reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) metody obliczania funduszy własnych i wymogów z tytułu adekwatności kapitałowej oraz metody przeprowadzania rachunku adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego, które mogą być wskazane przez koordynatora do obliczania rachunku adekwatności kapitałowej;

2) szczegółowe metody i sposoby sporządzania sprawozdań w zakresie adekwatności kapitałowej.

§ 2.
1. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego przeprowadza się poprzez zestawienie funduszy własnych konglomeratu finansowego z wymogami z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego, obliczonych za pomocą metod określonych w § 3.

2. Zasada proporcjonalności ryzyka oznacza ujmowanie funduszy własnych lub wymogów kapitałowych podmiotów w rachunku wymogu z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego w następujący sposób:

1) w przypadku podmiotów, w których nie występuje niedobór funduszy własnych – w części:

a) odpowiadającej procentowemu udziałowi podmiotu dominującego w kapitale tego podmiotu lub

b) ustalonej przez koordynatora po zasięgnięciu opinii innych zainteresowanych organów nadzoru, w przypadku braku związków kapitałowych między podmiotem dominującym i tym podmiotem;

2) w przypadku podmiotów, w których występuje niedobór funduszy własnych – w całości, przy czym jeżeli odpowiedzialność podmiotu dominującego jest ograniczona wyłącznie do jego udziału kapitałowego w tym podmiocie, odpowiednio stosuje się przepisy pkt 1.

3. Jako fundusze własne podmiotu przyjmuje się:

1) określone w regulacjach sektorowych:

a) fundusze własne – w przypadku podmiotów regulowanych należących do sektora bankowego,

b) środki własne – w przypadku podmiotów regulowanych należących do sektora ubezpieczeniowego,

c) nadzorowane kapitały stanowiące wielkość:

– środków własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności – w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, zwanej dalej „ustawą",

– środków własnych towarowego domu maklerskiego – w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. d ustawy,

– kapitałów własnych – w przypadku firmy inwestycyjnej określonej w art. 3 pkt 3 lit. g ustawy,

– odpowiednika powyższych środków lub kapitałów w przepisach, na podstawie których firmy inwestycyjne określone w art. 3 pkt 3 lit. b, c, e, f i h ustawy prowadzą działalność – w przypadku tych firm;

2) aktywa netto – w przypadku podmiotów niereguIowanych.

4. Za składniki funduszy własnych konglomeratu finansowego można uznać wyłącznie pozycje określone w poszczególnych regulacjach sektorowych, w kwotach zgodnych z ograniczeniami wynikającymi z tych regulacji.

5. Wymogi kapitałowe podmiotu należącego do danego sektora finansowego w konglomeracie finansowym oblicza się:

1) w przypadku podmiotu regulowanego – zgodnie z regulacjami sektorowymi;

2) w przypadku podmiotu nieregulowanego – jako teoretyczny wymóg kapitałowy, oznaczający wymóg kapitałowy, który obowiązywałby ten podmiot, gdyby był on podmiotem regulowanym, przy czym w przypadku dominującego podmiotu nieregulowanego teoretyczny wymóg kapitałowy z tytułu adekwatności kapitałowej oblicza się zgodnie z regulacjami sektorowymi obowiązującymi najistotniejszy sektor finansowy w konglomeracie finansowym.

§ 3.
1. Rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu oblicza się za pomocą jednej z następujących metod:

1) metody opartej na skonsolidowanych funduszach własnych konglomeratu;

2) metody opartej na zagregowanych funduszach własnych konglomeratu finansowego;

3) metody opartej na funduszach własnych podmiotu wiodącego konglomeratu finansowego;

4) metody mieszanej.

2. W przypadku obliczania rachunku adekwatności konglomeratu finansowego:

1) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 1:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego konglomeratu finansowego, jako sumę wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu finansowego;

2) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 2:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnych sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora finansowego, jako sumę: funduszy własnych podmiotów regulowanych należących do tego sektora oraz funduszy własnych podmiotów nieregulowanych należących do tego sektora – pomniejszoną o sumę znacznych udziałów kapitałowych każdego podmiotu konglomeratu finansowego w innych podmiotach konglomeratu finansowego, o ile udziały te nie zostały uwzględnione jako pomniejszenia funduszy własnych poszczególnych podmiotów na podstawie regulacji sektorowych,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnych sprawozdań finansowych podmiotów należących do sektora finansowego konglomeratu finansowego, jako sumę: wymogów kapitałowych podmiotów regulowanych należących do tego sektora oraz wymogów kapitałowych podmiotów nieregulowanych należących do tego sektora;

3) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 3:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się na podstawie indywidualnego sprawozdania finansowego podmiotu wiodącego, jako fundusze własne podmiotu wiodącego,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się jako wymogi kapitałowe podmiotu wiodącego, przy czym w rachunku adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego uwzględnia się wyższą z kwot będących:

– sumą wartości księgowej pakietów partycypacyjnych podmiotu wiodącego w innych podmiotach konglomeratu finansowego, o ile udziały te nie zostały uwzględnione jako pomniejszenia funduszy własnych podmiotu wiodącego na podstawie regulacji sektorowych,

– uwzględnionymi na zasadzie proporcjonalności wymogami kapitałowymi pozostałych podmiotów konglomeratu finansowego;

4) za pomocą metody określonej w ust. 1 pkt 4:

a) fundusze własne konglomeratu finansowego oblicza się jako sumę funduszy własnych, wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod określonych w ust. 1 pkt 1–3,

b) wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego oblicza się jako sumę wymogów kapitałowych, wyznaczonych poprzez odpowiednie zastosowanie metod określonych w ust. 1 pkt 1–3.

3. Dokonując obliczeń, o których mowa w ust. 2, przy metodzie opisanej w pkt 2, 3 i odpowiednio 4 uwzględnia się zasady proporcjonalności ryzyka.

§ 4.
1. W sprawozdaniu w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego ujmuje się fundusze własne konglomeratu finansowego, rozumiane jako różnicę funduszy bazowych i ich pomniejszenia, wymogi z tytułu adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego będące sumą wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora bankowego, wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora ubezpieczeniowego oraz wymogów kapitałowych podmiotów należących do sektora usług inwestycyjnych, a także wskazuje się metodę, zgodnie z którą rachunek adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego został przeprowadzony.

2. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Do sprawozdania w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego dołącza się listę podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego sporządza się w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załącznik 1. [WZÓR SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ KONGLOMERATU FINANSOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 1449)


Załącznik nr 1

WZÓR SPRAWOZDANIA W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ KONGLOMERATU FINANSOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LISTY PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONGLOMERATU FINANSOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR LISTY PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KONGLOMERATU FINANSOWEGO

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama