reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie transakcji wewnątrzgrupowych konglomeratu finansowego

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje transakcji dokonywanych przez podmioty wchodzące w skład konglomeratu, które mogą zostać wskazane przez koordynatora jako podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego, zwanej dalej „ustawą"

2) formę sporządzania i tryb przekazywania koordynatorowi sprawozdania w zakresie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych na poziomie konglomeratu finansowego.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) umowie handlowej – rozumie się przez to umowę sprzedaży, najmu, dzierżawy, dostawy towarów lub umowę o świadczenie usług;

2) informacji dodatkowej – rozumie się przez to informację o:

a) stwierdzonych przez podmiot wiodący zagrożeniach dla wypłacalności podmiotów regulowanych, wchodzących w skład konglomeratu finansowego, w związku z zawarciem znaczących transakcji wewnątrzgrupowych,

b) braku zagrożeń, o których mowa w lit. a,

c) działaniach, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu przywrócenia prawidłowych stosunków w przypadku, o którym mowa w lit. a;

3) zobowiązaniach podporządkowanych – rozumie się przez to zobowiązania, których termin wymagalności, od momentu ich powstania, jest dłuższy niż dwa lata, i w odniesieniu do których wierzyciel zobowiązał się nieodwołalnie do tego, że w razie otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości jego roszczenia zostaną zaspokojone w ostatniej kolejności.

§ 3.
Koordynator może wskazać następującego rodzaju transakcje wewnątrzgrupowe jako podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu:

1) transakcje, których przedmiotem są instrumenty finansowe w rozumieniu art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199 i Nr 163, poz. 1362), emitowane przez podmioty wchodzące w skład konglomeratu finansowego lub podmioty, dla których podmiot wchodzący w skład konglomeratu finansowego pełni funkcję zarządzającego;

2) umowy pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstają zobowiązania podporządkowane, nieprzewidujące obowiązku ustanowienia zabezpieczeń zwrotu pożyczki lub kredytu oraz niedopuszczające możliwości odstąpienia od nich przed upływem okresu wymagalności wynikających z nich zobowiązań, z wyłączeniem takich okoliczności, jak likwidacja lub upadłość podmiotu;

3) umowy handlowe;

4) umowy lokaty bankowej, z wyłączeniem umów zawieranych przez fundusze inwestycyjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719);

5) inne, niż wymienione w pkt 2, umowy pożyczki lub kredytu, a także umowy o podobnym charakterze;

6) umowy gwarancji oraz inne transakcje pozabilansowe;

7) umowy o lokatę w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

8) transakcje dotyczące środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

9) porozumienia w zakresie podziału kosztów w ramach ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

10) umowy ubezpieczenia;

11) pozostałe znaczące transakcje wewnątrzgrupowe, które mogą mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów regulowanych wchodzących w skład konglomeratu finansowego.

§ 4.
1. Sprawozdanie w zakresie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych zawiera informację na temat stron transakcji, jej rodzaju, przedmiotu, wartości i daty jej dokonania oraz informację dodatkową.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Sprawozdanie w zakresie znaczących transakcji wewnątrzgrupowych przekazuje się koordynatorowi w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.
§ 6.
1. Kwoty wykazywane w sprawozdaniu w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych podaje się z dokładnością do tysiąca złotych.

2. W zakresie wyceny pozycji sprawozdawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 1450)

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama