reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 września 2006 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych2)

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34, poz. 293 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wymagania jakościowe dla biopaliw ciekłych:

1) estrów stanowiących samoistne paliwo stosowane w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) oleju napędowego zawierającego 20 % estrów, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym przystosowane do spalania tego biopaliwa ciekłego, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
Wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do estrów, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz oleju napędowego zawierającego 20 % estrów, o którym mowa w § 1 pkt 2, wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w Turcji albo wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, pod warunkiem że przepisy te zapewniają ochronę zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt, środowiska, a także interesu konsumentów w stopniu odpowiadającym przepisom niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 7 lutego 2006 r. pod numerem 2006/0082/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 22.07.1998 r., str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ESTRÓW STANOWIĄCYCH SAMOISTNE PALIWO STOSOWANE W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKŁEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 września 3006 r. (poz. 1182)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA ESTRÓW STANOWIĄCYCH SAMOISTNE PALIWO STOSOWANE W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKŁEGO

 

Właściwość

Jednostka

Zakresy

minimum

maksimum

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)1)

% (m/m)

96,5

Gęstość w temperaturze 15ºC

kg/m3

860

900

Lepkość w temperaturze 40°C2)

mm2/s

3,50

5,00

Temperatura zapłonu

°C

120

Zawartość siarki

mg/kg

10,0

Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)3) 4)

% (m/m)

0,30

Liczba cetanowa

 

51,0

Zawartość popiołu siarczanowego

% (m/m)

0,02

Zawartość wody

mg/kg

500

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kg

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3h w temperaturze 50°C)

stopień korozji

Stopień korozji 1

Stabilność oksydacyjna w temperaturze 110ºC

h

6,0

Liczba kwasowa

mg KOH/g

0,50

Liczba jodowa

g jodu/100g

120

Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego

% (m/m)

12,0

Zawartość estrów metylowych kwasów polienowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne)

% (m/m)

1

Zawartość alkoholu metylowego

% (m/m)

0.20

Zawartość monoacylogliceroli

% (m/m)

0,80

Zawartość diacyloghceroli

% (m/m)

0,20

Zawartość triacylogliceroli

% (m/m)

0,20

Zawartość wolnego glicerolu

% (m/m)

0,02

Zawartość ogólnego glicerolu

% (m/m)

0,25

Zawartość metali grupy I (Na + K)

mg/kg

5,0

Zawartość metali grupy II (Ca + Mg)

mg/kg

5,0

Zawartość fosforu

mg/kg

10,0

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

°C

05)

-106)

-207)

1) Dopuszcza się także stosowanie dodatków uszlachetniających w celu polepszenia właściwości eksploatacyjnych. Aby zapobiec pogarszaniu się dynamiki pojazdu i zapewnić stabilną pracę układu oczyszczania spalin, zaleca się stosowanie odpowiedniej ilości właściwych dodatków do paliw. Można stosować również inne środki techniczne powodujące takie same skutki.

2) Jeżeli CFPP jest nie wyższa niż -20°C, lepkość oznaczona w temperaturze -20°C nie powinna być wyższa niż 48 mm2/s.

3) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić wg PN-EN ISO 13759 obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie w ten sposób stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu me jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

4) W celu otrzymania 10 % pozostałości po destylacji należy stosować metodę wg ASTM D 1160.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

 

Załącznik 2. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO ZAWIERAJĄCEGO 20 % ESTRÓW, STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKŁEGO]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO ZAWIERAJĄCEGO 20 % ESTRÓW, STOSOWANEGO W POJAZDACH, CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, A TAKŻE MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM PRZYSTOSOWANE DO SPALANIA TEGO BIOPALIWA CIEKŁEGO

 

Właściwość1)

Jednostka

Zakresy

minimum

maksimum

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)2)

%(V/V)

20 + 1

Gęstość w temperaturze 15°C

kq/m3

820

860

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych3)

 

1)

Lepkość w temperaturze 40°C

mm2/s

2,00

4,50

Temperatura zapłonu

X

powyżej 55

Zawartość siarki

mg/kg

50,04)
10,05)

Pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej)6)

% (m/m)

0,30

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

0,01

Liczba cetanowa

 

51,0

Indeks cetanowy

 

46,0

Zawartość wody

mg/kq

300

Zawartość zanieczyszczeń stałych

mg/kq

24

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50°C)

klasa

klasa 1

Odporność na utlenianie

g/m3

25

Wygląd zewnętrzny

 

Klarowna ciecz bez wody i osadów

Liczba kwasowa

mg KOH/q

0,2

Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WS 1,4) w temperaturze 60°C

um

460

Skład frakcyjny:7) 8)

 

 

 

– do 250 °C destyluje

% (V/V)

< 65

– do 350 °C destyluje

% (V/V)

85

– 95 % (V/V) destyluje do temperatury

°C

360

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

°C

09)

-1010)

-2011)

1) Olej napędowy wykorzystywany do komponowania powinien spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych wykorzystywane do komponowania powinny spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

2) Dopuszcza się także stosowanie dodatków uszlachetniających w celu polepszenia właściwości eksploatacyjnych. Aby zapobiec pogarszaniu się dynamiki pojazdu i zapewnić stabilną pracę układu oczyszczania spalin, zaleca się stosowanie odpowiedniej ilości właściwych dodatków do paliw. Można stosować również inne środki techniczne powodujące takie same skutki.

3) Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych zdefiniowana jako całkowita zawartość węglowodorów aromatycznych pomniejszona o zawartość węglowodorów monoaromatycznych, oznaczona według normy PN-EN 12916.

4) Do dnia 31 grudnia 2008 r.

5) Od dnia 1 stycznia 2009 r.

6) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić wg PN-EN ISO 13759 obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie w ten sposób stwierdzona, graniczna wartość: pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

7) W celu obliczenia indeksu cetanowego, konieczne jest również oznaczenie temperatury oddestylowania 10 %, 50 % i 90 % (V/V).

8) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250°C i do 350°C są określone zgodnie z Wspólną Taryfą Celną UE.

9) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

10) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

11) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama