| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 4 marca 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2))3) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 97, poz. 454, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się pracownikowi z dniem powierzenia czynności kontrolnych."

2) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 Kodeksu pracy.",

b) uchyla się ust. 2;

3) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia."

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w tabeli A w cz. l lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1

Dyrektor: zakładu, jednostki

XVII–XXI

do 10

Zastępca dyrektora: zakładu, jednostki
Główny księgowy: zakładu, jednostki

XVI–XX

do 9

2

Dyrektor: gospodarstwa pomocniczego, zespołu kasyn i bufetów

XIV–XVIII

do 8"

 

b) tabela F otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 uchyla się pkt 2.

§ 2.
Pracownikowi otrzymującemu do dnia 31 marca 2004 r. dodatek na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 za pracę wykonywaną przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, o której mowa w ust. 1 pkt 2 załącznika nr 4 do tego rozporządzenia, kwotę tego dodatku włącza się do wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 i 6 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081.

3) Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 2081) niniejsze rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 258, z 1998 r. Nr 45, poz. 279, z 1999 r. Nr 16, poz. 149 i Nr 50, poz. 514, z 2000 r. Nr 36, poz. 411, z 2001 r. Nr 50, poz. 527, z 2002 r. Nr 109, poz. 963 oraz z 2003 r. Nr 25, poz. 211.

Załącznik 1. [TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2004 r. (poz. 425)

Załącznik nr 1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1–3 rozporządzenia, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Ochrony Rządu oraz zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice"

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

700–890

II

705–900

III

710–920

IV

715–950

V

720–980

VI

725–1020

VII

730–1085

VIII

750–1170

IX

770–1260

X

795–1350

 

1

2

XI

820–1450

XII

845–1570

XIII

875–1690

XIV

905–1815

XV

940–1950

XVI

990–2100

XVII

1040–2300

XVIII

1100–2600

XIX

1200–3100

XX

1300–3600

XXI

1400–4100

 

B. dla pracowników zatrudnionych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Ochrony Rządu, zakładzie budżetowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Lotnisko Warszawa-Babice"

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

l

740–890

II

755–900

III

770–920

IV

790–950

V

810–990

VI

830–1050

VII

855–1130

VIII

880–1220

IX

910–1310

X

940–1410

XI

970–1520

XII

1000–1630

XIII

1030–1740

XIV

1070–1865

XV

1110–2000

XVI

1160–2200

XVII

1250–2400

XVIII

1340–2600

XIX

1450–3100

XX

1560–3600

XXI

1680–4100

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

F. dla pracowników zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszerego­wania

Grupa dodatku funkcyj­nego do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Główny Inspektor Sanitarny MSWiA

XX–XXI

10

wg odrębnych przepisów

2

Główny księgowy

XVIII–XX

9

wg odrębnych przepisów

3

Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa

XVII–XIX

7

wg odrębnych przepisów

Naczelnik Wydziału Koordynacji i Nadzoru Sanitarnego

4

Naczelnik wydziału

XVI–XVIII

7

wyższe

5

5

Główny specjalista

XV–XVII

6

wyższe

5

Radca prawny

wg odrębnych przepisów

6

Starszy asystent ds. sanitarnych

XV–XVII

wg odrębnych przepisów

7

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

XIV–XVII

wg odrębnych przepisów

8

Asystent ds. sanitarnych

XIV– XVII

wg odrębnych przepisów

9

Młodszy asystent ds. sanitarnych

XIII–XVI

wg odrębnych przepisów

Starszy: specjalista, informatyk

wyższe

5

10

Specjalista, informatyk

XII–XIV

wyższe

3

11

Starszy instruktor: higieny, ds. oświaty zdrowotnej

XI–XIII

wg odrębnych przepisów

12

Kierownik kancelarii tajnej

X–XII

5

wg odrębnych przepisów

13

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

IX–XII

wg odrębnych przepisów

Starszy księgowy

wyższe

1

średnie

4

14

Instruktor: higieny, ds. oświaty

IX–XII

wg odrębnych przepisów

15

Starszy referent, kasjer, archiwista

VIII–XI

średnie

2

16

Starszy magazynier

VII–IX

średnie

1

17

Statystyk medyczny, referent, księgowy

VII–X

średnie

18

Kontroler sanitarny, sekretarka

VI–IX

średnie

19

Magazynier

VI–VIII

średnie

20

Kierowca

VI–VII

wg odrębnych przepisów

21

Starszy dozorca

II–V

podstawowe

2

22

Dozorca, sprzątaczka, goniec

I–IV

podstawowe

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »