| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów2)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 i Nr 148, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 85, poz. 784 i Nr 205, poz. 1992) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz, lekarz dentysta składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do działającej na podstawie odrębnych przepisów jednostki organizacyjnej podległej wojewodzie – wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego, zwanego dalej „wojewódzkim ośrodkiem”, na którego obszarze zamierza odbywać specjalizację, w terminie do dnia 31 maja lub dnia 31 grudnia każdego roku.”,

b) uchyla się ust. 8;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewódzki ośrodek dwa razy do roku w terminach: od dnia 1 czerwca do dnia 15 lipca oraz od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego.

2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.

3. Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:

1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny:

a) jeżeli nie posiada specjalizacji l lub II stopnia bądź tytułu specjalisty albo jeżeli ubiega się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury – rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

b) w innym trybie niż rezydentura, jeżeli posiada l lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty – rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji l, II stopnia lub państwowego egzaminu specjalizacyjnego;

2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny – rozmowę kwalifikacyjną, udokumentowanie osiągnięć zawodowych lekarza oraz liczbę punktów w ewidencji doskonalenia zawodowego.

4. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą:

1) w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji podstawowej – liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego albo egzaminu specjalizacyjnego;

2) w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji szczegółowej – liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej, liczby punktów z oceny osiągnięć zawodowych lekarza oraz liczby punktów w ewidencji doskonalenia zawodowego.

5. Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30, a z oceny osiągnięć zawodowych lekarza wynosi 10.

6. Do odbywania specjalizacji zostają zakwalifikowani lekarze, lekarze dentyści, których liczba odpowiada liczbie wolnych miejsc w danej dziedzinie medycyny w danym województwie, w kolejności od najwyższej uzyskanej łącznej liczby punktów.

7. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy jednakowej liczby punktów kwalifikujących ich do odbywania specjalizacji, postępowanie obejmuje dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

8. W zależności od liczby wnioskodawców postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja albo komisje powoływane i odwoływane przez właściwego wojewodę.

9. Wojewódzki ośrodek kieruje lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie specjalizacji do odpowiedniej komisji, o której mowa w ust. 8, na podstawie losowania przeprowadzonego w obecności przedstawiciela właściwej okręgowej rady lekarskiej.

10. W skład komisji, o której mowa w ust. 8, wchodzą lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z pokrewnych dziedzin medycyny, a w szczególności:

– właściwy konsultant wojewódzki lub jego przedstawiciel, jako przewodniczący komisji,

– przedstawiciel właściwej okręgowej rady lekarskiej,

– przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.”;

3) po § 12a dodaje się § 12b w brzmieniu:

„12b. 1. Lekarz, lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, który zamierza przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 lit. a), składa w wojewódzkim ośrodku, najpóźniej na 30 dni przed egzaminem, wniosek o przystąpienie do egzaminu, zawierający imię i nazwisko, adres, numer PESEL albo datę i miejsce urodzenia w odniesieniu do lekarza cudzoziemca oraz numer prawa wykonywania zawodu.

2. Wojewódzki ośrodek przekazuje CEM listę lekarzy lub lekarzy dentystów, zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 25 dni przed egzaminem.

3. Dyrektor CEM zawiadamia zdającego o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.”;

4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informację dotyczącą liczby wolnych miejsc szkoleniowych przekazaną przez wojewódzkie ośrodki, a także liczbę miejsc szkoleniowych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z zastrzeżeniem § 42.”.

§ 2.
Postępowanie kwalifikacyjne dla lekarzy dentystów od dnia 1 grudnia 2004 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. jest przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami.
§ 3.
W przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny w postępowaniu kwalifikacyjnym do czasu zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, udokumentowanie osiągnięć zawodowych lekarza oraz wynik egzaminu specjalizacyjnego w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Tytuł rozporządzenia został zmieniony w związku z art. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 845).

3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »