| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza, w drodze postanowienia, właściwy organ określony w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.
§ 3.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 2, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 4.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu agenta celnego.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

1. Staż adaptacyjny jest odbywany u przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.3)), zatrudniającego co najmniej trzech agentów celnych.

2. Organ prowadzący postępowanie udziela, na wniosek, informacji o przedsiębiorcach, u których może być odbywany staż adaptacyjny.

§ 6.
1. Wnioskodawca do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego dołącza dokument zawierający zobowiązanie przedsiębiorcy do zorganizowania i przeprowadzenia dla wnioskodawcy stażu adaptacyjnego oraz do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, wraz z dwoma egzemplarzami programu stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 11.

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego;

2) czas, w jakim zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany ten stosunek prawny;

4) zakres czynności, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) wskazanie opiekuna stażu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

§ 7.
Wnioskodawca odbywający staż adaptacyjny u przedsiębiorcy na podstawie umowy cywilnoprawnej może odbywać go bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem, na warunkach określonych miedzy wnioskodawcą a przedsiębiorcą.
§ 8.
1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje przedsiębiorca, u którego staż adaptacyjny ma być odbywany, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu adaptacyjnego, mając na uwadze wydatki na pokrycie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych oraz kosztów organizacyjno-technicznych, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w postaci opłaty, w równych ratach miesięcznych płatnych z góry każdego miesiąca na rachunek bankowy przedsiębiorcy, u którego staż adaptacyjny jest odbywany.

§ 9.
1. Staż adaptacyjny wnioskodawca odbywa pod nadzorem opiekuna stażu. Opiekunem stażu może być wyłącznie osoba wpisana na listę agentów celnych, która wykonywała czynności agenta celnego w nieprzerwanym okresie co najmniej 3 lat poprzedzających datę rozpoczęcia wykonywania funkcji opiekuna stażu oraz jest zatrudniona u przedsiębiorcy, u którego odbywany jest staż adaptacyjny, w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego nie może być zmieniany w trakcie odbywania stażu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić w przypadku:

1) braku możliwości dalszego pełnienia przez opiekuna stażu czynności nadzoru nad wnioskodawcą;

2) zawieszenia działalności opiekuna stażu jako agenta celnego lub skreślenia go z listy agentów celnych;

3) umotywowanego wniosku, złożonego przez wnioskodawcę nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

4) umotywowanej prośby opiekuna stażu, złożonej nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, nowego opiekuna stażu wskazuje przedsiębiorca, u którego odbywany jest staż adaptacyjny, za zgodą organu prowadzącego postępowanie.

5. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego nie ma wpływu na dotychczasowy program stażu adaptacyjnego.

§ 10.
Przedsiębiorca, u którego odbywany jest staż adaptacyjny, nie może być zmieniany w trakcie odbywania stażu.
§ 11.
1. Staż adaptacyjny jest odbywany zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zatwierdzanym przez organ prowadzący postępowanie.

2. Organ prowadzący postępowanie, po umieszczeniu na dwóch egzemplarzach programu stażu adaptacyjnego adnotacji „zatwierdzam”, jeden z egzemplarzy przesyła wnioskodawcy.

3. Program stażu adaptacyjnego jest przygotowywany indywidualnie dla danego wnioskodawcy przez opiekuna stażu, po szczegółowej analizie kwalifikacji wnioskodawcy, z uwzględnieniem wykształcenia, dotychczasowego doświadczenia zawodowego wnioskodawcy oraz zakresu różnic między wykonywaniem funkcji przedstawicielskich przed organami celnymi w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

4. Program stażu obejmuje w szczególności:

1) zapoznanie się z działalnością przedsiębiorcy, u którego jest odbywany staż adaptacyjny;

2) zapoznanie się z krajowymi przepisami prawa w zakresie obrotu towarowego z zagranicą;

3) uczestniczenie w kompletowaniu i przygotowywaniu dokumentów przed dokonaniem zgłoszenia celnego;

4) uczestniczenie w pozostałych czynnościach wykonywanych przez agenta celnego.

§ 12.
1. Staż adaptacyjny trwa 12 miesięcy.

2. Organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres trwania stażu adaptacyjnego maksymalnie do 18 miesięcy, na wniosek wnioskodawcy złożony w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego.

§ 13.
1. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia przedsiębiorca, u którego jest odbywany staż adaptacyjny.

2. Opiekun stażu informuje przedsiębiorcę o stopniu realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu.

§ 14.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu i przedsiębiorca, u którego odbył się staż adaptacyjny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się w formie opinii przedsiębiorcy, u którego odbył się staż adaptacyjny, zawierającej szczegółowy opis przebiegu stażu, z uwzględnieniem poprawności merytorycznej wykonania powierzonych obowiązków wnioskodawcy w trakcie odbywania stażu.

3. Ocena stażu adaptacyjnego jest potwierdzana podpisami przedsiębiorcy i opiekuna stażu.

4. Przedsiębiorca, u którego odbył się staż adaptacyjny, przekazuje ocenę stażu adaptacyjnego organowi prowadzącemu postępowanie oraz wnioskodawcy, w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 15.

1. Test umiejętności przeprowadza Komisja Egzaminacyjna składająca się co najmniej z trzech osób.

2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród funkcjonariuszy celnych i pracowników Ministerstwa Finansów.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, powinny posiadać wysoki poziom wiedzy z zakresu przepisów prawa celnego, administracyjnego i podatkowego.

§ 16.
1. Wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła się do organu prowadzącego postępowanie, a drugi do Komisji Egzaminacyjnej.

2. Organ prowadzący postępowanie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przesyła do Komisji Egzaminacyjnej kopię dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie może być dokonane z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

§ 17.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności zawiadamia się wnioskodawcę co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności.
§ 18.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§ 19.
Test umiejętności opracowuje Komisja Egzaminacyjna; przepisy § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 20.
1. Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej.

2. Test umiejętności składa się ze 100 pytań i trwa nie dłużej niż 150 minut.

3. Ocenę pozytywną z testu umiejętności otrzymuje osoba, która prawidłowo odpowie co najmniej na 81 pytań.

§ 21.
Ocena testu umiejętności jest ustalana w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu.
§ 22.
Wynik testu umiejętności Komisja Egzaminacyjna przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie trzech dni od dnia ustalenia wyników testu.
§ 23.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu.

§ 24.
1. Jeżeli wynik testu umiejętności jest negatywny, wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wyniku, może wystąpić do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o powtórne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 15–23 i § 25 stosuje się odpowiednio.

§ 25.
1. Ustalenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje Komisja Egzaminacyjna, nie późnej niż w terminie 14 dni przed dniem jego przeprowadzenia, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych przez jednostkę, obliczonych z uwzględnieniem wydatków związanych z powołaniem zespołu egzaminacyjnego, wynagrodzeniem członków zespołu egzaminacyjnego oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty w postaci jednorazowej opłaty, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem przeprowadzenia testu umiejętności, na konto bankowe wskazane przez Komisję Egzaminacyjną.

3. Przystępując do testu wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty.

4. W przypadku odstąpienia od testu umiejętności, o którym mowa w § 15, opłata, o której mowa w ust. 2, nie podlega zwrotowi.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 26.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1)Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 69, poz. 624.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »