reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą", w tym:

a) okresowych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,

b) sprawozdań o pomocy udzielonej na duże projekty inwestycyjne, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy;

2) zakres sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

3) okresy sprawozdawcze;

4) terminy składania sprawozdań;

5) wzory formularzy sprawozdań.

§ 2.
1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) podstawę prawną udzielonej pomocy publicznej;

4) oznaczenie programu pomocowego – w przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach programu pomocowego;

5) dzień udzielenia pomocy;

6) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) identyfikator gminy, w której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

8) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

9) formę prawną beneficjenta pomocy;

10) wielkość beneficjenta pomocy;

11) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727);

12) wartość pomocy publicznej;

13) formę pomocy publicznej;

14) przeznaczenie pomocy publicznej;

15) źródło pochodzenia pomocy publicznej;

16) wskazanie kwartału albo roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) oznaczenie programu pomocowego – w przypadku pomocy publicznej udzielanej w ramach programu pomocowego;

4) podstawę prawną udzielonej pomocy;

5) numer regionu oraz nazwę miejscowości, w których zlokalizowana jest inwestycja;

6) nazwę (firmę) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy;

7) adres siedziby lub miejsca zamieszkania beneficjenta pomocy;

8) wielkość beneficjenta pomocy;

9) określenie przedsiębiorców kontrolujących beneficjenta pomocy;

10) klasę rodzaju działalności określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

11) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

12) rodzaj projektu inwestycyjnego;

13) wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych;

14) wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

15) wartość nominalną pomocy oraz wartość pomocy w przeliczeniu na ekwiwalent dotacji brutto i netto;

16) dzień udzielenia pomocy;

17) szczegółowe warunki monitorowania i zwrotu pomocy publicznej;

18) nazwy produktów lub usług wytwarzanych lub świadczonych w ramach danego projektu inwestycyjnego oraz ich oznaczenie zgodnie z klasyfikacją Prodcom lub CPA;

19) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 2, podaje się następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu właściwego do poboru należności;

2) numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);

3) województwo, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;

4) wskazanie kwartału roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5) rodzaje i wartość zaległych należności przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Podmiot udzielający pomocy sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, za poszczególne kwartały roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne) i za poszczególne lata kalendarzowe (sprawozdanie roczne).

2. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 2, według stanu na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego (sprawozdanie kwartalne).

3. Sprawozdania kwartalne przekazuje się w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, a sprawozdania roczne – w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

§ 6.
Podmiot udzielający pomocy na duże projekty inwestycyjne przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej.
§ 7.
W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za trzeci kwartał 2004 r.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 1656).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 sierpnia 2004r. (poz. 2014)

Załącznik nr 1

infoRgrafika


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama