reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przetargów na wybór zakładów odkostniających i chłodni, z którymi Agencja Rynku Rolnego zawiera umowy w zakresie odkostniania i przechowywania mięsa, zwanych dalej „wykonawcami”.
§ 2.
Przetarg na wybór wykonawców ogłasza Prezes Agencji Rynku Rolnego przez rozesłanie zaproszeń do składania oferty do wszystkich wykonawców posiadających świadectwa autoryzacji, wydane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
§ 3.
1. W zaproszeniu do składania oferty określa się co najmniej:

1) przedmiot przetargu;

2) wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy;

3) szczegółowe warunki, jakie powinna spełniać oferta;

4) termin i miejsce składania oferty;

5) termin rozstrzygnięcia przetargu;

6) miejsce lub sposób pobrania formularza oferty;

7) miejsce lub sposób uzyskania dokumentacji określającej szczegółowe warunki przetargu.

2. Termin składania oferty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia wysłania zaproszenia do składania oferty.

§ 4.
1. Warunki przetargu dotyczące sposobu i kryteriów wyboru oferty ustala Prezes Agencji Rynku Rolnego.

2. W warunkach przetargu określa się w szczególności:

1) dokumenty, jakie wykonawcy są obowiązani złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia wskazanych w tych warunkach wymagań;

2) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także szczegółowy sposób oraz formy jego wniesienia;

3) kryteria wyboru oferty;

4) istotne postanowienia umów zawieranych po rozstrzygnięciu przetargu.

3. Sposób i kryteria wyboru ofert nie podlegają zmianie w trakcie postępowania przetargowego.

§ 5.
1. Ocena ofert dokonywana jest przez komisję przetargową powołaną przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

2. Przed przystąpieniem do oceny ofert każdy z członków komisji składa oświadczenie, że nie pozostaje z wykonawcami, którzy złożyli oferty, w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

3. Komisja może zażądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty albo usunięcia w wyznaczonym terminie braków w dokumentach, jakie wykonawca był obowiązany złożyć wraz z ofertą. Treść wyjaśnień oraz uzupełnienia w dokumentach nie mogą prowadzić do zmiany złożonej oferty.

§ 6.
Ofertę odrzuca się, jeżeli:

1) nie spełnia wymagań określonych w ogłoszeniu o przetargu lub w warunkach przetargu;

2) wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie braków w dokumentach.

§ 7.
1. Z przetargu sporządza się dokumentację przetargową.

2. Na dokumentację przetargową składa się:

1) kopia zaproszenia do składania oferty;

2) dokumenty określające warunki przetargu;

3) protokół z prac komisji przetargowej;

4) złożone oferty przetargowe.

3. Dokumentacja przetargowa jest jawna, z wyjątkiem informacji, których ujawnienie narusza tajemnicę handlową wykonawcy oraz zasady uczciwej konkurencji.

§ 8.
Wykonawcy, których oferty zostały wybrane, są obowiązani do złożenia w Agencji Rynku Rolnego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach przetargu.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama