| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze przedmiotów umundurowania, w tym ubiorów cywilnych i wyekwipowania, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.

2. Równoważnika nie wypłaca się żołnierzowi powołanemu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu z dniem powołania albo promocji wydano przedmioty zaopatrzenia mundurowego.

3. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu w danym roku kalendarzowym przysługuje:

1) pułkownikowi (komandorowi) na stopień generała brygady (kontradmirała) – wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków za przedmioty szyte na miarę;

2) generałowi (admirałowi) i kapitanowi (kapitanowi marynarki) mianowanym na wyższe stopnie wojskowe, szeregowym mianowanym na stopień wojskowy w korpusie podoficerów – wyrównanie do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na uzupełnienie oznak (haftów).

4. Wysokość równoważnika oblicza się na podstawie norm przedmiotów umundurowania określonych w przepisach o warunkach i normach umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

5. Wysokość równoważników, o których mowa w ust. 1, w zamian za:

1) umundurowanie i wyekwipowanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) ubiory cywilne określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. W przypadku niemożności dopasowania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego należnych żołnierzowi zawodowemu w naturze, przysługuje zwrot kosztów wykonania odpowiednich poprawek krawieckich lub tkanina i równoważnik na uszycie munduru oraz za dodatki krawieckie, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów szycia, obowiązujących w zakładach Wojskowych Przedsiębiorstw Handlowych.

2. Zwrot kosztów szycia i dodatków krawieckich następuje po przedstawieniu dowodu zapłaty za wykonaną usługę.

§ 3.
1. Żołnierzowi zawodowemu wypłaca się równoważnik za:

1) nieotrzymane w naturze przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w przepisach o warunkach i normach umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, do których żołnierz nabył uprawnienia, lecz ich nie pobrał;

2) każdy zakończony rok przedłużenia okresu użytkowania przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze.

2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, a także rodzaje przedmiotów umundurowania, za które się go wypłaca, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Kobiecie – słuchaczce szkoły wojskowej za przedmioty umundurowania niewydane w naturze wypłaca się równoważnik.

2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się po wcieleniu do służby kandydackiej oraz na drugim i trzecim roku nauki. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Słuchaczom szkół wojskowych za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz przybory do konserwacji obuwia niewydane w naturze wypłaca się równoważnik, co miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 2, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby.

2. Za okres od 2 do 15 dni wypłaca się połowę równoważnika.

3. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Osoby uprawnione do otrzymania równoważnika są obowiązane wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem.

2. Dowódcy, szefowie, dyrektorzy lub komendanci wojskowych jednostek budżetowych i jednostek organizacyjnych mogą wstrzymać wypłatę części równoważnika w razie stwierdzenia u użytkowników cech widocznego zużycia przedmiotów mundurowych objętych zestawami ubiorczymi – do czasu usunięcia tych zaniedbań.

3. Równoważnik pomniejsza się o kwotę równą wartości przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, objętych tym równoważnikiem, wydanych w naturze.

4. Organem właściwym w sprawach wypłacania równoważników pieniężnych jest wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje.

§ 7.
Równoważnik, w określonej wysokości, przysługuje żołnierzom zawodowym za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.
§ 8.
Wypłata równoważnika następuje w terminie 60 dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika.
§ 9.
1. Żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego przysługuje równoważnik za dany rok kalendarzowy w wysokości określonej w rozporządzeniu.

2. Wypłata równoważnika, o którym mowa w ust. 1, następuje do dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 36, poz. 410, z 2001 r. Nr 28, poz. 315, z 2002 r. Nr 35, poz. 327, z 2003 r. Nr 19, poz. 167 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 399), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 czerwca 2004 r. (poz. 1615)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO WYPŁACANEGO ZA KAŻDY ZAKOŃCZONY ROK PRZEDŁUŻENIA OKRESU UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA WYDANYCH W NATURZE]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO WYPŁACANEGO ZA KAŻDY ZAKOŃCZONY ROK PRZEDŁUŻENIA OKRESU UŻYTKOWANIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA WYDANYCH W NATURZE

infoRgrafika

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO WYPŁACANEGO KOBIECIE - SŁUCHACZCE SZKOŁY WOJSKOWEJ ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA NIEWYDANE W NATURZE]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO WYPŁACANEGO KOBIECIE – SŁUCHACZCE SZKOŁY WOJSKOWEJ ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA NIEWYDANE W NATURZE

infoRgrafika

Załącznik 5. [WYKAZ PRZYBORÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA, ZA KTÓRE WYPŁACA SIĘ RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY]

Załącznik nr 5

WYKAZ PRZYBORÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA, ZA KTÓRE WYPŁACA SIĘ RÓWNOWAŻNIK PIENIĘŻNY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »