| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia krajowego systemu informacji o produktach niebezpiecznych, zwanego dalej „systemem”.
§ 2.
W ramach prowadzenia systemu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej „Prezesem UOKiK”:

1) wprowadza informacje do systemu;

2) usuwa informacje z systemu.

§ 3.
System jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.
§ 4.
1. Informacje o produktach, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa, Prezes UOKiK wprowadza do systemu niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru produktów niebezpiecznych.

2. Informacje o produktach, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, Prezes UOKiK wprowadza do systemu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od organu wymienionego w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zwanej dalej „ustawą”.

3. Informacje o wyrobach niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami Prezes UOKiK wprowadza do systemu niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

4. Informacje o produktach, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej „innymi produktami”, Prezes UOKiK wprowadza do systemu na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5.
1. Wniosek w sprawie wprowadzenia do systemu produktów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia, zawiera w szczególności dane umożliwiające identyfikację produktu, informacje o zagrożeniach stwarzanych przez produkt i o środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do produktu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się decyzję stanowiącą podstawę wprowadzenia informacji do systemu.

§ 6.
1. W przypadku produktów, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa, i wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami, w systemie gromadzi się informacje zawarte odpowiednio w rejestrze produktów niebezpiecznych lub rejestrze wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

2. W przypadku produktów, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, i innych produktów, w systemie gromadzi się następujące dane:

1) datę wprowadzenia informacji do systemu,

2) numer identyfikacyjny wpisu,

3) nazwę produktu,

4) podstawę wpisu,

5) kod według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

6) kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną,

7) opis produktu pozwalający na jego identyfikację,

8) rodzaj i zakres zagrożeń stwarzanych przez produkt,

9) informacje o kategorii konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo wynikające z używania produktu,

10) nazwę kraju wytworzenia produktu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji produktu,

11) dane producenta, w tym określenie, czy jest to wytwórca z Unii Europejskiej, wytwórca spoza Unii Europejskiej, przedsiębiorca występujący jako wytwórca, osoba naprawiająca lub regenerująca produkt, przedstawiciel wytwórcy, importer produktu, inny przedsiębiorca mający wpływ na bezpieczeństwo produktu, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji produktu,

12) wskazanie wymagań, których produkt nie spełnia,

13) informacje o zagrożeniach stwarzanych przez produkt,

14) określenie środków, jakie przedsiębiorca lub organ kontroli zastosował w odniesieniu do produktu

– chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. Do systemu może zostać wprowadzone zdjęcie lub rysunek produktu.

§ 7.
1. Prezes UOKiK niezwłocznie usuwa z systemu informacje dotyczące produktów, które nie spełniają ogólnych wymagań bezpieczeństwa, i wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami w przypadku odpowiednio usunięcia lub anulowania wpisów w rejestrze produktów niebezpiecznych albo usunięcia wpisu w rejestrze wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

2. Prezes UOKiK niezwłocznie usuwa z systemu informacje dotyczące produktów, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, i innych produktów, w przypadku jeżeli organ, na którego wniosek produkt został wprowadzony do systemu, wystąpi z wnioskiem o usunięcie informacji dotyczących tego produktu.

§ 8.
Prezes UOKiK gromadzi następujące dokumenty związane z prowadzeniem systemu:

1) wnioski organów w sprawie wprowadzenia informacji do systemu;

2) kopie decyzji stanowiących podstawę wprowadzenia do systemu produktów, które nie spełniają szczegółowych wymagań bezpieczeństwa, i dotyczące innych produktów;

3) wnioski organów w sprawie usunięcia informacji zawartych w systemie;

4) kopie decyzji stanowiących podstawę wniosków, o których mowa w pkt 3;

5) informacje o usunięciu lub anulowaniu wpisów w rejestrze produktów niebezpiecznych;

6) informacje o usunięciu lub anulowaniu wpisów w rejestrze wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WPROWADZENIA INFORMACJI DO SYSTEMU]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 815)

WZÓR WNIOSKU W SPRAWIE WPROWADZENIA INFORMACJI DO SYSTEMU

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »