Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 12 grudnia 2003 r.

o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Zakres regulacji]
Ustawa określa zasady wspierania rozwoju regionalnego poprzez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy oraz ich związki, zwane dalej „inwestorami”, projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, zwanych dalej „projektami”.
Art. 2. [Utworzenie Funduszu]
W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych, zwany dalej „Funduszem”.
Art. 3. [Skład Funduszu]
1. Na Fundusz składają się:

1) środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej;

2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;

3) wpływy z inwestycji wolnych środków Funduszu w:

a) papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

b) papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,

c) listy zastawne emitowane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919);

4) spłaty udzielonych kredytów wraz z odsetkami;

5) spadki, zapisy i darowizny;

6) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

7) inne wpływy.

2. Środkami Funduszu mogą być także:

1) środki pochodzące z emisji obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na zasilenie Funduszu;

2) środki pochodzące z pożyczek i kredytów zaciąganych na zasilenie Funduszu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

3. Emisja obligacji oraz zaciągnięcie pożyczek i kredytów następuje na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 4. [Przeznaczenie środków Funduszu]
1. Środki Funduszu przeznacza się na:

1) udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestorów;

2) pokrywanie kosztów oceny wniosku o kredyt preferencyjny na pokrycie kosztów przygotowania projektu, zwany dalej „wnioskiem”;

3) pokrywanie kosztów emisji obligacji, wykup obligacji oraz spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami obsługi obligacji, pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 2;

4) pokrywanie uzasadnionych kosztów ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego związanych z udzielaniem preferencyjnych kredytów, egzekucji roszczeń wynikających z udzielonych kredytów oraz wydatków związanych z obsługą zadań Funduszu.

2. Do kosztów przygotowania projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty opracowania studium wykonalności inwestycji, analizy kosztów i korzyści oraz pozostałej dokumentacji projektowej, ekspertyz, studiów niezbędnych do przygotowania realizacji inwestycji.

Art. 5. [Lokowanie wolnych środków Funduszu]
1. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być lokowane wyłącznie:

1) w papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3;

2) na rachunkach lokat terminowych w bankach posiadających fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć 15 % środków Funduszu niezaangażowanych w kredyty.

Art. 6. [Oprocentowanie kredytów preferencyjnych]
Preferencyjne kredyty są oprocentowane w wysokości 0,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.
Art. 7. [Wniosek]
1. Inwestor składa do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wniosek w szczególności co do możliwości współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej.

3. Warunkiem przyznania kredytu preferencyjnego na pokrycie kosztów przygotowania projektu jest pozytywna ocena wniosku.

Art. 8. [Plan finansowy Funduszu]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat. Sprawozdania finansowe Funduszu wchodzą w skład sprawozdania finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.

Art. 9. [Wysokość udzielanych kredytów preferencyjnych]
1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów preferencyjnych w wysokości nieprzekraczającej 80 % zaplanowanych kosztów netto, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 500 000 zł w odniesieniu do projektu.

2. Preferencyjne kredyty mogą być udzielane ze środków Funduszu do wysokości kwot przewidzianych na te cele w rocznym planie finansowym Funduszu.

Art. 10. [Delegacje]
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych, a w szczególności:

1) wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o kredyty preferencyjne, z uwzględnieniem zapewnienia pełnej oceny wniosku;

2) kryteria oceny wniosków kredytowych oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając w szczególności możliwość współfinansowania projektu z funduszy Unii Europejskiej;

3) warunki, na jakich Bank będzie udzielał kredytów preferencyjnych, uwzględniając w szczególności okres kredytowania i zasady spłaty.

Art. 11. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)) w art. 17 w ust. 1 w pkt 36 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

„37) dochody Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzącego Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych stanowiące równowartość dochodów uzyskanych przez ten Fundusz z tytułów określonych w przepisach regulujących jego tworzenie i funkcjonowanie – w części przeznaczonej wyłącznie na realizację celów wymienionych w tych przepisach.”.

Art. 12. [Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym]
W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z późn. zm.3)) w art. 14 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Nie nalicza się obowiązkowej opłaty rocznej od aktywów Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich oraz Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego.”.

Art. 13. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957 i Nr 217, poz. 2124.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 119, poz. 1252 i Nr 122, poz. 1316, z 2001 r. Nr 154, poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 217, poz. 2124.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-29
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2010-09-29
  • Dokument traci ważność: 2013-11-29

Dziennik Ustaw