| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Do dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienionej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla której ustanawia się obniżone zerowe stawki celne, w wysokości określonej w tym załączniku.

2. Wykaz państw, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 3.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124, Nr 53, poz. 469 i Nr 108, poz. 1010).
§ 4.
Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o którym mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane zgodnie z kolejnością złożenia kompletnych wniosków.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

3. Pozwolenia na przywóz towaru, o którym mowa w § 1, mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 5000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją.

§ 6.
1. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentu jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) III kwartał 2003 r. – 25%;

2) IV kwartał 2003 r. – 25%;

3) l kwartał 2004 r. – 25%;

4) II kwartał 2004 r. – 25%.

2. Niewykorzystane pule kontyngentu w danym kwartale przechodzą na kolejny kwartał.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTEM TARYFOWYM ILOŚCIOWYM, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 czerwca 2003 r. (poz. 1047)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTEM TARYFOWYM ILOŚCIOWYM, POCHODZĄCYCH Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Numer kontyngentu

Kod PCN

Wyszczególnienie

Obniżona stawka celna

Ilość
(w tonach)

Wysokość kaucji

1

2

3

4

5

6

094105

1001

Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

520 000

 

 

1001 90

– Pozostałe:

 

 

 

 

1001 90 10 0

– – Orkisz do siewu

0

 

30 Ï/tonę

 

 

– – Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin):

 

 

 

 

1001 90 91

– – – Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin):

 

 

 

 

1001 90 91 1

– – – – Ziarno pszenicy zwyczajnej

0

 

30 Ï/tonę

 

1001 90 91 0

– – – – Mieszanki żyta z pszenicą (meslin)

 

 

 

 

1001 90 99 0

– – – Pozostałe

0

 

30 Ï/tonę

 

Załącznik 2. [WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)*]

Załącznik nr 2

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)*

1. Austria

2. Belgia

3. Dania

4. Finlandia

5. Francja

6. Grecja

7. Hiszpania

8. Irlandia

9. Luksemburg

10. Niderlandy

11. Niemcy

12. Portugalia

13. Szwecja

14. Wielka Brytania

15. Włochy

* Obszar celny UE obejmuje również obszar celny Księstwa Monako. Oznacza to, że dla towarów pochodzących z Monako, po spełnieniu reguł pochodzenia, udokumentowaniu tego pochodzenia oraz spełnieniu warunku bezpośredniego transportu, zgodnie z zasadami Układu Europejskiego, stosowane są obniżone stawki celne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »