| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz.1864) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;

2) ustawie o działalności ubezpieczeniowej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151);

3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Egzaminacyjną dla Aktuariuszy, utworzoną na podstawie art. 163 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej;

4) Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – należy przez to rozumieć centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pośredników ubezpieczeniowych, działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 i Nr 170, poz. 1651);

5) postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone na podstawie ustawy;

6) organie – należy przez to rozumieć organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;

7) liście przedmiotów – należy przez to rozumieć listę obejmującą przedmioty z „Zakresu obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów (Dz. U. Nr 211, poz. 2054), których nie wykazuje dyplom lub inny dowód formalnych kwalifikacji przedstawiony przez wnioskodawcę.

§ 3.
1. Staż adaptacyjny albo test umiejętności prowadzone są zgodnie z postanowieniem wydanym przez organ w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności czas trwania stażu adaptacyjnego, jego zakres i program oraz wskazuje listę przedmiotów do testu umiejętności.

§ 4.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przekazuje organowi, w formie pisemnej, informację o wyborze odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 5.

We wniosku dotyczącym odbycia stażu adaptacyjnego wskazuje się zakład ubezpieczeń, w którym staż ma być odbywany, oraz aktuariusza, który będzie opiekunem stażu.
§ 6.
1. Staż adaptacyjny może odbywać się w zakładach ubezpieczeń działających na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

2. Wykaz zakładów ubezpieczeń, w których może być odbywany staż adaptacyjny, ogłaszany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 7.
1. Staż adaptacyjny odbywa się w ramach umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między zakładem ubezpieczeń a wnioskodawcą.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności czas trwania stażu, tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu oraz zakres i rodzaj powierzonych zadań, zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8.
Staż adaptacyjny odbywany jest zgodnie z zakresem i programem ustalonym w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 9.
1. Nadzór nad odbywaniem stażu adaptacyjnego wykonuje wskazany we wniosku aktuariusz, będący opiekunem stażu.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na sprawdzaniu prawidłowości wykonywania powierzonych wnioskodawcy zadań z zakresu czynności aktuarialnych, wypełniania obowiązków, które zostały określone w umowie, o której mowa w § 7, i przestrzegania wymiaru czasu odbywania stażu adaptacyjnego.

§ 10.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.

2. Ocena z przebiegu stażu adaptacyjnego dokonywana jest w formie pisemnej i powinna zawierać uzasadnione stwierdzenie o zdolności wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu aktuariusza.

3. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 1, nie przeprowadza się egzaminu ani żadnego sprawdzianu wiedzy w formie ustnej lub pisemnej.

§ 11.
Ocena stażu adaptacyjnego przekazywana jest wnioskodawcy oraz organowi, w terminie 7 dni od jej sporządzenia.
§ 12.
Jeżeli ocena jest negatywna, organ, na wniosek wnioskodawcy, przedłuża czas trwania stażu adaptacyjnego albo jednokrotnie dopuszcza do ponownego jego odbycia.
§ 13.
1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany, nie późnej niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez zakład ubezpieczeń, ustalonych z uwzględnieniem programu i długości trwania stażu, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych.

2. Wnioskodawca nie później niż w dniu rozpoczęcia stażu adaptacyjnego wpłaca 50 % kwoty opłaty z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, na konto bankowe wskazane przez zakład ubezpieczeń, w którym staż adaptacyjny ma być odbywany. Pozostałą część kwoty opłaty wnioskodawca wpłaca nie później niż ostatniego dnia odbywania stażu.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14.

Test umiejętności przeprowadza Komisja.
§ 15.
Komisja wyznacza terminy testów z uwzględnieniem terminów ustalonych dla przeprowadzenia egzaminów aktuarialnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie zakresu obowiązujących tematów egzaminów aktuarialnych oraz trybu przeprowadzania tych egzaminów.
§ 16.
1. Warunkiem przystąpienia do testu umiejętności jest pokrycie przez wnioskodawcę kosztów przeprowadzenia testu umiejętności w formie opłaty egzaminacyjnej, zwanej dalej „opłatą”.

2. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje Komisja, nie później niż w terminie 2 miesięcy przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków ponoszonych w związku z przystąpieniem wnioskodawcy do testu, ustalonych z uwzględnieniem wydatków związanych z wynagrodzeniem członków Komisji oraz wydatków organizacyjno-technicznych, mając na uwadze wysokość opłaty za egzamin aktuarialny.

§ 17.
Komisja powiadamia wnioskodawcę, co najmniej 2 miesiące przed terminem testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu, wysokości opłaty egzaminacyjnej i sposobie jej uiszczenia oraz udostępnia wnioskodawcy:

1) bibliografię, pomocną w przygotowaniu się do zaliczenia testu;

2) zasady oceny testu;

3) informację o procedurze odwołania się od wyniku testu.

§ 18.
Osoba przystępująca do testu obowiązana jest potwierdzić swoje uczestnictwo oraz wnieść opłatę, najpóźniej do dnia przystąpienia do testu, na rachunek bieżący – subkonto dochodów – Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
§ 19.
1. Komisja może unieważnić lub odwołać test w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zarówno co do trybu postępowania, jak i merytorycznych błędów popełnionych przez Komisję.

2. W przypadku unieważnienia lub odwołania testu umiejętności opłata podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przystąpienie do testu w innym terminie.

§ 20.
1. Test przeprowadzany jest w formie dwóch części pisemnych i jednej części ustnej.

2. Test obejmuje wybrane zagadnienia z listy przedmiotów.

3. Pierwsza część pisemna składa się z 10 zadań praktycznych. Druga część pisemna składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Część ustna składa się z 5 pytań.

§ 21.
1. Każda z części testu rozpoczyna się z chwilą otwarcia kopert zawierających zadania lub odpowiednio pytania.

2. Każda z dwóch części pisemnych testu trwa 100 minut. Po każdej z tych części następuje 20-minutowa przerwa. Komisja może w razie potrzeby wyznaczyć dłuższe przerwy.

§ 22.
Uczestnicy testu mają prawo do zadawania członkom Komisji pytań dotyczących przebiegu testu, jak i samej jego treści.
§ 23.
1. W czasie trwania testu uczestnik nie powinien opuszczać sali, z wyjątkiem przerw, o których mowa w § 21 ust. 2.

2. W uzasadnionych przypadkach uczestnik testu może uzyskać zgodę na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z osobami postronnymi.

§ 24.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy Komisja może unieważnić przeprowadzony test w stosunku do określonego uczestnika. W tym przypadku opłata za przystąpienie do testu nie podlega zwrotowi.
§ 25.
1. W pierwszej, pisemnej części testu każde rozwiązanie zadania oceniane jest w następujący sposób:

1) odpowiedź prawidłowa: 3 punkty;

2) odpowiedź nieprawidłowa: – 2 punkty;

3) brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części pierwszej testu jest uzyskanie co najmniej 13 punktów.

2. W drugiej, pisemnej części testu każde pytanie testu jest oceniane według następujących zasad:

1) odpowiedź prawidłowa: 1 punkt;

2) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi: 0 punktów.

Warunkiem zaliczenia części drugiej testu jest uzyskanie co najmniej 7 punktów za udzielone odpowiedzi na pytania. Za nieprawidłową odpowiedź uważa się również udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi.

3. W trzeciej, ustnej części testu każda odpowiedź na zadane pytanie musi uzyskać pozytywną ocenę Komisji.

§ 26.
Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie pozytywnej oceny za każdą z trzech części testu.
§ 27.
Zasady oceny testu umiejętności ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
§ 28.
Test przeprowadzany jest w języku polskim. Błędy stylistyczne i gramatyczne stwierdzone w teście nie podlegają ocenie, jeśli sens udzielonej odpowiedzi jest zrozumiały.
§ 29.
Z przebiegu testu Komisja sporządza protokół, w którym podaje się imiona i nazwiska członków Komisji nadzorujących przebieg testu, czas rozpoczęcia i zakończenia testu oraz ważniejsze okoliczności, jakie nastąpiły w jego trakcie. Do protokołu dołącza się testy, listę zdających oraz końcowe wyniki.
§ 30.
W terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty przystąpienia do testu. Komisja zawiadamia uczestnika o wynikach testu listem poleconym. W przypadku pozytywnego wyniku testu Komisja przesyła jednocześnie świadectwo zaliczenia testu.
§ 31.
Uczestnik testu, który nie zaliczył testu, ma prawo jednokrotnie ponownie przystąpić do testu.
§ 32.
1. Uczestnikowi testu przysługuje prawo do pisemnego odwołania się od wyników testu, do Komisji, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wynikach testu.

2. Osobę odwołującą się Komisja powiadamia, listem poleconym, o sposobie rozstrzygnięcia odwołania.

§ 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »