| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 6 kwietnia 2005 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły artystycznej i świadectwa dojrzałości, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy ukończenia szkoły artystycznej, zwane dalej „dyplomami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej l stopnia i w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie trzeciej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasie szóstej ogólnokształcącej szkoły baletowej, zwane dalej „zaświadczeniami”, oraz indeksy i legitymacje szkolne wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wzory świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają publiczne szkoły artystyczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych, zwane dalej „szkołami”, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zaświadczenia i świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi”.

4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne oraz indeksy, a także sporządzać protokoły egzaminu promocyjnego na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na świadectwie, indeksie oraz protokole zamieszcza się informację: „Wzór zatwierdzony przez ....................... w dniu ........................... nr sprawy .....................”.

5. Placówki artystyczne wydają świadectwa informujące o przebiegu nauki, na drukach według własnego wzoru.

6. Świadectwa, z zastrzeżeniem ust. 7, oraz dyplomy wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

7. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu maturalnego. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w ust. 1.

8. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy i legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.

9. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

10. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości i zaświadczeń.

§ 2.
Szkoła policealna i szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury wydaje uczniom indeksy.
§ 3.
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły muzycznej l stopnia i ogólnokształcącej szkoły muzycznej l stopnia, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

2. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

3. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca i szkoły sztuki cyrkowej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

4. Statut szkoły, o której mowa w ust. 3, określa, czy szkoła wydaje uczniom indeksy czy świadectwa szkolne promocyjne, z tym że na pisemny wniosek ucznia szkoła wydaje uczniowi świadectwo szkolne promocyjne.

§ 4.
1. Uczeń szkoły realizującej kształcenie ogólne, zwanej dalej „ogólnokształcącą szkołą artystyczną”, który otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.

3. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej gimnazjum i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 1 ust. 1, albo został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.

4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego.

§ 5.
1. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Po ukończeniu szkoły dającej wykształcenie w zawodzie, uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

§ 6.
Absolwent dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły artystycznej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje – w przypadku zdania tego egzaminu – świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości – dyplom ukończenia szkoły.
§ 7.
1. Uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Absolwent, który ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem lub dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz ukończył szkołę z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo dojrzałości potwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

4. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który uzyskał z obowiązkowych zajęć ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje – na swój pisemny wniosek lub pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) – poświadczenie spełniania w zakresie obowiązkowych zajęć ogólnokształcących oraz zachowania wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

§ 8.
1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości.

2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, z uwzględnieniem ust. 4–9, miejscowość i datę wystawienia świadectwa dojrzałości, numer świadectwa dojrzałości oraz adnotacje określone w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

3. W przypadku gdy absolwent nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej oraz w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, należy podać poziom, na jakim zdawany był ten język, wpisując odpowiednio „poziom podstawowy" lub „poziom rozszerzony", z zastrzeżeniem ust. 5–7.

5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, w części ustnej i części pisemnej, wpisuje się „poziom dla szkół dwujęzycznych".

6. W przypadku gdy absolwent w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawał przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany na poziomie podstawowym i wynik uzyskany na poziomie rozszerzonym.

7. W przypadku absolwentów niesłyszących zamiast wyniku egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części pisemnej egzaminu maturalnego zdawali przedmiot, który nauczany był dwujęzycznie, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wynik uzyskany w części zdawanej w drugim języku nauczania, oznaczając ją jako „część w języku....." i wpisując zamiast linii przerywanej odpowiedni język nauczania.

9. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Absolwent – po zdaniu egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego – otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz „ODPIS", z zastrzeżeniem ust. 3. Na odpisie świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 6, umieszcza się fotografię.

3. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 8, jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem „ODPIS", wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

§ 10.
1. W świadectwach ukończenia szkoły i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, o których mowa w § 6, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury wpisuje się oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego.

2. W świadectwach i dyplomach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się również te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne, z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 22.

§ 11.
1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem ust. 9.

2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły.

3. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

4. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu – datę ostatniej części egzaminu albo datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

5. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz „zwolniony(a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.

6. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

7. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci imiennej dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.

8. Przepisy ust. 2–7 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen, indeksów i legitymacji szkolnych.

9. Świadectwa szkolne promocyjne, wypełniane pismem komputerowym, mogą być drukowane łącznie ze wzorem druku świadectwa zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Świadectwa te mogą nie zawierać mikrodruku, o którym mowa w § 17 ust. 1.

§ 12.
1. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości i zaświadczeń.

2. Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej komisji okręgowej oraz pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

3. Świadectwo dojrzałości wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska absolwenta, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, nazwy języka obcego nowożytnego i przedmiotu wybranego, miejscowości i daty, numeru świadectwa dojrzałości, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko", „przedmiot wybrany", „miejscowość, data" oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej"

3) linii przerywanych w wyrazach „zdał..." i „uzyskał..." w przypadku absolwentki w miejscu linii przerywanych drukuje się „a"

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:

1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca urodzenia, wyników uzyskanych z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;

2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko", „miejscowość, data" oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej"

3) linii przerywanych w wyrazach „przystąpił..." i „uzyskał..." w przypadku uczennicy w miejscu linii przerywanych drukuje się „a"

4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

5. W przypadku absolwenta, który nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości zamiast wyrazów „numer PESEL" wpisuje się wyrazy „numer dokumentu".

§ 13.
1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, lub dokumentacji egzaminu maturalnego.

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz „Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy „oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

4. Duplikat świadectwa dojrzałości wystawia się łącznie z duplikatem odpisu świadectwa dojrzałości.

5. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania, dokumentację sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo dokumentację egzaminu maturalnego, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

6. Duplikaty świadectw dojrzałości i zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

7. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

9. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą".

10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

11. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo dokumentacji egzaminu maturalnego lub jest ona niewystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 9 i 10, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

12. Przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w § 1 ust. 1, albo egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 13.

13. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

§ 14.
Szkoła poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego, gdy:

1) jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły;

2) dotyczy to wydania kopii dla celów rekrutacji.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

§ 15.
1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania" oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby, datę i pieczęć urzędową.

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów oraz ich odpisów, a także zaświadczeń. Świadectwo lub dyplom, jego odpis oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlega wymianie.

§ 16.
1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli jego wydanie nie jest możliwe – duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Na dole strony należy umieścić adnotację „Dokonano zmiany imienia/nazwiska" oraz datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.

3. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, a przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości albo egzaminu maturalnego, należy wydać świadectwo dojrzałości na nowe imię lub nazwisko, a w arkuszu ocen zamieścić adnotację o wydaniu świadectwa dojrzałości na nowe imię lub nazwisko.

§ 17.
1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

2. Druki świadectw dojrzałości, o których mowa w § 6, oznacza się w miejscu wskazanym we wzorach serią i numerem ustalanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odrębnie dla każdego producenta.

3. Świadectwa dojrzałości i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową serią i siedmiocyfrowym numerem oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości ramka giloszowa, godło oraz napis „Rzeczpospolita Polska" są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycznie zmienną.

§ 18.
1. Uczeń przyjęty do ogólnokształcącej szkoły artystycznej otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

2. Uczeń szkoły niewymienionej w ust. 1 otrzymuje legitymację szkolną na swój pisemny wniosek.

§ 19.
1. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu lub indeksie:

1) klauzuli w brzmieniu „Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)"

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu) i pieczęci imiennej; odcisk pieczęci powinien być wyraźny;

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1;

4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1;

5) daty dokonania legalizacji.

3. Przedłożone do legalizacji świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy wielostronicowe powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.

§ 20.
1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, poświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 4, legitymacje szkolne oraz kopie, o których mowa w § 14, są wydawane odpowiednio przez szkoły i komisje okręgowe nieodpłatnie.

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 21.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy szkoły lub organu dokonującego odpowiedniej czynności.

§ 21.
1. Na pisemny wniosek osoby zainteresowanej i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły artystycznej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół artystycznych.

2. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.

3. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy.

§ 22.
W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej, oceny końcowej miernej, w świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości wpisuje się dla tych zajęć ocenę dopuszczającą.
§ 23.
1. Arkusze ocen założone na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji końcoworocznej, z zastrzeżeniem ust. 3. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane w danym roku szkolnym. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za pierwszy okres przekreśla się.

3. W arkuszach ocen prowadzonych w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informacje o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, a w szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury – w wyniku klasyfikacji semestralnej.

5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Obok należy umieścić adnotację „Skala ocen obowiązuje od dnia 30 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

§ 24.
1. Indeksy wydane na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone odpowiednio do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.

2. Legitymacje szkolne mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu wyczerpania zapasów tych druków.

3. W roku szkolnym 2004/2005 i 2005/2006 dopuszcza się:

1) wydawanie świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według dotychczasowych wzorów o symbolach ART-ll/200/2, ART-ll/202/2 i ART-II/202-w/2;

2) stosowanie druku protokołu egzaminu promocyjnego według dotychczasowego wzoru o symbolu ART-II/274/2.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320, z 2003 r. Nr 61, poz. 537, z 2004 r. Nr 6, poz. 45 i Nr 115, poz. 1198 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 320).

Załącznik 1. [WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury
z dnia 6 kwietnia 2005 r. (poz. 523)

Załącznik nr 1

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH]

Załącznik nr 2

WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH

(Załącznik nr 2 stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »