| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 75a ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wykaz stanowisk zajmowanych przez osoby kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zwanych dalej „jednostkami ratownictwa górniczego”;

2) kwalifikacje ogólne i zawodowe wymagane od osób, o których mowa w pkt 1;

3) sposób postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji;

4) tryb powoływania oraz skład komisji egzaminacyjnej do sprawdzania wiadomości kandydatów, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”;

5) zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu;

6) wysokość opłat związanych ze stwierdzeniem kwalifikacji oraz sposób ich uiszczania;

7) tryb stwierdzania kwalifikacji;

8) wysokość wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej.

§ 2.
Określa się wykaz stanowisk zajmowanych przez:

1) osoby kierownictwa:

a) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca,

b) kierownik okręgowej stacji ratownictwa górniczego

– wykonujący czynności ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych,

c) kierownik jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępca, wykonujący czynności ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

2) specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zwanych dalej „specjalistami”:

a) kierownik zawodowych zastępów ratowniczych,

b) kierownik zawodowego pogotowia specjalistycznego

– wykonujący czynności ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych,

c) kierownik oddziału terenowego jednostki ratownictwa górniczego,

d) kierownik zawodowych zastępów ratowniczych,

e) kierownik zawodowego pogotowia specjalistycznego

– wykonujący czynności ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

§ 3.
1. Określa się następujące kwalifikacje ogólne wymagane od osób kierownictwa oraz specjalistów:

1) władanie językiem polskim w mowie i piśmie, w stopniu niezbędnym do zajmowania stanowiska kierownictwa oraz specjalisty;

2) znajomość czynności i zasad postępowania w zakresie technik stosowanych w ratownictwie górniczym w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.

2. Określa się następujące kwalifikacje zawodowe wymagane od osób zajmujących stanowiska:

1) kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy, wykonujących czynności ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych:

a) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego, w tym dwuletniej praktyki na stanowisku kierownictwa ruchu podziemnego zakładu górniczego, oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, albo

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku wymienionym w § 2 pkt 1 lit. b lub pkt 2 lit. a lub b, w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

2) kierownika jednostki ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy, wykonujących czynności ratownictwa dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze:

a) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy, albo

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku wymienionym w § 2 pkt 2 lit. c lub d lub e, w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze;

3) kierownika okręgowej stacji ratownictwa górniczego wykonującego czynności ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych:

a) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, albo

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku wymienionym w § 2 pkt 2 lit. a lub b, w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

4) wymienione w § 2 pkt 2 lit. a i b:

a) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, albo

b) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności oraz odbycie trzyletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, albo

c) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, albo

d) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych, albo

e) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego oraz odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku ratownika górniczego lub zawodowego ratownika górniczego w podziemnym zakładzie górniczym, albo

f) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie, oraz odbycie pięcioletniej praktyki w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla podziemnych zakładów górniczych;

5) wymienione w § 2 pkt 2 lit. c–e:

a) ukończenie studiów wyższych w zakresie specjalności górniczej lub wiertniczej lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie tej specjalności, odbycie trzyletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie trzyletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, albo

b) ukończenie szkoły ponadpodstawowej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz tytułem technika w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze, albo

c) ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i legitymowanie się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy”, dającym przygotowanie do pracy w górnictwie lub wiertnictwie, odbycie pięcioletniej praktyki na stanowisku dozoru ruchu zakładu górniczego innego niż podziemny zakład górniczy oraz odbycie pięcioletniej praktyki w służbach ratownictwa górniczego przedsiębiorcy w zakładzie górniczym innym niż podziemny zakład górniczy lub w jednostce ratownictwa górniczego wykonującej czynności dla zakładów górniczych innych niż podziemne zakłady górnicze.

§ 4.
Stwierdzenie kwalifikacji następuje po ustaleniu przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, że kandydat spełnia kwalifikacje ogólne i zawodowe, z zastrzeżeniem § 6, oraz złożeniu przez kandydata z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
§ 5.
1. Stwierdzenie kwalifikacji następuje na wniosek kandydata.

2. Wniosek o stwierdzenie kwalifikacji zawiera:

1) imię i nazwisko kandydata oraz imię jego ojca i matki;

2) datę i miejsce urodzenia kandydata;

3) adres zamieszkania kandydata;

4) oznaczenie rodzaju kwalifikacji, o których stwierdzenie ubiega się kandydat;

5) wykształcenie kandydata;

6) zawód wykonywany przez kandydata;

7) przebieg pracy zawodowej kandydata;

8) nazwę oraz adres miejsca pracy kandydata.

3. Do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji dołącza się:

1) oświadczenie kandydata o spełnieniu kwalifikacji ogólnych;

2) odpis albo uwierzytelnioną kopię odpisu dokumentu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa w § 3 ust. 2;

3) zaświadczenie o odbyciu przez kandydata wymaganej praktyki;

4) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, c i e oraz pkt 5 – odpis albo uwierzytelnioną kopię odpisu świadectwa wydanego przez organ nadzoru górniczego, stwierdzającego kwalifikacje wymagane od osób zajmujących stanowiska kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, na podstawie którego odbyto wymaganą praktykę w zakładzie górniczym;

5) dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji.

§ 6.
1. W przypadku niespełnienia wymagań w zakresie długości odbytej praktyki, o której mowa w § 3 ust. 2, na stanowiskach zajmowanych przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, na wniosek kandydata, może w całości lub w części zaliczyć praktykę odbytą:

1) na stanowiskach zajmowanych przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego, przed uzyskaniem dokumentu potwierdzającego wykształcenie, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) w odpowiedniej specjalności technicznej w:

a) podmiotach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego,

b) organach nadzoru górniczego, stosownie do zakresu czynności wykonywanych przez kandydata.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z zaświadczeniami o odbyciu przez kandydata praktyki, o której mowa w tym przepisie, dołącza się do wniosku o stwierdzenie kwalifikacji.

§ 7.
1. Komisję egzaminacyjną powołuje Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.

2. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą pracownicy organów nadzoru górniczego posiadający wyższe wykształcenie techniczne, pracownicy organów nadzoru górniczego posiadający wyższe wykształcenie prawnicze oraz przedstawiciele przedsiębiorców posiadający stwierdzone kwalifikacje kierownika ruchu zakładu górniczego lub przedstawiciele jednostek ratownictwa górniczego, zatrudnieni na stanowisku kierownika jednostki ratownictwa górniczego albo jego zastępcy.

3. Członkowie komisji egzaminacyjnej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

4. Komisja egzaminacyjna wyłania ze swojego składu zespół egzaminacyjny, który przeprowadza egzamin.

5. Zespół egzaminacyjny składa się z 4 do 6 osób.

6. Skład zespołu egzaminacyjnego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

7. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:

1) przewodniczący, którym jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej albo jego zastępca;

2) 1–3 członków posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie, w którym mają być stwierdzone kwalifikacje;

3) członek posiadający wyższe wykształcenie prawnicze;

4) sekretarz, którym jest sekretarz komisji egzaminacyjnej, a w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków – członek komisji egzaminacyjnej.

§ 8.
Zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu obejmuje:

1) przepisy określające zasady prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz prowadzenia akcji ratowniczej w tym zakładzie;

2) organizację i zadania ratownictwa górniczego;

3) wyposażenie jednostek ratownictwa górniczego;

4) prowadzenie akcji ratowniczych i prac profilaktycznych;

5) metody prowadzenia szkoleń i ćwiczeń ratowniczych;

6) udzielanie pomocy przedmedycznej;

7) działalność pogotowia specjalistycznego.

§ 9.
1. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji wynosi 30 zł.

2. Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji uiszcza się na rachunek bieżący – subkonto dochodów Wyższego Urzędu Górniczego lub gotówką w kasie tego urzędu.

3. Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji jest przekazywana na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

§ 10.
1. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dopuszcza kandydata do egzaminu po ustaleniu, że spełnia on kwalifikacje ogólne i zawodowe, a w przypadku, o którym mowa w § 6 – po zaliczeniu odbytej praktyki.

2. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zawiadamia pisemnie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez kandydata wniosku o stwierdzenie kwalifikacji, o dopuszczeniu kandydata do egzaminu.

§ 11.
1. Termin i miejsce egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

2. O terminie i miejscu egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia pisemnie kandydata co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

§ 12.
1. Nieprzystąpienie do egzaminu bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od egzaminu.

2. Kandydat, w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia egzaminu, może złożyć komisji egzaminacyjnej pisemne oświadczenie o przyczynie nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie.

3. Komisja egzaminacyjna dokonuje niezwłocznie oceny zasadności przyczyny nieprzystąpienia kandydata do egzaminu w wyznaczonym terminie, wskazanej w oświadczeniu, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy; o dokonanej ocenie przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia pisemnie kandydata w terminie 3 dni od dnia jej dokonania.

4. Wyznaczenie drugiego terminu egzaminu wymaga złożenia przez kandydata, nie później niż przed upływem miesiąca od wyznaczonego pierwszego terminu egzaminu, wniosku o wyznaczenie drugiego terminu egzaminu, chyba że nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres zamieszkania kandydata;

3) oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat został dopuszczony do egzaminu.

6. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie z uzasadnionej przyczyny, przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia pisemnie kandydata, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym drugim terminem egzaminu, o terminie i miejscu tego egzaminu.

7. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosku, o którym mowa w tym przepisie, postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu.

8. W przypadku określonym w ust. 7 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zawiadamia pisemnie kandydata o zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji.

§ 13.
1. Opłata egzaminacyjna wynosi 250 zł; opłatę tę uiszcza się w sposób określony w § 9 ust. 2.

2. Kandydat przedstawia dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej przed przystąpieniem do egzaminu.

3. Opłata egzaminacyjna jest przekazywana na rachunek dochodów budżetu państwa, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

§ 14.
Egzamin jest przeprowadzany w formie ustnej.
§ 15.
Zespół egzaminacyjny, większością głosów, ocenia wynik egzaminu jako pozytywny albo negatywny; w przypadku równej liczby głosów o wyniku egzaminu decyduje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
§ 16.
1. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący, członkowie oraz sekretarz zespołu egzaminacyjnego; protokół zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

2. Zatwierdzony protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 17.
1. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu kandydat może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie terminu ponownego egzaminu.

2. Ponowny egzamin może być przeprowadzony po upływie 3 miesięcy od dnia pierwszego egzaminu.

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż przed upływem roku od dnia pierwszego egzaminu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres zamieszkania kandydata;

3) oznaczenie postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji, w którym kandydat został dopuszczony do egzaminu;

4) oznaczenie dnia, w którym odbył się pierwszy egzamin.

5. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, wniosku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji kończy się z upływem ostatniego dnia tego terminu.

6. W przypadku określonym w ust. 5 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego zawiadamia pisemnie kandydata o zakończeniu postępowania w sprawie stwierdzenia kwalifikacji.

§ 18.
Stwierdzenie kwalifikacji, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w § 12 i § 17, następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie kwalifikacji.
§ 19.
Członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu zespołu egzaminacyjnego w wysokości:

1) przewodniczący zespołu – 84 zł;

2) członek zespołu – 72 zł;

3) sekretarz zespołu – 72 zł.

§ 20.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »