| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa, zwanego dalej „Funduszem” utworzonego na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)).
§ 2.
1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, zwany dalej „dysponentem Funduszu”.

2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.

§ 3.
1. Roczny plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) przychody i wydatki;

2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, w tym należności i zobowiązania.

2. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu z projektem ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu.

3. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej.

§ 4.
Właściwa delegatura terenowa ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa dokonuje weryfikacji środków finansowych wpływających na rachunek Funduszu, na podstawie dokumentacji, przekazanej protokolarnie przez organ założycielski w terminie 30 dni od dnia wykreślenia z rejestru sądowego przedsiębiorstwa państwowego, zawierającej w szczególności:

1) dokumenty związane z zakończeniem procesu likwidacji lub postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego;

2) dokumenty potwierdzające przekazanie na rachunek Funduszu środków finansowych pozostałych po wykreślonym z rejestru sądowego przedsiębiorstwie państwowym;

3) dokumenty potwierdzające istnienie oraz wymagalność należności przekazywanych wraz z mieniem po wykreślonym z rejestru sądowego przedsiębiorstwie państwowym, w szczególności tytuły prawne i egzekucyjne oraz dokumenty potwierdzające działania podejmowane w celu dochodzenia należności;

4) notę księgową wystawioną na wartość należności przekazanych ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa jako następcy prawnemu wykreślonego z rejestru sądowego przedsiębiorstwa państwowego, z wyszczególnieniem należnych, a niezaspokojonych należności stanowiących aktywa zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem należności głównej oraz odsetek za zwłokę, według stanu na dzień wyksięgowania należności z ksiąg rachunkowych organu założycielskiego.

§ 5.
Wydatki ujęte w planie powinny być dokonywane, w granicach kwot określonych w tym planie, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i środki pozostałe z okresów poprzednich.
§ 6.
Dysponent Funduszu może podjąć decyzję o dofinansowaniu procesu likwidacyjnego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa, po rozpatrzeniu wniosku likwidatora tego podmiotu, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 7.
Dysponent Funduszu może podjąć decyzję o dofinansowaniu postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego lub spółki z udziałem Skarbu Państwa, po rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości tego podmiotu, sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
W przypadku wystąpienia okresowo wolnych środków finansowych gromadzonych przez Fundusz, dysponent Funduszu może dokonywać oprocentowanych lokat bankowych.
§ 9.
Koszty obsługi Funduszu obciążają wydatki urzędu obsługującego dysponenta Funduszu.
§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: J. Socha

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa
z dnia 14 lipca 2005 r. (poz. 1162)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 10 sierpnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »