| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

Na podstawie art. 29 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w formie elektronicznej.

2. Dla uczelni niepublicznej i związku uczelni niepublicznych wpisanych do rejestru prowadzi się odrębne akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

§ 2.
1. Rejestr składa się następujących ksiąg:

1) księga pierwsza – zawierająca wpisy dotyczące uczelni niepublicznych;

2) księga druga – zawierająca wpisy dotyczące związków uczelni niepublicznych.

2. Księga pierwsza dzieli się na części:

1) część A – zawierającą wpisy dotyczące uczelni niepublicznych;

2) część B – zawierającą wpisy dotyczące uczelni niepublicznych utworzonych przez uczelnie zagraniczne.

§ 3.
Każda z ksiąg rejestru składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza – liczba porządkowa wpisu;

2) rubryka druga – data wydania decyzji zarządzającej wpis;

3) rubryka trzecia – data utworzenia uczelni;

4) rubryka czwarta – nazwa, siedziba i adres uczelni;

5) rubryka piąta – imię i nazwisko osoby pełniącej funkcje rektora;

6) rubryka szósta – posiadane uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia;

7) rubryka siódma – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres założyciela;

8) rubryka ósma – wartość i rodzaj środków majątkowych przeznaczonych na utworzenie uczelni;

9) rubryka dziewiąta – data wydania pozwolenia na utworzenie uczelni i termin jego ważności;

10) rubryka dziesiąta – informacje o połączeniu, zawieszeniu działalności, likwidacji uczelni, przystąpieniu do związku uczelni oraz inne informacje o działalności uczelni;

11) rubryka jedenasta – numer identyfikacyjny REGON nadany uczelni;

12) rubryka dwunasta – wykreślenie uczelni z rejestru.

§ 4.
1. Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze składa się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.

2. We wniosku określa się wnioskodawcę oraz nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego wpis dotyczy.

3. Do wniosku dołącza się akt założycielski oraz statut uczelni niepublicznej albo związku tych uczelni.

4. Na podstawie danych zawartych we wniosku wypełnia się rubryki czwartą, piątą i siódmą, natomiast rubryki pierwszą, drugą, trzecią, szóstą, ósmą i dziewiątą wypełnia się na podstawie danych znanych ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego z urzędu.

§ 5.
1. Wpis do rejestru polega na umieszczeniu w nim nowego podmiotu, pod kolejną liczbą porządkową, we właściwej dla niego księdze.

2. Z dniem wydania decyzji zarządzającej wpis do rejestru umieszcza się w rejestrze dane zawarte w tej decyzji.

3. W decyzji zarządzającej wpis do rejestru określa się treść wpisu, księgę, część oraz rubrykę rejestru, w której wpis ma być dokonany. Treść wpisu powinna być jednoznaczna i możliwie zwięzła.

§ 6.
1. Zmiana wpisu w rejestrze polega na umieszczeniu nowych wpisów albo umieszczeniu nowego wpisu z oznaczeniem dotychczasowego wpisu jako nieaktualnego.

2. Zmiany dokonuje się na wniosek albo z urzędu.

3. Wniosek o dokonanie zmiany w rejestrze powinien zawierać określenie podmiotu, którego zmiana dotyczy, oraz dane potrzebne do wypełnienia rubryk, których dotyczy ta zmiana.

4. Do wniosku dołącza się dokumenty mające stanowić podstawę wpisu, a w szczególności:

1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla założyciela będącego osobą prawną albo kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dla założyciela będącego osobą fizyczną;

2) zaświadczenie (lub kopię) o wpisie do rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadanym numerze identyfikacyjnym REGON;

3) uchwały (lub kopie) właściwego organu założyciela będącego osobą prawną o postawieniu uczelni w stan likwidacji, powołaniu lub odwołaniu organu jednoosobowego uczelni albo inne rozstrzygnięcia lub dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu albo zmiany wpisu;

4) rozstrzygnięcia założyciela będącego osobą fizyczną w sprawie postawienia uczelni w stan likwidacji, powołania lub odwołania organu jednoosobowego uczelni albo inne rozstrzygnięcia lub dokumenty stanowiące podstawę do dokonania wpisu albo zmiany wpisu;

5) kopie wyroków albo postanowień właściwego sądu dotyczące uczelni niepublicznej albo związku uczelni niepublicznych.

§ 7.
1. Wykreślenie z rejestru polega na dokonaniu odpowiedniego wpisu w rubryce dwunastej, odnotowującego datę zakończenia likwidacji uczelni niepublicznej lub związku uczelni niepublicznych.

2. Warunkiem wykreślenia z rejestru jest zakończenie likwidacji oraz powiadomienie o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Po dokonaniu wpisu w rubryce dwunastej nie dokonuje się w rejestrze zmian dotyczących wykreślonego podmiotu, chyba że decyzja będąca podstawą wpisu została uchylona albo stwierdzono jej nieważność.

§ 8.
1. Uczelnie niepubliczne i związki uczelni niepublicznych, wpisane do rejestru uczelni niepaństwowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, uzupełnią dane określone w § 3 pkt 5 w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Do czasu przeniesienia do rejestru danych zawartych w rejestrze uczelni niepaństwowych, prowadzonym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, do prowadzenia tego rejestru stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Seweryński

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1991 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych (Dz. U. Nr 12, poz. 53).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »