| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu wyznaczania obserwatora, wykonywania czynności obserwatora oraz wysokości wynagrodzenia za czynności obserwatora

Na podstawie art. 178 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, wyznacza obserwatora niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wszczęciu postępowania, o którym mowa w art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i siedzibę (adres) zamawiającego, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów w związku z danym postępowaniem;

2) przedmiot postępowania oraz wartość zamówienia;

3) tryb postępowania;

4) termin oraz miejsce otwarcia ofert.

§ 2.
1. O wyznaczeniu obserwatora Prezes Urzędu zawiadamia w tym samym dniu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną:

1) zamawiającego – wskazując imię i nazwisko obserwatora oraz jego adres do korespondencji;

2) wyznaczonego obserwatora – przekazując mu informacje, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zostało przekazane faksem lub drogą elektroniczną, Prezes Urzędu potwierdza je niezwłocznie na piśmie.

§ 3.
1. W przypadku gdy wyznaczony obserwator nie może podjąć czynności obserwatora z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 4 ustawy, lub z powodu innej ważnej przyczyny leżącej po jego stronie, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego oraz Prezesa Urzędu, który wyznacza innego obserwatora. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli okoliczności uniemożliwiające obserwatorowi wykonywanie powierzonych mu czynności ujawnią się po ich podjęciu. Obserwator wykonuje swoje czynności, o ile to możliwe, do czasu wyznaczenia nowego obserwatora przez Prezesa Urzędu i przekazuje w terminie 3 dni po ich zakończeniu informację, o której mowa w § 6, w zakresie, w jakim brał udział w postępowaniu.

§ 4.
1. Zamawiający zawiadamia obserwatora o terminach i miejscu pracy komisji przetargowej co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Krótszy termin zawiadomienia jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą obserwatora.

2. W przypadku gdy prawidłowo zawiadomiony obserwator z powodu ważnych przyczyn leżących po jego stronie nie może być obecny podczas prac komisji przetargowej, w terminie wskazanym przez zamawiającego, jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego, który wyznacza nowy termin.

3. O nieobecności podczas prac komisji przetargowej prawidłowo zawiadomionego obserwatora, który:

1) odmówił udziału w pracach komisji albo

2) nie powiadomił zamawiającego o swojej nieobecności, albo

3) pomimo wyznaczenia przez zamawiającego nowego terminu prac komisji przetargowej zgodnie z ust. 2 zawiadomił zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających udział w pracach komisji w wyznaczonym terminie

– zamawiający informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu i zawiesza prace komisji przetargowej do czasu wyznaczenia nowego obserwatora.

4. Prezes Urzędu wyznacza nowego obserwatora nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania od zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 3.

§ 5.
Obserwator ma prawo do swobodnego wstępu na posiedzenia komisji przetargowej i obecności podczas jej prac, a także do wglądu do dokumentów i materiałów związanych z postępowaniem.
§ 6.
1. Obserwator w terminie 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty przekazuje kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu pisemną informację o przebiegu prac komisji przetargowej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę (adres) zamawiającego;

2) określenie przedmiotu zamówienia;

3) imię i nazwisko obserwatora;

4) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;

5) opis prac komisji przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej;

6) opis nieprawidłowości, jeżeli takie zostaną stwierdzone;

7) wyszczególnienie dni, w których obserwator brał udział w pracach komisji przetargowej;

8) datę sporządzenia i podpis obserwatora.

3. W przypadku wpłynięcia protestu po wyborze najkorzystniejszej oferty obserwator przekazuje kierownikowi zamawiającego oraz Prezesowi Urzędu dodatkową informację o przebiegu prac komisji przetargowej, prowadzonych do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

§ 7.
1. Wynagrodzenie obserwatora wynosi 400 zł za każdy dzień udziału w pracach komisji przetargowej.

2. Wynagrodzenie obserwatora za udział w jednym postępowaniu nie może przekroczyć kwoty 5000 zł.

§ 8.
Wynagrodzenie obserwatora jest wypłacane w terminie 30 dni od dnia przekazania Prezesowi Urzędu informacji, o której mowa w § 6.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »