| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.

w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych umiejętności, a także sposób ustalania ponoszenia kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia.

§ 2.
Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się w następujących zawodach:

1) obsługującego dźwigi lub dźwignice;

2) konserwatora dźwigów lub dźwignic;

3) napełniającego zbiorniki przenośne.

§ 3.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) inspektor – pracownika Urzędu Dozoru Technicznego, upoważnionego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania czynności związanych z uznaniem kwalifikacji w zawodzie regulowanym;

2) przedsiębiorstwo – jednostkę organizacyjną, w której wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny;

3) wnioskodawca – osobę ubiegającą się o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności jest stwierdzana w trakcie postępowania o uznanie kwalifikacji nabytych w państwach Unii Europejskiej w zawodach regulowanych w formie postanowienia wydanego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „postanowieniem”.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia stażu adaptacyjnego, występuje do Urzędu Dozoru Technicznego, zwanego dalej „UDT”, z pisemnym wnioskiem o odbycie tego stażu z określeniem zawodu regulowanego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny w przedsiębiorstwie wskazanym we wniosku, o którym mowa w ust. 1, na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych między wnioskodawcą a przedsiębiorstwem.

4. Przedsiębiorstwo zapewnia warunki organizacyjne oraz urządzenia techniczne niezbędne do odbycia stażu adaptacyjnego.

5. UDT, po otrzymaniu wniosku, wyznacza inspektora do przeprowadzenia badania eksploatacyjnego urządzenia technicznego, którego dotyczy zawód regulowany, a także w celu sprawdzenia i zatwierdzenia warunków odbywania stażu adaptacyjnego w przedsiębiorstwie oraz opracowania programu stażu adaptacyjnego.

6. W przypadku negatywnego wyniku badania eksploatacyjnego urządzenia technicznego lub stwierdzenia nieodpowiednich warunków do odbycia stażu adaptacyjnego w przedsiębiorstwie wskazanym przez wnioskodawcę, inspektor sporządza protokół z opinią o niezatwierdzeniu wniosku wnioskodawcy, który przekazuje do UDT.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wnioskodawca wskazuje inne miejsce odbywania stażu adaptacyjnego, w trybie określonym w ust. 1–4.

8. Program, czas i warunki odbywania stażu adaptacyjnego są ustalane przez inspektora na podstawie:

1) wniosku o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz dokumentów potwierdzających okres doświadczenia zawodowego i nabytych przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy umiejętności w zawodzie regulowanym;

2) czasu odbywania stażu adaptacyjnego jako praktyki niezbędnej do nabycia umiejętności do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej wnioskowanego zawodu regulowanego, a w szczególności zagrożeń związanych z obsługą i eksploatacją właściwych urządzeń technicznych, których dotyczy wykonywanie wnioskowanego zawodu;

3) różnic wynikających ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy;

4) niezbędnej znajomości prawa polskiego koniecznej do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego.

9. Zatwierdzony przez UDT program stażu adaptacyjnego jest dostarczany wnioskodawcy oraz przedsiębiorstwu, w terminie 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

10. Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorstwem i potwierdzonym przez UDT.

11. Opiekunem stażu może być osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę i posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 426).

§ 6.
W okresie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca realizuje program stażu adaptacyjnego, przestrzega czasu jego trwania oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na specyficzne warunki pracy wykonywania zawodu regulowanego.
§ 7.
Inspektor sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego przez:

1) doraźną kontrolę realizacji programu i warunków stażu;

2) bieżącą kontrolę i udział w wykonywaniu czynności praktycznych ustalonych programem stażu;

3) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

§ 8.
1. Ocena stażu adaptacyjnego jest dokonywana przez inspektora w obecności wnioskodawcy i opiekuna stażu adaptacyjnego na podstawie:

1) pisemnego wniosku złożonego do UDT przez wnioskodawcę, nie później niż 7 dni przed jego zakończeniem, o zaliczenie odbytego stażu adaptacyjnego;

2) pisemnej opinii opiekuna stażu o przebiegu stażu adaptacyjnego;

3) obserwacji wykonywania czynności praktycznych przez wnioskodawcę niezbędnych do wykonywania zawodu regulowanego oraz znajomości warunków technicznych, norm i przepisów w tym zakresie.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wnioskodawca dołącza kopię dowodu dokonanej wpłaty na rachunek bankowy UDT, tytułem kosztów odbywania stażu adaptacyjnego.

4. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego, bez względu na zawód regulowany, ustala się jako iloczyn: 15-krotności stawki za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) i liczby miesięcy odbywanego stażu adaptacyjnego. Każdy rozpoczęty miesiąc stażu adaptacyjnego liczony jest jako pełny miesiąc przyjmowany do obliczenia kosztów.

5. Koszt odbycia stażu adaptacyjnego ustalony zgodnie z ust. 4 jest ponoszony przez wnioskodawcę w terminach określonych przez UDT.

6. Na podstawie wyniku oceny stażu adaptacyjnego inspektor sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie lub niezaliczenie stażu adaptacyjnego przez wnioskodawcę, który jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny i wystawienia wniosku.

7. O wyniku stażu adaptacyjnego UDT informuje wnioskodawcę w okresie 7 dni od dnia ustalenia wyniku przez UDT.

8. W przypadku oceny negatywnej odbytego stażu adaptacyjnego, wnioskodawca może odbywać staż adaptacyjny w trybie ustalonym w § 5.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 9.

1. Wnioskodawca, po otrzymaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia testu umiejętności, występuje do UDT z pisemnym wnioskiem o odbycie tego testu, z określeniem zawodu regulowanego.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Do wniosku wnioskodawca dołącza kopię dowodu dokonania wpłaty na rachunek bankowy UDT tytułem kosztów przeprowadzenia testu umiejętności.

4. Koszt przeprowadzenia testu umiejętności, bez względu na zawód regulowany, ustala się jako iloczyn: 10-krotności stawki za jedną godzinę pracy za czynności jednostek dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

5. Test umiejętności, bez względu na zawód regulowany, składa się z:

1) egzaminu ustnego – jako odpowiedzi ustnej na pytania wybrane losowo ze zbioru pytań opracowanych w UDT, dotyczących wiedzy teoretycznej oraz znajomości prawa polskiego, w stopniu niezbędnym do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego;

2) egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności praktycznych dotyczących zakresu wnioskowanego zawodu regulowanego.

6. Test umiejętności przeprowadzany jest w języku polskim. Wymagane jest, aby wnioskodawca w części ustnej testu umiejętności udzielił poprawnej odpowiedzi na minimum 10 pytań dotyczących wiedzy teoretycznej oraz minimum 5 pytań dotyczących znajomości prawa polskiego, ustalonych w UDT.

7. Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności czynności praktycznych objętych testem umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej ustala się odrębnie dla poszczególnych wnioskodawców i wnioskowanego zawodu regulowanego, uwzględniając:

1) program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę w państwie wnioskodawcy;

2) stopień zagrożenia związany z obsługą i eksploatacją urządzeń technicznych, których dotyczy wnioskowany zawód regulowany;

3) wymagany zakres znajomości prawa polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego;

4) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w państwie wnioskodawcy w zawodzie regulowanym;

5) różnice wynikające ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 10.
1. UDT powołuje komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia testu umiejętności, zwaną dalej „komisją”, składającą się co najmniej z dwóch inspektorów.

2. UDT podaje wnioskodawcy zakres tematyczny, o którym mowa w § 9 ust. 7, oraz miejsce i termin przeprowadzenia testu umiejętności nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem.

3. W czasie testu umiejętności wnioskodawca okazuje komisji ważny dowód tożsamości i zawiadomienie o teście.

4. Łączny czas trwania testu umiejętności w obu jego częściach nie powinien wynosić więcej niż 180 min.

5. Podstawą oceny testu umiejętności przez komisję są oceny uzyskane z każdej jego części.

6. Za pozytywny wynik testu umiejętności uznaje się wynik, w którym wnioskodawca uzyska z każdej części testu co najmniej 70 % ogólnej sumy punktów, a ocenę łączną w wysokości co najmniej 80 %. Ocena łączna N testu umiejętności jest obliczana zgodnie z wzorem:

N = 0,45 x nt+ 0,55 x np ,

w którym:

nt jest oceną egzaminu ustnego;

np jest oceną egzaminu praktycznego, obliczoną jako suma ocen, z uwzględnieniem procentowych współczynników wagowych zależnych od zawodu regulowanego.

7. Przedmioty oceny i procentowe współczynniki wagowe oceny egzaminu praktycznego testu umiejętności są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

8. Po zakończeniu testu umiejętności, na podstawie oceny uzyskanej przez wnioskodawcę z przeprowadzonego testu umiejętności, komisja sporządza protokół wraz z wnioskiem o zaliczenie albo niezaliczenie przez wnioskodawcę testu umiejętności. Protokół podpisują członkowie komisji.

9. Protokół wraz z wnioskiem jest przekazywany do UDT w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.

10. O zaliczeniu albo niezaliczeniu testu umiejętności UDT informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności, w formie pisemnej.

§ 11.
1. Jeżeli wnioskodawca nie przystąpił do testu umiejętności w wyznaczonym terminie z przyczyn od niego niezależnych, UDT wyznacza kolejny termin przeprowadzenia tego testu.

2. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym kolejnym terminie, bez uzasadnionej przyczyny, jest równoważne z odstąpieniem od testu. Wnioskodawca może przystąpić ponownie do testu umiejętności w trybie określonym w § 9.

3. Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik testu umiejętności, może przystąpić ponownie do testu nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia, w którym przeprowadzono pierwszy test, w trybie określonym w § 9.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 kwietnia 2004 r. (poz. 705)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [PRZEDMIOTY OCENY I PROCENTOWE WSPÓŁCZYNNIKI WAGOWE OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO TESTU UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik nr 4

PRZEDMIOTY OCENY I PROCENTOWE WSPÓŁCZYNNIKI WAGOWE OCENY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO TESTU UMIEJĘTNOŚCI

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »