| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 29, poz. 189, Nr 110, poz. 764 i Nr 189, poz. 1358) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w części I „Warzywa kapustne i rzepowate” w ust. 1 „Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji” w tabeli lp. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

 

9

Kapusta pekińska

Brassica rapa L.

C/1

10

Rzepa

Brassica rapa L.

C/1

 

b) w części II „Warzywa cebulowe”:

– ust. 1 „Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji” otrzymuje brzmienie:

„1. Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Cebula, w tym echalion

Allium cepa L. – grupa Cepa

C/1

2

Szalotka

Allium cepa L. – grupa Aggregatum

C/1

3

Cebula siedmiolatka
(czosnek dęty)

Allium fistulosum L.

C/1

4

Czosnek pospolity

Allium sativum L.

C/1

5

Por

Allium porrum L.

C/1

6

Szczypiorek

Allium schoenoprasum L.

C/1

 

Objaśnienie

1) Jeżeli w upoważnieniu dla podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.”,

– ust. 3 „Ocena stanu plantacji” otrzymuje brzmienie:

„3. Ocena stanu plantacji

Liczba wymaganych ocen stanu
plantacji dla poszczególnych gatunków

Obowiązujący termin dokonania oceny

Dwie oceny stanu plantacji dla roślin cebulowych uprawianych metodą bezwysadkową1)

– pierwsza

w fazie wegetatywnej przed wyrastaniem w pędy nasienne

– druga

w fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

Trzy oceny stanu plantacji dla roślin cebulowych uprawianych metodą tradycyjną

– pierwsza – ocena plantacji, na której wytwarzane są wysadki

w pierwszym roku uprawy przed załamywaniem szczypioru u cebuli

– druga – ocena wysadków po przechowaniu

ocena wysadków przed ich wysadzeniem lub zimujących w gruncie w przypadku pora

– trzecia

w fazie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

Dwie oceny stanu plantacji dla cebuli siedmiolatki i szczypiorku

– pierwsza

w fazie dojrzałości konsumpcyjnej

– druga

w fazie od pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

Dwie oceny stanu plantacji dla czosnku pospolitego

– pierwsza

w fazie początku załamywania szczypioru

– druga

po wykopaniu i wysuszeniu – ocena cech zewnętrznych główek

W przypadku produkcji materiału siewnego odmian mieszańcowych każdy składnik ocenia się oddzielnie

 

Objaśnienie

1) Nasiona cebuli wytworzone metodą bezwysadkową uznaje się w najniższym stopniu kwalifikacji.”,

– w ust. 4 „Izolacja przestrzenna” w tabeli Ip. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

1

Plantacje, na których są wytwarzane wysadki cebuli, szalotki lub czosnku, od innych upraw warzyw cebulowych rozmnażanych wegetatywnie

500

2

Plantacje nasienne cebuli, szalotki, cebuli siedmiolatki oraz szczypiorku od plantacji nasiennych odmian cebuli o żółtej barwie łuski (typu Wolska) oraz innych warzyw cebulowych

1000

 

– w ust. 6 „Czystość odmianowa i gatunkowa” w tabeli Ip. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

Występowanie roślin innych odmian, a w przypadku cebuli, szalotki i czosnku również występowanie cebul o innej barwie łuski, na jednostce kwalifikacyjnej plantacji wysadków cebuli, cebuli siedmiolatki, szalotki, szczypiorku oraz czosnku

0,3

0,5

 

– w ust. 7 „Choroby i szkodniki” w tabeli wiersz drugi otrzymuje brzmienie:

 

Produkcja wysadków oraz materiału nasadzeniowego

 

c) w części V „Warzywa psiankowate” w ust. 1 „Nazwy gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji” w tabeli lp. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

Pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

C/1

 

d) w części VII „Warzywa liściowe”:

– w ust. 1 „Wykaz gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji” w tabeli dodaje się Ip. 9 w brzmieniu:

 

9

Rabarbar

Rheum rhabarbarum L.

C/1

 

– w ust. 3 „Ocena stanu plantacji” tabela otrzymuje brzmienie:

 

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji
dla poszczególnych gatunków

Obowiązujący termin dokonania oceny

Dwie oceny stanu plantacji:

– pierwsza

w okresie dojrzałości konsumpcyjnej

– druga

w okresie dojrzewania nasion, a w przypadku rabarbaru w fazie od pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

W przypadku plantacji nasiennej sałaty prowadzonej metodą bezgłówkową zakłada się pod nadzorem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa poletko kontrolne o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 z każdej wysianej partii w celu sprawdzenia wyrównania i tożsamości odmiany. Poletko kontrolne zakłada się w gospodarstwie, na terenie którego jest prowadzona kwalifikacja plantacji nasiennych obsianych materiałem siewnym z tych partii

 

– w ust. 4 „Płodozmian” akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Plantacji nasiennych warzyw liściowych nie zakłada się na polu, na którym uprawiano rośliny z tej samej rodziny w okresie ostatnich dwóch lat, a w przypadku buraka liściowego oraz rabarbaru – czterech lat. Plantacje nasienne warzyw liściowych muszą być wolne od roślin, które są samosiewami z poprzedniej uprawy.”,

e) w części VIII „Warzywa pozostałe”:

– ust. 1 „Wykaz gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji” otrzymuje brzmienie:

„1. Wykaz gatunków i obowiązujący najniższy stopień kwalifikacji

Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Najniższy stopień kwalifikacji1) dla poszczególnych gatunków

1

Karczoch hiszpański (kard)
i karczoch zwyczajny

Cynara cardunculus L.

C/1

2

Koper włoski (fenkuł)

Foeniculum vulgare Mill.

C/1

3

Szparag

Asparagus officinalis L.

C/1

4

Kukurydza cukrowa

Zea mays L. (partim)

C/1

5

Kukurydza pękająca

Zea mays L. (partim)

C/1

 

Objaśnienie

1) Jeżeli w upoważnieniu dla podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym hodowca nie ustalił wyższego stopnia kwalifikacji.”,

– ust. 2 „Ocena stanu plantacji” otrzymuje brzmienie:

„2. Ocena stanu plantacji

Liczba wymaganych ocen stanu plantacji
dla poszczególnych gatunków

Obowiązujący termin dokonania oceny

Jedna ocena stanu plantacji dla karczocha, kopru włoskiego i szparaga

– w okresie pełni kwitnienia do początku wiązania nasion

Trzy oceny stanu plantacji dla kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej

– pierwsza

w okresie poprzedzającym kwitnienie

– druga

w okresie od początku do pełni kwitnienia

– trzecia

w okresie końca kwitnienia składników rodzicielskich odmian mieszańcowych”

 

– ust. 4 „Izolacja przestrzenna” otrzymuje brzmienie:

„4. Izolacja przestrzenna

Lp.

Wyszczególnienie

Odległość nie mniejsza niż
w metrach dla plantacji kategorii:

elitarny

kwalifikowany
i standard

1

Dla karczocha, kopru włoskiego i szparaga odległość od źródeł pyłku z danego rodzaju

500

300

2

Dla kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej odległość plantacji, na której produkuje się nasiona:

1) składników rodzicielskich od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy niż ta, której pyłkiem mają być zapylone rośliny

300

2) odmian mieszańcowych od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy innej niż zapylacz danego mieszańca oraz odmian ustalonych od zasiewów innej odmiany lub formy kukurydzy

200”

 

– ust. 5 „Zachwaszczenie oraz choroby i szkodniki” otrzymuje brzmienie:

„5. Zachwaszczenie oraz choroby i szkodniki:

Występowanie chwastów oraz chorób i szkodników w stopniu utrudniającym prawidłowy rozwój nasion lub uniemożliwiającym właściwe wykonanie oceny stanowi podstawę do dyskwalifikacji plantacji.

W przypadku kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej niedopuszczalne jest występowanie zgnilizny fuzaryjnej lub uwiądu bakteryjnego kukurydzy.”;

2) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

3) w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) w ust. 1 „Gatunki roślin warzywnych” w tabeli:

– lp. 20 otrzymuje brzmienie:

 

20

Kapusta pekińska

Brassica rapa L.

 

– Ip. 32 otrzymuje brzmienie:

 

32

Pomidor

Lycopersicon esculentum Mill.

 

– Ip. 36 otrzymuje brzmienie:

 

36

Rzepa

Brassica rapa L.

 

b) w ust. 3 w pkt 2 w tabeli w rubryce „Gatunek”:

– nazwa łacińska kapusty pekińskiej otrzymuje brzmienie: „Brassica rapa L.”,

– nazwa łacińska pomidora otrzymuje brzmienie: „Lycopersicon esculentum Mill.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy Komisji 2006/124/WE z dnia 5 grudnia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona, oraz dyrektywę Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 339 z 06.12.2007, str. 12).

Załącznik 1. [DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2008 r. (poz. 173)

DOPUSZCZALNA WIELKOŚĆ PARTII W OBROCIE ORAZ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA MATERIAŁU SIEWNEGO ROŚLIN WARZYWNYCH

Tabela 1

Wielkość partii nasion oraz masa próby do oceny laboratoryjnej

Gatunki

Wielkość partii1)

Minimalna masa2) 3) próby

 

w tonach

w gramach

1

2

3

Allium cepa – grupa Cepa
Cebula, w tym echalion

10

25

Allium cepa – grupa Aggregatum
Szalotka

10

25

Allium fistulosum
Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

10

15

Allium sativum
Czosnek pospolity

10

20

Allium schoenoprasum
Szczypiorek

10

15

Allium porrum
Por

10

20

Anthricus cerefolium
Trybuła ogrodowa

10

20

Apium graveolens
Seler

10

5

Asparagus officinalis
Szparag

10

100

 

1

2

3

Beta vulgaris
Burak liściowy i ćwikłowy

20

100

Brassica oleracea
Kapustne, oprócz kapusty pekińskiej

10

25

Brassica rapa
Kapusta pekińska

10

20

Brassica rapa
Rzepa

10

20

Capsicum annuum
Papryka

10

40

Cichorium intybus (partim)
Cykoria liściowa

10

15

Cichorium intybus (partim)
Cykoria korzeniowa

10

50

Cichorium endivia
Endywia

10

15

Citrullus lanatus
Kawon (arbuz)

20

250

Cucumis melo
Melon

20

100

Cucumis sativus
Ogórek

10

25

Cucurbita maxima
Dynia olbrzymia

20

250

Cucurbita pepo
Dynia zwyczajna

20

150

Cynara cardunculus
Karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny

10

50

Daucus carota
Marchew

10

10

Foeniculum vulgare
Koper włoski (fenkuł)

10

25

Lactuca sativa
Sałata

10

10

Lycopersicon esculentum
Pomidor

10

20

Petroselinum crispum
Pietruszka

10

10

Phaseolus coccineus
Fasola wielokwiatowa

25

1000

Phaseolus vulgaris
Fasola zwykła

25

700

Pisum sativum
Groch siewny (wyłącznie cukrowy i łuskowy)

25

500

 

1

2

3

Raphanus sativus
Rzodkiew i rzodkiewka

10

50

Rheum rhabarbarum
Rabarbar

10

135

Scorzonera hispanica
Skorzonera (wężymord)

10

30

Solanum melongena
Oberżyna

10

20

Spinacia oleracea
Szpinak

10

75

Valerianella locusta
Roszponka warzywna

10

20

Vicia faba
Bób

25

1000

Zea mays (partim)
Kukurydza cukrowa

25

1000

Zea mays (partim)
Kukurydza pękająca

25

1000

 

Objaśnienia

1) Wielkość partii nie może zostać przekroczona więcej niż o 5 % masy określonej w kolumnie 2.

2) W przypadku odmian mieszańcowych roślin warzywnych, minimalna masa próby może być zmniejszona do 1/4 podanej masy próby, jednakże próba powinna mieć masę nie mniejszą niż 5 g i zawierać co najmniej 400 nasion.

3) Masa próby materiału siewnego przeznaczonego do okresowej oceny zdolności kiełkowania powinna stanowić co najmniej 1/4 podanej masy próby.

Tabela 2

Wymagania jakościowe dla nasion roślin warzywnych wszystkich kategorii

Gatunki

Minimalna czystość analityczna

Maksymalna zawartość nasion innych gatunków

Minimalna zdolność kiełkowania

 

% wagowy

% liczbowy

1

2

3

4

Allium cepa – grupa Cepa
Cebula, w tym echalion

97

0,5

70

Allium cepa – grupa Aggregatum
Szalotka

97

0,5

70

Allium porrum
Por

97

0,5

65

Allium fistulosum
Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)

97

0,5

65

Allium sativum
Czosnek pospolity

97

0,5

65

Allium schoenoprasum
Szczypiorek

97

0,5

65

 

1

2

3

4

Anthriscus cerefolium
Trybuła ogrodowa

96

1,0

70

Apium graveolens
Seler

97

1,0

70

Asparagus officinalis
Szparag

96

0,5

70

Beta vulgaris
Burak liściowy

97

03

50
(do liczby kłębków)

Beta vulgaris
Burak ćwikłowy

97

0,5

70
(do liczby kłębków)

Brassica oleracea spp.
Warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiora i kapusty pekińskiej

97

1,0

75

Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis
Kalafior

97

1,0

70

Brassica rapa
Kapusta pekińska

97

1,0

75

Brassica rapa
Rzepa

97

1,0

80

Capsicum annuum
Papryka

97

0,5

65

Cichorium intybus (partim)
Cykoria liściowa

95

1,5

65

Cichorium intybus (partim)
Cykoria korzeniowa

97

1,0

80

Cichorium endivia
Endywia

95

1,0

65

Citrullus lanatus
Kawon (arbuz)

98

0,1

75

Cucumis melo
Melon

98

0,1

75

Cucumis sativus
Ogórek

98

0,1

80

Cucurbita maxima
Dynia olbrzymia

98

0,1

80

Cucurbita pepo
Dynia zwyczajna

98

0,1

75

Cynara cardunculus
Karczoch hiszpański (kard) i karczoch zwyczajny

96

0,5

65

Daucus carota
Marchew

95

1,0

65

Foeniculum vulgare
Koper włoski (fenkuł)

96

1,0

70

 

1

2

3

4

Lactuca sativa
Sałata

95

0,5

75

Lycopersicon esculentum
Pomidor

97

0,5

75

Petroselinum crispum
Pietruszka

97

1,0

65

Phaseolus coccineus
Fasola wielokwiatowa

98

0,1

80

Phaseolus vulgaris
Fasola zwykła

98

0,1

75

Pisum sativum
Groch siewny (cukrowy i łuskowy)

98

0,1

80

Raphanus sativus
Rzodkiew i rzodkiewka

97

1,0

70

Rheum rhabarbarum
Rabarbar

97

0,5

70

Scorzonera hispanica
Skorzonera (wężymord)

95

1,0

70

Solanum melongena
Oberżyna

96

0,5

65

Spinacia oleracea
Szpinak

97

1,0

75

Valerianella locusta
Roszponka warzywna

95

1,0

65

Vicia faba
Bób

98

0,1

80

Zea mays (partim)
Kukurydza cukrowa

98

0,1

85

Zea mays (partim)
Kukurydza pękająca

98

0,1

85

 

Wymagania dotyczące chorób i szkodników:

1) materiał siewny roślin warzywnych powinien być praktycznie wolny od organizmów szkodliwych mających wpływ na jakość oraz wolny od wszelkich szkodników magazynowych;

2) materiał siewny roślin warzywnych powinien być wolny od żywych Acarina spp.;

3) materiał siewny roślin strączkowych powinien być wolny, w szczególności od następujących żywych organizmów:

a) Acanthoscelides obtectus Sag.,

b) Bruchus affinis Froel.,

c) Bruchus atomarius L.,

d) Bruchus pisorum L.,

e) Bruchus rufimanus Boh.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Pilikowski

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »