| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lipca 2004 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20051)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2005", zwany dalej „Programem", stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2005 i danych za rok 2005.
§ 3.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących – liczbę pracujących przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.
§ 4.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmioty gospodarki narodowej, które w okresie sprawozdawczym znalazły się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tych podmiotów wypełniają syndykowie masy upadłości.
§ 5.
Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

– przepisy dyrektyw: nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979); nr 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 049 z 21.02.1989); nr 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. WE L 185 z 17.07.1990); nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992); nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); nr 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych dotyczących hodowli bydła (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993); nr 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995); nr 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 078 z 28.03.1996); nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. zmieniającej dyrektywy nr 92/23/EWG, nr 93/24/EWG i nr 93/25/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji, świń, bydła oraz owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 010 z 16.01.1998); nr 2001//109/WE z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącej badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 13 z 16.01.2002); nr 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę nr 96/92/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003); nr 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę nr 98/30/WE (Dz. Urz. WE L 176 z 15.07.2003) oraz

– postanowienia decyzji: nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle żelaza i stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975); nr 76/806/EWG z dnia 1 października 1976 r. ustanawiającej dodatkowe przepisy dotyczące badań statystycznych mających na celu ustalenie przez Państwa Członkowskie potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 285 z 16.10.1976); nr 86/1566/EWWiS z dnia 24 lutego 1986 r. dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 141 z 28.05.1986); nr 88/4104/EWWiS z dnia 13 grudnia 1988 r. zmieniającej kwestionariusze zawarte w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS (Dz. Urz. WE L 365 z 30.12.1988); nr 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającej terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991); nr 91/3010/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącej informacji udzielanych na temat inwestycji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991); nr 91/3731/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. dotyczącej kwestionariuszy zamieszczonych w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991); nr 92/3641/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającej kwestionariusze podane w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS dotyczącej statystki przemysłu hutniczego (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992); nr 93/389/EWG z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie mechanizmu monitorowania emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 167 z 09.07.1993); nr 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającej podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993); nr 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującej subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993); nr 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującej różnicę między „innymi podatkami związanymi z produkcją" a „konsumpcją pośrednią" w celu wykonania art. 1 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993); nr 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 077 z 19.03.1994); nr 94/432/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy nr 93/23/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 94/434/WE z dnia 30 maja 1994 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy nr 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 179 z 13.07.1994); nr 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającej zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995); nr 96/737/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej wieloletniego programu promowania efektywności energetycznej we Wspólnocie (Program SAVE II) (Dz. Urz. WE L 335 z 24.12.1996); nr 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej przepisy w celu wykonania dyrektywy nr 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 024 z 25.01.1997); nr 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającej minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997); nr 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2202) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998); nr 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającej załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3685) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998)); nr 1999/35/WE z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy nr 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (notyfikowana jako dokument nr C (1998) 3950) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 009 z 15.01.1999); nr 1999/297/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiającej wspólnotową infrastrukturę informacji statystycznej odnoszącej się do przemysłu i rynku audiowizualnego oraz sektorów z nimi związanych (Dz. Urz. WE L 117 z 05.05.1999); nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającej decyzję nr 1566/86/EWWiS dotyczącą statystyki odnoszącej się do żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000); nr 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającej parametry dla przeglądów oraz ustanawiającej zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 016 z 18.01.2002); nr 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającej ponownie załącznik A do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5054) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z20.12.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156. poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »