| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 maja 2003 r.

w sprawie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
1. Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi w dziedzinie wynalazczości i może być nadawana:

1) twórcom projektów wynalazczych wyróżniającym się znaczącymi osiągnięciami w zakresie dokonywania projektów wynalazczych, które przyczyniły się do rozwoju nauki i techniki oraz wpłynęły na poprawę efektywności działalności gospodarczej;

2) osobom fizycznym wyróżniającym się współdziałaniem przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów wynalazczych, zwłaszcza dotyczących rozwiązań w zakresie nowej techniki, osobom przyczyniającym się do popularyzacji twórczości technicznej, jak również do uzyskiwania i egzekwowania praw własności przemysłowej;

3) osobom fizycznym posiadającym szczególne zasługi w popieraniu wynalazczości, które aktywną działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalazczości w przedsiębiorstwach;

4) jednostkom organizacyjnym, które osiągnęły szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki i zapewniania skutecznej ochrony prawnej stosowanych rozwiązań przez uzyskiwanie ochrony patentowej oraz innych praw własności przemysłowej, a także w zakresie obrotu prawami wyłącznymi;

5) instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości.

2. Odznaka może być nadana tylko raz.

§ 3.
1. Prezes Rady Ministrów nadaje odznakę na wniosek: ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa, zgłoszony z własnej inicjatywy albo w trybie określonym w ust. 2.

2. Z inicjatywą zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić każdy po uzyskaniu akceptacji organu organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego bądź organizacji społecznej stopnia krajowego lub wojewódzkiego, do której zakresu działania należą sprawy popierania wynalazczości.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe – w przypadku osoby fizycznej albo nazwę i adres – w przypadku pozostałych podmiotów określonych w § 2 ust. 1 oraz szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do całokształtu posiadanych zasług i uzyskanych osiągnięć w zakresie wynalazczości.

4. Wzór wniosku o nadanie odznaki dla osób fizycznych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast dla pozostałych podmiotów określonych w § 2 ust. 1 – załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Wnioski o nadanie odznaki składa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”, nie później niż na dwa miesiące przed planowanym terminem jej wręczenia.

§ 4.
1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 32 mm, wykonany z tombaku złoconego i naturalnego bursztynu. Na awersie w otoku z majuskułowym napisem RZECZPOSPOLITA POLSKA znajduje się ażurowe koło z bursztynu, wewnątrz którego widnieje wizerunek godła państwowego; na rewersie w zaznaczonym okręgu jest umieszczony czterowierszowy majuskułowy napis ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI. Zawieszenie stanowi poprzeczka o wymiarach 14 x 24 mm, z trzech stylizowanych liści wawrzynu na podstawie z liści akantu ujmujących kółko połączone łącznikiem z drugim kółkiem w liściu akantu wieńczącym medal. Na odwrotnej stronie poprzeczki znajduje się zapięcie.

2. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Uroczystego wręczenia odznaki dokonuje Prezes Rady Ministrów lub, w jego imieniu, jedna z osób wymienionych w § 3 ust. 1.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje legitymację stwierdzającą nadanie odznaki, a pozostałe podmioty określone w § 2 ust. 1 – dyplom.

3. Wzór legitymacji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, a wzór dyplomu – załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§ 6.
Koszty związane z wykonaniem odznak oraz ich nadawaniem są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Urząd Patentowy.
§ 7.
1. Ewidencję osób fizycznych i pozostałych podmiotów określonych w § 2 ust. 1 wyróżnionych odznaką prowadzi Urząd Patentowy.

2. W razie zgubienia lub zniszczenia odznaki lub dokumentów stwierdzających jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 8.
Osoby fizyczne, którym nadano odznakę za zasługi w dziedzinie wynalazczości na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do jej noszenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Wynalazczości”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1996 r. Nr 3, poz. 17), które utraciło moc z dniem 30 czerwca 2000 r. na podstawie art. 74 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 208, poz. 1763).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI" dla osób fizycznych]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 27 maja 2003 r. (poz. 1062)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI
„ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI”
dla osób fizycznych

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI" dla jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI
„ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI”
dla jednostek organizacyjnych, instytucji, organizacji i stowarzyszeń

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI"]

Załącznik nr 3

WZÓR ODZNAKI „ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI”

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI"]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI
„ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI”

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI"]

Załącznik nr 5

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI
„ZA ZASŁUGI DLA WYNALAZCZOŚCI”

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »