| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 8 września 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.”;

2) w § 13:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4–5a.

3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne,

z zastrzeżeniem ust. 5 i 5a.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.”,

d) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.”;

3) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, § 13 ust. 7 i 8 oraz § 19 ust. 10.”;

4) w § 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 18 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz § 13 ust. 7 i 8;”;

5) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.”;

6) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

„§ 32a. 1. Uczniowie (słuchacze) przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

2. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

3. W przypadku gdy słuchacz uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, składa dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

4. Deklarację, o której mowa w ust. 2 i 3, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

5. Informację o języku obcym, z zakresu którego uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 1.”;

7) w § 51:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów:

– biologia,

– chemia,

– filozofia,

– fizyka i astronomia,

– geografia,

– historia,

– historia muzyki,

– historia sztuki,

– informatyka,

– język łaciński i kultura antyczna,

– wiedza o społeczeństwie,

– wiedza o tańcu,

d) matematyka,

e) język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) języka regionalnego – języka kaszubskiego,”;

8) w § 53:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2 i 8. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w części ustnej i części pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 59 ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4.”,

c) uchyla się ust. 5–7;

9) w § 56:

a) w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.”,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów zdawanych w części pisemnej – 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.”;

10) w § 59:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach – dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację zdający składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.4)), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 60 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.”,

d) uchyla się ust. 8 i 9,

e) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2, i dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, z siedzibą w Warszawie.”;

11) w § 64:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład zespołu przedmiotowego wchodzą:

1) nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy – jako przewodniczący;

2) drugi nauczyciel danego przedmiotu – jako członek.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi.”;

12) w § 82:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.”;

13) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 120 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych;

2) część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych.”;

14) po § 84 dodaje się § 84a w brzmieniu:

„§ 84a. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z historii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o tańcu, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”;

15) w § 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”;

16) w § 87:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”;

17) uchyla się § 88;

18) po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu:

„§ 88a. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.”;

19) w § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.”;

20) w § 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.”;

21) w § 94:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości ze wskazaniem poziomu egzaminu.

5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z informatyki oraz języka obcego nowożytnego wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”;

22) w § 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się „0 %”.”;

23) w § 96a:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) uchyla się ust. 3;

24) § 97 otrzymuje brzmienie:

„§ 97. 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94 ust. 2 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30 % punktów.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.”;

25) w § 98a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”,

b) uchyla się ust. 6,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zdający, który zdał egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej na poziomie podstawowym, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.”;

26) § 141 i 142 otrzymują brzmienie:

„§ 141. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: filozofia oraz język łaciński i kultura antyczna, jako przedmiotów obowiązkowych, można zdawać, począwszy od roku szkolnego 2008/2009.

§ 142. Począwszy od roku szkolnego 2008/2009, absolwent może wybrać w części pisemnej egzaminu maturalnego język łaciński i kulturę antyczną jako przedmiot dodatkowy, jeżeli nie wybrał go jako przedmiotu obowiązkowego.”.

§ 2.
W roku szkolnym 2006/2007 osobom, które przystąpiły do egzaminu maturalnego w części pisemnej z danego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i po raz pierwszy otrzymują świadectwo dojrzałości, na świadectwie tym, oprócz wyniku uzyskanego na poziomie rozszerzonym, odnotowuje się wynik egzaminu z tego przedmiotu na poziomie podstawowym, ustalony w sposób określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
1. Do roku szkolnego 2007/2008 włącznie egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego – jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.

§ 4.
1. Osoby, które zdawały egzamin maturalny po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/2005 lub 2005/2006 i z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej nie spełniły warunków, o których mowa w § 72 ust. 2 i 3 oraz § 94 ust. 2 i 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej na poziomie podstawowym, a w części ustnej na wybranym poziomie, uzyskały średnią co najmniej 30 % punktów, zdały egzamin maturalny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, których egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony lub które nie przystąpiły do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.

3. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przekażą dyrektorom szkół lub upoważnionym przez nich osobom świadectwa dojrzałości osób, o których mowa w ust. 1, które zdawały egzamin maturalny w danej szkole. Dyrektorzy szkół niezwłocznie przekażą świadectwa dojrzałości tym osobom.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 5, 6, 7 lit. a i pkt 18, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.

Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840 oraz z 2006 r. Nr 100, poz. 694.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1. [SPOSÓB USTALENIA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 WYNIKU EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z PRZEDMIOTU, KTÓRY ZDAWANY BYŁ W CZĘŚCI PISEMNEJ NA POZIOMIE ROZSZERZONYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 września 2006 r. (poz. 1154)

SPOSÓB USTALENIA W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 WYNIKU EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ NA POZIOMIE PODSTAWOWYM Z PRZEDMIOTU, KTÓRY ZDAWANY BYŁ W CZĘŚCI PISEMNEJ NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 

Wynik egzaminu na
poziomie
rozszerzo­nym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
podstawo­wym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
rozszerzo­nym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
podstawo­wym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
rozszerzo­nym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
podstawo­wym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
rozszerzo­nym
(w %)

Wynik egzaminu na
poziomie
podstawo­wym
(w %)

0

0

26

26

52

59

78

81

1

1

27

27

53

60

79

82

2

2

28

28

54

61

80

83

3

3

29

29

55

61

81

84

4

4

30

40

56

62

82

85

5

5

31

41

57

63

83

85

6

6

32

42

58

64

84

86

7

7

33

43

59

65

85

87

8

8

34

43

60

66

86

88

9

9

35

44

61

67

87

89

10

10

36

45

62

67

88

90

11

11

37

46

63

68

89

91

12

12

38

47

64

69

90

91

13

13

39

48

65

70

91

92

14

14

40

49

66

71

92

93

15

15

41

49

67

72

93

94

16

16

42

50

68

73

94

95

17

17

43

51

69

73

95

96

18

18

44

52

70

74

96

97

19

19

45

53

71

75

97

97

20

20

46

54

72

76

98

98

21

21

47

55

73

77

99

99

22

22

48

55

74

78

100

100

23

23

49

56

75

79

24

24

50

57

76

79

25

25

51

58

77

80

 

[1] Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 70) § 5 w związku z § 1 pkt 8-17 i pkt 19-25, a więc w zakresie, w jakim stanowi, że przepisy te wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP. § 5 w tym zakresie utraci moc 23 stycznia 2008 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »