reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 sierpnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 110 i Nr 138, poz. 1154) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) rok poprzedni oraz lata poprzednie – uwzględnione lata poprzedzające rok planowania;

4) rok planowania – rok, w którym tworzy się plan finansowy Funduszu w trybie określonym w art. 121 ustawy;

5) właściwy oddział wojewódzki Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu, w którym jest zarejestrowany ubezpieczony, a w przypadku świadczeń leczenia uzdrowiskowego – oddział wojewódzki Funduszu, na którego terenie znajduje się siedziba świadczeniodawcy udzielającego takich świadczeń;

6) grupa ubezpieczonych – grupę ubezpieczonych wydzieloną według struktury wieku i płci;

7) wskaźnik ryzyka zdrowotnego – wskaźnik przypisany grupie ubezpieczonych;

8) wskaźnik dotyczący migracji – wskaźnik wynikający z uwzględnienia migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu do świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z jednym z oddziałów wojewódzkich Funduszu innym niż właściwy oddział wojewódzki Funduszu;

9) wskaźnik dotyczący świadczeń wysokospecjalistycznych – wskaźnik wynikający z wartości świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych przez świadczeniodawców mających zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu;

10) jednorodne jednostki rozliczeniowe – jednostki rozliczeniowe świadczeń opieki zdrowotnej służące do rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określone, na podstawie ustawy, w materiałach dotyczących procesu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

11) dane sprawozdawcze – informacje przekazywane Funduszowi przez apteki, określone w odrębnych przepisach, oraz dane sprawozdawcze z wykonania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazywane Funduszowi przez świadczeniodawców, w tym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, określone, na podstawie ustawy, w materiałach dotyczących procesu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 3.
1. Łączną wysokość planowanych kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez oddziały wojewódzkie Funduszu oblicza się jako różnicę pomiędzy wysokością planowanych kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez Fundusz a wysokością planowanych kosztów centrali Funduszu na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

2. Wysokość środków na planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu ustala się zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 8.

§ 4.
1. Wskaźniki ryzyka zdrowotnego, wskaźniki dotyczące migracji oraz wskaźniki dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych oblicza się na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich.

2. Na podstawie danych sprawozdawczych z lat poprzednich, dla każdego roku poprzedniego, dla poszczególnych ubezpieczonych ustala się liczbę jednorodnych jednostek rozliczeniowych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym ubezpieczonym wraz z ich wartością.

3. Ustalone zgodnie z ust. 2 jednorodne jednostki rozliczeniowe wraz z ich wartością przyporządkowuje się do poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, uwzględniając wskazanie właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

4. Na podstawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, według stanu na dzień 31 marca, dla roku planowania oraz dla każdego roku poprzedniego, dla każdego ubezpieczonego ustala się: wiek, płeć i właściwy oddział wojewódzki Funduszu. Wiek ubezpieczonego ustala się jako różnicę roku, dla którego jest ustalany, i roku urodzenia ubezpieczonego.

5. Przy obliczaniu wskaźników ryzyka zdrowotnego, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej, których wartości nie można było przypisać poszczególnym ubezpieczonym na podstawie danych sprawozdawczych, przyjmuje się, że udział poszczególnych grup ubezpieczonych w wartości tych świadczeń jest taki sam, jak udział tych grup ubezpieczonych w wartości świadczeń przypisanych poszczególnym ubezpieczonym na podstawie danych sprawozdawczych.

6. Przy obliczaniu wskaźników ryzyka zdrowotnego, wartości migracji i wartości świadczeń wysokospecjalistycznych nie uwzględnia się świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonym, dla których nie ustalono właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

7. Przy obliczaniu wskaźnika dotyczącego świadczeń wysokospecjalistycznych uwzględnia się świadczenia opieki zdrowotnej określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Ustala się następujące grupy ubezpieczonych:

1) jednoroczne grupy ubezpieczonych w wieku od 0 do 99 lat;

2) grupę ubezpieczonych w wieku 100 lat i więcej

– odrębnie dla każdej płci.

2. Grupę odniesienia stanowią wszyscy ubezpieczeni w wieku 3 lat i więcej.

3. Przyjmuje się, że liczba ubezpieczonych w wieku 0, 1 i 2 lat dla każdej płci w danym oddziale wojewódzkim Funduszu jest równa liczbie ubezpieczonych o danej płci w wieku 3 lat w danym oddziale wojewódzkim Funduszu.

4. Wskaźniki ryzyka zdrowotnego dla grup ubezpieczonych w wieku 2 lat i mniej przyjmują wartość wskaźników ryzyka zdrowotnego dla grup ubezpieczonych w wieku 3 lat.

§ 6.
1. W każdym z lat poprzednich, dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu, ustala się wartość świadczeń udzielonych ubezpieczonym przez świadczeniodawców, którzy mają zawarte z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w podziale na właściwe oddziały wojewódzkie Funduszu.

2. W każdym z lat poprzednich, dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu, określa się:

1) wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawców, którzy mają zawarte z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ubezpieczonym zarejestrowanym w pozostałych oddziałach wojewódzkich Funduszu;

2) wartość świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ubezpieczonym zarejestrowanym w danym oddziale wojewódzkim Funduszu przez świadczeniodawców, którzy mają zawarte z pozostałymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. W wartościach świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, uwzględnia się świadczenia leczenia uzdrowiskowego jedynie w przypadku, gdy koszty tych świadczeń finansowane są ze środków finansowych oddziału wojewódzkiego Funduszu innego niż właściwy.

4. Dla każdego z oddziałów wojewódzkich Funduszu oblicza się różnicę między wartością, o której mowa w ust. 2 pkt 1, a wartością, o której mowa w ust. 2 pkt 2, w każdym z lat poprzednich.

5. Ustala się wartość mnożnika dla wskaźników dotyczących migracji, zwanego dalej „wagą", w wysokości 1,7. Waga jest jednakowa dla wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu.

§ 7.
1. Dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu ustala się wartości świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych ubezpieczonym przez świadczeniodawców, którzy mają zawarte z danym oddziałem wojewódzkim Funduszu umowy o udzielanie świadczeń, w każdym z lat poprzednich.

2. Suma ustalonych na podstawie ust. 1 wartości świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych na terenie poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu stanowi wartość świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w Funduszu, w każdym z lat poprzednich.

§ 8.
W przypadku gdy w wyniku podziału środków w trybie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie zostałby spełniony warunek, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy, ostateczną wysokość środków przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu ustala się zgodnie z algorytmem ustalającym ostateczną wielkość kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu wynikającą z uwzględnienia warunku, o którym mowa w art. 118 ust. 4 ustawy, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 126, poz. 1061).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2005 r.

Minister Zdrowia: M. Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1. [ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW POMIĘDZY ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE FUNDUSZU Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UBEZPIECZONYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 4 sierpnia 2005 r. (poz. 1232)

Załącznik nr 1

ALGORYTM PODZIAŁU ŚRODKÓW POMIĘDZY ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE FUNDUSZU Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA UBEZPIECZONYCH

Dla ustalenia wielkości środków na planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w poszczególnych oddziałach wojewódzkich Funduszu stosuje się następujący wzór:

infoRgrafika

gdzie:

n

– oznacza jeden z 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu

x

– oznacza x-ty oddział wojewódzki Funduszu (x = 1,......, 16)

i

– oznacza i-tą grupę ubezpieczonych (i = 1,...., /)

l

– liczba grup ubezpieczonych zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia

P

– planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez wszystkie oddziały wojewódzkie Funduszu

uws

– udział planowanych kosztów świadczeń wysokospecjalistycznych w planowanych kosztach finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych przez wszystkie oddziały wojewódzkie Funduszu ustalony z uwzględnieniem udziału kosztów na świadczenia wysokospecjalistyczne w latach poprzednich

Sn, i

– liczba ubezpieczonych w jednym z 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu w i-tej grupie ubezpieczonych, w roku planowania

Sx, i

– liczba ubezpieczonych dla x-tego oddziału wojewódzkiego Funduszu w i-tej grupie ubezpieczonych, w roku planowania (x = 1,......,16)

ki

– średni wskaźnik ryzyka zdrowotnego dla i-tej grupy ubezpieczonych ustalony według następującego wzoru:

 

infoRgrafika

gdzie:

 

t

– oznacza t-ty rok poprzedni (1,.....p)

p

– oznacza liczbę lat poprzednich,

kit

– wskaźnik ryzyka zdrowotnego dla i-tej grupy ubezpieczonych w t-tym roku poprzednim, określony następującym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

 

wit

– wartość świadczeń zdrowotnych udzielonych na jednego ubezpieczonego w i-tej grupie ubezpieczonych w t-tym roku poprzednim

wot

– wartość świadczeń zdrowotnych udzielonych na jednego ubezpieczonego w grupie odniesienia w t-tym roku poprzednim

w – waga wskaźników dotyczących migracji, jednakowa dla średnich wskaźników migracji dla każdego oddziału wojewódzkiego Funduszu

mn – średni wskaźnik dotyczący migracji dla n-tego oddziału wojewódzkiego Funduszu, określony następującym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

 

mnt

– wskaźnik dotyczący migracji dla n-tego oddziału wojewódzkiego Funduszu w t-tym roku poprzednim, określony następującym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

 

wmnt

– wartość różnicy ustalonej zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia dla n-tego oddziału w t-tym roku poprzednim

wmot

– wysokość kosztów świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich oddziałów wojewódzkich Funduszu pomniejszona o wartość świadczeń, o której mowa w § 7 ust. 2, w t-tym roku poprzednim

wsn – średni wskaźnik dotyczący świadczeń wysokospecjalistycznych dla n-tego oddziału wojewódzkiego Funduszu, określony następującym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

 

wsnt

– wskaźnik dotyczący świadczeń wysokospecjalistycznych dla n-tego oddziału wojewódzkiego Funduszu w t-tym roku poprzednim, określony następującym wzorem:

infoRgrafika

gdzie:

 

wswnt

– wartość świadczeń wysokospecjalistycznych w n-tym oddziale wojewódzkim Funduszu w t-tym roku poprzednim

infoRgrafika

Załącznik 2. [ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UWZGLĘDNIANE PRZY OBLICZANIU WSKAŹNIKA DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH]

Załącznik nr 2

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UWZGLĘDNIANE PRZY OBLICZANIU WSKAŹNIKA DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH

LP.

OPIS

1

OTYŁOŚĆ PATOLOGICZNA, MONSTRUALNA Z BMI > 40 KG/M2 – LECZENIE OPERACYJNE

2

WYCIĘCIE GUZA ŚRÓDPIERSIA PRZEDNIEGO I/LUB TYLNEGO I/LUB ŚRODKOWEGO (Z WYKLUCZENIEM DOSTĘPU SZYJNEGO)

3

ZŁAMANIE KOŚCI ŻUCHWY WIELOODŁAMOWE – OTWARTE NASTAWIENIE (Z KOSZTAMI IMPLANTÓW)

4

WYCIĘCIE PŁUCA – SEGMENTOWA RESEKCJA PŁUC, KLINOWA RESEKCJA PŁUC

5

WYCIĘCIE PŁUC – OPERACJA ZMNIEJSZAJĄCA OBJĘTOŚĆ PŁUC, ZA KAŻDE PŁUCO

6

ZAMKNIĘCIE PERFORACJI PRZEŁYKU

7

WYCIĘCIE PŁUC/PŁUCA – PNEUMONEKTOMIA, LOBEKTOMIA, BILOBEKTOMIA

8

WYCIĘCIE CAŁKOWITE PRZEŁYKU

9

WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA – CAŁKOWITE

10

WSZCZEPIENIE FILTRA DO ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ/ŻYŁ BIODROWYCH Z KOSZTEM FILTRA

11

PRZETOKA PRZEŁYKOWO-TCHAWICZA – PLASTYKA KOREKCYJNA

12

ZESPOLENIE PRZEŁYKOWO-PRZEŁYKOWE

13

OPERACJA REKONSTRUKCYJNA WADY UCHA ŚRODKOWEGO I ZEWNĘTRZNEGO

14

NOWOTWÓR OCZODOŁU – LECZENIE OPERACYJNE

15

PROSTATEKTOMIA RADYKALNA

16

ZAPALENIE KOŚCI/STAWU PIERWOTNE W OBRĘBIE OBRĘCZY BIODROWEJ, UDA, KOLANA – LECZENIE OPERACYJNE

17

WYCIĘCIE TRZUSTKI – CAŁKOWITE LUB WG WHIPLE'A/TRAVERSO/POSZERZONE

18

WYCIĘCIE BRZUSZNO-KROCZOWE, KRZYŻOWE I WYCIĘCIE PRZEDNIE ODBYTNICY

19

KRIODESTRUKCJA, TERMOABLACJA LUB DEWASKULARYZACJA GUZA NOWOTWOROWEGO WĄTROBY W PRZYPADKU ŚRÓDOPERACYJNEJ DYSKWALIFIKACJI DO ZABIEGU RESEKCYJNEGO

20

REKONSTRUKCJA RĘKI PRZY UŻYCIU KOMPLEKSÓW TKANKOWYCH PRZENOSZONYCH ZA POŚREDNICTWEM POŁĄCZEŃ MIKROCHIRURGICZNYCH

21

ODBARCZENIE OPERACYJNE NERWU TRÓJDZIELNEGO/NERWU TWARZOWEGO/NERWU PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWEGO W ODCINKU ŚRÓDCZASZKOWYM (MVD)

22

REKONSTRUKCJA MIKROCHIRURGICZNA NACZYŃ I NERWÓW PIERWOTNA W OBRĘBIE RĘKI LUB STOPY

23

REKONSTRUKCJA MIKROCHIRURGICZNA NACZYŃ LUB NERWÓW PIERWOTNA W OBRĘBIE RĘKI LUB STOPY + WSTAWKA

 

24

REKONSTRUKCJA RĘKI – REKONSTRUKCJA WTÓRNA WIELOTKANKOWYCH USZKODZEŃ RĘKI PO NIEPOWODZENIACH W INNYCH OŚRODKACH (ODTWORZENIE FUNKCJI)

25

OPARZENIA 10–15 % U DOROSŁYCH TBSA II0 LUB 4–10 % U DZIECI TBSA lll0 BEZ OKOLIC WSTRZĄSORODNYCH

26

OPERACJE REKONSTRUKCYJNE W CHOROBIE HIRSCHSPRUNGA

27

WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA POSZERZONE O HEMIKOLEKTOMIĘ

28

WYCIĘCIE ODBYTNICY I ESICY Z WYTWORZENIEM ZBIORNIKA JELITOWEGO

29

WYCIĘCIE NOWOTWORU JAMY BRZUSZNEJ POWIKŁANE NACIEKIEM PĘCHERZA MOCZOWEGO I/LUB ODBYTNICY Z EGZENTERACJĄ PRZEDNIĄ I TYLNĄ

30

WYCIĘCIE ŻOŁĄDKA POSZERZONE O PANKREATEKTOMIĘ

31

WYCIĘCIE JELITA GRUBEGO POSZERZONE O ŚRÓDOPERACYJNĄ KRIODESTRUKCJĘ, TERMOABLACJĘ LUB WYCIĘCIE PRZERZUTÓW DO WĄTROBY

32

PRZEZSKÓRNA PRZEZWĄTROBOWA CHOLANGIOGRAFIA (PTC) Z ZABIEGIEM ZAKŁADANIA PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ PRZEZSKÓRNEJ DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, W TYM KOSZT PROTEZY

33

PROTEZOWANIE PRZEŁYKU Z KOSZTEM PROTEZY

34

OPARZENIA 0–15 % U DOROSŁYCH TBSA ll0 LUB 0–3 % U DZIECI TBSA lll0 Z USZKODZENIEM OKOLIC WSTRZĄSORODNYCH

35

OPERACJA WYTWÓRCZA PRZEŁYKU Z ZASTOSOWANIEM WSTAWKI JELITOWEJ I/LUB TRANSPOZYCJI ŻOŁĄDKA

36

WYCIĘCIE PRZEŁYKU Z REKONSTRUKCJĄ PRZEŁYKU LUB BY-PASS PRZEŁYKU

37

OPARZENIA 15–25 % U DOROSŁYCH TBSA ll0 LUB 4–10 % U DZIECI TBSA lll0 Z USZKODZENIEM OKOLIC WSTRZĄSORODNYCH

38

OPARZENIA >25 % U DOROSŁYCH TBSA II0 LUB >10 % U DZIECI TBSA III0

39

WYCIĘCIE GUZA KLATKI PIERSIOWEJ Z RESEKCJĄ ŻEBER

40

CHIRURGIA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA – WYNICOWANA/PRZETRWAŁA KLOAKA

41

OPERACJA WYCIĘCIA EKTOPOWEJ TORBIELI UJŚCIA MOCZOWODU U DZIECI WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ TRÓJKĄTA PĘCHERZA I ANTYREFLUKSOWYM PRZESZCZEPIENIEM MOCZOWODÓW

42

USUNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO RADYKALNE Z WYTWORZENIEM URETEROTRANSILEOKUTANEOSTOMII (OPERACJA BRICKERA)

43

CHIRURGIA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA – ZESPOLENIA ŻOŁĄDEK, DWUNASTNICA JELITO CIENKIE, GRUBE, CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE JELITA

44

DEKORTYKACJA W OBRĘBIE KLATKI PIERSIOWEJ

45

PRZEZŹRENICZNA KOAGULACJA LASEROWA WCZEŚNIAKÓW (PEŁNA TERAPIA OBU OCZU)

46

AMPUTACJA KOŃCZYNY NA POZIOMIE BIODRA (WYŁUSZCZENIE), UDA

47

REKONSTRUKCJA MIKROCHIRURGICZNA NACZYŃ PIERWOTNA W OBRĘBIE RĘKI LUB STOPY

48

REKONSTRUKCJE NERWU TWARZOWEGO: ZESPOLENIE Z NERWEM PODJĘZYKOWYM

49

ZAKAŻENIA UKŁADU KOMOROWEGO – LECZENIE ZACHOWAWCZE

50

REKONSTRUKCJA FUNKCJI RĘKI PIERWOTNA, POURAZOWA (JEDNOCZASOWA REKONSTRUKCJA NACZYŃ, NERWÓW I ŚCIĘGIEN)

 

51

PRZESZCZEP SKÓRY U DZIECKA 20–30 % TBSA

52

OPERACJA GUZÓW PODSTAWY CZASZKI Z DOSTĘPU PODSKRONIOWEGO

53

CHIRURGIA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA – ZESPOLENIE PRZEWODU WĄTROBOWEGO Z PRZEWODEM POKARMOWYM

54

LAPAROSKOPOWE: PLASTYKA ZWĘŻENIA POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO, ROZDZIELENIE NERKI PODKOWIASTEJ, OPERACJE NAPRAWCZE MOCZOWODU RADYKALNE LUB CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE NERKI Z/LUB BEZ MOCZOWODU Z POWODU GUZA. USUNIĘCIE NADNERCZY, WĘZŁÓW CHŁONNYCH ZAOTRZEWNOWYCH, PROSTATEKTOMIA

55

OPERACJA WYTWÓRCZA WYNICOWANEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO

56

OPERACJA WYTWORZENIA PĘCHERZA MOCZOWEGO Z ANTYREFLUKSOWYM PRZESZCZEPIENIEM MOCZOWODÓW

57

OPERACJA WYTWÓRCZA SZYI PĘCHERZA, CEWKI I PRĄCIA Z ANTYREFLUKSOWYM PRZESZCZEPIENIEM MOCZOWODÓW

58

PRZESZCZEP SKÓRY U DZIECKA POW. 30 % TBSA

59

OPARZENIA U DZIECI > 20 % TBSA II0 LUB > 10 % TBSA III0

60

WYCIĘCIE GUZA KLATKI PIERSIOWEJ Z RESEKCJĄ ŻEBER Z MIOPLASTYKĄ LUB Z WSZCZEPIENIEM MATERIAŁU ALLOGENNEGO

61

WYCIĘCIE UCHYŁKA PRZEŁYKU (Z KOSZTAMI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH)

62

VIDEOTORAKOSKOPIA – RESEKCJA MIĄŻSZU PŁUCA

63

REKONSTRUKCJA PRZETRWAŁEJ ZATOKI MOCZOWO-PŁCIOWEJ

64

WYCIĘCIE PŁUC/PŁUCA – SLEEVE PNEUMONEKTOMIA, SLEEVE LOBEKTOMIA (RESEKCJA ANATOMICZNA Z LIMFADENEKTOMIĄ ŚRÓDPIERSIA)

65

WYCIĘCIE TCHAWICY (CAŁKOWITE I/LUB CZĘŚCIOWE)

66

ZABIEG RESEKCYJNO-REKONSTRUKCYJNY ŚRÓDPIERSIOWEGO ODCINKA TCHAWICY

67

ZABIEG RESEKCYJNO-REKONSTRUKCYJNY DOLNEGO ODCINKA TCHAWICY Z PLASTYKĄ ROZWIDLENIA TCHAWICY

68

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA WRODZONA LUB POURAZOWA – LECZENIE ZABIEGOWE

69

OPERACJA UKŁADU WROTNEGO – DRENAŻOWA (SHUNTY)

70

PĘKNIĘTY TĘTNIAK AORTY – LECZENIE OPERACYJNE

71

POMOSTOWANIE LUB REKONSTRUKCJA SZYJNO-SZYJNE/PODOBOJCZYKOWE/PACHOWE/RAMIENNE

72

POMOSTOWANIE LUB REKONSTRUKCJA – AORTA WSTĘPUJĄCA – PIEŃ RAMIENNOGŁOWOWY/TT. SZYJNA

73

POMOSTOWANIE NACZYŃ SZYJNYCH

74

NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN PRZEWLEKŁE – LECZENIE OPERACYJNE – ZABIEGI NA POZIOMIE AORTALNO-UDOWYM

75

OPERACJA NACZYNIOWA W OBRĘBIE ŻYŁY GŁÓWNEJ DOLNEJ

76

WYCIĘCIE I ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY BRZUSZNEJ/TT. BIODROWYCH

77

REOPERACJE PO NACZYNIOWYCH OPERACJACH NAPRAWCZYCH WYMAGAJĄCE NOWYCH REKONSTRUKCJI

 

78

WYCIĘCIE I ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY PIERSIOWEJ

79

WYCIĘCIE TĘTNIAKA AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ

80

USUNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Z WYTWORZENIEM ZASTĘPCZEGO PĘCHERZA MOCZOWEGO LUB SZCZELNEGO ZBIORNIKA MOCZOWEGO

81

WYCIĘCIE GUZA TWARZOCZASZKI Z RADYKALNYM WYCIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYJNYCH, DOJŚCIE PRZEZCZASZKOWO-TWARZOWE

82

WYTRZEWIENIE MIEDNICY MNIEJSZEJ

83

AMPUTACJA – WYCIĘCIE POŁOWY MIEDNICY (HEMIPELVECTOMIA)

84

REKONSTRUKCJA KOSTECZEK SŁUCHOWYCH (OSSIKULOPLASTYKA), OPERACJA PERLAKA JAMY SUTKOWEJ I BĘBENKOWEJ, TYMPANOTOMIA TYLNA

85

OSTEOTOMIA KOREKCYJNA KOŚCI TWARZOCZASZKI

86

PLASTYKA KOREKCYJNA TWARZOCZASZKI – PLASTYKA KSZTAŁTU I KONTURÓW TWARZY PRZY UŻYCIU KOMPLEKSÓW TKANKOWYCH PRZENOSZONYCH ZA POMOCĄ POŁĄCZEŃ MIKROCHIRURGICZNYCH LUB Z WSZCZEPIENIEM IMPLANTU

87

REPLANTACJA KOŃCZYNY Z WYJĄTKIEM PALCÓW

88

ZŁAMANIE JARZMOWO-SZCZĘKOWE – LECZENIE OPERACYJNE Z KOSZTEM IMPLANTU

89

ZŁAMANIE OCZODOŁÓW – OTWARTA REPOZYCJA Z PRZESZCZEPEM Z TALERZA BIODROWEGO I/LUB BEZ IMPLANTU

90

WYCIĘCIE NOWOTWORU DNA JAMY USTNEJ, JĘZYKA, PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, POLICZKA I GARDŁA ŚRODKOWEGO

91

WYCIĘCIE NOWOTWORU DNA JAMY USTNEJ, JĘZYKA, PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, POLICZKA I GARDŁA ŚRODKOWEGO Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW SZYI

92

WYCIĘCIE NOWOTWORU DNA JAMY USTNEJ, JĘZYKA, PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, POLICZKA I GARDŁA ŚRODKOWEGO Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH, MANDIBULOTOMIĄ I/LUB BEZ CZĘŚCIOWEJ RESEKCJI ŻUCHWY

93

WYCIĘCIE NOWOTWORU SZCZĘKI – CZĘŚCIOWA I CAŁKOWITA RESEKCJA SZCZĘKI

94

WYCIĘCIE NOWOTWORU ŚLINIANKI Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW SZYI

95

WYCIĘCIE ŻUCHWY (HEMIRESEKCJA) EW. Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW SZYI

96

WYCIĘCIE NOWOTWORU SZCZĘKI – CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA RESEKCJA SZCZĘKI Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI

97

WYCIĘCIE ŻUCHWY – CZĘŚCIOWE Z POWODU NOWOTWORU WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ

98

WYDŁUŻENIE KOŚCI SZCZĘKI LUB ŻUCHWY Z UŻYCIEM DYSTENSERA

99

OSTEOTOMIA KOREKCYJNA SZCZĘKI MODO LE FORT II

100

OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I AORTY PIERSIOWEJ U DZIECI POWYŻEJ 1 R. ŻYCIA I DOROSŁYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO – IMPLANTACJA NASIERDZIOWEGO UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCA

101

OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I AORTY PIERSIOWEJ U DZIECI POWYŻEJ 1 R. ŻYCIA I DOROSŁYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO – ZAMKNIĘCIE CHIRURGICZNE PRZEWODU TĘTNICZEGO BOTALLA

 

102

ZAPALENIE WSIERDZIA – LECZENIE

103

OPERACJA SERCA – URAZ SERCA, PERIKARDEKTOMIA, TAMPONADA SERCA (NIE OBEJMUJE POWIKŁANIA POOPERACYJNEGO)

104

OPERACJA SERCA – ŚLUZAK, EMBOLEKTOMIA PŁUCNA (W KPU)

105

OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I AORTY PIERSIOWEJ U DZIECI POWYŻEJ 1 R. ŻYCIA I DOROSŁYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO – ZESPOLENIE SYSTEMOWO-PŁUCNE

106

OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I AORTY PIERSIOWEJ U DZIECI POWYŻEJ 1 R. ŻYCIA I DOROSŁYCH BEZ UŻYCIA KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO – OPERACJA KOARKTACJI AORTY

107

OPERACJA SERCA – WIEŃCOWA BEZ KPU

108

OPERACJA SERCA – WIEŃCOWA W KPU

109

POWIKŁANIA ZAWAŁU – LECZENIE CHIRURGICZNE (WYCIĘCIE TĘTNIAKA LEWEJ KOMORY, ZAMKNIĘCIE UBYTKU W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ, PLASTYKA NIEDOKRWIENNEJ ZASTAWKI MITRALNEJ, ZAOPATRZENIE PĘKNIĘCIA LEWEJ KOMORY SERCA)

110

ZŁAMANIE KOŚCI POKRYWY I/LUB PODSTAWY CZASZKI BEZ LUB Z PŁYNOTOKIEM –LECZENIE OPERACYJNE WRAZ Z KOSZTEM ŚRODKA TECHNICZNEGO/BIOMEDYCZNEGO

111

USUNIĘCIE GUZA NERWU VIII (WEWNĄTRZCZASZKOWO)

112

STEREOTAKTYCZNA BIOPSJA MÓZGU

113

MIKROCHIRURGICZNA DREZOTOMIA

114

WYCIĘCIE PRZYSADKI MÓZGOWEJ – PRZEZKLINOWE

115

WYCIĘCIE TĘTNIAKA PRZEDNIEGO ODCINKA KOŁA TĘTNICZEGO MÓZGU

116

WYCIĘCIE GUZA MÓZGU

117

OPERACJA STEREOTAKTYCZNA W PARKINSONIZMIE, DYSTONII OGNISKOWEJ, DRŻENIU SAMOISTNYM, BÓLACH POCHODZENIA CENTRALNEGO

118

WYCIĘCIE TĘTNIAKA TYLNEGO ODCINKA KOŁA TĘTNICZEGO MÓZGU

119

WYCIĘCIE NACZYNIAKA MÓZGU

120

ZŁAMANIE ŚRODKOWEGO LUB PRZEDNIEGO DOŁU CZASZKI Z PŁYNOTOKIEM USZNYM – PLASTYKA ŚRODKOWEGO DOŁU CZASZKI

121

ODBARCZENIE KANAŁU KRĘGOWEGO W ODCINKU SZYJNYM – OPERACYJNE Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO (Z KOSZTEM IMPLANTU)

122

POWIKŁANIA WEWNĄTRZCZASZKOWE ZAPALENIA ZATOK, USZU I PROCESÓW ROPNYCH TWARZOCZASZKI – LECZENIE CHIRURGICZNE

123

ODBARCZENIE KANAŁU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWYM I/LUB LĘDŹWIOWYM –OPERACYJNE Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO (Z KOSZTEM IMPLANTU)

124

ODBARCZENIE KANAŁU KRĘGOWEGO W ODCINKU SZYJNYM – OPERACYJNE Z DOSTĘPU PRZEZ GARDŁO (Z KOSZTEM IMPLANTU)

125

ODBARCZENIE STRUKTUR NERWOWYCH RDZENIA – POWTÓRNA EKSPLORACJA NA UPRZEDNIO OPEROWANYM POZIOMIE

126

KRWOTOK PODPAJĘCZYNÓWKOWY – LECZENIE ZACHOWAWCZE WRAZ Z EMBOLIZACJĄ

127

WYCIĘCIE GUZA ŚRÓDRDZENIOWEGO

 

128

OPERACJA ZATOKI JAMISTEJ Z USUNIĘCIEM WYROSTKA POCHYŁEGO PRZEDNIEGO LUB WYKONANIE PETROSEKTOMII PRZEDNIEJ (DOJŚCIE KAWASE) / LUB GUZÓW OTWORU ŻYŁY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ

129

REKONSTRUKCJA SPLOTU RAMIENNEGO

130

PLASTYKA KOREKCYJNA NACZYŃ – LECZENIE OPERACYJNE WADY NACZYNIOWEJ RDZENIA KRĘGOWEGO

131

OPERACJE JAMY MECKELA, STOKU, SZCZELINY OCZODOŁOWEJ GÓRNEJ, OCZODOŁU, ZATOKI KLINOWEJ

132

WITREKTOMIA Z DOSTĘPU TYLNEGO Z UŻYCIEM SILIKONU LUB/I DEKALINY

133

ZABIEG WIELOPROCEDURALNY: USUNIĘCIE ZAĆMY Z WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB/I DEKALINY

134

ZABIEG WIELOPROCEDURALNY: USUNIĘCIE ZAĆMY Z WSZCZEPIENIEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ Z WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY (Z KOSZTEM SOCZEWKI)

135

OPASANIE GAŁKI OCZNEJ Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB/I DEKALINY

136

ZABIEG WIELOPROCEDURALNY: USUNIĘCIE ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z WSZCZEPIENIEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWEJ Z WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB DEKALINY (Z KOSZTEM SOCZEWKI ZWIJALNEJ)

137

PRZESZCZEP ROGÓWKI Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ TYLNĄ BEZ OLEJU SILIKONOWEGO

138

PRZESZCZEP ROGÓWKI Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ TYLNĄ BEZ OLEJU SILIKONOWEGO I USUNIĘCIEM ZAĆMY

139

PRZESZCZEP ROGÓWKI Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ BEZ OLEJU SILIKONOWEGO I USUNIĘCIEM ZAĆMY Z WSZCZEPIENIEM SZTUCZNEJ SOCZEWKI (Z KOSZTEM SOCZEWKI)

140

PRZESZCZEP ROGÓWKI Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB/I DEKALINY

141

TERAPIA FOTODYNAMICZNA

142

ZABIEG WIELOPROCEDURALNY: PRZESZCZEP ROGÓWKI Z JEDNOCZASOWĄ WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z UŻYCIEM OLEJU SILIKONOWEGO LUB/I DEKALINY I USUNIĘCIEM ZAĆMY Z LUB BEZ WSZCZEPU SZTUCZNEJ SOCZEWKI (Z KOSZTEM SOCZEWKI)

143

REWIZJA OPERACYJNA, POPRZEDZONA DIAGNOSTYKĄ W PRZYPADKU PODEJRZENIA ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA ENDOPROTEZY BIODRA, KOLANA, BARKU, ŁOKCIA; BEZ USUWANIA IMPLANTU Z BAD. HIST-PAT, POSIEWEM

144

ZAPALENIA KOŚCI WYMAGAJĄCE DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHIRURGICZNEGO

145

ODBARCZENIE KANAŁU KRĘGOWEGO W ODCINKU PIERSIOWO-LĘDŹWIOWYM –OPERACYJNE Z DOSTĘPU TYLNEGO (Z KOSZTEM IMPLANTU)

146

REWIZJA OPERACYJNA Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA ENDOPROTEZY BIODRA, KOLANA, BARKU, ŁOKCIA Z USUNIĘCIEM CAŁEJ PROTEZY I/ LUB BEZ USZTYWNIENIA STAWU

147

ZŁAMANIE „OKOŁOPROTEZOWE" NA WYSOKOŚCI LUB PONIŻEJ TRZPIENIA ENDOPROTEZY – OPERACYJNE LECZENIE

148

LECZENIE OPERACYJNO-REKONSTRUKCYJNE WIELOTKANKOWYCH USZKODZEŃ RĘKI PO NIEPOWODZENIACH W INNYCH OŚRODKACH (ODTWORZENIE FUNKCJI)

149

WYDŁUŻANIE KOŃCZYNY, TRANSPORT KOSTNY PRZY UŻYCIU DYSTRAKTORA ZEWNĘTRZNEGO

150

LECZENIE OPERACYJNE OGNISKA PATOLOGII KOSTNEJ W KRĘGOSŁUPIE U CHORYCH BEZ NEUROLOGICZNYCH OBJAWÓW UCISKOWYCH, IZOLOWANA SPONDYLODEZA Z/BEZ STABILIZACJI IMPLANTAMI

 

151

ZROST OPÓŹNIONY/STAW RZEKOMY KRĘGOSŁUPA – OPERACJA Z/BEZ POWTÓRNEJ STABILIZACJI IMPLANTAMI (Z KOSZTEM IMPLANTU)

152

INFEKCJE PRZEWLEKŁE, POOPERACYJNE, WTÓRNE W OBRĘBIE TKANKI KOSTNEJ –OPERACYJNE LECZENIE

153

REWIZJA OPERACYJNA POPRZEDZONA DIAGNOSTYKĄ W PRZYPADKU INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY BIODRA, KOLANA, BARKU, ŁOKCIA BEZ KONIECZNOŚCI USUNIĘCIA IMPLANTU, Z LECZENIEM MIEJSCOWYM (DRENAŻ, GĄBKI Z ANTYBIOTYKIEM), OGÓLNYM PRZECIWZAPALNYM

154

REWIZJA OPERACYJNA POPRZEDZONA DIAGNOSTYKĄ W PRZYPADKU INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY BIODRA, KOLANA, BARKU, ŁOKCIA Z KONIECZNOŚCIĄ USUNIĘCIA IMPLANTU, Z LECZENIEM MIEJSCOWYM (DRENAŻ, GĄBKI Z ANTYBIOTYKIEM, SPACER), OGÓLNYM PRZECIWZAPALNYM

155

REKONSTRUKCJA W UKŁADZIE SZKIELETOWYM WYMAGAJĄCA ZASTOSOWANIA UNACZYNIONYCH, USZYPUŁOWANYCH PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH –WIELOTKANKOWYCH

156

REKONSTRUKCJA OPERACYJNA (OSTEOTOMIA) ZASTARZAŁYCH (POWYŻEJ 10 DNI) ZŁAMAŃ PANEWKI I/LUB KOLUMN Z PRZEMIESZCZENIEM, UTRWALONYCH ZWICHNIĘĆ (POTWIERDZONYCH TK-3D) Z UŻYCIEM STABILIZATORA ZEWNĘTRZNEGO, IMPLANTÓW MIEDNICZNYCH

157

POURAZOWA ROZLEGŁA ZASTARZAŁA DEFORMACJA MIEDNICY (POTWIERDZONA TK-3D) Z NIEDOWŁADAMI KOŃCZYN, POWIKŁANA PIERWOTNYM LUB WTÓRNYM (ODLEŻYNY) USZKODZENIEM TKANEK MIĘKKICH WYMAGAJĄCYM PLASTYK SKÓRNO-MIĘŚNIOWYCH – OPERACYJNE LECZENIE

158

REKONSTRUKCJA W UKŁADZIE SZKIELETOWYM PŁATEM WIELOTKANKOWYM (W TYM REPLANTACJE) Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK MIKROCHIRURGICZNYCH)

159

WYCIĘCIE NOWOTWORU DNA JAMY USTNEJ, JĘZYKA, PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, POLICZKA I GARDŁA ŚRODKOWEGO Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH, MANDIBULOTOMIĄ I LUB BEZ CZĘŚCIOWEJ RESEKCJI ŻUCHWY I REKONSTRUKCJA USZYPUŁOWANYMI PŁATAMI SKÓRNO-MIĘŚNIOWYMI

160

WYCIĘCIE KRTANI CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE Z OPERACJĄ WĘZŁOWĄ SZYI /Z UŻYCIEM LUB BEZ LASERA CO2/ Z TRACHEOTOMIĄ

161

WSZCZEPIENIE IMPLANTU PNIOWEGO (BEZ KOSZTU IMPLANTU)

162

ZASTAWKA NISKOCIŚNIENIOWA LUB ŚREDNIOCIŚNIENIOWA Z URZĄDZENIEM ANTYSYFONOWYM – PROGRAMOWALNA – WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTACJI

163

WYCIĘCIE NOWOTWORU DNA JAMY USTNEJ, JĘZYKA, PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO, POLICZKA I GARDŁA ŚRODKOWEGO Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH, MANDIBULOTOMIA I/LUB BEZ CZĘŚCIOWEJ RESEKCJI ŻUCHWY I REKONSTRUKCJĄ WOLNYM PŁATEM Z ZESPOLENIEM MIKRONACZYNIOWYM

164

WYCIĘCIE NOWOTWORU SZCZĘKI – CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA RESEKCJA Z ENUKLEACJĄ GAŁKI OCZNEJ Z PLASTYKĄ OCZODOŁU

165

WYCIĘCIE GUZA PRZESTRZENI PRZYGARDŁOWEJ

166

WSZCZEPIENIE IMPLANTU ŚLIMAKOWEGO (BEZ KOSZTU IMPLANTU)

167

WYCIĘCIE KRTANI CAŁKOWITE Z RESEKCJĄ CZĘŚCI JĘZYKA I/LUB PŁATA TARCZYCY I/LUB Z CZĘŚCIOWĄ FARYNGEKTOMIĄ I/LUB Z WĘZŁAMI CHŁONNYMI

168

WYCIĘCIE GUZA PRZESTRZENI PRZYGARDŁOWEJ I INNYCH GUZÓW JAMY USTNEJ PRZEZ MANDIBULOTOMIĘ LUB Z DOJŚCIA PODWÓJNEGO

169

REKONSTRUKCJE PŁATOWE UBYTKÓW TKANEK TWARZY (NOS, WARGA, OCZODÓŁ, SZCZĘKA, SKÓRA I MAŁŻOWINA USZNA PO ROZLEGŁYCH OPERACJACH ONKOLOGICZNYCH)

 

170

PLASTYKA USZYPUŁOWANYMI PŁATAMI SKÓRNYMI LUB SKÓRNO-MIĘŚNIOWYMI PRZETOKI GARDŁOWEJ PO LARYNGEKTOMII CAŁKOWITEJ

171

REKONSTRUKCJE PŁATOWE UBYTKÓW PO ROZLEGŁYCH OPERACJACH ONKOLOGICZNYCH JAMY USTNEJ I GARDŁA ŚRODKOWEGO

172

LARYNGOFARYNGEKTOMIA Z REKONSTRUKCJĄ WOLNYM PRZESZCZEPEM JELITOWYM

173

LARYNGOFARYNGEKTOMIA Z REKONSTRUKCJĄ GARDŁA I PRZEŁYKU USZYPUŁOWANYMI PŁATAMI SKÓRNOMIĘŚNIOWYMI

174

LARYNGOFARYNGEKTOMIA Z REKONSTRUKCJĄ GARDŁA I PRZEŁYKU WOLNYMI PŁATAMI Z ZESPOLENIEM MIKRONACZYNIOWYM

175

LARYNGOFARYNGEKTOMIA + OPERACJA WĘZŁÓW CHŁONNYCH Z REKONSTRUKCJĄ WOLNYM PRZESZCZEPEM JELITOWYM

176

PATOLOGIA CIĄŻY/POŁOŻNICTWO – ZESPÓŁ HELLP, WSTRZĄS SEPTYCZNY Z DIC, POSOCZNICA W CIĄŻY LUB POŁOGU (TYLKO III POZIOM OPIEKI PERINATALNEJ) ŁĄCZNIE Z POBYTEM W OIT/ OIOM

177

PATOLOGIA CIĄŻY – LECZENIE ZACHOWAWCZE W CIĄŻY – (HOSPITALIZACJA 36 DNI I WIĘCEJ) Z POWODU: NIEPOWŚCIĄGLIWYCH WYMIOTÓW CIĘŻARNYCH, INFEKCJI UKŁADU MOCZOWEGO W CIĄŻY, CHOLESTAZY CIĄŻOWEJ, BIAŁKOMOCZU CIĄŻOWEGO (> 30 MG %), NADCIŚNIENIA W CIĄŻY WYMAGAJĄCEGO STOSOWANIA LEKÓW HIPOTENSYJNYCH, PORONIENIA ZAGRAŻAJĄCEGO, PRZEDWCZESNEGO PĘKNIĘCIA PĘCHERZA PŁODOWEGO, ZAGRAŻAJĄCEGO PORODU PRZEDWCZESNEGO, PODEJRZENIA NIEWYDOLNOŚCI ŁOŻYSKA, IUGR Z DYSPROPORCJĄ WAGOWĄ WIELOWODZIA, ZAKRZEPOWEGO ZAPALENIA ŻYŁ U CIĘŻARNEJ, ŁOŻYSKA PRZODUJĄCEGO, CUKRZYCY, GDM1 LUB INNEGO ZGODNIE Z POSTAWIONYM ROZPOZNANIEM

178

WYCIĘCIE MACICY ROZSZERZONE, WYCIĘCIE MACICY Z PRZYDATKAMI LUB BEZ DROGĄ BRZUSZNĄ – W PRZYPADKU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH – Z USUNIĘCIEM WĘZŁÓW CHŁONNYCH, Z WYCIĘCIEM SIECI I POBRANIEM ROZMAZU Z PŁYNU W JAMIE BRZUSZNEJ ORAZ Z KOPUŁY PRZEPONY, WTÓRNA OPERACJA

179

REKONSTRUKCJA POCHWY – PRZY WRODZONYM BRAKU/ZAROŚNIĘCIU POCHWY (NIE DOTYCZY OPERACJI ZMIANY PŁCI)

180

RAK INWAZYJNY POCHWY – OPERACJA RADYKALNA

181

POWIĘKSZENIE POJEMNOŚCI PĘCHERZA

182

NADCIŚNIENIE PŁUCNE TĘTNICZE/ZAKRZEPOWO-ZATOROWE – DIAGNOSTYKA (HRCT, ECHOKARDIOGRAFIA, CEWNIKOWANIE, TK SPIRALNA, BADANIA CZYNNOŚCIOWE), MIN. 4 BADANIA

183

MUKOWISCYDOZA – LECZENIE ZAOSTRZENIA Z DIAGNOSTYKĄ (HRCT, BRONCHOSKOPIA, BAKTERIOLOGIA, SEROLOGIA, TESTY POTOWE, GENETYKA)

184

AIDS – LECZENIE

185

GASTROSKOPIA Z ZABIEGIEM ZAŁOŻENIA PRZEŁYKOWEJ LUB DOJELITOWEJ PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ (W TYM KOSZT ŚRODKA TECHNICZNEGO)

186

KOLONOSKOPIA LUB SIGMOIDOSKOPIA Z ZABIEGIEM ZAŁOŻENIA DOJELITOWEJ PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ (W TYM KOSZT PROTEZY)

187

ECPW Z ZABIEGIEM ZAKŁADANIA PROTEZY SAMOROZPRĘŻALNEJ PRZEZ ENDOSKOPOWEJ DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (W TYM KOSZT PROTEZY)

188

STANY CIĘŻKIE W GASTROENTEROLOGII (CIĘŻKI RZUT COLITIS ULCEROSA, OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI O CIĘŻKIM PRZEBIEGU, PODNIEDROŻNOŚĆ, POSOCZNICA, CHOROBA CROHNA)

189

ANGIOPLASTYKA OBWODOWA Z PROTEZĄ SAMOROZPRĘŻALNĄ I/LUB STENTOWANIE ZESPOŁU POZAKRZEPOWEGO

190

ZASTAWKA KOMOROWO-OTRZEWNOWA/SERCOWA – WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTACJI (ZAWIERA KOSZT ZASTAWKI)

191

ZASTAWKA KOMOROWO-OTRZEWNOWA/SERCOWA – PROGRAMOWALNA – WRAZ Z KOSZTEM IMPLANTACJI

 

192

ENDOSKOPIA Z TERAPIĄ FOTODYNAMICZNĄ ZMIAN NOWOTWOROWYCH W PRZEWODZIE POKARMOWYM

193

HOSPITALIZACJA W CELU LECZENIA CHEMIOTERAPIĄ OSTRYCH BIAŁACZEK LUB CHŁONIAKA BURKITTA

194

BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE SERCA (EPS) Z ABLACJĄ PROSTĄ

195

OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE – LECZENIE ZA POMOCĄ ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Z ZAŁOŻENIEM STENTU/STENTÓW

196

ABLACJA METODĄ CARTO PROSTA

197

BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE SERCA (EPS) Z ABLACJĄ ZŁOŻONĄ

198

RESTENOZA NACZYŃ WIEŃCOWYCH – PREWENCJA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM 1 STENTU UWALNIAJĄCEGO LEK

199

ABLACJA METODĄ CARTO ZŁOŻONA

200

POWIKŁANIA ZATOROWO-ZAKRZEPOWE U DZIECKA Z PATOLOGIĄ UKŁADU KRĄŻENIA

201

WYMIANA U DZIECI ROZRUSZNIKA SERCA Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU NASIERDZIOWEGO

202

WYMIANA U DZIECI ROZRUSZNIKA SERCA Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU ENDOKAWITARNEGO

203

WSZCZEPIENIE U DZIECI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE JEDNOJAMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU ENDOKAWITARNEGO

204

WSZCZEPIENIE U DZIECI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE DWUJAMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU ENDOKAWITARNEGO

205

WSZCZEPIENIE U DZIECI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE JEDNOJAMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU NASIERDZIOWEGO

206

WSZCZEPIENIE U DZIECI UKŁADU STYMULUJĄCEGO SERCE DWUJAMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU NASIERDZIOWEGO

207

INWAZYJNA DIAGNOSTYKA ELEKTROFIZJOLOGICZNA U DZIECI

208

INFEKCYJNE POWIKŁANIA PATOLOGII UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI

209

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA U DZIECI Z PATOLOGIĄ UKŁADU KRĄŻENIA

210

INWAZYJNA DIAGNOSTYKA ELEKTROFIZJOLOGICZNA I ABLACJA ZWYKŁA U DZIECI

211

INWAZYJNA DIAGNOSTYKA ELEKTROFIZJOLOGICZNA I ABLACJA ZŁOŻONA U DZIECI

212

OSTRE ODRZUCANIE PRZESZCZEPU – DIAGNOSTYKA, LECZENIE OPORNEGO ODRZUCANIA ATG LUB OKT3 (DIAGNOSTYKA, LECZENIE PACJENTA OD 30. DNIA OD WYKONANIA PRZESZCZEPU, Z WYŁ. LECZENIA IMMUNOSUPRESYJNEGO)

213

ZATRUCIE CIĘŻKIE ROŚLINAMI, GRZYBAMI, JADAMI ZWIERZĘCYMI I INNYMI KSENOBIOTYKAMI – DIAGNOSTYKA, LECZENIE

214

ODBARCZENIE OPERACYJNE PIERWOTNE RDZENIA KRĘGOWEGO U CHORYCH Z PARA/TETRAPLEGIĄ LUB PARA/TETRAPAREZĄ – ZE STABILIZACJĄ IMPLANTAMI Z LECZENIEM DO CZASU PRZENIESIENIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI (Z KOSZTEM IMPLANTU)

215

OPERACJA KOREKCYJNA I SPONDYLODEZA KRĘGOSŁUPA ZE STABILIZACJĄ PRZEDNIĄ I/LUB TYLNĄ PO UPRZEDNIM UWOLNIENIU I PRZYGOTOWANIU ZA POMOCĄ WYCIĄGU BEZPOŚREDNIEGO CZASZKOWO-UDOWEGO (Z KOSZTEM IMPLANTU)

216

ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA, CZĘŚCIOWA (WYMIANA JEDNEGO ELEMENTU) BIODRA, KOLANA W: USZKODZENIU, ASEPTYCZNYM OBLUZOWANIU LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIU WSZCZEPU – Z UŻYCIEM PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH I/LUB SIATKI, KOSZYKA (Z KOSZTEM WYMIENIANEGO ELEMENTU ENDOPROTEZY)

 

217

RESEKCJA NOWOTWORU ZŁOŚLIWEGO LUB ZMIAN GUZOWATYCH ZLOKALIZOWANYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY DOLNEJ I OBRĘCZY BIODROWEJ – Z REKONSTRUKCJĄ STAWU PRZY UŻYCIU ENDOPROTEZY LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH (BEZ KOSZTU ENDOPROTEZY)

218

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA, CAŁKOWITA BIODRA, KOLANA Z KONIECZNOŚCIĄ REKONSTRUKCJI KOSTNEJ PRZY UŻYCIU PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH I/LUB „KOSZYKA" (Z KOSZTEM ENDOPROTEZY I INNYCH WSZCZEPÓW)

219

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA, CAŁKOWITA KOLANA, BEZCEMENTOWA BIODRA (Z KOSZTEM ENDOPROTEZY)

220

ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA, CAŁKOWITA CEMENTOWA BIPOLARNA BIODRA (Z KOSZTEM ENDOPROTEZY)

221

ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA, CAŁKOWITA (WYMIANA OBU ELEMENTÓW) W BIODRZE, KOLANIE W: USZKODZENIU, ASEPTYCZNYM OBLUZOWANIU LUB PO WCZEŚNIEJSZYM USUNIĘCIU PROTEZY – Z UŻYCIEM PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH I/LUB SIATKI, KOSZYKA (Z KOSZTEM ENDOPROTEZY)

222

OPERACJA KOREKCYJNA I SPONDYLODEZA KRĘGOSŁUPA W SKOLIOTYCZNEJ/KYFOTYCZNEJ DEFORMACJI JEDNOŁUKOWEJ Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO LUB TYLNEGO Z UŻYCIEM IMPLANTU DO KOREKCJI TRÓJPŁASZCZYZNOWEJ (Z KOSZTEM IMPLANTU)

223

OPERACJA KOREKCYJNA I SPONDYLODEZA KRĘGOSŁUPA W SKOLIOTYCZNEJ DEFORMACJI DWUŁUKOWEJ Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO LUB TYLNEGO Z UŻYCIEM IMPLANTU DO KOREKCJI TRÓJPŁASZCZYZNOWEJ (Z KOSZTEM IMPLANTU)

224

OPERACJA KOREKCYJNA I SPONDYLODEZA KRĘGOSŁUPA W DEFORMACJI W PRZEBIEGU SKOLIOZ NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO LUB TYLNEGO Z UŻYCIEM IMPLANTU DO KOREKCJI TRÓJPŁASZCZYZNOWEJ (Z KOSZTEM IMPLANTU)

225

CHOROBY ZAPALNE UKŁADU KRĄŻENIA U DZIECI

226

PDA – WYMAGAJĄCY LECZENIA CHIRURGICZNEGO

227

ZESPÓŁ ASPIRACJI SMÓŁKI

228

NEC NIEWYMAGAJĄCY ZABIEGU OPERACYJNEGO BEZ KONIECZNOŚCI SZTUCZNEJ WENTYLACJI Z CAŁKOWITYM ŻYWIENIEM PARENTERALNYM DROGĄ NACZYŃ CENTRALNYCH LUB OBWODOWYCH

229

ZEWNĄTRZRDZENIOWY GUZ KANAŁU KRĘGOWEGO

230

PADACZKA LEKOOPORNA – DIAGNOSTYKA (NMR/TK, VIDEO EEG, HOLTER EEG), LECZENIE (MIN. 2 BADANIA Z WYMIENIONYCH)

231

WSZCZEPIENIE DEFIBRYLATORA JEDNOJAMOWEGO Z CO NAJMNIEJ DWUKROTNYM SKRÓCONYM BADANIEM EPS (Z KOSZTEM DEFIBRYLATORA)

232

WSZCZEPIENIE DEFIBRYLATORA DWUJAMOWEGO Z CO NAJMNIEJ DWUKROTNYM SKRÓCONYM BADANIEM EPS (Z KOSZTEM DEFIBRYLATORA)

233

WYMIANA DEFIBRYLATORA JEDNOJAMOWEGO Z CO NAJMNIEJ DWUKROTNYM SKRÓCONYM BADANIEM EPS (Z KOSZTEM DEFIBRYLATORA)

234

WYMIANA DEFIBRYLATORA DWUJAMOWEGO Z CO NAJMNIEJ DWUKROTNYM SKRÓCONYM BADANIEM EPS (Z KOSZTEM DEFIBRYLATORA)

235

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA SERCA JEDNOJAMOWEGO (Z KOSZTEM ROZRUSZNIKA)

236

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA SERCA DWUJAMOWEGO DDD/VDD (Z KOSZTEM ROZRUSZNIKA)

 

237

WYMIANA ROZRUSZNIKA SERCA DWUJAMOWEGO DDD/VDD

238

KORONAROPLASTYKA JEDNONACZYNIOWA WRAZ Z ODPOWIEDNIMI BADANIAMI DIAGNOSTYCZNYMI I KOSZTEM ŚRODKA BIOMEDYCZNEGO

239

KORONAROPLASTYKA ZŁOŻONA (DWU-/TRZYNACZYNIOWA) WRAZ Z ODPOWIEDNIMI BADANIAMI DIAGNOSTYCZNYMI I KOSZTEM ŚRODKÓW BIOMEDYCZNYCH

240

WADY WRODZONE SERCA – INTERWENCYJNE ZABIEGI KARDIOLOGICZNE U DOROSŁYCH, W TYM WALWULOPLASTYKA MITRALNA

241

REUMATOTDALNE ZAPALENIE STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (POWIKŁANE ZAPALENIEM NACZYŃ, AMYLOIDOZĄ I INNYMI ZMIANAMI NARZĄDOWYMI, ZESPÓŁ FELTY'EGO) – LECZENIE FAZY OSTREJ

242

ZATRUCIE CIĘŻKIE POJEDYNCZYM LEKIEM/GLIKOLEM/METANOLEM/ CIĘŻKIE ZESPOŁY ODSTAWIENNE – DIAGNOSTYKA, LECZENIE

243

REKONSTRUKCJA STAWU I GAŁĘZI ŻUCHWY W WADACH WRODZONYCH (Z KOSZTEM IMPLANTÓW, EWENTUALNY PRZESZCZEP Z BIODRA)

244

OSTEOTOMIA KOREKCYJNA SZCZĘKI MODO LE FORT III

245

REKONSTRUKCJA PIERSI WOLNYM PŁATEM TKANKOWYM Z POŁĄCZENIEM MIKROCHIRURGICZNYM

246

REKONSTRUKCJA PIERSI EKSPANDEROPROTEZĄ Z KOSZTEM PROTEZY

247

OPARZENIA INHALACYJNE Z ZATRUCIEM CO ORAZ CYJANKAMI

248

OPARZENIA ELEKTRYCZNE WYSOKONAPIĘCIOWE POWIKŁANE (NP. AMPUTACJE I/LUB WYMAGAJĄCE OIOM-U)

249

WRODZONE ZAROŚNIĘCIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (HEPATOPORTOENTEROSTOMIA)

250

REKONSTRUKCJA SROMU JEDNOCZASOWA (NIE DOTYCZY OPERACJI ZMIAN PŁCI)

251

TORAKOPLASTYKA

252

MIOPLASTYKA W ZABIEGACH REKONSTRUKCYJNYCH W OBRĘBIE KLATKI

253

GRZYBNIAK KROPIDLAKOWY PŁUC – LECZENIE OPERACYJNE

254

LECZENIE CHIRURGICZNE RAKA POŁĄCZENIA PRZEŁYKOWO-ŻOŁĄDKOWEGO

255

OPERACYJNE USUNIĘCIE OGNISKA PADACZKORODNEGO

256

REKONSTRUKCJA PRĄCIA – OPERACJA JEDNOCZASOWA PO URAZACH I ZABIEGACH ONKOLOGICZNYCH

257

OPARZENIA TERMICZNE I CHEMICZNE GÓRNYCH I DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

258

WYCIĘCIE GUZA UKŁADU KOMOROWEGO

259

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODU POKARMOWEGO BEZ LECZENIA CHIRURGICZNEGO Z ŻYWIENIEM PARENTERALNYM

260

ZABURZENIA RYTMU I/LUB ZAPALENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO – DIAGNOSTYKA, LECZENIE

261

UDAR MÓZGU – LECZENIE W ODDZIALE UDAROWYM (WG STANDARDU); LECZENIE POWYŻEJ 3 DNI

262

ENCEFALOPATIE POSTĘPUJĄCE – DIAGNOSTYKA (USG, NMR, TK, EEG, EMG, ENG, MRS, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA METABOLICZNA, BADANIA GENETYCZNE, BADANIE HIST-PAT – WSZYSTKIE) I KWALIFIKACJA DO LECZENIA PRZESZCZEPEM SZPIKU W WYBRANYCH EP.

263

ZABURZENIA SERCOWO-NACZYNIOWE PROWADZĄCE DO NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA NIEWYMAGAJACE SZTUCZNEJ WENTYLACJI

 

264

ZESPÓŁ TORCH – LECZENIE

265

ZABURZENIA METABOLICZNE PRZETRWAŁE (POWYŻEJ 48 GODZIN) – DIAGNOSTYKA (TK/NMR, BADANIA CYTOGENETYCZNE, GCMS)

266

WYCIĘCIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Z POWODU RAKA

267

WYCIĘCIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH Z POWODU RAKA Z RESEKCJĄ WĄTROBY

268

WYCIĘCIE POSZERZONE WĄTROBY (HEMIHEPATEKTOMIA)

269

PATOLOGIA NOWORODKA – NADCIŚNIENIE PŁUCNE – NOWORODEK WYMAGAJĄCY ZASTOSOWANIA TLENKU AZOTU

270

REKONSTRUKCJA OPERACYJNA DEFORMACJI UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO U DZIECI DO KOŃCA 2. ROKU ŻYCIA

271

REKONSTRUKCJA OPERACYJNA DEFORMACJI UKŁADU KOSTNO-STAWOWEGO U DZIECI 3–14 LAT

272

OPERACYJNA KOREKCJA INNYCH NIŻ SKOLIOTYCZNA/KYFOTYCZNA DEFORMACJI I NIESTABILNOŚCI KRĘGOSŁUPA Z UŻYCIEM IMPLANTU

273

OPERACYJNE LECZENIE ZESPOŁÓW BÓLOWYCH KRĘGOSŁUPA

274

DEFORMACJE, PATOLOGIE WTÓRNE W UKŁADZIE SZKIELETOWYM POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE NIEPOWODZENIA UPRZEDNIEGO POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO W INNYCH OŚRODKACH

275

WSZCZEPIENIE ROZRUSZNIKA RESYNCHRONIZUJĄCEGO

276

NEC WYMAGAJĄCY ZABIEGU OPERACYJNEGO

277

CHIRURGIA NOWORODKA I NIEMOWLĘCIA – SRÓDPIERSIOWE ZAMKNIĘCIE PRZETOKI PRZEŁYKOWO-TCHAWICZEJ I/LUB ZESPOLENIE PRZEŁYKOWO-PRZEŁYKOWE ORAZ WYTWÓRCZA PRZEŁYKU

278

LECZENIE PADACZKI LEKOOPORNEJ POPRZEZ IMPLANTACJĘ STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO (WRAZ Z KOSZTEM STYMULATORA)

279

USUNIĘCIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Z NADPĘCHERZOWYM ODPROWADZANIEM MOCZU U DZIECI

280

NIETRZYMANIE MOCZU U DZIECI – REKONSTRUKCJA SZYI PĘCHERZA

281

WYCIĘCIE POCHWY I MACICY Z PRZYDATKAMI U DZIECI OBOJNACZYCH (Z DOJŚCIA BRZUSZNO-KROCZOWEGO)

282

LAPAROSKOPOWE WYTWORZENIE POCHWY Z JELITA PRZY WRODZONYM JEJ BRAKU (NIE DOTYCZY OPERACJI ZMIANY PŁCI)

283

REKONSTRUKCJA JEDNOETAPOWA POCHWY, ŁECHTACZKI I WARG SROMOWYCH U DZIECI OBOJNACZYCH

284

ZABURZENIA CEWKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE NEREK W CHOROBACH KRWI I W ZABURZENIACH DOTYCZĄCYCH MECHANIZMÓW ODPORNOŚCI – DIAGNOSTYKA, LECZENIE

285

ROZLEGŁE, PODPOWIĘZIOWE ZAPALENIE, MARTWICA MIĘŚNI NIEDOKRWIENNA, GŁĘBOKA ODLEŻYNA – LECZENIE OPERACYJNE

286

REKONSTRUKCJA CEWKI I PRĄCIA W ZESPOLE WYNICOWANIA I WIERZCHNIACTWA

287

NOWOTWÓR NACZYNIÓWKI – LECZENIE OPERACYJNE Z WITREKTOMIĄ TYLNĄ Z PODANIEM SUBSTYTUTU CIAŁA SZKLISTEGO I NASZYCIEM PŁYTKI (Z KOSZTEM PŁYTKI)

288

STANY CIĘŻKIE W TORAKOCHIRURGII: STŁUCZENIE PŁUCA, ZAPALENIE ŚRÓDPIERSIA, PERFORACJE PRZEŁYKU, ROPNIAK OPŁUCNEJ LECZONE ZACHOWAWCZO

289

BRONCHOSKOPIA Z ZABIEGIEM UDRAŻNIANIA ŚWIATŁA TCHAWICY I/LUB OSKRZELI Z ZAŁOŻENIEM PROTEZY (Z CENĄ PROTEZY)

290

ENDOSKOPIA Z TERAPIĄ FOTODYNAMICZNĄZMIAN NOWOTWOROWYCH W DRZEWIE OSKRZELOWYM

 

291

USUNIĘCIE MNOGICH PRZERZUTÓW DO PŁUC – ZABIEG JEDNOSTRONNY (Z KOSZTEM ŚRODKÓW BIOMEDYCZNYCH)

292

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 12.1

293

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 12.2

294

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 12.3

295

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 12.4

296

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 14.2

297

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 14.3

298

HOSPITALIZACJA DO PROCEDURY MZ 14.4

299

ZATOR GAZOWY/OSTRA CHOROBA DEKOMPRESYJNA – LECZENIE SKOJARZONE Z TERAPIĄ HYPERBARYCZNĄ

300

CIĘŻKA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU SERCA/SERCA I PŁUC (TEST ERGOSPIROMETRYCZNY, 6-MINUTOWY TEST CHODU, ECHO SERCA, CEWNIKOWANIE PRAWEGO SERCA, BAD. WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE)

301

WSPOMAGANIE SERCA U DOROSŁYCH – BIOPOMPA

302

WSPOMAGANIE SERCA LUB PŁUC U DZIECI – ECMO

303

DYSPLAZJA OSKRZELOWO-PŁUCNA, PRZEWLEKŁA TLENOTERAPIA, TERAPIA INHALACYJNA, KINEZYTERAPIA

304

POMOSTY POZAANATOMICZNE Z UŻYCIEM ŚRODKA TECHNICZNEGO

305

RAK PŁUCA NIEDROBNOKOMÓRKOWY (G) 1000 MG/M2 I.V.DZ. 1, 8 I 15 CO 28 DNI

306

RAK PŁUCA NIEDROBNOKOMÓRKOWY (KG) 1000–1200 MG/M2 I.V.DZ. 1 l 8 // 300 MG/M2 I.V.DZ 2 CO 21 DNI

307

RAK TRZUSTKI (G) 1000–1250 MG/M2 I.V. DZ 1, 8, 15 CO 28 DNI

308

CHŁONIAKI OPORNE NIEZIARNICZE – CHEMIOTERAPIA (FLUDAP)

309

RAK PĘCHERZA MOCZOWEGO (KG) 1000–1200 MG/M2 I.V. DZ. 1,8 // 300 MG/M2 I.V. DZ 2 CO 21 DNI

310

OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA – INDUKCJA REMISJI (IDA + ARABINOZYD CYTOZYNY)

311

BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA – INDUKCJA REMISJI – CHEMIOTERAPIA

312

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA – CHEMIOTERAPIA (INTERFERON ALFA)

313

BIAŁACZKA OPORNA NA LECZENIE I NAWROTOWA – CHEMIOTERAPIA (IDA + ARABINOZYD CYTOZYNY)

314

BIAŁACZKA OPORNA NA LECZENIE I NAWROTOWA – CHEMIOTERAPIA (IDEA)

315

POSTĘPOWANIE WSPOMAGAJĄCE (EPO)

316

RAK KORY NADNERCZA – CHEMIOTERAPIA (DDD)

317

RAK SUTKA (AT) 60 MG/M2 I.V. DZ 1//DOCETAKSEL 60 MG/M2 I.V. DZ. 1 CO 21 DNI

318

RAK SUTKA (HER) PIERWSZA DAWKA 4 MG/KG, POTEM 2 MG/KG I.V. CO 7 DNI

319

RAK JELITA GRUBEGO (CLF1) 180 MG/M2 I.V. DZ 1//400 MG/M2 I.V. DZ. 1//600 MG/M2 I.V. DZ. 1 (WLEW CIĄGŁY 48 GODZ.) // 200 MG/M2 I.V. (WLEW 2 GODZ.) DZ. 1, 2 CO 14 DNI

 

320

RAK JELITA GRUBEGO (CLF2) 80 MG/M2 I.V. DZ 1//500 MG/M2 IV. DZ. 1 (WLEW 2-GODZINNY)// 1600–2600 MG/M2 I.V. DZ 1 (WLEW CIĄGŁY 24 GODZ.) CO 7 DNI

321

CHŁONIAK NIEZIARNICZY (RITUXIMAB)

322

NOWOTWÓR MÓZGU (TMZ)

323

RAK JAJNIKA (TPT)

324

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA (IMATINIB)

325

NOWOTWORY PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST)

326

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW (INFLIXIMAB, ETANERCEPT)

327

CIĘŻKA SEPSA (PREPARAT REKOMBINOWANEGO LUDZKIEGO AKTYWOWANEGO BIAŁKA C)

328

CHOROBA GAUCHER'A (IMIGLUCERAZA) 64 PKT/KG/MIESIĄC

329

RADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM DWUWYMIAROWYM (2D) ZA PACJENTA I CYKL LECZENIA

330

RADIOTERAPIA RADYKALNA Z PLANOWANIEM TRÓJWYMIAROWYM (3D) ZA PACJENTA I CYKL LECZENIA

331

BRACHYTERAPIA 3D Z PLANOWANIEM JEDNOCZASOWYM (REAL TIME)

332

LECZENIE JODEM RADIOAKTYWNYM RAKA TARCZYCY DAWKAMI POWYŻEJ 30 MCI

333

LECZENIE RADIOIZOTOPOWE INNYCH SCHORZEŃ ONKOLOGICZNYCH Z ZASTOSOWANIEM MIBG

334

DIALIZA OTRZEWNOWA ADO (NA MIESIĄC, PEŁNE KOSZTY I BADANIA DODATKOWE, W TYM ERYTROPOETYNA)

335

DIALIZOTERAPIA WĄTROBOWA – JEDNA SESJA

336

ENDOWASKULARNE ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY PIERSIOWEJ I/LUB BRZUSZNEJ

337

EMBOLIZACJA TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH (2–3 SPIRALE)

338

EMBOLIZACJA TĘTNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH (4–6 SPIRAL)

339

EMBOLIZACJA/REMODELOWANIE WEWNĄTRZCZASZKOWE TĘTNIAKÓW OLBRZYMICH (ŚREDNIO 10 SPIRAL)

340

EMBOLIZACJA NACZYNIAKÓW WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

341

TROMBOLIZA CELOWANA W UDARACH NIEDOKRWIENNYCH MÓZGU

342

TERAPIA IZOTOPOWA DAWKAMI PRZEKRACZAJĄCYMI 30 MCI – LECZENIE Z ZASTOSOWANIEM J131 – META-JODO-BENZYL-GUANIDYNY

343

POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA PET

 

Załącznik 3. [ALGORYTM USTALAJĄCY OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU WYNIKAJĄCĄ Z UWZGLĘDNIENIA WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 118 UST. 4 USTAWY]

Załącznik nr 3

ALGORYTM USTALAJĄCY OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU WYNIKAJĄCĄ Z UWZGLĘDNIENIA WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 118 UST. 4 USTAWY

Ostateczną wielkość planowanych kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych dla poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, oznaczoną symbolem Pnost' w przypadku, gdy podział środków dokonanych za pomocą algorytmu zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia nie spełnia warunku ustanowionego w art.118 ust. 4 ustawy, określa następujący wzór:

infoRgrafika

gdzie:

n

– oznacza jeden z 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu

Pnrp

– planowane koszty jednego z 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu w roku planowania,

Pnwyj

– planowane koszty jednego z 16 oddziałów wojewódzkich Funduszu wynikające z uwzględnienia ryzyk zdrowotnych, migracji i świadczeń wysokospecjalistycznych (wyznaczone zgodnie z algorytmem zawartym w załączniku nr 1 do rozporządzenia)

ΔPn

– różnica wyznaczona według wzoru

ΔPnwyj–Pnrp

ΔP£ 0

– suma wartości bezwzględnych nie dodatnich różnic ΔPn, dana wzorem

 

infoRgrafika

ΔP> 0 – suma dodatnich różnic ΔPn, dana wzorem

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama