| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU1)

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

Minister Transportu: J. Polaczek

 

1) Minister Transportu kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 28 marca 2007 r (poz. 378)

STATUT POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), zwana dalej „Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Agencji

§ 2. 1. W Agencji wydziela się następujące piony: pion żeglugi powietrznej, pion finansowo-administracyjny i pion Prezesa Agencji, zwanego dalej „Prezesem", w skład których wchodzą:

1) w pionie żeglugi powietrznej:

a) Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego,

b) Biuro Służb Ruchu Lotniczego,

c) Biuro Służb Technicznych;

2) w pionie finansowo-administracyjnym:

a) Biuro Głównego Księgowego,

b) Biuro Finansów,

c) Biuro Administracyjne;

3) w pionie Prezesa:

a) Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług,

b) Biuro Szkolenia i Rozwoju Personelu ATM/CNS,

c) Biuro Wdrożeń i Rozwoju.

2. W skład poszczególnych pionów oraz biur, o których mowa w ust. 1, wchodzą komórki organizacyjne zorganizowane w służby, działy, zespoły, ośrodki i samodzielne stanowiska.

3. Prezes nadaje Agencji regulamin organizacyjny określający szczegółowo jej komórki organizacyjne, zakres zadań tych komórek oraz tryb ich pracy.

4. Prezes może powoływać stałe i doraźne jednostki doradcze oraz zespoły zadaniowe dla realizacji wskazanych przez niego spraw i zadań.

§ 3. 1. Prezes działa przy pomocy:

1) dwóch zastępców: zastępcy Prezesa do spraw żeglugi powietrznej i zastępcy Prezesa do spraw finansowo-administracyjnych;

2) głównego księgowego kierującego biurem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a;

3) dyrektorów biur;

4) kierowników innych komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Agencji.

2. Zastępca Prezesa do spraw żeglugi powietrznej jest pierwszym zastępcą Prezesa w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

3. Do zadań zastępcy Prezesa do spraw żeglugi powietrznej należy:

1) zapewnienie bieżącej działalności operacyjnej Agencji oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w tym zakresie;

2) realizacja innych zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Agencji lub powierzonych mu przez Prezesa;

3) kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działania komórek organizacyjnych w pionie żeglugi powietrznej.

4. Do zadań zastępcy Prezesa do spraw finansowo-administracyjnych należy:

1) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem Agencji;

2) bieżące administrowanie działalnością Agencji oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w tym zakresie;

3) kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działania komórek organizacyjnych w pionie finansowo-administracyjnym.

Rozdział 3

Udzielanie pełnomocnictw

§ 4. 1. Prezes może udzielać na piśmie zastępcom Prezesa oraz innym wskazanym imiennie osobom pełnomocnictw ogólnych i szczególnych do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu Agencji.

2. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do następujących czynności prawnych:

1) zaciągania kredytów i pożyczek;

2) zakupu, wniesienia lub zbycia nieruchomości;

3) zaciągania innych zobowiązań finansowych ponad kwoty określone przez Prezesa w pełnomocnictwie ogólnym.

Rozdział 4

System kontroli wewnętrznej

§ 5. Prezes jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

§ 6. Czynności kontrolne w zakresie swojego działania wykonują:

1) Prezes, zastępcy Prezesa;

2) dyrektorzy, szefowie służb, kierownicy i inni pracownicy Agencji w ramach posiadanych upoważnień.

§ 7. W zależności od potrzeb Prezes oraz zastępcy Prezesa mogą powoływać zespoły kontrolne spośród pracowników podległych komórek organizacyjnych.

§ 8. Kontrola wewnętrzna polega na badaniu:

1) czynności w toku ich wykonywania i stanu faktycznego realizacji zadań, pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności oraz ich udokumentowania;

2) rzeczywistego stanu rzeczowych i materialnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub innymi szkodami.

§ 9. Kontrola wewnętrzna obejmuje wszystkie piony, biura oraz komórki organizacyjne Agencji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

§ 10. Podstawą podjęcia czynności kontrolnych przez pracowników Agencji jest imienne upoważnienie udzielone na piśmie przez Prezesa.

§ 11. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź innych osób bliskich, a także jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności kontrolującego. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa sprawy wyłączenia tych osób z udziału w kontroli.

§ 12. Wyniki kontroli stanowią dla Prezesa podstawę do podejmowania czynności zapobiegających powstaniu nieprawidłowości oraz usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli.

§ 13. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego znamiona przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa, jak również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »