reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 maja 2006 r.

w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) stawki dotacji przedmiotowych na jednostkę usługi lub produktu dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa w zakresie:

a) postępu biologicznego w produkcji roślinnej,

b) postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,

c) ochrony roślin,

d) rolnictwa ekologicznego;

2) szczegółowy sposób i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 2

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej

§ 2.

1. Podmiotowi, który wykonuje zadania w zakresie:

1) hodowli roślin rolniczych lub ogrodniczych,

2) wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin,

3) prowadzenia sadów i plantacji elitarnych,

4) uzyskiwania i utrzymywania szkółkarskiego materiału wyjściowego roślin sadowniczych, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych,

5) ochrony zasobów genowych roślin

– na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji roślinnej.

2. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się jako iloczyn współczynnika znaczenia gospodarczego gatunku roślin rolniczych lub ogrodniczych, sumy punktów przeliczeniowych dla danego programu hodowlanego oraz wartości jednego punktu, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I. Dotacja może być udzielona podmiotowi:

1) który przedstawi program hodowli roślin dla gatunków roślin określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1;

2) którego program hodowli roślin uzyska najwięcej punktów przeliczeniowych, zgodnie z wyceną określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w ust. 4; liczba programów objętych dotacją w danym gatunku jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I w tabeli nr 1.

3. Dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielona podmiotowi wytwarzającemu materiał wyjściowy do hodowli roślin, po zatwierdzeniu zadania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II. Przy zatwierdzaniu zadania uwzględnia się potrzeby hodowców prowadzących hodowlę twórczą oraz bierze pod uwagę opinię przedstawicieli hodowców.

4. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa się jako iloczyn liczby hektarów oraz stawki dotacji określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w ust. 1, na podstawie zestawienia powierzchni zakwalifikowanych. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który udokumentuje, że sad i plantacja elitarna uzyskały świadectwo oceny materiału szkółkarskiego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia sadu i plantacji elitarnej.

5. Wysokość dotacji na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa się jako iloczyn liczby odmian i stawki dotacji określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części IV w ust. 2. Dotacja może być udzielona podmiotom uzyskującym i utrzymującym materiał szkółkarski wolny od chorób wirusowych.

6. Dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być udzielona podmiotowi prowadzącemu ochronę zasobów genowych roślin, potwierdzoną przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, według stawek określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części III.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji.

8. Wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 we wzorze:

1) nr 1 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) nr 2 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 5;

3) nr 3 – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

9. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są wypłacane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa kwartalnie.

10. Rozliczenie kosztów wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, podmioty przekazują ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku wykonania tych zadań, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

Rozdział 3

Dotacje na dofinansowanie kosztów postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej

§ 3.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) nabycie ogiera urodzonego w kraju, zwanego dalej „reproduktorem”, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do części głównej księgi koni rasy:

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc szetlandzki,

b) śląskiej;

2) urodzonego w kraju ogiera rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej, który ukończył studniowy trening z wynikiem minimum 80 punktów indeksowych i został wpisany do części głównej księgi.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może być udzielona, jeżeli celowość nabycia reproduktora została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący księgę zwierząt hodowlanych, zwaną dalej „księgą”, podmiotowi będącemu nabywcą.

3. W przypadku przeznaczenia reproduktora do uboju lub sprzedaży przed upływem:

1) 5 lat od dnia zakupu – w przypadku ogiera, z wyłączeniem ogiera rasy polski koń zimnokrwisty,

2) 4 lat od dnia zakupu – w przypadku ogiera rasy polski koń zimnokrwisty

– nabywca reproduktora jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego przeznaczenia do uboju lub sprzedaży, do zwrotu dotacji za pośrednictwem właściwego podmiotu prowadzącego księgi. Po upływie tego terminu, od niezwróconej kwoty dotacji są naliczane odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Dotacja nie podlega zwrotowi, jeżeli reproduktor padł, został uśmiercony na skutek choroby lub został wycofany z używania w rozrodzie na skutek ujawnienia się cech uniemożliwiających jego dalsze użytkowanie rozpłodowe – na podstawie zaświadczenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.

4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, zwane dalej „KCHZ”.

5. Do wniosku o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza się zaświadczenie wymienione w ust. 2.

6. Podmiot prowadzący księgę opiniuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski o udzielenie dotacji i przekazuje je wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.

7. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, dyrektor KCHZ odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.

8. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, dyrektor KCHZ informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

9. Dyrektor KCHZ akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 5, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do dnia 20 grudnia.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje KCHZ środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zostały uwzględnione w zestawieniu, o którym mowa w ust. 9. Dotacje wypłaca dyrektor KCHZ.

§ 4.
1. Hodowcy bydła, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) krowę pierwiastkę rasy mlecznej: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy, jeżeli poprawność wniosku pod względem merytorycznym została potwierdzona przez podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej; dotacja przysługuje po ukończeniu przez krowę pierwszej laktacji 305-dniowej lub krótszej, zakończonej naturalnym zasuszeniem po minimum 200 dniach doju;

2) krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg zwierząt hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, która odchowała cielę co najmniej przez 3 miesiące; dotacja jest wypłacana na wniosek hodowcy, w dwóch ratach, w wysokości 1/2 stawki rocznej, według stanu krów na dzień 31 maja i 30 listopada, a dla krów pierwiastek niewpisanych do ksiąg zwierząt hodowlanych, które odchowały cielę co najmniej przez 3 miesiące – dotacja jest wypłacana w wysokości 1/2 stawki rocznej;

3) cielę urodzone w wyniku przeniesienia zarodka, którego pochodzenie po rodzicach wykazanych w dokumentach hodowlanych zostało potwierdzone badaniem grup i białek krwi lub badaniem markerów DNA – na podstawie wniosku posiadacza zwierzęcia, potwierdzonego przez podmiot prowadzący księgi, pod warunkiem że zarodek:

a) spełniał wymagania hodowlane określone przez podmiot prowadzący księgi,

b) został pozyskany w roku 2003, 2004, 2005 lub 2006.

2. Dotacja może być udzielona, jeżeli w dniu złożenia wniosku stado jest objęte oceną wartości użytkowej.

§ 5.
1. Hodowcy świń, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) lochę czystorasową wpisaną do księgi rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie i potwierdzone w protokole oceny kojarzenia lochy, sporządzonym przez tę stację;

2) lochę stada podstawowego utrzymywaną w stadzie produkującym:

a) knury i loszki osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej młodych knurów i loszek, liczby ocenionych i wpisanych do księgi lub zakwalifikowanych do hodowli knurów i loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej:

– 15 loch rasy: duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha i loch linii 990,

– 25 loch rasy: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej lub

b) wyłącznie loszki rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej osiągającym, określone przez Instytut Zootechniki w Krakowie, parametry w zakresie oceny przyżyciowej loszek, liczby ocenionych i zakwalifikowanych do hodowli loszek oraz w którym średni stan loch od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września i od dnia 1 października do dnia 31 marca wynosił co najmniej 25 loch;

3) knura rasy wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, duroc, hampshire i pietrain wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres, używanego w stadzie poddawanym ocenie wartości użytkowej.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, może być wypłacana hodowcom raz w roku, po przedłożeniu wyniku pozytywnej oceny kojarzenia lochy, wystawionego przez stację kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej Instytutu Zootechniki w Krakowie, która przeprowadziła tę ocenę;

2) pkt 2, może być wypłacana hodowcom dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej, jeżeli stado uzyskało wyniki hodowlane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, potwierdzone przez podmiot prowadzący księgi i było objęte oceną w dniu 31 marca oraz w dniu 30 września.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielona raz w okresie użytkowania knura, po przedłożeniu:

1) metryczek urodzenia co najmniej 5 miotów potomstwa pochodzącego po tym knurze;

2) wyniku analizy krwi, wykonanej przez laboratorium wskazane przez podmiot prowadzący księgę, potwierdzającego, że knur jest wolny od genu wrażliwości na stres.

§ 6.
1. Hodowcy zwierząt futerkowych posiadających udokumentowane pochodzenie co najmniej od dwóch pokoleń przodków, utrzymywanych w stadzie objętym oceną wartości użytkowej i hodowlanej, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała co najmniej 18 punktów za ocenę fenotypu;

2) samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała co najmniej 95 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samice królików popielniańskich białych w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych;

3) samce lisów, tchórzy, jenotów i norek przeznaczonych na remont stada, które uzyskały co najmniej 19 punktów za ocenę fenotypu; dotacja nie przysługuje za samce lisów pospolitych pastelowych i białoszyjnych oraz tchórzy w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych.

2. Przy udzielaniu dotacji przyjmuje się stan zwierząt na dzień 30 kwietnia, utrzymywanych w stadzie, w którym co najmniej przez rok jest prowadzona ocena rozpłodowa stada i ocena fenotypu.

§ 7.
1. Podmiotowi, który jest posiadaczem pasieki, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za:

1) matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany:

a) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą:

– z linii hodowlanej pszczół, dla której są prowadzone księgi lub rejestry; dotacja nie przysługuje za matkę pszczelą z linii hodowlanych pszczół rasy środkowoeuropejskiej, dla których jest realizowany program hodowlany ochrony zasobów genetycznych,

– z państw członkowskich Unii Europejskiej albo z krajów trzecich,

b) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8–12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;

2) terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę.

2. Podmiotowi posiadającemu pasiekę, w której jest realizowany krajowy program hodowlany oraz są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której jest prowadzona księga.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1 lit. a, jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja;

2) pkt 1 lit. b, jest wypłacana po zakończeniu każdego miesiąca, począwszy od maja, za matki pszczele sprzedane w danym miesiącu z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej;

3) pkt 2, jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu matek pszczelich zazimowanych na dzień 1 stycznia, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej; rozliczenie roczne następuje według faktycznego stanu matek pszczelich zidentyfikowanych przez podmiot prowadzący taką ocenę, nie później niż do dnia 30 czerwca roku, w którym przysługuje dotacja.

4. Dotacje, o których mowa w ust. 2, są wypłacane, począwszy od maja, po zakończeniu każdego miesiąca na wniosek podmiotu, za matki pszczele unasiennione i sprzedane w danym miesiącu.

§ 8.
Przepisy § 3 ust. 4, 6–10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji, o których mowa w § 4–7, przy czym wnioski o udzielenie dotacji składa się za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę lub podmiotu prowadzącego ocenę, a jeżeli podmiotem takim jest KCHZ – bezpośrednio do KCHZ.
§ 9.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za owcę matkę:

1) ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym,

2) ras i linii hodowlanych matecznych oraz rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie zarodowym,

3) utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym

– poddawaną ocenie wartości użytkowej;

4) w pozostałych stadach o liczebności co najmniej 10 owiec matek rasy polska owca górska lub 15 owiec matek pozostałych ras – zarejestrowanych przez prowadzącego księgę owiec, który na podstawie umowy zawartej z posiadaczem stada wykonuje następujące prace zootechniczne:

a) dokumentuje pochodzenie owiec matek oraz samic przeznaczanych na remont stada,

b) prowadzi ewidencję urodzonych jagniąt, ich pochodzenia, liczby oraz płci,

c) wylicza liczbę jagniąt odchowanych od owcy matki w stadzie, uwzględniając sprzedaż jagniąt oraz produkcję owiec maciorek na remont własnego stada lub sprzedaż,

d) zapewnia ewidencję numerów identyfikacyjnych zwierząt w celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji.

2. Liczba produkowanych tryków w stadzie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest planowana na podstawie bilansu zapotrzebowania na rozpłodniki, sporządzonego przez prowadzącego księgę.

3. Dotacja może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska – według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

4. Stany owiec matek, o których mowa w ust. 3, ustala się na podstawie informacji podanej przez hodowcę we wniosku o udzielenie dotacji, po potwierdzeniu przez Polski Związek Owczarski po przeglądzie stada dokonywanym odpowiednio w I i III kwartale, a dla polskiej owcy górskiej – w I kwartale i na dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 10.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za prace zootechniczne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4, oraz za nadzór zootechniczny nad prawidłowym prowadzeniem stada.

2. Dotacja jest wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki według stanu owiec matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca, a dla owiec matek rasy polska owca górska – według stanu na dzień 1 stycznia i dzień jesiennego przeglądu stada, dokonanego w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym przysługuje dotacja.

§ 11.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za kozę matkę wpisaną do księgi i poddawaną ocenie wartości użytkowej.

2. Dotacja może być wypłacana dwa razy w roku w wysokości 1/2 stawki rocznej według stanu kóz matek na dzień 1 stycznia i 1 lipca.

§ 12.
1. Wnioski o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9–11, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem Polskiego Związku Owczarskiego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 6.

2. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, Polski Związek Owczarski informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

3. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, Polski Związek Owczarski odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.

4. Polski Związek Owczarski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nieodrzucone wnioski o udzielenie dotacji wraz ze zbiorczym zestawieniem tych wniosków, sporządzonym na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 7, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do dnia 20 grudnia.

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie przekazuje Polskiemu Związkowi Owczarskiemu środki na wypłatę dotacji dla podmiotów, których wnioski zaakceptował. Dotacje wypłaca Polski Związek Owczarski.

6. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji.

§ 13.
1. Podmiotowi uprawnionemu do rybactwa, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na dofinansowanie zakupu:

1) każdej sztuki tarlaka karpia nowej linii lub rasy zakupionej w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego;

2) każdych 10 sztuk selekta pstrąga zakupionych w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

2. Podmiotowi produkującemu narybek troci jeziorowej i prowadzącemu zarybianie tym narybkiem jezior i zbiorników zaporowych, na których jest uprawniony do rybactwa, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za każde 10 sztuk narybku troci jeziorowej, z wyłączeniem narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm.

3. Podmiotowi utrzymującemu, stanowiące rezerwę genetyczną, poznakowane tarlaki i selekty karpia czystych linii, w liczbie nieprzekraczającej rocznie:

1) 500 sztuk – dla linii zatorskiej, starzawskiej i gołyskiej,

2) 600 sztuk – dla linii węgierskiej, jugosłowiańskiej i izraelskiej DOR–70,

3) 100 sztuk – dla linii francuskiej i niemieckiej

– na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na pokrycie części kosztów ich utrzymania.

4. Podmiotowi utrzymującemu poznakowane tarlaki i selekty pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła, w liczbie nieprzekraczającej 5 000 sztuk rocznie, prowadzącemu selekcję rodzinową w celu poprawy wartości użytkowej, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na pokrycie części kosztów ich utrzymania.

5. Dotacja, o której mowa w:

1) ust. 1, może być udzielona po przedłożeniu dokumentów potwierdzających zakup tartaków i selektów;

2) ust. 2, może być udzielona po przedłożeniu protokołu zarybień sporządzonego zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym;

3) ust. 3, może być udzielona po przedłożeniu protokołu odłowu tarlaków i selektów, dokonanego w celu przeprowadzenia selekcji i wyboru sztuk do stada podstawowego danej linii, oraz informacji o:

a) rodowodzie poszczególnych linii, z podaniem liczby pokoleń i współczynnika inbredu.

b) grupowym i indywidualnym trwałym oznakowaniu tarlaków, z podaniem numeracji dla ikrzyc i tarlaków;

4) ust. 4, może być udzielona po przedłożeniu dokumentacji potwierdzającej prowadzenie prac selekcyjnych.

6. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 8.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, jeżeli warunki do udzielenia dotacji zostały spełnione.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.

§ 14.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, na ogiera w stadzie, w którym jest utrzymywanych co najmniej 50 ogierów, używanego do rozrodu i wpisanego do części głównej księgi koni rasy:

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej;

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej.

2. Do określenia dotacji przyjmuje się planowany średni stan ogierów, ustalony w wyniku podzielenia przez 12 sumy stanów ogierów na pierwszy dzień każdego miesiąca i dzień 30 listopada.

3. Dotacja jest wypłacana na wniosek podmiotu w wysokości 1/2 kwoty dotacji rocznej na I półrocze, w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na III kwartał i w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na IV kwartał; rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku na IV kwartał, złożonym w terminie do dnia 10 grudnia.

4. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 9.

5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, podmiot prowadzący księgę informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

6. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, podmiot prowadzący księgę odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.

7. Podmiot prowadzący księgę przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nieodrzucone wnioski o udzielenie dotacji.

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa wypłaca dotację, jeżeli warunki do udzielenia dotacji zostały spełnione.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia dotacji, jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione.

§ 15.
Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, za ocenę konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi metodą „BLUP – model zwierzęcia”.
§ 16.
1. Podmiotowi, który jest hodowcą i właścicielem konia, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na konia hodowli krajowej, który w danym roku uzyskał wyniki w:

1) próbach użytkowości dla 4–6-letnich koni rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni, według stawek określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,

2) krajowym pokazie hodowlanym koni czystej krwi arabskiej – Championat Polski, afiliowanym przez Europejską Organizację Konia Arabskiego (ECAHO), według stawek określonych w załączniku 5 do rozporządzenia

– po potwierdzeniu uzyskanych wyników przez podmiot prowadzący księgę.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona również podmiotowi, będącemu hodowcą albo właścicielem konia, w wysokości 1/2 stawki przysługującej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1.

§ 17.
Przepisy § 3 ust. 4, 6–10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji, o których mowa w § 15 i 16, przy czym wnioski o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 10.
§ 18.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 6 do rozporządzenia, na:

1) utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb;

2) utrzymanie zwierząt w stadach:

a) zarodowych drobiu,

b) stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu;

3) utrzymanie rodziny pszczelej:

a) w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich, spełniającej warunki określone w „Programie hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska i M Kampinoska”, z wyjątkiem populacji rodzin pszczelich linii M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych,

b) w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich, z wyjątkiem populacji rodzin linii M Kampinoska lub M Augustowska, objętych ochroną zasobów genetycznych, z matką pszczelą pochodzącą z linii hodowlanej M Kampinoskiej lub M Augustowskiej, zakupioną w latach poprzednich w pasiece podmiotu prowadzącego stada zachowawcze wiodące linii M Kampinoskiej lub M Augustowskiej;

4) realizację zadań w stadach zachowawczych wiodących pszczół linii M Asta, M Augustowska, M Kampinoska i M Północna określonych w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej;

5) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych bydła;

6) pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.

2. Maksymalna liczba zwierząt w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb, stadach zarodowych drobiu i stadach stanowiących rezerwę materiału hodowlanego drobiu, na których utrzymanie może być udzielona dotacja, oraz maksymalna liczba pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego jest określona w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

3. Podstawę do określenia dotacji stanowi:

1) średnioroczny stan zwierząt ustalony jako:

a) suma stanów dorosłych samców i samic na dzień 1 lutego – dla drobiu,

b) stan samic na dzień 30 kwietnia – dla zwierząt futerkowych,

c) suma stanów pierwszego dnia każdego miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 30 listopada, podzielona przez 12 – dla pozostałych zwierząt,

d) stan rodzin pszczelich z matkami zakwalifikowanymi jako materiał mateczny albo ojcowski – na dzień 30 czerwca.

e) stan tarlaków lub selektów w okresie tarła:

– karpia – na dzień 15 czerwca,

– pstrąga tęczowego szczepu wiosennego tarła – na dzień 20 maja,

– pstrąga tęczowego jesiennego tarta – na dzień 30 listopada;

2) ilość pozyskanego i zamrożonego materiału biologicznego od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 10 grudnia.

4. Dotacja w odniesieniu do:

1) ryb jest wypłacana jednorazowo według stanu ryb na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e; do wniosku dołącza się protokół odłowów tarlaków i selektów;

2) materiału biologicznego ryb jest wypłacana po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku dołącza się protokół pobrania nasienia;

3) świń i drobiu może być wypłacona w wysokości 1/2 kwoty dotacji rocznej na I półrocze, w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na III kwartał i w wysokości 1/4 kwoty dotacji rocznej na IV kwartał; rozliczenie rocznej dotacji z uwzględnieniem stanów faktycznych następuje we wniosku o udzielenie dotacji na IV kwartał, złożonym w terminie do dnia 10 grudnia;

4) zwierząt futerkowych i rodzin pszczelich jest wypłacana jednorazowo według stanu na dzień, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b i d;

5) pszczół za zadania, o których mowa w ust. 1:

a) pkt 3 lit. a, jest wypłacana jednorazowo na wniosek podmiotu po przedłożeniu oświadczenia o stanie za zimowania pasieki na dzień 1 września, potwierdzonym przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanej M Augustowska,

b) pkt 3 lit. b, jest wypłacana na wniosek podmiotu, po przedłożeniu identyfikacji matek pszczelich przeprowadzonej przez podmiot prowadzący stado zachowawcze wiodące linii hodowlanych M Kampinoska lub M Augustowska,

c) pkt 4, jest wypłacana na wniosek podmiotu w dwóch ratach, za zadania zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia; do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się sprawozdanie z wykonania zadań i rozliczenie kosztów ich realizacji;

6) materiału biologicznego bydła jest wypłacana na wniosek podmiotu, po zakończeniu okresów, o których mowa w ust. 3 pkt 2; do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się protokół pobrania nasienia.

5. Przepisy § 13 ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na utrzymanie populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb oraz na pozyskanie i przechowywanie materiału biologicznego populacji objętych ochroną zasobów genetycznych ryb.

6. Przepisy § 3 ust. 4, 6–10 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji określonych w ust. 1, z wyłączeniem dotacji wymienionych w ust. 5.

7. Jeżeli nastąpiła zmiana podmiotu, któremu udzielono dotacji, dotacja na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 – może być udzielona podmiotom w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stad potwierdzonego umową sprzedaży, a w przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe, pszczoły lub ryby – podmiotowi utrzymującemu stado w dniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, d i e; dotacja jest rozliczana na podstawie średniego stanu zwierząt ustalanego jako suma stanów dziennych podzielona przez liczbę dni utrzymywania zwierząt;

2) pkt 3 lit. a – może być udzielona podmiotom utrzymującym pszczoły w dniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 5 lit. a;

3) pkt 4 – może być udzielona proporcjonalnie do okresu realizacji zadań.

8. Dotacji nie wypłaca się w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej likwidacji stada w okresie, na który została udzielona. Jeżeli dotacja została częściowo wypłacona, podmiot jest obowiązany do zwrotu otrzymanej dotacji, w terminie 14 dni od dnia likwidacji stada.

9. W przypadku likwidacji stada, z wyłączeniem stada drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb, z przyczyn niezależnych od hodowcy, potwierdzonego w zaświadczeniu wydanym przez urzędowego lekarza weterynarii lub podmiot prowadzący księgę, dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone w wysokości proporcjonalnej do okresu utrzymywania stada.

§ 19.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – według stawek określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje decyzję w sprawie udzielenia dotacji i wypłaca tę dotację.

§ 20.
1. Podmiotowi upoważnionemu do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej, prowadzenia i dokonywania wpisu do ksiąg lub rejestrów, na jego wniosek, może być udzielona dotacja, według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. A, na:

1) prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej bydła w stadach objętych rozrodem kontrolowanym, koni, owiec, kóz, drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół;

2) prowadzenie ksiąg bydła, świń i drobiu lub rejestrów bydła ras mięsnych;

3) pobranie krwi i wykonanie testu w celu sprawdzenia pochodzenia:

a) krów pierwiastek i jałowic cielnych, wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa,

b) potomstwa krów i buhajów z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych;

4) wykonanie laboratoryjnej analizy fizykochemicznej próbki mleka krowiego i koziego na potrzeby oceny wartości użytkowej.

2. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej lub hodowlanej bydła, owiec, kóz i drobiu lub wykonującemu laboratoryjną analizę fizykochemiczną próbki mleka krowiego i koziego dotacja jest wypłacana po przedłożeniu rozliczenia z wykonanych zadań, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.

3. Podmiotowi prowadzącemu księgi bydła, świń lub rejestry bydła ras mięsnych dotacja jest wypłacana po przedłożeniu rozliczenia z wykonanych zadań, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień, według stanu:

1) bydła ras mlecznych wpisanego do ksiąg na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia, określanego na podstawie liczby zwierząt wpisanych do ksiąg i zarejestrowanych w systemie informatycznym, prowadzonym na potrzeby oceny wartości użytkowej;

2) bydła ras mięsnych wpisanego do ksiąg lub rejestrów na ostatni dzień miesiąca od stycznia do listopada i na dzień 15 grudnia;

3) świń wpisanych do ksiąg na dzień 1 stycznia 2006 r.

4. Podmiotowi prowadzącemu księgi drobiu dotacja jest wypłacana jednorazowo według stanu otwartych i prowadzonych na dzień 1 stycznia 2006 r. ksiąg, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań złożonego do dnia 20 grudnia.

5. Podmiotowi prowadzącemu ocenę koni dotacja jest wypłacana za wykonane zadania kwartalnie, na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu I, II i III kwartału i do dnia 20 grudnia za IV kwartał.

6. Podmiotowi prowadzącemu ocenę wartości użytkowej i hodowlanej:

1) zwierząt futerkowych – dotacja jest wypłacana:

a) za okres od stycznia do maja jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan samic w stadach podstawowych, stwierdzony na dzień 30 kwietnia, pomnożony przez 5,

b) za pozostałe miesiące – na podstawie rozliczenia z wykonanych zadań, złożonego do 20 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień;

2) pszczół – dotacja jest wypłacana:

a) za I półrocze jednorazowo, przyjmując do wyliczenia dotacji za ten okres stan pasiek w ocenie, stwierdzony na dzień 30 czerwca, pomnożony przez 6,

b) w III kwartale za każdy miesiąc – na podstawie stanu pasiek w ocenie na ostatni dzień miesiąca,

c) w IV kwartale za każdy miesiąc – na podstawie stanu pasiek w ocenie na dzień 30 września, przy czym wniosek o udzielenie dotacji za grudzień składa się w terminie do dnia 20 grudnia.

7. Podmiotowi realizującemu zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotacja jest udzielana na wniosek sporządzony na podstawie protokołów pobrań prób krwi oraz wyników testów krwi wykonanych przez laboratoria uprawnione do przeprowadzania analiz grup krwi, złożony w terminie do 20. dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 20 grudnia za grudzień.

8. Przepisy § 13 ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 21.
1. Podmiotowi będącemu właścicielem buhaja, posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów, wydane przez podmiot upoważniony na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich może być udzielona, na jego wniosek, dotacja na utrzymywanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów, według stawek określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. B, za:

1) buhaja rasy mlecznej lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej, znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa został dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu,

b) został wytestowany w kraju,

c) żyje albo zostało zgromadzone jego nasienie w ilości co najmniej:

– 20 000 porcji – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej,

– 15 000 porcji – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej,

– 10 000 porcji – dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

– 6 000 porcji – dla rasy polskiej czerwonej,

d) w przypadku buhajów dopuszczonych po raz drugi w danym roku do użycia w sztucznym unasiennianiu, ilość zgromadzonego nasienia wynosi co najmniej:

– 2 000 porcji – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej,

– 1 500 porcji – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej,

– 1 000 porcji – dla rasy simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania,

– 500 porcji – dla rasy polskiej czerwonej,

e) jego wartość hodowlana została oszacowana przez Instytut Zootechniki w Krakowie w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy o powtarzalności minimum 70 % oraz został uszeregowany według wartości indeksu, którego wzór jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia w lp. B I w ust. 1;

2) buhaja rasy mlecznej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym,

b) nasieniem buhaja, w okresie od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji, unasienniono co najmniej:

– 400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej,

– 150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni – dla rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania;

3) buhaja rasy polskiej czerwonej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) wykorzystanie buhaja w realizacji krajowego programu hodowlanego zostało zaakceptowane przez podmiot prowadzący księgę dla rasy polskiej czerwonej,

b) zostało wyprodukowane co najmniej 5 000 porcji nasienia tego buhaja;

4) buhaja rasy mięsnej znajdującego się w kraju, jeżeli:

a) testowanie buhaja zostało zakończone w danym roku kalendarzowym.

b) nasieniem buhaja w okresie 120 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji unasienniono co najmniej 120 sztuk krów i jałowic.

2. Maksymalna liczba buhajów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na które po każdej ocenie wartości hodowlanej i dopuszczeniu do użycia w sztucznym unasiennianiu może zostać wypłacona dotacja, wynosi:

1) 22 sztuki – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej;

2) 2 sztuki – dla rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej;

3) 2 sztuki – dla rasy simentalskiej;

4) 1 sztuka – dla rasy polskiej czerwonej.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1, jest wypłacana w wysokości 1/2 stawki po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa pierwszej decyzji o dopuszczeniu buhaja do użycia w sztucznym unasiennianiu w danym roku, a następnie w wysokości 1/2 stawki po wydaniu przez ministra właściwego do spraw rolnictwa drugiej decyzji w tym zakresie;

2) pkt 2 i 4, jest wypłacana po przedłożeniu zaświadczenia o zakończeniu kwarantanny lub protokołu z selekcji buhajów i oświadczenia o liczbie krów i jałowic pokrytych nasieniem tego buhaja; podmiot przechowuje świadectwa unasiennienia przez 5 lat od dnia ukończenia testu;

3) pkt 3, jest wypłacana po wyprodukowaniu 5 000 porcji nasienia i potwierdzeniu wniosku przez podmiot prowadzący księgę dla tej rasy.

4. Przepisy § 13 ust. 6–8 stosuje się odpowiednio do udzielenia dotacji na wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1, przy czym wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11;

2) pkt 2 i 4, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12;

3) pkt 3, składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 13.

Rozdział 4

Dotacje na dofinansowanie kosztów ochrony roślin

§ 22.

1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na:

1) pokrycie kosztów badań organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów o ochronie roślin oraz innych organizmów o znaczeniu międzynarodowym, w celu stwierdzenia zasadności umieszczenia ich na liście organizmów zwalczanych z urzędu;

2) realizację zadań przy zwalczaniu Clavibacter michganensis ssp. sepedonicus będącej czynnikiem wywołującym bakteriozę pierścieniową ziemniaka lub Ralstonia solanacearum będącej czynnikiem wywołującym chorobę śluzak, przy czym dofinansowaniem są objęte koszty:

a) przetwarzania porażonych i prawdopodobnie porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub przetwarzania ziemniaków podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

b) odkażania powierzchni w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

c) pokrycia szkody poniesionej w wyniku zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy (BI, BII), kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w związku z wykryciem bakterii, w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

d) zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii

– według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 2.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1:

1) pkt 1, składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”;

2) pkt 2, składa się wraz z oświadczeniem o wykonaniu czynności, na które ma być udzielona dotacja, do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 14, w terminie do dnia 10 grudnia.

3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa potwierdza wykonanie czynności wymienionych przez podmiot w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie wniosku podmiotu.

5. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 23.
1. Podmiotowi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na realizację zadań przy zwalczaniu grzyba Synchytrium endobioticum będącego czynnikiem wywołującym raka ziemniaka, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania tego patogena, na dofinansowanie kosztów zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka odmian odpornych na agresywne patotypy grzyba Synchytrium endobioticum, według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 3, jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa stwierdzi występowanie tych agresywnych patotypów lub podejrzewa ich wystąpienie na obszarze powiatów, w których stwierdzano te agresywne patotypy.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się wraz z kopiami faktur albo rachunków lub kserokopiami faktur albo rachunków, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, do Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, w terminie do dnia 10 grudnia.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli w dokumentach, o których mowa w ust. 2, zostanie umieszczony numer decyzji wydanej na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującej zwalczanie grzyba Synchytrium endobioticum.

4. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji, na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego i zaakceptowanego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 24.
1. Podmiotowi realizującemu zadania w zakresie:

1) doskonalenia metod zwalczania agrofagów.

2) urzędowych badań kontrolnych jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu,

3) analizy pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych, z wyłączeniem analiz pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z gospodarstw ekologicznych

– na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 1, 4 i 5.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 15.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli oferta wykonania zadania zawierająca zakres, sposób realizacji i rozliczenia zadania oraz szczegółową kalkulację kosztów została złożona do Głównego Inspektora, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, i została przez niego przyjęta do realizacji.

4. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na podstawie wniosku podmiotu, jeżeli zadanie zostało wykonane zgodnie z przyjętą ofertą.

§ 25.
1. Podmiotowi upoważnionemu przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie przepisów o ochronie roślin, z wyłączeniem gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, do prowadzenia badań sprawności technicznej opryskiwaczy, na jego wniosek, może być udzielona dotacja na obniżenie ceny za badania opryskiwaczy ciągnikowych lub samobieżnych, polowych i sadowniczych, eksploatowanych przez posiadaczy, służących do wykonywania zabiegów ochrony roślin rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych, według stawek określonych w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 16, wraz z kopią faktury albo rachunku lub kserokopiami faktury albo rachunku, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, do:

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa – jeżeli wnioskodawcą jest gospodarstwo pomocnicze państwowej jednostki budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,

2) Głównego Inspektora – jeżeli wnioskodawcą jest podmiot inny niż wymieniony w pkt 1

– za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

3. Dotacja może być udzielona, jeżeli jej wysokość wpisano w fakturze lub rachunku wystawionym nabywcy usługi.

4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 1. Decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wraz ze zbiorczym zestawieniem wniosków.

6. Zbiorcze zestawienie, o którym mowa w ust. 5, sporządza się na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 17, i przekazuje wraz z wnioskami podmiotów w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc i do dnia 10 grudnia – za grudzień.

7. Główny Inspektor wydaje decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji podmiotom na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 26.
Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji, o których mowa w § 22 ust. 4 i 5, § 23 ust. 4, § 24 ust. 4 § 25 ust. 7.

Rozdział 5

Dotacje na dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego

§ 27.

1. Podmiotowi, który:

1) realizuje program przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi i w wyniku kontroli przeprowadzonej przez upoważnioną jednostkę certyfikującą w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym, zwaną dalej „upoważnioną jednostką certyfikującą”, uzyskał pozytywną ocenę realizacji tego programu,

2) prowadzi produkcję metodami ekologicznymi i uzyskał certyfikat zgodności wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą

– przysługuje dotacja na dofinansowanie kosztów kontroli przeprowadzonych w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2, według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części I.

2. Wniosek o udzielenie dotacji składa się wraz z kopiami faktur do dyrektora Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej za pośrednictwem okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 18, w terminie do dnia 31 lipca albo do dnia 15 października.

3. Okręgowa stacja chemiczno-rolnicza opiniuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wnioski o udzielenie dotacji i przekazuje je wraz z opinią dyrektorowi Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

4. Jeżeli warunki do udzielenia dotacji nie zostały spełnione, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej odrzuca wniosek o udzielenie dotacji i informuje o tym wnioskodawcę na piśmie.

5. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji nie jest poprawny pod względem formalnym lub rachunkowym, dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem nieprawidłowości i wzywa go do usunięcia tych nieprawidłowości w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku.

6. Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej akceptuje wnioski o udzielenie dotacji poprawne pod względem formalnym i rachunkowym, a następnie sporządza zbiorcze zestawienie zaakceptowanych wniosków i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej środki na wypłatę dotacji na podstawie zbiorczego zestawienia, o którym mowa w ust. 6. Dotacje wypłaca Dyrektor Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

§ 28.
1. Podmiotowi wykonującemu usługi w zakresie wykonywania analiz pozostałości środków ochrony roślin w próbkach pobranych z płodów rolnych wyprodukowanych metodami ekologicznymi, na jego wniosek, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia w lp. 5.

2. Główny Inspektor wydaje decyzję o udzieleniu i wypłaceniu dotacji na wniosek podmiotu.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji.

§ 29.
1. Podmiotowi prowadzącemu badania z zakresu rolnictwa ekologicznego dotyczące produkcji, uprawy, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, ochrony zdrowia zwierząt oraz marketingu i promocji, na jego wniosek, sporządzony na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 19, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części II.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest prowadzenie przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, prac naukowo-badawczych w dziedzinie, której dotyczą badania.

3. Decyzje w sprawie udzielenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

4. Dotację wypłaca minister właściwy do spraw rolnictwa po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

§ 30.
1. Podmiotowi koordynującemu doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego, na jego wniosek, sporządzony na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 19, może być udzielona dotacja według stawek określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia w części III.

2. Decyzję w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

3. Dotację wypłaca minister właściwy do spraw rolnictwa po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia poniesionych kosztów, sporządzonego na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 4.

Rozdział 6

Rozliczanie dotacji

§ 31.

1. Zestawienia wypłaconych za dany rok dotacji są przekazywane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego, przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Polski Związek Owczarski i Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą.

2. Podmioty, którym udzielono dotacji, są obowiązane do prowadzenia dokumentacji i odrębnej ewidencji wykorzystania dotacji.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 32.

1. Do wniosków o dotacje przedmiotowe należne za zadania wykonane w 2005 r., złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane i wypłacane ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok 2006 na dotacje przedmiotowe wyłącznie do wysokości kwot ustalonych dla danego rodzaju zadań w 2005 r.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków o udzielenie dotacji złożonych od dnia 1 stycznia 2006 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

§ 33.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 72, poz. 655 oraz z 2005 r. Nr 99, poz. 831).
§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

Załącznik 1. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 maja 2006 r. (poz. 683)

Załącznik nr 1

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU HODOWLI ZWIERZĄT

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji
w złotych

1

2

3

1

1) nabycie ogiera urodzonego w kraju, kupionego do punktu kopulacyjnego lub stada ogierów, z przeznaczeniem do używania w rozrodzie, wpisanego do części głównej księgi koni rasy:

 

 

a) polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i kuc szetlandzki

2 500

 

b) śląskiej

3 500

 

2) ogiera urodzonego w kraju rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i pełnej krwi angielskiej przeznaczonego do rozrodu w hodowli koni półkrwi, który ukończył studniowy trening z wynikiem:

 

 

a) minimum 80 punktów indeksowych

2 200

 

b) od 110 punktów indeksowych

2 700

 

i został wpisany do części głównej księgi

 

2

Za krowę pierwiastkę rasy mlecznej: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, pochodzącą po buhaju testowanym tej samej rasy

300

3

Za krowę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, utrzymywaną w stadzie objętym oceną, wpisaną do ksiąg zwierząt hodowlanych prowadzonych w kraju dla bydła ras mięsnych, lub krowę pierwiastkę rasy mięsnej i rasy simentalskiej o wyłącznie mięsnym kierunku użytkowości, która odchowała cielę co najmniej przez 3 miesiące

300

4

Za każde cielę urodzone z zarodka pozyskanego w 2003, 2004, 2005 lub 2006 r. odpowiadającego wymaganiom określonym przez podmiot prowadzący księgi

1 500

5

Za lochę czystorasową wpisaną do księgi rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, pietrain, belgijska zwisłoucha lub za lochę linii 990, której kojarzenie zostało pozytywnie ocenione w danym roku w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej

500

6

Za uzyskane wyniki hodowlane przysługuje dotacja do lochy stada podstawowego:

 

 

1) w stadach produkujących knury i loszki

350

 

2) w stadach produkujących wyłącznie loszki

150

7

Za knura rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire i pietrain, wpisanego do księgi, wolnego od genu wrażliwości na stres

550

8

Za każdą samicę ze stada podstawowego nutrii, która uzyskała nie mniej niż 18 punktów za ocenę fenotypu

23

9

Za każdą samicę ze stada podstawowego królików, która uzyskała nie mniej niż 95 punktów za ocenę fenotypu

16

10

Za samce lisów, tchórzy, jenotów i norek, przeznaczone na remont stada, które uzyskały nie mniej niż 19 punktów za ocenę fentypu; dotacja przysługuje w proporcji 1 samiec na 4 samice i przy remoncie stada do 30 %

46

11

Za matkę pszczelą w pasiece, w której jest realizowany program hodowlany:

 

 

1) unasiennioną, o znanym pochodzeniu, sprzedaną w grupie liczącej 8-12 sztuk, z przeznaczeniem do terenowej oceny wartości użytkowej i hodowlanej

10

 

2) utrzymywaną i poddaną stacjonarnej ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga lub rejestr, oraz pochodzącą z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich

90

12

Za terenową ocenę wartości użytkowej i hodowlanej każdej matki pszczelej w grupie testowej liczącej nie więcej niż 12 sztuk, przeprowadzoną przez podmiot prowadzący taką ocenę

20

 

1

2

3

13

Za każdą sprzedaną matkę pszczelą unasiennioną sztucznie lub naturalnie na trutowisku, pochodzącą z linii hodowlanej pszczół, dla której prowadzona jest księga, wyprodukowaną w pasiece, w której jest realizowany krajowy program hodowlany i w której są utrzymywane matki pszczele wpisane do ksiąg

15

14

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych ojcowskich mięsnych i plennych lub stanowiących połączenie obydwu wymienionych cech, utrzymywaną w stadzie zarodowym

92

15

Za owcę matkę ras i linii hodowlanych matecznych lub rasy polska owca górska, utrzymywaną w stadzie zarodowym

70

16

Za owcę matkę utrzymywaną w stadzie reprodukcyjnym

36

17

Za owcę matkę o udokumentowanym pochodzeniu utrzymywaną w pozostałych stadach pozostających pod nadzorem zootechnicznym podmiotu upoważnionego do prowadzenia ksiąg owiec

23

18

Za rejestrację pochodzenia zwierząt w pozostałych stadach oraz nadzór zootechniczny w tych stadach przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg owiec

2,60

19

Za kozę matkę objętą oceną wartości użytkowej wpisaną do księgi

22

20

Za 1 sztukę tarlaka karpia nowej linii lub rasy, zakupionego w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu lub Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze Instytutu Rybactwa Śródlądowego

20

21

Za 10 sztuk selekta pstrąga, zakupionego w Pracowni Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach Instytutu Rybactwa Śródlądowego

8

22

Za 10 sztuk narybku troci jeziorowej, z wyłączeniem narybku troci o średniej długości całkowitej mniejszej niż 15 cm

7

23

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta karpia czystych linii stanowiących rezerwę genetyczną

20

24

Za 1 sztukę poznakowanego tarlaka i selekta pstrąga tęczowego szczepu wiosennego i jesiennego tarła

4

25

Za ogiera w stadzie, w którym jest utrzymywanych co najmniej 50 ogierów, który jest używany do rozrodu i wpisany do części głównej księgi koni rasy:

1) czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej

5 100

2) polski koń zimnokrwisty, konik polski i huculskiej

4 100

26

Za konia rasy: czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej i półkrwi ocenionego metodą „BLUP – model zwierzęcia"

100

 

Załącznik 4. [STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W PRÓBACH UŻYTKOWOŚCI KONI 4-6-LETNICH ROZGRYWANYCH PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI]

Załącznik nr 4

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA W PRÓBACH UŻYTKOWOŚCI KONI 4–6-LETNICH ROZGRYWANYCH PODCZAS MISTRZOSTW POLSKI MŁODYCH KONI

Konie

Dyscyplina

Stawka dotacji w złotych za lokatę

1

II

III

4-letnie

ujeżdżenie

2 750

2 250

1 750

skoki przez przeszkody

2 750

2 250

1 750

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

2 750

2 250

1 750

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

2 750

5-letnie

ujeżdżenie

3 750

2 750

2 250

skoki przez przeszkody

3 750

2 750

2 250

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

3 750

2 750

2 250

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

3 750

6-letnie

ujeżdżenie

5 500

3 250

2 750

skoki przez przeszkody

5 500

3 250

2 750

wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

5 500

3 250

2 750

powożenie zaprzęgami jednokonnymi

5 500

 

Załącznik 5. [STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM - CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO (ECAHO)]

Załącznik nr 5

STAWKI DOTACJI ZA ZAJĘCIE MIEJSCA PRZEZ KONIE CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ HODOWLI KRAJOWEJ NA KRAJOWYM POKAZIE HODOWLANYM – CHAMPIONACIE POLSKI AFILIOWANYM PRZEZ EUROPEJSKĄ ORGANIZACJĘ KONIA ARABSKIEGO (ECAHO)

Klasa*

Stawka dotacji w złotych za lokatę*

Champion

Vicechampion

I

II

III

IV

V

Klacze roczne

1 000

800

600

400

200

1 800

1 000

Klacze dwuletnie

1 000

800

600

400

200

Ogiery roczne

1 000

800

600

400

200

2 000

1 200

Ogiery dwuletnie

1 000

800

600

400

200

Klacze 4–6-letnie

1 200

1 000

800

500

300

3 500

2 000

Klacze 7–10-letnie

1 200

1 000

800

500

300

Klacze 11-letnie i starsze

1 200

1 000

800

500

300

Ogiery 4–8-letnie

1 500

1 100

700

400

200

4 500

3 000

Ogiery 9-letnie i starsze

1 500

1 100

700

400

200

 

* Stawka dotacji za lokatę może ulec podziałowi proporcjonalnie do liczby serii w klasie, w przypadku podziału klasy na serie zgodnie z Regulaminem Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego (ECAHO).

Załącznik 6. [STAWKI DOTACJI DO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO]

Załącznik nr 6

STAWKI DOTACJI DO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO

Lp.

Stada

Stawka dotacji w złotych za sztukę

1

2

3

1

Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych

Świnie

500

2

Lisy pospolite pastelowe i lisy pospolite białoszyjne

120

3

Tchórze

50

4

Króliki popielniańskie białe

50

5

Szynszyle beżowe

50

6

Kury

29

7

Gęsi

162

8

Kaczki

140

9

Rodziny pszczele rasy środkowoeuropejskiej

80

10

Karpie

45

11

Pstrągi

45

12

Stada zarodowe drobiu

Kury nieśne

11

13

Gęsi

45

14

Kaczki

42

15

Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu

Gęsi

110

16

Kaczki

95

 

Utrzymanie rodzin pszczelich

 

17

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

80

18

Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

40

19

Stada zachowawcze pszczół

Zadania w stadach zachowawczych wiodących określone w programach hodowlanych ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej:

1) linii M Augustowska

do 90 000

2) linii M Asta

do 33 000

 

3) linii M Kampinoska

do 90 000

4) linii M Północna

do 21 000

20

Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych

Nasienie buhajów

15*

21

Nasienie ryb

3*

 

* Za jedną porcję.

Załącznik 7. [MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO]

Załącznik nr 7

MAKSYMALNA LICZBA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, RYB I MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W POPULACJACH OBJĘTYCH OCHRONĄ ZASOBÓW GENETYCZNYCH ORAZ DROBIU W STADACH ZARODOWYCH I STADACH STANOWIĄCYCH REZERWĘ MATERIAŁU HODOWLANEGO

Lp.

Stada

Liczba

1

2

3

1

Populacje objęte ochroną zasobów genetycznych:

Świń:

1) rasy złotnickiej pstrej

250 loch i knurów*

2) rasy złotnickiej białej

320 loch i knurów*

3) rasy puławskiej

600 loch i knurów*

2

Lisów pospolitych:

1) pastelowych

48 samic

2) białoszyjnych

72 samice

3

Tchórzy

138 samic

4

Królików popielniańskich białych

78 samic

5

Szynszyli beżowych

100 samic

6

Kur:

1) polbar (Pb)

550 kur

2) zielononóżka (Zk)

550 kur

3) leghorn (G-99)

550 kur

4) leghorn (H-22)

550 kur

5) rhode island red (R-11)

550 kur

6) sussex (S-66)

550 kur

7) żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)

550 kur

8) zielononóżka kuropatwiana (Z-11)

550 kur

9) K-22, A-33

1.100 kur

7

Gęsi:

1) gęsi biłgorajskiej (Bi)

250 gęsi

2) gęsi zatorskiej (ZD-1)

300 gęsi

3) Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Su, Ga, Ro, Po, Sł, SD-01

1940 gęsi

8

Kaczek:

1) LsA, P-8, P-9, P-33, K-2, KhO-1

840 kaczek

2) P-11,P-22

600 kaczek

9

Rodzin pszczelich rasy środkowoeuropejskiej:

1) linii M Augustowska

125 rodzin

2) linii M Północna

115 rodzin

3) linii M Asta

180 rodzin

4) linii M Kampinoska

168 rodzin

10

Karpi:

1) linii gołyskiej

100 tartaków lub selektów

2) linii knyszyńskiej

100 tarlaków lub selektów

3) linii ukraińskiej

100 tarlaków lub selektów

4) linii litewskiej

100 tarlaków lub selektów

5) linii zatorskiej

100 tarlaków lub selektów

6) linii starzawskiej

100 tarlaków lub selektów

11

Pstrągów:

1) wiosennego tarła

100 tarlaków lub selektów

2) jesiennego tarła

100 tarlaków lub selektów

12

Stada zarodowe drobiu:

Kur nieśnych:

1) K-66, K-44, A-22, A-88, WJ-44, N-11, P-11

14.000 kur

2) H-33, V-44, M-55

10.000 kur

3) R-55, S-11, S-55, N-88, P-55

10.500 kur

 

1

2

3

13

Gęsi (W-11,W-33)

4.800 gęsi

14

Kaczek (A-55)

520 kaczek

 

Stada stanowiące rezerwę materiału hodowlanego drobiu:

 

15

Gęsi (Ku)

340 gęsi

16

Kaczek:

1) P-44, P-55

1.300 kaczek

 

2) K-11

270 kaczek

17

Utrzymywanie rodzin pszczelich

Rodziny pszczele w strefie centralnej rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich

330 rodzin

18

Rodziny pszczele w strefach izolacyjnych rejonu hodowli zachowawczej pszczół augustowskich lub na terenie rejonu hodowli zachowawczej pszczół kampinoskich

330 rodzin

 

Materiał biologiczny populacji objętych ochroną zasobów genetycznych:

 

19

Nasienie buhajów

3.600 porcji

20

Nasienie ryb

25.000 porcji

 

* Liczba świń rasy złotnickiej pstrej i białej oraz puławskiej dotyczy łącznie loch i knurów.

Załącznik 8. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ]

Załącznik nr 8

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w złotych

1

2

3

1

Organizacja Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

do 500 000

2

Organizacja Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tej wystawie

do 200 000

3

Organizowanie regionalnych, okręgowych, wojewódzkich, branżowych i specjalistycznych wystaw zwierząt hodowlanych, w tym nagrody za osiągnięcia w hodowli przyznawane na tych wystawach

do 25 000

4

Organizowanie pokazów hodowlanych zwierząt futerkowych, pszczół oraz stoisk informacyjnych w zakresie hodowli pszczół

do 18 000

5

Organizowanie przez podmiot upoważniony do prowadzenia ksiąg koni, Mistrzostw Polski Młodych Koni jako próby użytkowości dla 4–6-letnich koni hodowli krajowej rasy: pełnej krwi angielskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi i śląskiej, w następujących dyscyplinach:

1) ujeżdżenie

do 10 000

2) skoki przez przeszkody

do 14 000

3) wszechstronny konkurs konia wierzchowego (wkkw)

do 19 000

4) powożenie zaprzęgami jednokonnymi

do 14 000

6

Wydawnictwa specjalistyczne

do 110 000

 

1

2

3

7

Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z oceną wartości użytkowej bydła ras mlecznych, prowadzeniem ksiąg oraz oceną wartości użytkowej i hodowlanej stad zwierząt futerkowych i pszczół, prowadzenie szkoleń specjalistycznych, rozliczanie realizacji zadań oraz wykonywania funkcji jednostki kontrolnej

do 6 000 000

8

Przetwarzanie i publikowanie danych z oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych

do 4 200 000

9

Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg i rejestrów oraz oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej bydła mięsnego

do 270 000

10

Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg oraz oceny wartości użytkowej owiec i kóz, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej owiec

do 210 000

11

Prowadzenie w systemie informatycznym ksiąg koni hodowlanych oraz krajowej bazy danych koni rasy: pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlechetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski, huculskiej, kuc szetlandzki, kłusak oraz rejestru kuców i koni małych

do 1 120 000

12

Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem ksiąg świń ras: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, belgijska zwisłoucha, pietrain, puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra i oceny wartości użytkowej świń tych ras, przetwarzanie i publikowanie danych z tego zakresu oraz obsługa krajowej bazy danych dotyczącej świń

do 1 275 000

 

Załącznik 9. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW]

Załącznik nr 9

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ I HODOWLANEJ, PROWADZENIA KSIĄG I REJESTRÓW ZWIERZĄT HODOWLANYCH ORAZ REALIZACJI PROGRAMÓW OCENY I SELEKCJI ROZPŁODNIKÓW

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji
w złotych

1

2

3

A

OCENA I HODOWLA ZWIERZĄT

 

I

Ocena krowy:

 

 

1. Ocena krowy rasy mlecznej w gospodarstwie posiadającym co najmniej 10 sztuk krów

1,90

 

2. Ocena krowy rasy polskiej czerwonej, simentalskiej i białogrzbietej w gospodarstwie posiadającym łącznie od 4 do 9 krów tych ras

8,40

3. Ocena krowy w stadach bydła ras mięsnych

1,90

4. Ocena typu i budowy krowy pierwiastki rasy mlecznej pochodzącej po buhaju testowanym lub krowy pierwiastki rasy mlecznej o udokumentowanym pochodzeniu

26,00

II

Ocena owcy maciorki stada podstawowego:

1. W gospodarstwie posiadającym do 100 sztuk

1,80

2. W gospodarstwie posiadającym powyżej 100 sztuk

0,80

III

Ocena kozy:

1. Metodą A4

4,00

2. Metodą AT

3,00

IV

Ocena samicy stada podstawowego zwierząt futerkowych:

1. W stadzie lisów, jenotów, norek, tchórzy, szynszyli i nutrii liczącym:

1) do 100 sztuk samic

1,30

2) powyżej 100 sztuk samic

1,10

2. W stadzie królików

1,60

 

1

2

3

V

Ocena pszczół:

 

 

1. Ocena terenowa grupy testowej w pasiece

130,00

 

2. Ocena stacjonarna w pasiece posiadającej:

 

 

1) do 30 rodzin pszczelich w ocenie

200,00

 

2) od 31 do 60 rodzin pszczelich w ocenie

350,00

 

3) powyżej 60 rodzin pszczelich w ocenie

700,00

VI

Ocena drobiu:

 

 

1. Ocena stada hodowlanego

360,00

 

2. Ocena terenowa:

 

 

1) okres odchowu

145,00

 

2) okres produkcji

250,00

VII

Ocena koni rasy: pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, konik polski, huculskiej, kuc szetlandzki, kłusak:

 

 

1. Klaczy wpisanej do księgi koni hodowlanych, podlegającej weryfikacji wartości użytkowej lub hodowlanej

47,00

2. Klaczy podlegającej ocenie wartości użytkowej w celu wpisania jej do księgi koni hodowlanych

86,00

3. Ogiera wpisanego do księgi koni hodowlanych, podlegającego przeglądowi i selekcji hodowlanej

52,00

4. Ogiera młodego podlegającego kwalifikacji i wpisowi do księgi koni hodowlanych

103,00

5. Ogiera i klaczy poddanych próbie użytkowości

103,00

VIII

Hodowla zwierząt:

 

 

1. Prowadzenie ksiąg bydła ras mlecznych i mięsnych lub rejestrów bydła ras mięsnych

0,65

 

2. Prowadzenie ksiąg świń rasy: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha, duroc, hampshire, belgijska zwisłoucha, pietrain, puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra

4,00

 

3. Prowadzenie ksiąg drobiu

8,00

IX

Testy krwi wykonywane w celu sprawdzenia pochodzenia:

45,00

 

1) krów pierwiastek i jałowic cielnych wykorzystywanych do oceny buhajów na podstawie ich potomstwa

 

2) potomstwa krów i buhajów z populacji objętej ochroną zasobów genetycznych

45,00

X

Wykonanie laboratoryjnej analizy fizykochemicznej próbki mleka na potrzeby oceny wartości użytkowej

 

2,00

B

UNASIENNIANIE ZWIERZĄT

 

I

Bydło ras mlecznych:

 

 

1. Buhaj lub jego nasienie o najwyższej wartości hodowlanej oszacowanej przez Instytut Zootechniki w Krakowie w zakresie cech mlecznych oraz cech typu i budowy z powtarzalnością oceny co najmniej 70 %, uszeregowany według wartości indeksu wyliczonego według wzoru:

25 000,00

I (indeks) = 2 x wartość hodowlana dla kg białka + 1 x wartość hodowlana dla kg tłuszczu

 

i dopuszczony do użycia w sztucznym unasiennianiu decyzją ministra właściwego do spraw rolnictwa

 

2. Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku:

 

 

1) rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, którego nasieniem unasienniono 400 sztuk krów i jałowic w okresie 210 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

10 000,00

 

2) rasy polskiej czerwonej i simentalskiej o mlecznym kierunku użytkowania, którego nasieniem unasienniono 150 sztuk krów i jałowic w okresie 440 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

10 000,00

 

3. Buhaj rasy polskiej czerwonej, którego wykorzystanie w realizacji krajowego programu hodowlanego zostało zaakceptowane przez podmiot prowadzący księgi dla rasy polskiej czerwonej

6 000,00

II

Bydło ras mięsnych

 

 

Buhaj, którego testowanie zostało zakończone w danym roku i którego nasieniem unasienniono 120 sztuk krów i jałowic w okresie 120 dni, licząc od dnia zakończenia kwarantanny lub selekcji

8 500,00

 

Załącznik 10. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 10

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN

Lp.

Zadania

Jednostka

Stawka dotacji w zł

1

2

3

4

1

Doskonalenie metod zwalczania agrofagów: ustalenie metodyk dotyczących oceny potrzeby wykonywania zabiegów ochrony roślin dla wybranych ważnych gospodarczo agrofagów

agrofag

960

2

Zwalczanie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, w zakresie dofinansowania kosztów:

 

 

1) przetwarzania porażonych i prawdopodobnie porażonych ziemniaków, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub przetwarzania ziemniaków podejrzanych o porażenie na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej, dokonanego przez zakład przetwórczy w sposób gwarantujący zniszczenie bakterii, jeżeli przetwarzania dokonano po wyrażeniu zgody i pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

100 kg

3,00

 

2) odkażania powierzchni w związku z decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii lub na podstawie pozytywnego wyniku testu immunofluorescencji pośredniej po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa

1 m2

0,50

 

3) pokrycia szkody poniesionej w wyniku zdyskwalifikowania, z powodu wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum, sadzeniaków ziemniaka uznanych po ocenie polowej w stopniach: przedbazowy (PBIII, PBII), bazowy (BI, BII), kwalifikowany (CA, CB), jeżeli sadzeniaki te znalazły się w strefie zagrożenia określonej, w związku z wykryciem bakterii, w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa:

 

 

 

a) przedbazowy (PBIII, PBII)

1 ha

2.000

 

b) bazowy (BI, BII)

1 ha

1.500

 

c) kwalifikowany (CA, CB)

1 ha

1.000

 

4) zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, jeżeli zostały wysadzone w strefie zagrożenia określonej w decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w sprawie zwalczania bakterii

100 kg

24

3

Zwalczanie Synchytrium endobioticum w zakresie dofinansowania kosztów zakupu kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka odmian odpornych na agresywne patotypy Synchytrium endobioticum

100 kg

30

4

Urzędowe badania kontrolne jakości środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie handlowym i stosowaniu:

 

 

 

 

 

1) analiza parametrów fizykochemicznych form użytkowanych środków ochrony roślin

 

 

próbka

175

 

2) analiza zawartości substancji biologicznie czynnej

próbka

343

 

3) ocena skuteczności biologicznej środków ochrony roślin metodą laboratoryjną

 

 

próbka

231

 

4) ocena fitotoksyczności środka ochrony roślin

próbka

288

5

Analiza pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych:

 

 

 

1) badanie pozostałości insektycydów chloroorganicznych

próbka

145

 

2) badanie pozostałości insektycydów fosforoorganicznych

próbka

100

 

1

2

3

4

 

3) badanie pozostałości insektycydów pyretroidowych

próbka

159

 

4) badanie pozostałości insektycydów karbaminianowych

próbka

146

 

5) badanie pozostałości innych insektycydów

próbka

145

 

6) badanie pozostałości fungicydów karbaminianowych

próbka

145

 

7) badanie pozostałości fungicydów dwutiokarbaminianowych

próbka

50

 

8) badanie pozostałości innych fungicydów

próbka

178

 

9) badanie pozostałości herbicydów fenylomocznikowych

próbka

222

 

10) badanie pozostałości innych herbicydów

próbka

145

 

Załącznik 11. [STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY ZA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH]

Załącznik nr 11

STAWKI DOTACJI NA OBNIŻENIE CENY ZA BADANIA OPRYSKIWACZY CIĄGNIKOWYCH LUB SAMOBIEŻNYCH, POLOWYCH I SADOWNICZYCH

1) 60 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki do 12 m;

2) 70 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego polowego o długości belki powyżej 12 m;

3) 60 zł – dla opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego;

4) 80 zł – dla opryskiwacza samobieżnego polowego lub sadowniczego.

Załącznik 12. [STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO]

Załącznik nr 12

STAWKI DOTACJI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

I. Stawki dotacji na dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstwa ekologicznego

Lp.

Powierzchnia gospodarstwa

Stawka dotacji w zł na gospodarstwo

1

2

3

1

do 5 ha użytków rolnych

450

2

powyżej 5 ha do 10 ha użytków rolnych

500

3

powyżej 10 ha do 20 ha użytków rolnych

550

4

powyżej 20 ha do 50 ha użytków rolnych

600

5

powyżej 50 ha do 100 ha użytków rolnych

650

6

powyżej 100 ha użytków rolnych

700

 

II. Stawki dotacji na prowadzenie badań

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Prowadzenie badań w:

 

a) warzywnictwie (w tym uprawa ziół) metodami ekologicznymi

do 450.000

b) sadownictwie metodami ekologicznymi

do 450.000

c) uprawach polowych metodami ekologicznymi

do 450.000

d) produkcji zwierzęce metodami ekologicznymi

do 300.000

e) przetwórstwie produktów roślinnych, zwierzęcych metodami ekologicznymi

do 300.000

f) ochronie zdrowia zwierząt

do 200.000

g) zakresie marketingu i promocji

do 200.000

 

III. Stawki dotacji na koordynację doradztwa

Lp.

Zadanie

Stawka dotacji w zł

1

2

3

1

Koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, w tym prowadzenie ekologicznego gospodarstwa pokazowego, wydawanie materiałów szkoleniowych

700.000

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

GP People sp. z o.o. sp.K.

Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama