REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 146 poz. 1222

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa wykaz stanowisk pracowniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników samorządowych, zwanych dalej „pracownikami”, zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur), o których mowa w art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, oraz do pracowników, o których mowa w art. 1a tej ustawy.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych;

2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze, ustalone odpowiednio przez radę gminy, radę powiatu lub sejmik województwa, w I kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządzonej zgodnie z § 3 ust. 3–5;

3) jednostce – rozumie się przez to jednostkę budżetową, gospodarstwo pomocnicze tej jednostki i zakład budżetowy jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3.
1. Ustala się:

1) tabelę punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Ustala się wykaz stanowisk pracowniczych, w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, zaszeregowanie do kategorii wynagrodzenia zasadniczego i stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, i wartości jednego punktu w złotych.

4. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu odpowiednio z radą gminy, radą powiatu lub sejmikiem województwa, stosownie do swoich możliwości finansowych.

5. Wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego może być wyższa lub niższa od ustalonych w sposób, o którym mowa w ust. 3, nie więcej jednak niż o 10 %. Podwyższenie lub obniżenie nie więcej niż o 10 % nie dotyczy najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

6. Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca zgodnie z ust. 3–5.

§ 4.
Pracownikom może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 3 ust. 4 ustawy.
§ 5.
1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w wykazie stanowisk, o którym mowa w § 3 ust. 2, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

3. Starszemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego dodatek funkcyjny przysługuje tylko za czas wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego.

§ 6.
1. Pracownikom przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy wykonywanej w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych:

1) przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości – w wysokości do 5 %,

2) przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości – w wysokości do 10 %,

3) przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości – w wysokości do 15 %,

4) przy czwartym stopniu uciążliwości lub szkodliwości – w wysokości do 20 %

– stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Prace określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2 pkt 1–3 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria, o których mowa w przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

4. Podstawę przyznania dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia stanowią wyniki badań środowiskowych, przeprowadzonych w sposób określony przepisami wydanymi na podstawie art. 227 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)).

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatków za wykonywanie pracy o różnym stopniu uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia uciążliwości lub szkodliwości.

§ 7.
1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Jeżeli praca w jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

3. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 8.
1. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

4. Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

5. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, oblicza się zgodnie z § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14, z 2002 r. Nr 214, poz. 1810 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2290).

7. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

10. Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w okresie 12 miesięcy od tego dnia.

§ 9.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 10.
1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11.
1. Kierowcy, z wyjątkiem kierowcy samochodu osobowego, za powierzone mu dodatkowe czynności niewchodzące w zakres jego normalnych obowiązków, może być przyznany dodatek w wysokości nieprzekraczającej 60 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, jest uzależniona od rodzaju czynności lub ich trudności.

§ 12.
Stawkę godzinową:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

– ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 13.
1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w zmianowym systemie pracy za każdą godzinę pracy na drugiej zmianie może być przyznany dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.

§ 14.
1. Pracownikom zatrudnionym w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych w gminie, w której jest używany język pomocniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), może być przyznany dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego obowiązującego na terenie tej gminy, w wysokości do 10 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego za znajomość każdego języka pomocniczego.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, na którym posługiwanie się językiem pomocniczym jest niezbędne do wykonywania czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik przedłożył dokumenty potwierdzające znajomość języka pomocniczego.

§ 15.
Pracodawca kwalifikuje stanowiska pracy do grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, o których mowa w art. 32 ustawy, spośród stanowisk wymienionych w kolumnie 2 wykazu stanowisk pracowniczych, o którym mowa w § 3 ust. 2, z wyłączeniem stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.
§ 16.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 17.
1. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

2. Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.

§ 18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 sierpnia 2005 r.3)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122, poz. 1020.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708, z 2001 r. Nr 34, poz. 393, z 2002 r. Nr 210, poz. 1785, z 2004 r. Nr 47, poz. 447 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 192 i Nr 34, poz. 308).

Załącznik 1. [TABELA PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ZASZEREGOWANIA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 sierpnia 2005 r. (poz. 1222)

Załącznik nr 1

TABELA
PUNKTOWYCH ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH
KATEGORII ZASZEREGOWANIA

Kategoria zaszeregowania

Liczba punktów

I

najniższe
wynagrodzenie
zasadnicze

– 20

II

21

– 35

III

36

– 50

IV

51

– 65

V

66

– 80

VI

81

– 95

VII

96

– 110

VIII

111

– 125

IX

126

– 140

X

141

– 160

XI

161

– 180

XII

181

– 200

XIII

201

– 220

XIV

221

– 240

XV

241

– 260

XVI

261

– 280

XVII

281

– 300

XVIII

301

– 320

XIX

321

– 340

XX

341

– 365

XXI

366

– 390

 

Załącznik 2. [TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 2

TABELA
STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego

1

do

35

2

do

50

3

do

65

4

do

80

5

do

95

6

do

110

7

do

125

8

do

150

9

do

175

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO, ZASZEREGOWANIE DO KATEGORII WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO]

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK PRACOWNICZYCH, W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I STANOWISKACH URZĘDNICZYCH, SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO, ZASZEREGOWANIE DO KATEGORII WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

I TABELA

stanowisk pracowniczych, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy

Lp.

Stanowisko

Kwota

Wymagania kwalifikacyjne1)

wynagrodze-nia zasadniczego do

dodatku funkcyj-nego do

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Dyrektor (kierownik) wielobranżowej jednostki

3 720

1 700

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2.

Zastępca dyrektora (kierownika) wielobranżowej jednostki

3 510

1 490

wyższe2)

5

3.

Główny księgowy w wielobranżowej jednostce

3 510

1 490

według odrębnych przepisów

4.

Dyrektor (kierownik) jednostki, komendant straży gminnej (miejskiej)

3 510

1 490

wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

5.

Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki, zastępca komendanta straży gminnej (miejskiej)

3 290

1 280

wyższe2)

5

6.

Główny księgowy w jednostce

3 290

1 280

według odrębnych przepisów

7.

Dyrektor (kierownik) gospodarstwa pomocniczego

3 290

1 280

wyższe2)

5

8.

Zastępca dyrektora (kierownika) gospodarstwa pomocniczego

3 080

1 170

wyższe2)

5

9.

Główny księgowy w gospodarstwie pomocniczym

3 080

1 170

według odrębnych przepisów

II TABELA

stanowisk pracowniczych

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj–nego do

Wymagania kwalifikacyjne1)

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

I. Wszystkie jednostki

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Dyrektor biura, kierownik oddziału (filii), rejonowego (terenowego) oddziału

XV–XVIII

8

wyższe2)

5

2.

Audytor wewnętrzny

XV–XVIII

8

według odrębnych przepisów

3.

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej)

XII–XVII

6

wyższe2)

5

4.

Kierownik zespołu

X–XVII

6

wyższe2)

5

5.

Zastępca naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, laboratorium, placówki specjalistycznej), kierownik sekcji (zmiany, referatu)

X–XVI

5

wyższe2)

4

6.

Zastępca głównego księgowego w wielobranżowym zakładzie (jednostce)

XIV–XVIII

8

wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne

3

7.

Zastępca głównego księgowego w zakładzie (jednostce)

XIV–XVII

6

8.

Zastępca głównego księgowego w gospodarstwie pomocniczym

XIII–XVI

5

Stanowiska urzędnicze

1.

Główny: specjalista, programista

XII–XVII

6

wyższe2)

5

 

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

2.

Radca prawny

XII–XVII

6

według odrębnych przepisów

3.

Starszy inspektor wojewódzki

XIV–XVI

5

wyższe2)

4

4.

Inspektor wojewódzki

XIII–XV

4

wyższe2)

4

5.

Starszy specjalista,
starszy informatyk,
starszy programista,
starszy projektant,
starszy specjalista-laborant,
starszy technolog

X–XV

wyższe2)

5

 

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

 

1

2

3

4

5

6

6.

Starszy rewident zakładowy

IX–XV

wyższe2)

5

7.

Starszy inspektor,
informatyk,
projektant,
specjalista-laborant,
technolog

IX–XIV

wyższe2)

4

średnie3)

5

starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

8.

Specjalista,
programista,
rewident zakładowy

VIII–XIV

wyższe2)

4

średnie3)

5

9.

Inspektor

IX–XIII

wyższe2)

2

średnie3)

4

inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

10.

Samodzielny referent, starszy księgowy

VII–XIII

wyższe2)

2

średnie3)

4

11.

Starszy referent,
starszy intendent,
starszy laborant,
starszy statystyk,
podinspektor,
księgowy,
kasjer

VI–XII

wyższe2)

średnie3)

2

12.

Laborant, statystyk, planista, kosztorysant

V–XI

średnie3)

13.

Referent

V–XI

średnie3)

 

Stanowiska nadzoru inwestorskiego

 

 

 

 

14.

Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,
kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV–XVII

7

wyższe2) i uprawnienia budowlane

7

15.

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

XIV–XV

6

5

16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XII–XV

5

wyższe2) i uprawnienia budowlane

4

średnie3) i uprawnienia budowlane

6

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik: zespołu magazynów, centralnego magazynu

IX–XVI

6

wyższe2)

3

średnie3)

5

2.

Kierownik magazynu,
zastępca kierownika: zespołu magazynów, centralnego magazynu

VIII–XV

4

wyższe2)

2

średnie3)

4

3.

Kierownik dyspozytorni

XI–XIV

3

średnie3)

5

 

1

2

3

4

5

6

4.

Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki

VIII–XIII

4

wyższe2)

średnie3)

4

5.

Kierownik powielarni

VII–XIII

4

wyższe2)

średnie3)

4

6.

Kierownik biblioteki

X–XII

3

jak dla stanowiska starszego bibliotekarza

kierownik: świetlicy, klubu

średnie3)

4

7.

Kierownik punktu sprzedaży

VIII–XII

3

średnie3)

4

8.

Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,
starszy recepcjonista,
starszy magazynier,
zaopatrzeniowiec,
operator sprzętu audiowizualnego,
operator urządzeń,
konserwator maszyn i urządzeń

VII–XII

średnie3)

1

zasadnicze
zawodowe4)

2

9.

Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu

VIII–XI

2

średnie3)

2

10.

Starszy bibliotekarz

IX–XI

według odrębnych przepisów

11.

Maszynistka klasy mistrzowskiej, operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI–XI

średnie3)

3

12.

Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum

VII–X

2

średnie3)

2

13.

Kierownik centrali telefonicznej

VI–IX

2

średnie3)

2

14.

Bibliotekarz

V–X

według odrębnych przepisów

15.

Archiwista,
magazynier,
intendent

V–X

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe4)

2

16.

Starsza maszynistka

V–X

średnie3)

17.

Recepcjonista

IV–X

średnie3)

1

zasadnicze zawodowe4)

2

18.

Introligator,
operator urządzeń powielających, kontystka

V–IX

średnie3)

19.

Sekretarka, maszynistka

IV–IX

średnie3)

20.

Teletypistka,
telefonistka

IV–VIII

średnie3)

21.

Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna)

III–VIII

średnie3)

 

Kierowcy

 

 

według odrębnych przepisów

22.

Kierowca-operator maszyn specjalnych

IX–XII

23.

Kierowca autobusu

VII–XII

24.

Kierowca samochodu ciężarowego:
– powyżej 13 ton,
– od 3,5 do 13 ton,
– do 3,5 ton

VIII–XI
VII–X
V–IX

 

1

2

3

4

5

6

25.

Kierowca samochodu dostawczego

VII–X

według odrębnych przepisów

26.

Kierowca samochodu towarowo-osobowego

IX–X

27.

Kierowca ciągnika

V–IX

28.

Kierowca samochodu osobowego

V–VIII

29.

Kierowca transportu wewnętrznego

IV–VII

 

Rzemieślnicy, usługi techniczne i inne

 

 

wyższe2)

3

30.

Starszy majster

X–XV

5

średnie3) i tytuł mistrza

5

31.

Starszy mistrz

IX–XIV

5

wyższe2)

3

średnie3) i tytuł mistrza

4

32.

Majster

IX–XIV

3

średnie3)

3

33.

Mistrz

VII–XIII

3

średnie3) i tytuł mistrza

3

34.

Leśniczy

IX–XIII

2

średnie zawodowe

3

35.

Rzemieślnik specjalista

VII–XIII

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe4) i uprawnienia kwalifikacyjne

36.

Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne)

VII–XIII

średnie zawodowe

1

zasadnicze zawodowe4) i uprawnienia kwalifikacyjne

37.

Kuchmistrz-szef kuchni

VIII–XII

3

średnie3)

4

38.

Sprzedawca,
bufetowy

IX–XII

zasadnicze zawodowe4)

3

39.

Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator,
robotnik wysokowykwalifikowany

VI–XI

średnie zawodowe

3

zasadnicze zawodowe4) i uprawnienia kwalifikacyjne

40.

Kanalarz,
wulkanizator

VI–XI

zasadnicze zawodowe4)

41.

Drwal

VI–XI

podstawowe5)

42.

Motorniczy

VIII–XI

według odrębnych przepisów

43.

Dyspozytor,
kontroler ruchu

VIII–X

zasadnicze zawodowe4)

3

44.

Szef kuchni

VII–X

2

średnie zawodowe

4

zasadnicze zawodowe4) i tytuł mistrza

 

1

2

3

4

5

6

45.

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne),
konserwator,
robotnik wykwalifikowany

V–X

średnie zawodowe

zasadnicze zawodowe4) i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

46.

Kelner

VII–IX

zasadnicze zawodowe4)

podstawowe5)

2

47.

Starsza pokojowa

V–IX

podstawowe5)

3

48.

Kontroler biletowy

VII–VIII

średnie3)

2

49.

Pomoc rzemieślnika,
pomoc kuchenna,
robotnik do prac ciężkich,
palacz kotłowy

IV–VIII

zasadnicze zawodowe4)

podstawowe5)

50.

Palacz c.o.

IV–VIII

podstawowe i kurs dla palaczy c.o.

51.

Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy

VI–VIII

podstawowe i wyszkolenie kursowe

52.

Praczka,
szwaczka,
prasowaczka,
detaszer,
maglarz

VI–VIII

podstawowe5)

53.

Robotnik gospodarczy (magazynowy), powielaczowy

II–VIII

zasadnicze zawodowe4)

podstawowe5)

54.

Sprzedawca biletów, wydawca paliw

VI–VII

zasadnicze zawodowe4)

podstawowe5)

55.

Pokojowa,
łazienny,
kąpielowy,
robotnik do pracy lekkiej,
wozak

IV–VII

podstawowe5)

56.

Starszy: portier, woźny, szatniarz, dozorca

III–VII

podstawowe5)

57.

Pilot zajezdniowy

IV–VI

podstawowe i wyszkolenie kursowe

58.

Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o.

II–VI

podstawowe5)

59.

Sprzątaczka

I–V

podstawowe5)

60.

Goniec

II–IV

podstawowe5)

61.

Robotnik

I–III

podstawowe5)

 

1

2

3

4

5

6

Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje
w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

1.

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

X–XV

wyższe

5

VIII–XIV

wyższe

4

średnie

5

VII–XIII

wyższe

2

średnie

4

2.

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych

VI–XII

wyższe

średnie

2

V–XI

średnie

II. Urzędy pracy

Stanowiska urzędnicze

1.

doradca zawodowy II stopnia

XI–XVII

według odrębnych przepisów

doradca zawodowy I stopnia

XI–XV

doradca zawodowy

X–XIV

doradca zawodowy – stażysta

VII–XI

2.

Pośrednik pracy II stopnia

XI–XVII

pośrednik pracy I stopnia

VIII–XIV

pośrednik pracy

VII–XIII

pośrednik pracy – stażysta

V–XI

3.

Samodzielny specjalista do spraw programów

XI–XVI

specjalista do spraw programów

X–XIV

4.

Samodzielny specjalista do spraw rozwoju zawodowego

X–XVI

specjalista do spraw rozwoju zawodowego

VII–XIV

5.

Lider klubu pracy

VII–XIV

6.

Doradca EURES

X–XVI

wyższe2)

1 rok w publicznych służbach zatrudnienia

7.

Asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy

VIII–XIV

średnie3)

 

1

2

3

4

5

6

III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Główny administrator

XV–XVI

6

wyższe2)

5

Stanowiska urzędnicze

1.

Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej

XIV–XVII

wyższe2)

3

2.

Starszy administrator

XIII–XV

4

wyższe2)

3

średnie3)

6

3.

Administrator

XII–XIV

wyższe2)

średnie3)

4

Stanowiska pracownicze

1.

Główny specjalista

XVI–XVIII

8

wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog)

5

wyższe według odrębnych przepisów i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6

2.

Starszy lekarz

XVII–XVIII

według odrębnych przepisów

3.

Starszy wychowawca-koordynator

XVI–XVIII

8

według odrębnych przepisów

5

psycholog

3

pedagog

4.

Starszy wychowawca

XV–XVII

według odrębnych przepisów

4

5.

Starszy specjalista pracy socjalnej

XIV–XVII

2

wyższe według odrębnych przepisów

5

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6.

Konsultant

XIV–XVII

wyższe2)

3

7.

Lekarz

XV–XVII

według odrębnych przepisów

8.

Kierownik zespołu pielęgniarek

XIV–XVI

8

9.

Starszy specjalista pracy z rodziną

XIV–XVI

wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

5

10.

Wychowawca

XIV–XVI

według odrębnych przepisów

2

 

1

2

3

4

5

6

11.

Starszy terapeuta

XIV–XVI

wyższe2)

5

12.

Kapelan

XV–XVI

według odrębnych przepisów

13.

Specjalista pracy socjalnej

XIII–XV

wyższe według odrębnych przepisów

3

dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

14.

Specjalista pracy z rodziną

XIII–XV

wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie

3

15.

Terapeuta

XIII–XV

wyższe2)

16.

Młodszy wychowawca

XIII–XV

według odrębnych przepisów

17.

Starszy pracownik socjalny

XII–XV

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

18.

Starsza pielęgniarka

XII–XV

według odrębnych przepisów

19.

Starszy technik fizjoterapii

XIII–XIV

średnie medyczne

5

20.

Starsza opiekunka dziecięca

XII–XIV

średnie medyczne

5

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

21.

Pracownik socjalny

XI–XIV

według odrębnych przepisów

22.

Starszy technik,
starszy masażysta

XII–XIV

średnie medyczne

5

średnie i dyplom masażysty

23.

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI–XIV

dyplom w zawodzie

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

24.

Pielęgniarka

XI–XIII

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie

5

25.

Opiekunka dziecięca

XI–XIII

średnie medyczne

technik fizjoterapii

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

26.

Technik, dietetyk

XI–XII

średnie medyczne

starszy asystent osoby niepełnosprawnej

dyplom w zawodzie

5

27.

Masażysta

X–XI

szkoła masażystów

opiekunka środowiskowa

dyplom w zawodzie

 

1

2

3

4

5

6

28.

Aspirant pracy socjalnej

IX–X

średnie3)

starszy sanitariusz

średnie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

29.

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

dyplom w zawodzie

1

opiekun

VII–X

średnie3)

szkoła asystentek medycznych

opiekun w ośrodku pomocy społecznej

 

podstawowe5)

30.

Sanitariusz

VII–IX

podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

31.

Młodszy opiekun

V–VII

średnie3)

szkoła asystentek medycznych

młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

podstawowe5)

IV. Powiatowe zespoły orzekające o stopniu niepełnosprawności

Stanowiska urzędnicze

1.

Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII–XVI

5

według odrębnych przepisów

2

2.

Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII–XV

V. Jednostki działające w zakresie oświaty

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik biura warsztatowego, kierownik stacji obsługi samochodów,
kierownik budowy

XVI–XIX

6

wyższe2)

7

2.

Kierownik obiektów sportowych

XIII–XV

5

wyższe2)

7

3.

Kierownik gospodarczy

XIII–XV

4

wyższe2)

2

średnie3)

6

4.

Sekretarz szkoły

XII–XIV

4

średnie3)

5

5.

Starszy ratownik

IX–XIII

średnie3)

4

6.

Dietetyczka

X–XII

średnie3)

4

7.

Ratownik

VIII–XII

średnie3)

2

8.

Młodszy ratownik

VII–XI

średnie3)

9.

Pomoc nauczyciela

VI–X

podstawowe5)

10.

Rolnik hodowca

VII–X

zasadnicze zawodowe4)

11.

Robotnik szklarniowy

VI–X

zasadnicze zawodowe4)

12.

Robotnik budowlany

V–VIII

umiejętność

13.

Robotnik polowy

IV–V

wykonywania pracy

 

1

2

3

4

5

6

VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik administracji domów mieszkalnych

XIV–XVII

6

wyższe2)

5

2.

Starszy dyspozytor

XIII–XV

3

wyższe2)

5

3.

Geodeta, geolog

XII–XIV

wyższe2)

4

4.

Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska

X–XI

2

zasadnicze zawodowe4)

5.

Administrator cmentarza

VIII–X

podstawowe5)

6.

Ekspedytor

V–VII

zasadnicze zawodowe4)

2

7.

Ogrodnik terenów zielonych

VI–VII

zasadnicze zawodowe4)

8.

Dozorca cmentarza

III–IV

podstawowe5)

9.

Grabarz

III–IV

podstawowe5)

VII. Zakłady oczyszczania

Stanowiska pracownicze

1.

Główny inżynier

XVI–XX

9

wyższe2)

5

2.

Starszy dyspozytor

XIV–XVI

wyższe2)

2

3.

Dyspozytor

XIII–XV

średnie3)

2

4.

Kontroler eksploatacji

XIII–XV

wyższe2)

5

 

 

 

 

średnie3)

6

VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji

Stanowiska pracownicze

1.

Inżynier utrzymania ruchu

XIII–XV

wyższe2)

5

2.

Odczytywacz wodomierzy-inkasent

VII–X

podstawowe5)

3.

Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego

VI–VIII

zasadnicze zawodowe4)

IX. Zakłady energetyki cieplnej

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik pogotowia technicznego

XV–XVIII

5

wyższe2)

6

2.

Kierownik ciepłowni

XV–XVIII

5

wyższe2)

6

3.

Kierownik bazy

XIV–XVIII

5

wyższe2)

6

4.

Starszy dyspozytor mocy

XIV–XVIII

5

wyższe2)

6

 

1

2

3

4

5

6

5.

Starszy dyspozytor pogotowia technicznego

XIV–XVII

5

wyższe2)

5

6.

Kierownik kotłowni

XIII–XVI

4

wyższe2)

4

7.

Kierownik przepompowni

XIII–XVI

4

wyższe2)

4

8.

Dyspozytor mocy

XIII–XV

wyższe2)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

średnie3)

5

9.

Weryfikator dokumentacji technicznej

VIII–XI

wyższe2)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

średnie3)

5

X. Zakłady komunikacyjne

Stanowiska pracownicze

1.

Dyspozytor,
kontroler ruchu

VII–XI

średnie3)

3

2.

Motorniczy tramwaju,
kierowca autobusu

IX–XI

według odrębnych przepisów

3.

Kontroler biletowy

VI–VIII

średnie3)

2

4.

Pilot zajezdniowy

IV–VI

wyszkolenie kursowe

XI. Żegluga Świnoujska

Stanowiska pracownicze

 

Pracownicy lądowi

 

 

 

 

 

1.

Szef eksploatacji

XV–XIX

9

wyższe2)

6

2.

Dyspozytor

VIII–XIII

średnie3)

3

3.

Gospodarz hotelu

VI–X

średnie3)

2

4.

Cumownik

II–V

podstawowe5)

 

Pracownicy pływający

 

 

według odrębnych przepisów

5.

Kapitan statku

X–XVI

4

6.

Mechanik statku

IX–XVI

4

7.

Oficer mechanik wachtowy

IX–XIV

8.

Oficer elektryk

IX–XIV

9.

Oficer wachtowy

VIII–XIII

10.

Starszy marynarz

VII–XI

11.

Motorzysta

VII–XI

12.

Marynarz

III–VII

13.

Młodszy motorzysta

II–VII

14.

Młodszy marynarz

II–V

 

1

2

3

4

5

6

XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik cmentarza

XV–XVIII

5

wyższe2)

5

2.

Zastępca kierownika cmentarza

XIII–XV

4

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

5

3.

Operator urządzeń kremacyjnych

XII–XIV

średnie3)

5

XIII. Zespoły usług projektowych

Stanowiska urzędnicze

1.

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV–XV

wyższe2)

5

2.

Inspektor fachowego poradnictwa

X–XIV

wyższe2)

4

3.

Starszy inspektor do spraw wycen

X–XII

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

4

4.

Inspektor do spraw wycen

IX–XI

średnie3)

3

XIV. Jednostki planowania przestrzennego

Stanowiska urzędnicze

1.

Generalny projektant

XVI–XVIII

7

wyższe2)

5

2.

Główny projektant

XV–XVI

5

wyższe2)

5

3.

Starszy kartograf

XII–XIV

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

4.

Plastyk

XI–XIII

wyższe2)

3

5.

Starszy asystent,
fotograf

XI–XII

wyższe2)
średnie3)

3
5

 

kartograf

 

 

wyższe geodezyjne i kartograficzne średnie
geodezyjne i kartograficzne

3

5

6.

Asystent

VIII–X

średnie3)

XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Stanowiska urzędnicze

1.

Kierownik pracowni

XV–XVIII

8

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

7

2.

Główny specjalista

XIV–XVII

6

 

5

3.

Starszy: geodeta, kartograf

XIII–XV

3

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

 

 

 

 

średnie geodezyjne i kartograficzne

6

 

1

2

3

4

5

6

4.

Geodeta,
kartograf

XII–XIV

wyższe geodezyjne i kartograficzne

2

 

 

 

 

średnie geodezyjne i kartograficzne

4

5.

Młodszy: geodeta, kartograf

IX–XIII

wyższe geodezyjne i kartograficzne

1

 

 

 

 

średnie geodezyjne i kartograficzne

2

Stanowiska pracownicze

1.

Poligraf-specjalista,
fototechnik-specjalista

IX–XI

zasadnicze zawodowe4)

2

XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Stanowiska urzędnicze

1.

Kierownik grupy robót

XV–XVIII

8

wyższe2)

5

2.

Szef produkcji

XV–XVII

9

wyższe2)

7

3.

Główny technolog

XIII–XVI

8

wyższe2)

7

4.

Starszy inspektor fachowego poradnictwa

XIV–XVI

wyższe2)

7

5.

Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych

XIV–XVI

7

wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

7

6.

Geodeta-specjalista,
klasyfikator gleb-specjalista

XIII–XVI

wyższe geodezyjne i kartograficzne

5

7.

Kierownik robót

XII–XV

6

wyższe2)

4

8.

Starszy: geodeta, klasyfikator gleb

XII–XV

wyższe geodezyjne i kartograficzne

3

9.

Geodeta,
klasyfikator gleb

XI–XIV

wyższe geodezyjne i kartograficzne

 

 

 

 

średnie geodezyjne i kartograficzne

3

10.

Inspektor fachowego poradnictwa

XI–XIII

wyższe2)

7

Stanowiska pracownicze

1.

Poligraf specjalista reprodukcji

XI–XIII

średnie zawodowe

6

2.

Kierownik statku kategorii III

X–XIII

2

średnie zawodowe

6

3.

Asystent

VIII–XIII

wyższe2)

 

 

 

 

średnie3)

2

4.

Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji,
starszy poligraf

X–XII

średnie zawodowe

6

5.

Starszy fototechnik,
poligraf

IX–XI

średnie zawodowe

3

6.

Starszy kreślarz

IX–XI

średnie3)

3

 

1

2

3

4

5

6

7.

Mechanik maszyn na statku

VIII–XI

zasadnicze zawodowe4)

6

8.

Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,
operator budowli piętrzących

VI–XI

zasadnicze zawodowe4) oraz odpowiednie uprawnienia

1

9

Fototechnik

VIII–X

średnie zawodowe

3

10.

Kreślarz

VIII–X

średnie3)

2

11.

Stermotorzysta

VII–X

odpowiednie wyszkolenie w zawodzie

1

12.

Bosman,
sternik

VI–IX

według odrębnych przepisów

13.

Starszy marynarz

V–VII

14.

Marynarz

IV–VI

15.

Konserwator aparatury laboratoryjnej

IX–XI

średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne

3

16.

Rolnik hodowca

VII–X

zasadnicze zawodowe4)

17.

Robotnik szklarniowy

VI–X

zasadnicze zawodowe4)

18.

Starszy pomiarowy

VI–IX

umiejętność wykonywania zawodu

2

19.

Młodszy fototechnik

VI–VIII

 

1

20.

Pomiarowy

V–VII

 

21.

Robotnik polowy

IV–V

umiejętność wykonywania prac

XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze

Stanowiska pracownicze

1.

Inżynier ruchu

XVIII–XXI

9

wyższe2)

7

2.

Główny inżynier

XVII–XVIII

7

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

6

3.

Główny mechanik

XVII–XVIII

7

wyższe2)

6

4.

Kierownik służby interwencyjnej

XVI–XVIII

6

wyższe2)

5

5.

Kierownik pracowni projektowej

XV–XVIII

6

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

5

6.

Kierownik laboratorium wojewódzkiego

XV–XVIII

6

wyższe2)

5

7.

Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu

XII–XVIII

5

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

5

8.

Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym

XIV–XVI

6

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

5

 

1

2

3

4

5

6

9.

Kierownik robót,
kierownik wytwórni

XII–XVIII

5

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

5

10.

Starszy projektant

XIII–XV

wyższe2) oraz uprawnienia budowlane

3

 

 

 

 

średnie3) oraz uprawnienia budowlane

6

11.

Starszy dyspozytor

XI–XV

4

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

5

12.

Dyspozytor

X–XIV

3

średnie3)

3

13.

Asystent inspektora nadzoru

X–XIII

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

4

XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik stajni – trener

XIII–XVII

6

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

5

2.

Menedżer sportu

XV–XVII

6

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

4

3.

Sanitariusz weterynaryjny

X–XIII

średnie zawodowe

3

4.

Dżokej, podkuwacz

VI–XI

podstawowe5)

5.

Starszy jeździec

IV–IX

podstawowe5)

6.

Kandydat dżokejski

V–IX

podstawowe5)

7.

Praktykant dżokejski

IV–VIII

podstawowe5)

8.

Jeździec

II–VI

podstawowe5)

 

Pracownicy pływający

 

 

 

 

9.

Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m

XIV–XVII

6

wyższe2)

4

 

 

 

 

średnie3)

6

10.

Kapitan jachtu o długości do 21 m

XIII–XVI

5

wyższe

4

 

 

 

 

średnie3)

6

11.

Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu

XIII–XVI

4

wyższe2)

4

 

 

 

 

średnie3)

6

12.

Kierownik wyszkolenia żeglarskiego

XIII–XV

6

wyższe2)

6

13.

Oficer jachtu

XII–XIV

4

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

4

14.

Bosman jachtu

VIII–XII

4

średnie3)

2

15.

Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu

IX–XI

zasadnicze zawodowe4)

2

 

1

2

3

4

5

6

 

Służby ratownictwa wodnego

 

 

 

 

16.

Instruktor ratownictwa

XIII–XVI

3

średnie3)

6

17.

Starszy ratownik

XII–XV

średnie3)

4

18.

Ratownik

XI–XIV

średnie3)

2

19.

Młodszy ratownik

VIII–XI

podstawowe5)

 

Instruktorzy sportu, rehabilitacji ruchowej, odnowy biologicznej i rekreacji ruchowej

 

 

według odrębnych przepisów

20.

Menedżer sportu
Trener klasy mistrzowskiej

XIX–XXI

21.

Trener klasy pierwszej

XVII–XX

22.

Trener klasy drugiej

XIV–XVIII

23.

Specjalista:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej

XIV–XX

jak dla stanowiska instruktora
w lp. 24

24.

Instruktor:
dyscypliny sportu,
sportu osób niepełnosprawnych,
odnowy biologicznej,
rekreacji ruchowej

XI–XVII

według odrębnych przepisów

 

Służby techniczne i usługi

 

 

 

 

25.

Główny mechanik,
główny energetyk

XIV–XVII

5

wyższe2)

5

26.

Kapitan jachtu,
oficer jachtu

XII–XIV

5

wyższe2)

4

27.

Kierownik-gospodarz obiektu: sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI–XIII

2

średnie3)

4

28.

Informator turystyczny

IX–XIII

średnie3)

3

29.

Starszy: masztalerz, bosman

VII–XI

średnie3)

3

30.

Pracownik zaplecza sportowego:
koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne

VI–IX

zasadnicze zawodowe4)

2

 

1

2

3

4

5

6

XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego,
zakłady techniki medycznej

Stanowiska pracownicze

1.

Główny technolog

XVII–XIX

4

wyższe2)

5

2.

Kierownik wydziału konstrukcyjnego

XVI–XVIII

4

wyższe2)

5

3.

Szef produkcji

XV–XVII

4

wyższe2)

5

4.

Kierownik grupy robót

XV–XVII

4

wyższe2)

4

5.

Rzecznik patentowy

XIV–XVI

według odrębnych przepisów

6.

Starszy konserwator sprzętu medycznego

XIV–XVI

średnie techniczne

5

7.

Konserwator sprzętu medycznego

XIII–XV

średnie techniczne

3

 

 

 

 

zasadnicze zawodowe4)

6

8.

Młodszy konserwator sprzętu medycznego

VIII–X

zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego

XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne

Stanowiska pracownicze

1.

Szef produkcji, główny technolog

XV–XVII

4

wyższe2)

5

2.

Główny mechanik

XIV–XVI

4

wyższe2)

5

3.

Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego

XII–XIV

średnie techniczne

5

4.

Konserwator sprzętu ortopedycznego

XI–XIII

średnie techniczne

2

 

 

 

 

zasadnicze zawodowe4)

3

5.

Ortopeda przymiarkowy

X–XII

średnie techniczne

 

 

 

 

zasadnicze zawodowe4)

3

6.

Bandażysta ortopedyczny,
stolarz ortopedyczny,
cholewkarz ortopedyczny,
modelarz ortopedyczny w gipsie,
formowacz,
ortopeda-mechanik,
przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX–XI

zasadnicze zawodowe4)

7.

Krojczy skór i tkanin,
obuwnik ortopedyczny,
modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII–X

zasadnicze zawodowe4)

8.

Gorseciarz

VI–VIII

podstawowe i przeszkolenie zawodowe

 

1

2

3

4

5

6

XXI. Izby wytrzeźwień

Stanowiska pracownicze

1.

Starszy lekarz

XVIII–XIX

według odrębnych przepisów

2.

Lekarz

XVI–XVIII

 

3.

Starszy felczer,
felczer

XIV–XVI

4.

Starsza pielęgniarka

XIII–XIV

5.

Pielęgniarka

XII–XIII

6.

Depozytariusz

X–XI

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

5

7.

Opiekun zmiany

IX–X

średnie3)

 

 

 

 

podstawowe5)

4

8.

Porządkowy

VIII–IX

podstawowe5)

XXII. Straż gminna (miejska)

Kierownicze stanowiska urzędnicze

1.

Naczelnik oddziału (wydziału)

XIII–XVII

6

wyższe2)

4

 

zastępca naczelnika oddziału (wydziału),
kierownik referatu

 

5

 

 

Stanowiska urzędnicze

1.

Starszy inspektor

XII–XV

wyższe2)

3

 

 

 

 

średnie3)

6

 

Inspektor

 

 

wyższe2)

2

 

 

 

 

średnie3)

5

2.

Młodszy inspektor

XI–XIV

wyższe2)

 

 

 

 

średnie3)

3

3.

Starszy strażnik

X–XIV

średnie3)

3

4.

Strażnik

IX–XIII

średnie3)

2

5.

Młodszy strażnik

VIII–XII

średnie3)

1

6.

Aplikant

VII–VIII

średnie3)

 


1

2

3

4

5

6

XXIII. Schroniska dla zwierząt

Stanowiska pracownicze

1.

Lekarz weterynarii

XV–XVII

według odrębnych przepisów

2.

Starszy technik weterynarii

XI–XIV

średnie zawodowe

5

3.

Technik weterynarii

IX–XII

średnie zawodowe

4.

Opiekun zwierząt

VI–IX

podstawowe5)

2

5.

Młodszy opiekun zwierząt

V–VIII

podstawowe5)

XXIV. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

Stanowiska pracownicze

1.

Kierownik produkcji, kierownik zaplecza technicznego, dyżurny inżynier ruchu

XIV–XVIII

6

wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

5

2.

Główny specjalista

XIV–XVIII

4

 

 

3.

Kierownik kompostowni

XI–XVI

4

wyższe2)

3

średnie3)

5

4.

Starszy specjalista-inspektor nadzoru

X–XV

2

wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne

4

5.

Mistrz ruchu

VIII–XIV

4

średnie1) oraz uprawnienia dozorowe

3

6.

Specjalista-inspektor nadzoru

XIII–XIV

2

wyższe2)

2

średnie3) oraz
uprawnienia dozorowe

5

7.

Mistrz segregacji, mistrz kompostowni

VII–XIII

3

średnie3)

3

8.

Operator urządzeń energetycznych

VII–XIII

średnie3)
oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

zasadnicze zawodowe4) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

3

9.

Dyżurny automatyk

VII–XII

średnie3) oraz
uprawnienia eksploatacyjne energetyczne

1

10.