reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej oraz kategorii podmiotów, które są zobowiązane do określania zasad rachunkowości w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań dotyczących wykorzystania pomocy publicznej, zwanych dalej „sprawozdaniami”;

2) okresy sprawozdawcze;

3) terminy składania sprawozdań;

4) wzór formularza sprawozdań;

5) kategorie podmiotów zobowiązanych do przekazywania sprawozdań;

6) kategorie podmiotów zobowiązanych do określania zasad rachunkowości, w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności wspieranej ze środków publicznych, a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) przedsiębiorcy działającym w sektorze przetwórstwa przemysłowego – rozumie się przez to przedsiębiorcę publicznego, który w ostatnim roku obrotowym uzyskał co najmniej 50 % przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności w zakresie przetwórstwa przemysłowego, oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), jako sekcja D, podsekcja DA-DN.

§ 3.
1. Obowiązek określenia zasad i metod, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy, dotyczy:

1) podmiotów, którym zostały udzielone prawa specjalne obejmujące prawa udzielone określonej liczbie podmiotów na wyznaczonym obszarze przez organy administracji publicznej lub wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, które niezgodnie z zasadami obiektywizmu, proporcjonalności i niedyskryminacji:

a) wyznaczają lub ograniczają liczbę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonej działalności do dwóch lub więcej podmiotów lub

b) przyznają określonym podmiotom szczególne przywileje, powodując zróżnicowane warunki konkurencji dla tych przedsiębiorców oraz ich konkurentów na wyznaczonym obszarze;

2) podmiotów, którym zostały udzielone prawa wyłączne obejmujące prawa udzielone przez organy administracji publicznej lub wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, które zastrzegają na rzecz danego przedsiębiorcy wyłączność na wykonywanie określonej działalności na wyznaczonym obszarze;

3) podmiotów, którym została powierzona realizacja zadań publicznych obejmujących usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 86 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

4) przedsiębiorców działających w sektorze przetwórstwa przemysłowego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) podmiotów, których przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzających rok, w którym korzystali oni z praw specjalnych lub wyłącznych lub została im powierzona realizacja zadań publicznych, nie przekroczył równowartości 40 mln euro, a w przypadku publicznych instytucji kredytowych – równowartości 800 mln euro;

2) podmiotów, w odniesieniu do usług, których świadczenie nie grozi naruszeniem, w istotnym zakresie, wymiany handlowej między państwami członkowskimi;

3) podmiotów, którym została powierzona realizacja zadań publicznych, jeżeli otrzymana przez nich pomoc publiczna została udzielona na czas niezbędny do realizacji tych zadań, na zasadach otwartości, przejrzystości i niedyskryminacji.

§ 4.
1. Obowiązek przedkładania sprawozdań dotyczy podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, oraz przedsiębiorców publicznych.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) Narodowego Banku Polskiego;

2) publicznych instytucji kredytowych, w sprawach dotyczących lokowania przez organy władzy publicznej funduszy publicznych w tych instytucjach na warunkach komercyjnych;

3) przedsiębiorców publicznych, których przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych, poprzedzających rok udzielenia pomocy, nie przekroczył równowartości 40 mln euro, a w przypadku publicznych instytucji kredytowych – równowartości 800 mln euro;

4) przedsiębiorców publicznych, w odniesieniu do usług, których świadczenie nie grozi naruszeniem, w istotnym zakresie, wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

§ 5.
1. Sprawozdania powinny zawierać następujące informacje:

1) pełną nazwę (firmę), siedzibę lub adres podmiotu, który jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON;

4) klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) wielkość podmiotu;

6) formę prawną podmiotu;

7) strukturę własności podmiotu;

8) strukturę grupy kapitałowej, do której należy podmiot;

9) średnioroczne zatrudnienie;

10) wielkość i strukturę produkcji i sprzedaży;

11) wskazanie głównych wierzycieli;

12) podstawę prawną udzielonej pomocy;

13) wartość pomocy;

14) formę pomocy;

15) przeznaczenie pomocy;

16) okres, na jaki pomoc została udzielona;

17) nazwę i siedzibę podmiotu, który udzielił pomocy;

18) bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy.

2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, przekazują również:

1) informacje dotyczące praw specjalnych i wyłącznych, w tym:

a) zakres przedmiotowy posiadanych praw,

b) podstawę prawną udzielenia prawa,

c) w przypadku praw specjalnych – innych podmiotów uprawnionych do wykonywania prowadzonej działalności na wyznaczonym obszarze;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy.

3. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, przekazują również:

1) informacje dotyczące realizacji powierzonych zadań publicznych, w tym:

a) zakres przedmiotowy zadań,

b) podstawę prawną powierzenia realizacji zadań,

c) sposób obliczania wysokości otrzymanej rekompensaty;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy.

4. Przedsiębiorcy działający w sektorze przetwórstwa przemysłowego, którzy w ostatnim roku obrotowym uzyskali przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości co najmniej 250 mln euro, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, przekazują również:

1) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z działalności jednostki oraz informację dodatkową;

2) opis zasad i metod, o których mowa w art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy.

5. Sprawozdania składa się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Przedsiębiorca publiczny lub inny zobowiązany podmiot przekazuje sprawozdania do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie do 7 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
§ 7.
Równowartość przychodów netto ze sprzedaży w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący rok obrotowy, za który przedsiębiorca publiczny lub inny podmiot jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej (Dz. U. Nr 196, poz. 1655).
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA POMOCY PUBLICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004 r. (poz. 1964)

WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDAWCZEGO DOTYCZĄCEGO WYKORZYSTANIA POMOCY PUBLICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 18 września 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAAC Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama