| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granicę

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa tryb składania wniosków i wydawania:

1) jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę;

2) jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę;

3) wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;

4) wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;

5) zaświadczeń w odniesieniu do zabytków i przedmiotów o cechach zabytków niewymagających pozwolenia.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wywozu zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

3. Do wywozu zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej stosuje się przepisy rozporządzenia Rady nr 3911/92 z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 395, z 31.12.1992 r.) oraz rozporządzenia Komisji nr 752/93 z dnia 30 marca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady nr 3911/92 w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. WE L 077, z 31.03.1993 r., z późn. zm.).

4. Przepisy § 7–9 i 14 stosuje się odpowiednio do rozpatrywania wniosków o wywóz zabytków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

§ 2.
Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) uzasadnienie wniosku.

§ 3.
Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) datę przywozu zabytku do kraju;

4) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

5) wskazanie kraju, do którego zabytek ma być wywieziony;

6) uzasadnienie wniosku.

§ 4.
Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

4) uzasadnienie wniosku.

§ 5.
Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) akt o utworzeniu jednostki organizacyjnej;

3) wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;

4) wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisu wykazu wywożonych zabytków, dołączonego do pozwolenia;

5) uzasadnienie wniosku.

§ 6.
1. Do wniosków, o których mowa w § 2–4, dołącza się 2 fotografie zabytku, o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm, oraz oświadczenie właściciela zabytku, że zgłoszony zabytek jest jego własnością, jest wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem zabytku, do wniosków, o których mowa w § 2–4, dołącza się również zgodę właściciela zabytku na wywóz przez wnioskodawcę zabytku za granicę.

§ 7.
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na wywóz za granicę zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku, który nie wymaga pozwolenia na wywóz, zawiera:

1) imię, nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) określenie zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku, który ma być wywieziony, wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) uzasadnienie wniosku.

2. Na żądanie wojewódzkiego konserwatora zabytków albo Dyrektora Biblioteki Narodowej, zwanych dalej „właściwym organem", do wniosku dołącza się 2 fotografie zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm.

§ 8.
1. Właściwy organ przed rozpatrzeniem wniosków, o których mowa w § 2–4 i 7, dokonuje oględzin zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem.

2. Oględziny mogą być przeprowadzone przy udziale właściwych biegłych i przy użyciu specjalistycznych urządzeń, jeżeli jest to konieczne.

3. Właściwy organ może zwrócić się również do instytucji kultury wyspecjalizowanej w ochronie zabytków o wydanie opinii dotyczącej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej zabytku albo innego przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem.

4. W celu dokonania oględzin wnioskodawca jest obowiązany udostępnić zabytek lub przedmiot o cechach zabytku w miejscu, w którym się znajduje, albo dostarczyć ten zabytek lub przedmiot o cechach zabytku do siedziby właściwego organu.

5. W przypadku gdy do przeprowadzenia oględzin jest konieczne czasowe zatrzymanie zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku objętego wnioskiem w siedzibie właściwego organu, wnioskodawcy wydaje się pokwitowanie.

6. Właściwy organ w pokwitowaniu, o którym mowa w ust. 5, określa, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, umowną wartość zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku.

§ 9.
1. W przypadku wniosku o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, po dokonaniu oględzin wojewódzki konserwator zabytków przesyła wniosek wraz protokołem oględzin zabytku do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać opis zabytku, wskazanie jego autora lub wytwórcy, czasu powstania i stanu jego zachowania.

§ 10.
Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, które wywożą zabytki za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) termin ważności pozwolenia.

§ 11.
Jednorazowe pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, które czasowo wywożą zabytek za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) wskazanie kraju, do którego zabytek ma być wywieziony;

4) termin ważności pozwolenia.

§ 12.
Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, które będą wielokrotnie wywozić zabytek za granicę;

2) określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;

3) termin ważności pozwolenia.

§ 13.
1. Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;

2) termin ważności pozwolenia.

2. Przy wywozie zabytków za granicę do pozwolenia dołącza się wykaz wywożonych zabytków, opatrzony na każdej ze stron pieczęcią muzeum lub innej instytucji kultury i podpisem osób, o których mowa w § 5 pkt 4.

3. Wykaz zawiera określenie i opis wywożonych zabytków oraz ich numery inwentarza.

§ 14.
Zaświadczenie na wywóz zabytku za granicę lub przedmiotu o cechach zabytku, który nie wymaga pozwolenia na wywóz, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, które wywożą zabytek za granicę lub przedmiot o cechach zabytku niewymagający pozwolenia na wywóz;

2) określenie zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację.

§ 15.
1. Przy wywozie zabytków za granicę do pozwoleń, o których mowa w § 10–12, dołącza się fotografie wywożonych zabytków opatrzone na odwrocie pieczęciami i podpisem właściwego organu oraz informacją, że fotografie są dołączone do właściwego pozwolenia.

2. Zabytki wywożone za granicę na podstawie pozwoleń, o których mowa w § 10–12, mogą być dodatkowo oznaczone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację tych zabytków. Informację o sposobie oznaczenia zabytku umieszcza się w pozwoleniu.

§ 16.
1. Wzory pozwoleń i zaświadczenia, o których mowa w § 10–14, są określone w załącznikach nr 1–5 do rozporządzenia.

2. Wzory pozwoleń i zaświadczenia, o których mowa w § 10–14, dla zabytków będących materiałami bibliotecznymi są określone w załącznikach nr 6–10 do rozporządzenia.

3. Pozwolenia i zaświadczenie wydaje się w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi zatrzymuje właściwy organ.

4. Na odwrocie pozwoleń i zaświadczenia organ celny poświadcza dokonanie zgłoszenia celnego wywożonego zabytku lub przedmiotu o cechach zabytku.

§ 17.
Zezwolenia, pozwolenia i zaświadczenia na wywóz zabytków za granicę lub przedmiotów o cechach zabytków wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność, wyłącznie na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na czas określony w tych dokumentach.
§ 18.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 czerwca 1965 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury (Dz. U. Nr 31, poz. 206).
§ 19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 32, poz. 303).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz.789)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wijkowska

radca prawny, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »