| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 czerwca 2004 r.

w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego1)

Na podstawie art. 40h ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 86, poz. 808 i Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje działań i informacji objętych współpracą ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej „ministrem”, z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa zootechnicznego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane, i Komisją Europejską oraz tryb tej współpracy.
§ 2.
Współpraca, o której mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji dotyczących stosowania i naruszania prawodawstwa zootechnicznego;

2) przekazywaniu informacji o umowach lub porozumieniach z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczących współpracy w zakresie zootechniki;

3) przekazywaniu informacji o związkach hodowców lub innych podmiotach upoważnionych do prowadzenia ksiąg hodowlanych;

4) informowaniu Komisji Europejskiej o naruszeniach prawodawstwa zootechnicznego oraz udostępnianiu takich informacji.

§ 3.
Minister przekazuje organom, o których mowa w § 1, informacje dotyczące:

1) produktów, którymi obrót narusza prawodawstwo zootechniczne, oraz działań, co do których zachodzi podejrzenie, że są sprzeczne z takim prawodawstwem;

2) naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawodawstwa zootechnicznego – w przypadku gdy naruszenie to miało miejsce na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) luk prawnych w prawodawstwie zootechnicznym, które są lub mogą być wykorzystane do jego naruszania.

§ 4.
Informacje, o których mowa w § 2 i 3, są przekazywane w formie raportów, oryginałów dokumentów albo uwierzytelnionych kopii lub odpisów takich dokumentów, lub w formie elektronicznej.
§ 5.
1. W przypadku podjęcia współpracy na wniosek podmiotów, o których mowa w § 1, minister:

1) przekazuje informacje zawarte we wniosku jednostce, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, zalecając podjęcie stosownych działań;

2) informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku, w szczególności o podjętych działaniach i ich rezultatach.

2. W przypadku gdy udzielenie informacji jest niedopuszczalne, minister informuje o tym wnioskodawcę, wskazując organ właściwy do przekazania informacji.

§ 6.
Wniosek o przekazanie informacji powinien być uzasadniony i zaopatrzony w uwierzytelnione tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego jest on kierowany.
§ 7.
Współpraca, o której mowa w § 1, nie obejmuje wzajemnego rozliczania wydatków poniesionych przy wykonywaniu czynności z niej wynikających, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych ekspertom.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 89/608/EWG z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania prawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych i zootechnicznych (Dz. Urz. WE L 351 z 2.12.1989), dyrektywy 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotyczącej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (Dz. Urz. WE L 153 z 6.06.1989) oraz dyrektywy 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (Dz. Urz. WE L 296 z 27.10.1990).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »