowaniu kontyngentu policyjnego organizowanym bezpośrednio przed wyjazdem z kraju oraz poprzedzającym je szkoleniu lub praktyce przygotowującej do wykonywania pracy w tym kontyngencie;

3) wykonywanie pracy w kontyngencie policyjnym realizującym zadania poza granicami państwa;

4) udział w zgrupowaniu kontyngentu policyjnego organizowanym po jego powrocie do kraju lub w badaniach laboratoryjnych i lekarskich, jeżeli są prowadzone, i nie jest organizowane zgrupowanie kontyngentu.

3. Umowa o pracę określa zajmowane stanowisko, a gdy w związku z pracą zostaje przyznany dodatek zagraniczny – również kategorię i stawkę tego dodatku.

§ 9.
1. Pracownika kontyngentu policyjnego, zwanego dalej „pracownikiem”, można zatrudnić na stanowisku:

1) lekarza;

2) pielęgniarza (pielęgniarki);

3) specjalisty zespołu logistyki;

4) kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki.

2. Stanowisko specjalisty zespołu logistyki dotyczy w szczególności psychologa, informatyka, mechanika pojazdów oraz specjalisty do spraw łączności.

3. W zespole logistyki na stanowisku psychologa oraz specjalisty do spraw łączności nie można zatrudnić osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 10.
1. Pracodawca może wycofać pracownika ze składu kontyngentu policyjnego niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika, na jego prośbę lub gdy niezdolność do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych przez pracownika trwa dłużej niż 14 dni.

2. W przypadku wycofania pracownika ze składu kontyngentu policyjnego umowę o pracę na czas określony rozwiązuje się na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

§ 11.
1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej na warunkach określonych w rozporządzeniu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 800 zł.

2. Pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w dotychczasowej wysokości i na dotychczasowych warunkach,

3. Pracownikowi, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach określonych w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 12.
Pracownikowi odbywającemu w kraju szkolenie lub praktykę przygotowującą do pracy w kontyngencie policyjnym nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.
§ 13.
1. Pracownik zatrudniony w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej otrzymuje:

1) ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie;

2) dodatek zagraniczny;

3) należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

4) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania.

2. W sprawach należności, o których mowa w ust. 1, decyzje podejmuje Komendant Główny Policji lub upoważniony przez niego dowódca kontyngentu policyjnego.

§ 14.
1. Ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie przysługuje w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.

2. Ryczałt wypłaca się jednorazowo niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę na czas określony.

3. Ryczałt podlega zwrotowi, jeżeli przed datą delegowania kontyngentu policyjnego poza granice państwa z przyczyn zawinionych przez pracownika lub na jego prośbę zostanie rozwiązana umowa o pracę na czas określony.

§ 15.
1. Dodatek zagraniczny pracownik otrzymuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, w którym wykonuje pracę w kontyngencie policyjnym realizującym zadania poza granicami państwa.

2. Wysokość i zasady otrzymywania dodatku zagranicznego określają przepisy o należnościach pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

§ 16.
1. Należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownik otrzymuje w wysokości, na warunkach i za taki sam czas, jak policjant delegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

2. Wysokość, warunki przyznawania oraz czas, za który przysługują należności wymienione w ust. 1, określają przepisy w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

§ 17.
1. Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania pracownik otrzymuje w przypadku, gdy w miejscu wykonywania pracy poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego utrzymania bądź świadczenia pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania.

2. Wysokość oraz zasady otrzymywania i wypłacania ryczałtu na pokrycie kosztów utrzymania określają przepisy w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

§ 18.
1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych albo przedsięwzięciach reprezentacyjnych przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów i innych wydatków w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej wydaje Komendant Główny Policji.

§ 19.
Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, według zasad i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83,poz. 760).
§ 20.
1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom albo akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub humanitarnej, który w czasie wykonywania pracy poza granicami państwa doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o których mowa w § 19, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne.

2. Jednorazowe świadczenie pieniężnie przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1/100 kwoty odpowiadającej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i stosowanego, poczynając od drugiego kwartału każdego roku, przez okres jednego roku.

3. W razie śmierci pracownika pozostającej w związku z wykonywaniem pracy poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, uprawnionym członkom rodziny, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o której mowa w § 19, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości pełnej kwoty określonej w ust. 2.

§ 21.
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz wyposażenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, zapewnia pracownikowi nieodpłatnie pracodawca.
§ 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. N r 90, poz. 844.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. N r 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama