reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 listopada 2004 r.

w sprawie ławników izb morskich

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy tryb powoływania ławników izb morskich, zwanych dalej „ławnikami", oraz zasady ich wyznaczania do udziału w posiedzeniach, a także sposób wynagradzania i pokrywania innych należności związanych z udziałem ławników w posiedzeniach.
§ 2.
1. Ławników powołuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej:

1) z listy kandydatów na ławników przedstawionej przez przewodniczących izb morskich oraz

2) spośród osób wskazanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Komendanta Głównego Policji.

2. Kandydatów na ławników zgłaszają przewodniczącym izb morskich dyrektorzy urzędów morskich, armatorzy, stocznie okrętowe, związki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, zrzeszające osoby zatrudnione w gospodarce morskiej, uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze, stowarzyszenia oraz inne organizacje prowadzące działalność w dziedzinach związanych z zagadnieniami występującymi w sprawach gospodarki morskiej, w tym uprawiające żeglugę morską i rybołówstwo morskie albo zainteresowane w zapobieganiu wypadkom morskim.

3. O kandydatach na ławników przewodniczący izby morskiej zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz od właściwych organów Policji.

§ 3.
Listy ławników sporządza się raz na trzy lata, oddzielnie dla każdej izby morskiej.
§ 4.
Osoba wpisana na listę ławników może wnieść o skreślenie jej z listy, jeżeli stan jej zdrowia nie pozwala na wykonywanie obowiązków ławnika albo jeżeli ważny interes publiczny lub osobisty uzasadnia zwolnienie od tego obowiązku.
§ 5.
W razie uzasadnionej potrzeby uzupełnienia listy ławników minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może powołać, do końca bieżącej kadencji, ławników z dodatkowej listy kandydatów, przedstawionej w trybie określonym w § 2.
§ 6.
1. Przewodniczący izby morskiej przesyła ławnikom zawiadomienie o powołaniu i przy pierwszym posiedzeniu izby morskiej odbiera od nich ślubowanie.

2. Ławnicy składają ślubowanie według roty przepisanej dla sędziów, z odpowiednią zmianą.

3. Ze złożenia ślubowania sporządza się protokół.

§ 7.
1. Ławników wyznacza do udziału w posiedzeniach przewodniczący izby morskiej z listy ławników.

2. Jeżeli przewiduje się, że posiedzenie będzie trwać czas dłuższy, przewodniczący izby może wyznaczyć jednego lub dwóch ławników dodatkowych. Ławnik dodatkowy bierze udział w posiedzeniu, a w naradzie i głosowaniu tylko wówczas, gdy zastępuje ławnika, który ustąpił ze składu orzekającego.

3. Przewodniczący izby morskiej, wyznaczając ławników do udziału w posiedzeniach, uwzględnia ich kwalifikacje zawodowe potrzebne do rozpoznania danej sprawy, przestrzegając w miarę możliwości kolejności równomiernego wyznaczania ławników.

4. Jeżeli sprawa dotyczy wypadku morskiego, w którym uczestniczyła jednostka pływająca Marynarki Wojennej, Straży Granicznej lub Policji, do składu orzekającego izby morskiej należy wyznaczyć ławnika wpisanego na listę spośród osób wskazanych przez Dowódcę Marynarki Wojennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Policji.

§ 8.
1. W razie uzasadnionej potrzeby przewodniczący izby morskiej może wyznaczyć do udziału w posiedzeniach ławnika wpisanego na listę innej izby morskiej, za zgodą przewodniczącego tej izby.

2. Jeżeli względy szczególne tego wymagają, przewodniczący Odwoławczej Izby Morskiej może powołać do składu orzekającego tej Izby ławnika izby morskiej, który nie brał udziału przy wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji.

§ 9.
Wyznaczony do udziału w posiedzeniu izby morskiej ławnik jest obowiązany przybyć punktualnie na posiedzenie, a w razie niemożności przybycia jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym przewodniczącego izby morskiej, wskazując przyczynę oraz przedstawiając dowody usprawiedliwiające jego nieobecność.
§ 10.
1. Za udział w posiedzeniach izby morskiej ławnik otrzymuje wynagrodzenie.

2. Wysokość wynagrodzenia ławników za jeden dzień udziału w posiedzeniu izby morskiej jest równa wysokości rekompensaty pieniężnej określonej dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika.

3. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą izby morskiej otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów sądów powszechnych.

§ 11.
Ławnicy po upływie okresu, na który zostali powołani, mogą być wyznaczani do udziału w posiedzeniach izb morskich do czasu otrzymania przez przewodniczącego izby morskiej listy ławników powołanych na następny okres.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2004 r.2)

Minister Sprawiedliwości: A. Kalwas

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 575.

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1962 r. w sprawie ławników izb morskich (Dz. U. Nr 8, poz. 38, z 1984 r. Nr 44, poz. 232, z 1989 r. Nr 14, poz. 71, z 1990 r. Nr 72, poz. 426 oraz z 1992 r. Nr 81, poz. 420), na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich (Dz. U. Nr 62, poz. 575).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama