| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej danych finansowych i informacji, niezbędnych do sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”;

2) dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW;

3) danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.

§ 2.
Agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, dane finansowe i informacje, o których mowa w § 1, w następującej formie i zakresie:

1) tygodniowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 3 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 883/2006”;

2) miesięczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1:

a) lit. a rozporządzenia nr 883/2006,

b) lit. b rozporządzenia nr 883/2006;

3) miesięczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2:

a) lit. a rozporządzenia nr 883/2006,

b) lit. c rozporządzenia nr 883/2006;

4) okresowe sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e tiret pierwsze rozporządzenia nr 883/2006, dotyczące wstrzymanych kwot, zgodnie z:

a) art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 160 z 26.06.1999, str. 113, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14),

b) art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej lub art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1655/2004 z dnia 22 września 2004 r. ustanawiającego zasady przejścia z opcjonalnego systemu modulacji ustanowionego art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999 na obowiązkowy system modulacji ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 298 z 23.09.2004, str. 3);

5) okresowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. e tiret drugie rozporządzenia nr 883/2006;

6) roczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 6:

a) lit. a i b rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 885/2006”,

b) lit. c rozporządzenia nr 885/2006,

c) lit. e rozporządzenia nr 885/2006 – w odniesieniu do EFRG,

d) lit. e rozporządzenia nr 885/2006 – w odniesieniu do EFRROW,

e) lit. f rozporządzenia nr 885/2006 – w odniesieniu do EFRG,

f) lit. f rozporządzenia nr 885/2006 – w odniesieniu do EFRROW:

7) roczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 885/2006, w zakresie określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiającym formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz. Urz. UE L 276 z 07.10.2006, str. 3);

8) poświadczenie wiarygodności sporządzone zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 885/2006;

9) okresową informację zawierającą prognozy, o których mowa w art. 14 rozporządzenia nr 883/2006;

10) okresowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2006;

11) miesięczne sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do finansowania przez EFRG środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach państwowych i księgowania transakcji składowania w magazynach państwowych przez agencje płatnicze państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 35);

12) roczne sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 11.

§ 3.
1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, przekazuje się najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia kalendarzowego, do godziny 1600, przy czym nie przekazuje się sprawozdania za ostatni tydzień miesiąca.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, przekazuje się najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego miesiąca, do godziny 1600.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przekazuje się najpóźniej w 8. dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca, do godziny 1500, przy czym sprawozdanie dotyczące wydatków i dochodów za okres od dnia 1 do dnia 15 października – najpóźniej do dnia 23 października, do godziny 1500.

4. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 3, przekazuje się najpóźniej do 16. dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca, do godziny 1200, przy czym sprawozdanie dotyczące wydatków i dochodów za okres od dnia 1 do dnia 15 października – najpóźniej do dnia 8 listopada, do godziny 1200.

5. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 4 i 5, sporządzone według stanu na dzień:

1) 30 kwietnia, przekazuje się najpóźniej do dnia 17 maja, do godziny 1200;

2) 15 października, przekazuje się najpóźniej do dnia 7 listopada, do godziny 1200.

6. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 6, 7 i 12, oraz poświadczenie wiarygodności, o którym mowa w § 2 pkt 8, przekazuje się najpóźniej do dnia 20 stycznia kolejnego roku budżetowego, do godziny 1200.

7. Informację, o której mowa w § 2 pkt 9, przekazuje się dwa razy w roku najpóźniej do dnia 15 stycznia i do dnia 15 lipca.

8. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 10, przekazuje się najpóźniej do dnia:

1) 15 kwietnia – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

2) 15 lipca – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;

3) 25 października – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 15 października;

4) 15 stycznia – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 16 października do dnia 31 grudnia.

9. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 11, przekazuje się najpóźniej do 16. dnia kalendarzowego drugiego kolejnego miesiąca, do godziny 1200, przy czym sprawozdanie dotyczące wydatków za miesiąc wrzesień – najpóźniej do dnia 8 listopada, do godziny 1200.

§ 4.
Jeżeli koniec terminów, o których mowa w § 3 ust. 3–9, przypada na dzień wolny od pracy, terminy te upływają w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.
§ 5.
Dane finansowe i informacje, o których mowa w § 2, są przekazywane jednostce koordynującej w formie papierowej i elektronicznej, z wyjątkiem tabeli X, o której mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1481/2006 z dnia 6 września 2006 r. ustanawiającego formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania, którą przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.
§ 6.
Na żądanie jednostki koordynującej agencje płatnicze przekazują wyjaśnienia dotyczące danych finansowych i informacji, o których mowa w § 2, w terminach i w formie określonych przez tę jednostkę.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

 

1)Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej – rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »