| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870 oraz z 2001 r. Nr 30, poz. 350) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o utworzenie i likwidację zakładu opieki zdrowotnej składa dyrektor komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw zakładów opieki zdrowotnej ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwany dalej „Dyrektorem Departamentu”, albo kierownik jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wniosek o przekształcenie zakładu opieki zdrowotnej składa kierownik tego zakładu za pośrednictwem Dyrektora Departamentu.”;

2) w § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez składającego wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 2.”;

3) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nawiązuje z kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej, o których mowa w ust. 4, w stosunku do kierownika zakładu opieki zdrowotnej utworzonego na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych dokonuje kierownik tej jednostki.”;

4) w § 5f ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ogłoszenie o konkursie należy:

1) zamieścić w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, jeżeli przedmiotem postępowania konkursowego są stanowiska ordynatora, naczelnej pielęgniarki, przełożonej pielęgniarek lub pielęgniarki oddziałowej, a w razie gdy przedmiotem postępowania konkursowego jest stanowisko ordynatora – również w Gazecie lekarskiej,

2) podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie zakładu opieki zdrowotnej.”;

5) § 5g otrzymuje brzmienie:

„§ 5g. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska ordynatora:

a) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej – lekarz będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny jako przewodniczący komisji,

b) kierownik zakładu opieki zdrowotnej, z tym że w przypadku, gdy o stanowisko ordynatora ubiega się kierownik zakładu opieki zdrowotnej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powołany na wniosek Dyrektora Departamentu,

c) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej izby lekarskiej – lekarz będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny,

d) przedstawiciel specjalistycznego towarzystwa naukowego, będący specjalistą w danej dziedzinie medycyny,

e) konsultant będący specjalistą w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, powołany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

f) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

g) od trzech do sześciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym przynajmniej jeden lekarz specjalista w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, powołanych na wniosek Dyrektora Departamentu,

h) przedstawiciel reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działającej w zakładzie opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna reprezentatywna organizacja związkowa w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy – po jednym przedstawicielu reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie, z zastrzeżeniem że organizacje te posiadają jeden głos i przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko,

2) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek:

a) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych jako przewodniczący komisji,

b) kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub jego przedstawiciel,

c) naczelna pielęgniarka, zatrudniona w podobnym zakładzie opieki zdrowotnej, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgową radę pielęgniarek i położnych, w przypadku konkursu na stanowisko naczelnej pielęgniarki,

d) przełożona pielęgniarek, zatrudniona w podobnym zakładzie opieki zdrowotnej, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgową radę pielęgniarek i położnych, w przypadku konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek,

e) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej.

f) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.

g) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych,

h) od jednego do trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw wewnętrznych, powołanych na wniosek Dyrektora Departamentu,

i) przedstawiciel reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działającej w zakładzie opieki zdrowotnej, a w przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy – po jednym przedstawicielu reprezentatywnych zakładowych organizacji związkowych działających w zakładzie, z zastrzeżeniem że organizacje te posiadają jeden głos i przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko,

3) w przypadku gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska pielęgniarki oddziałowej:

a) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych jako przewodniczący komisji,

b) ordynator oddziału lub kierownik kliniki,

c) przełożona pielęgniarek, a w przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej nie ma stanowiska pielęgniarki przełożonej – pielęgniarka naczelna,

d) pielęgniarka oddziałowa zatrudniona w podobnym oddziale w zakładzie opieki zdrowotnej, wskazana przez właściwą ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgową radę pielęgniarek i położnych,

e) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady lekarskiej,

f) przedstawiciel właściwej ze względu na siedzibę zakładu opieki zdrowotnej okręgowej rady pielęgniarek i położnych.”;

6) w § 5i w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, a w przypadku kandydata na stanowisko ordynatora – dodatkowo co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach zawodowych kandydata,”;

7) po § 5k dodaje się § 5k1 i § 5k2 w brzmieniu:

„§ 5k1. 1. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko określone w § 5 kierownik zakładu opieki zdrowotnej nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.

2. Stosunek pracy z kandydatem wybranym na stanowisko określone w § 5 nawiązuje się na 6 lat. Okres ten może być przedłużony do 8 lat, jeżeli do osiągnięcia wieku emerytalnego pracownikowi brakuje nie więcej niż 2 lata.

§ 5k2. 1. Jeżeli do konkursu nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata, kierownik zakładu opieki zdrowotnej ogłasza nowy konkurs w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania poprzedniego konkursu.

2. Jeżeli w wyniku dwóch kolejnych konkursów kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 1, kierownik zakładu opieki zdrowotnej nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej.

3. Stosunek pracy z osobą, o której mowa w ust. 2, nawiązuje się na 3 lata.”;

8) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przy zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym na wniosek Dyrektora Departamentu tworzy się radę społeczną, zwaną dalej „radą”.”;

9) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nadzór, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nad zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych sprawuje w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych kierownik tej jednostki.”.

§ 2.
Postępowanie konkursowe wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia toczy się według przepisów dotychczasowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151 i 1152.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »