| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 maja 2004 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI", czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, zwanych dalej „czynnościami"

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2.
1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę danych identyfikujących żołnierza WSI i osoby udzielającej pomocy WSI przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, form i metod wykonywania zadań WSI oraz zgromadzonych przez nie informacji, a także ochronę ich urządzeń, obiektów i obszarów.

2. Żołnierz WSI przeprowadzający czynności i osoba udzielająca mu pomocy przy wykonywaniu czynności mogą, w celu ochrony, o której mowa w ust. 1, posługiwać się dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących ich oraz środków, jakimi posługują się podczas przeprowadzania czynności.

§ 3.
1. Przeprowadzanie czynności polega na monitorowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą uczestniczyć w wytwarzaniu, przemieszczaniu, przechowywaniu lub dokonywaniu obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynności WSI mogą dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach i innych rzeczach zawierających lub stanowiących przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.

3. Monitorowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających monitorowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym przez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się przez oględziny, badanie organoleptyczne lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 4.
1. Czynności przeprowadza się przez okres określony w zarządzeniu Szefa WSI, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo Prokurator Generalny nakaże ich zaniechanie.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania wymaga akceptacji Szefa WSI.

3. Żołnierz WSI niezwłocznie przerywa czynności i powiadamia o tym Szefa WSI, jeżeli dalsze przeprowadzanie czynności stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 5.
1. Szef WSI występuje z pisemnym zawiadomieniem do właściwych urzędów, instytucji, podmiotów i organów o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Szef WSI określa zakres działań niezbędnych do podjęcia przez właściwe urzędy, instytucje, podmioty i organy.

§ 6.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) zarządzenie Szefa WSI o przeprowadzeniu czynności;

2) zawiadomienie o zarządzeniu czynności kierowane do Prokuratora Generalnego przez Szefa WSI;

3) zawiadomienie o przebiegu i wynikach czynności kierowane do Prokuratora Generalnego przez Szefa WSI;

4) zawiadomienie, o którym mowa w § 5;

5) opisy wyników sprawdzeń, ocen i badań, o których mowa w § 3 ust. 4;

6) notatka służbowa z przeprowadzonych czynności sporządzana przez żołnierza WSI prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

7) protokół komisyjnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa w ust. 1, określają:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;

4) załącznik nr 4 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

5) załącznik nr 5 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia – wzór druku zawierającego dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.

3. Dokumentację czynności stanowią także:

1) nośniki, na których utrwalone zostały informacje i dowody uzyskane w wyniku przeprowadzenia czynności;

2) kopie wykonane z nośników, o których mowa w pkt 1;

3) dokumenty sporządzone na podstawie przetwarzania informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy jest przechowywany przez Prokuratora Generalnego, a drugi przez Szefa WSI.

§ 7.
1. Szef WSI prowadzi rejestry zarządzeń i zawiadomień dotyczących czynności.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w postaci ksiąg albo w systemie informatycznym, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 8.
1. Dokumentację dotyczącą czynności, w tym materiały i dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją czynności zawierające dowody popełnienia przestępstwa, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu za pośrednictwem upoważnionego pisemnie żołnierza WSI.

2. Materiały i dokumenty uzyskane lub wytworzone w związku z realizacją czynności, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu, zarządzanemu przez Szefa WSI.

3. Zniszczenie materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się przez:

1) usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2, w sposób uniemożliwiający odtworzenie treści tych zapisów, a w szczególności danych osobowych. W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, uszkadza się je w sposób uniemożliwiający ich odczytanie albo dokonuje się ich fizycznego zniszczenia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 3.

§ 9.
Do przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związków z realizacją czynności, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Zemke

Załącznik 1. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZARZĄDZENIE SZEFA WSI O PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 24 maja 2004 r. (poz. 1450)

Załącznik nr 1

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZARZĄDZENIE SZEFA WSI O PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI KIEROWANE DO PROKURATORA GENERALNEGO PRZEZ SZEFA WSI]

Załącznik nr 2

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE O ZARZĄDZENIU CZYNNOŚCI KIEROWANE DO PROKURATORA GENERALNEGO PRZEZ SZEFA WSI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE O PRZEBIEGU l WYNIKACH CZYNNOŚCI KIEROWANE DO PROKURATORA GENERALNEGO PRZEZ SZEFA WSI]

Załącznik nr 3

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE O PRZEBIEGU l WYNIKACH CZYNNOŚCI KIEROWANE DO PROKURATORA GENERALNEGO PRZEZ SZEFA WSI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE SZEFA WSI KIEROWANE DO WŁAŚCIWYCH URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW l ORGANÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 3 USTAWY O WSI]

Załącznik nr 4

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO ZAWIADOMIENIE SZEFA WSI KIEROWANE DO WŁAŚCIWYCH URZĘDÓW, INSTYTUCJI, PODMIOTÓW l ORGANÓW O POTRZEBIE WYKONANIA OBOWIĄZKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 29 UST. 3 USTAWY O WSI

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO NOTATKĘ SŁUŻBOWĄ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW l DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR DRUKU ZAWIERAJĄCEGO PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW l DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ l ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA LUB OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA]

Załącznik nr 7

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ l ZAWIADOMIEŃ DOTYCZĄCYCH NIEJAWNEGO NADZOROWANIA WYTWARZANIA, PRZEMIESZCZANIA, PRZECHOWYWANIA LUB OBROTU PRZEDMIOTAMI PRZESTĘPSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »