| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 lutego 2007 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, sadowniczych i winorośli, z uwzględnieniem w szczególności:

a) liczby i terminów dokonywanych ocen stanu plantacji w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,

b) izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, wieku roślin sadowniczych, zdrowotności oraz zmianowania roślin,

c) sposobu oznaczania plantacji nasiennych;

2) szczegółowe wymagania dotyczące jakości materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych, ozdobnych i winorośli; i

3) dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego w obrocie;

4) liczbę rozmnożeń dla poszczególnych grup roślin materiału siewnego, uwzględniając opis kategorii i stopni kwalifikacji;

5) wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy.

§ 2.
Wytwarzany materiał siewny powinien być wolny od:

1) organizmów kwarantannowych;

2) organizmów niekwarantannowych, które mogą mieć wpływ na jakość lub ocenę wytwarzanego materiału siewnego.

§ 3.
1. Plantacje, na których jest wytwarzany materiał siewny, zwane dalej „plantacjami nasiennymi”, powinny stanowić zwarty obszar uprawny.

2. Plantacje nasienne powinny być wolne od:

1) organizmów kwarantannowych;

2) obcych gatunków roślin uprawnych;

3) innych odmian tego samego gatunku;

4) chwastów, w szczególności takich gatunków, których nasiona są trudne do oddzielenia od nasion odmiany uprawianej;

5) chorób i szkodników mających wpływ na wytwarzanie i jakość materiału siewnego.

§ 4.
1. Plantacje nasienne powinny być zakładane z zachowaniem:

1) izolacji przestrzennej, która ma na celu oddzielenie plantacji nasiennej od źródeł obcego pyłku lub chorób i szkodników pochodzących ze zbiorowisk roślin uprawnych oraz dziko rosnących, mogących stanowić źródło obcego pyłku;

2) szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania materiału siewnego poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

2. Jeżeli nie zostanie zachowana izolacja przestrzenna między plantacją, na której jest wytwarzany materiał siewny wyższego stopnia kwalifikacji, a plantacją, na której jest wytwarzany materiał siewny niższego stopnia kwalifikacji, materiał siewny pochodzący z plantacji, na której jest wytwarzany materiał siewny wyższego stopnia kwalifikacji, może być uznany za materiał siewny niższego stopnia kwalifikacji wytwarzany na sąsiadującej plantacji nasiennej.

3. Nie jest wymagane dla plantacji nasiennej zachowanie izolacji przestrzennej od materiałów hodowlanych, w szczególności szkółek hodowli zachowawczej tej samej odmiany.

4. Izolacja przestrzenna może być zmniejszona do 1/2 wymaganej odległości, jeżeli plantacja jest oddzielona od źródeł, o których mowa w ust. 1 pkt 1, lasem, wzgórzami lub wysokimi budynkami.

5. Plantacje nasienne gatunków roślin uprawnych tworzących zwarty łan, w szczególności rzepaku, facelii błękitnej lub buraka, powinny być zakładane w sposób, który umożliwi przeprowadzenie oceny polowej, z zachowaniem:

1) ścieżek technologicznych, w odstępach co 10–20 m – dla rzepaku, facelii błękitnej i buraka uprawianego metodą bezwysadkową albo

2) prostokątnych zagonów o powierzchni nie większej niż 100 m2 – dla buraka w drugim roku uprawy metodą tradycyjną.

§ 5.
Przedplonem plantacji nasiennej, który stanowi każda uprawa poprzedzająca założenie plantacji nasiennej, nie mogą być rośliny wykluczające możliwość produkcji materiału siewnego danego gatunku.
§ 6.
1. Plantacje nasienne powinny być oznakowane za pomocą tablicy, o wymiarach nie mniejszych niż 210 mm x 297 mm (format A4), zawierającej w szczególności następujące informacje:

1) nazwę gatunku;

2) nazwę wytwarzanej odmiany;

3) stopień kwalifikacji wysianego materiału siewnego;

4) powierzchnię plantacji;

5) imię i nazwisko albo nazwę:

a) hodowcy albo

b) osoby upoważnionej przez hodowcę.

2. Materiał szkółkarski zaopatruje się w etykiety z podaniem nazwy odmiany dla każdego rzędu ocenianej plantacji nasiennej.

§ 7.
1. Wytwarzany materiał siewny roślin zbożowych lub roślin pastewnych uznaje się za spełniający specjalne warunki dotyczące zawartości nasion Avena fatua (owsa głuchego), jeżeli:

1) stwierdzono podczas urzędowej oceny polowej, że plantacja nasienna jest wolna od roślin Avena fatua (owsa głuchego);

2) nie stwierdzono obecności nasion Avena fatua (owsa głuchego) w urzędowej próbie materiału siewnego, pochodzącego z tej plantacji, o masie nie mniejszej niż:

a) 1 kg – dla roślin zbożowych,

b) 0,1 kg – dla roślin pastewnych, których nasiona są mniejsze od ziarniaków pszenicy.

2. Materiał siewny może być również uznany za spełniający specjalne warunki dotyczące zawartości nasion Avena fatua (owsa głuchego), jeżeli w urzędowym laboratorium nie stwierdzono obecności nasion Avena fatua (owsa głuchego) w pobranej z ocenianej partii materiału siewnego urzędowej próbie o masie nie mniejszej niż:

1) 3 kg – dla roślin zbożowych;

2) dla roślin pastewnych, których nasiona są:

a) równe lub większe od ziarniaków pszenicy – 0,5 kg,

b) mniejsze od ziarniaków pszenicy – 0,3 kg.

3. Spełnianie specjalnych warunków dotyczących zawartości nasion Avena fatua (owsa głuchego) przez partię materiału siewnego roślin zbożowych lub roślin pastewnych jest potwierdzane zaświadczeniem wydawanym na wniosek przez urzędowe laboratorium.

§ 8.
Wielkość partii materiału siewnego mieszanki w obrocie jest sumą masy poszczególnych składników mieszanki deklarowanych przez wytwarzającego daną mieszankę.
§ 9.
Opis kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego dla poszczególnych grup roślin jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 10.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych, z wyłączeniem sadzeniaków ziemniaka, dla poszczególnych gatunków lub grup roślin są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 11.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału siewnego (sadzeniaków) ziemniaka są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 12.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 13.
Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin rolniczych są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§ 14.
Dopuszczalna wielkość partii w obrocie oraz szczegółowe wymagania jakościowe dla materiału siewnego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§ 15.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§ 16.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§ 17.
Szczegółowe wymagania dotyczące wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i winorośli są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§ 18.
Wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§ 19.
Przepisu § 4 ust. 5 nie stosuje się do plantacji nasiennych gatunków roślin uprawnych tworzących zwarty łan założonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 20.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565 i Nr 198, poz. 2044, z 2005 r. Nr 41, poz. 388 oraz z 2006 r. Nr 121, poz. 840).
§ 21.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z.M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają następujące przepisy Unii Europejskiej:

– dyrektywę Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 2002/68/WE z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającą dyrektywę 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 32, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. zmienioną dyrektywą 2002/11/WE w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z późn. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 363, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw innym niż nasiona (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 275, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 284, z późn. zm.),

– dyrektywę Komisji 74/268/EWG z dnia 2 maja 1974 r. ustanawiającą specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w roślinach pastewnych i materiale siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 141 z 24.05.1974, str. 19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 2, str. 45),

– dyrektywę Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiającą specjalne warunki dotyczące obecności Avena fatua w materiale siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2006, str. 18),

– dyrektywę Komisji 2006/55/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniającą załącznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materiału siewnego zbóż (Dz. Urz. UE L 159 z 13.06.2006, str. 13).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.

Załącznik 1. [OPIS KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 1 lutego 2007 r (poz. 189)

Załącznik nr 1

OPIS KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP ROŚLIN]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ZIEMNIAKA, DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW LUB GRUP ROŚLIN

Wyświetl załącznik

Załącznik 3. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO (SADZENIAKÓW) ZIEMNIAKA]

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SIEWNEGO (SADZENIAKÓW) ZIEMNIAKA

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH]

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH]

Załącznik nr 5

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN ROLNICZYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH]

Załącznik nr 6

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 7. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH]

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 8. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH]

Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO I NASADZENIOWEGO ROŚLIN OZDOBNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 9. [SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ROŚLIN SADOWNICZYCH I WINOROŚLI]

Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I JAKOŚCI MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO ROŚLIN SADOWNICZYCH I WINOROŚLI

Wyświetl załącznik

Załącznik 10. [WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ UZNANY ZA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII HANDLOWY]

Załącznik nr 10

WYKAZ GATUNKÓW ROŚLIN ROLNICZYCH, KTÓRYCH MATERIAŁ SIEWNY MOŻE BYĆ UZNANY ZA MATERIAŁ SIEWNY KATEGORII HANDLOWY

Wyświetl załącznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »