| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Art. 1. [Ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych]
W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 2218) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania rozwoju regionalnego przez udzielanie preferencyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy, związki gmin, powiaty i związki powiatów, zwane dalej „inwestorami”, dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej, środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanej dalej „dokumentacją”.”;

2) w art. 4:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji;

2) pokrywanie kosztów oceny wniosku o preferencyjny kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji, zwany dalej „wnioskiem”;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) przygotowania:

a) studium wykonalności inwestycji,

b) analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokalnych sytuujących inwestycję,

c) dokumentacji:

– projektowej,

– przetargowej,

– związanej z ocenami oddziaływania na środowisko,

– przyrodniczej,

d) biznesplanu,

e) pozostałej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji;

2) związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych.”;

3) w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wniosek w szczególności co do możliwości współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy i środków, o których mowa w art. 1.

3. Warunkiem przyznania preferencyjnego kredytu przeznaczonego na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji jest pozytywna ocena wniosku.”;

4) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela preferencyjnych kredytów w wysokości nieprzekraczającej 80 % zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł.”;

5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. Zysk netto osiągnięty z działalności Funduszu przeznacza się w:

1) 80 % na uzupełnienie Funduszu;

2) 20 % na dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania preferencyjnych kredytów, w tym:

1) wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o preferencyjne kredyty, uwzględniając zapewnienie pełnej oceny wniosku;

2) kryteria oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając możliwość współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków;

3) warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyjnych kredytów, uwzględniając okres kredytowania i warunki spłaty.”.

Art. 2. [Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. Do umów o udzielenie preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Na wniosek gminy lub związku gmin umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być zmieniane w celu dostosowania ich postanowień do przepisów niniejszej ustawy.

Art. 3. [Przepisy wykonawcze]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »