REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 76 poz. 503

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. Nr 246, poz. 1795) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się przecinek i pkt 5–13 w brzmieniu:

„5) dotyczące zaopatrzenia w wodę,

6) dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa istniejących urządzeń wodnych,

7) służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych,

8) służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzaniu surowców,

9) dotyczące odnawialnych źródeł energii,

10) służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych,

11) służące celom monitoringu zanieczyszczeń środowiska,

12) związane ze składowaniem odpadów,

13) służące zagospodarowaniu odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”;

2) w § 2 w ust. 4 po pkt 17 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 18–49 w brzmieniu:

„18) budowa, rozbudowa lub przebudowa elektrowni kondensacyjnych przez stosowanie bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o sprawności nominalnej co najmniej 45%, węglem brunatnym o sprawności nominalnej co najmniej 43,5 % lub stosowanie jednostek parowo-gazowych o sprawności nominalnej co najmniej 55 %;

19) budowa lub przebudowa stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, pompowni;

20) przebudowa urządzeń wodnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

21) zmiany technologii produkcji paliw w celu poprawy ich jakości;

22) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji służących ograniczeniu zawartości siarki w produktach naftowych;

23) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji służących produkcji biopaliw, biokomponentów lub innych paliw odnawialnych;

24) wymiana lub przebudowa silników wraz z oprzyrządowaniem do spalania paliw, w tym alternatywnych w stosunku do ropopochodnych;

25) doposażenie baz transportowych w urządzenia służące zmniejszeniu oddziaływania na środowisko taboru komunikacji publicznej;

26) inwestycje służące oszczędzaniu energii, w tym wymiana wyposażenia na energooszczędne;

27) zastosowanie ogniw paliwowych;

28) budowa, rozbudowa lub przebudowa elektrowni wodnych o nominalnej mocy elektrycznej do 10 MW;

29) budowa elektrowni wiatrowych;

30) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biomasy lub związanych ze współspalaniem;

31) budowa, rozbudowa lub przebudowa źródeł wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej;

32) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i przesytu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych urządzeń związanych z automatyką tych systemów;

33) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji pozyskiwania lub wykorzystania energii wód termalnych;

34) zastosowanie kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych;

35) budowa nowych lub przystosowanie istniejących instalacji energetycznych do wykorzystywania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń węgla kamiennego i szybów wydobywczych ropy naftowej;

36) zastosowanie pomp ciepła;

37) budowa linii technologicznych służących do produkcji urządzeń przetwarzających energię odnawialnych źródeł w energię elektryczną, cieplną lub produkujących biopaliwa;

38) budowa lub rozbudowa instalacji do odzysku energii odpadowej;

39) przebudowa zbiorników i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

40) hermetyzacja urządzeń i instalacji do magazynowania oraz dystrybucji surowców i produktów naftowych;

41) przebudowa stacji benzynowych w celu ograniczenia emisji węglowodorów do środowiska;

42) przebudowa instalacji lub zmiana technologii prowadząca do ograniczenia lub wyeliminowania emisji lotnych związków organicznych;

43) zakup aparatury do badań i pomiarów zanieczyszczeń środowiska;

44) zakup urządzeń służących ograniczaniu ilości i objętości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji;

45) budowa wydzielonych części składowiska przeznaczonych na składowanie odpadów niebezpiecznych, których składowanie jest dopuszczalne;

46) budowa magazynów odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów przyjętych na składowisko odpadów;

47) budowa instalacji służących odgazowaniu składowisk odpadów;

48) budowa instalacji służących gromadzeniu odcieków i ich oczyszczaniu lub podczyszczaniu w stopniu umożliwiającym odpowiednio przyjęcie na oczyszczalnię lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

49) budowa instalacji oraz zakup urządzeń do zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku demontażu tych pojazdów.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą pochodzącą ze środków wspólnotowych lub krajowych udzielaną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, ponoszonych w ramach tej samej inwestycji i nie może przekroczyć maksymalnej wielkości pomocy określonej w § 6 i 7.”;

4) w § 9:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 5–9 w brzmieniu:

„5) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych (Dz. U. Nr 98, poz. 993 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1795);

6) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (Dz. U. Nr 98, poz. 996, z 2005 r. Nr 214, poz. 1800 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 380);

7) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska (Dz. U. Nr 102, poz. 1067 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1793);

8) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące poprawie jakości paliw i technologii silnikowych (Dz. U. Nr 102, poz. 1068 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1796);

9) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 102, poz. 1069 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1798).”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku pomocy udzielanej do dnia 30 czerwca 2007 r., warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r., z wyjątkiem pomocy na wspieranie rodzajów inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 18, 19, 20, 25, 37, 38, 43, 49.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2007 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-04-27
  • Data wejścia w życie: 2007-05-01
  • Data obowiązywania: 2007-05-01
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA