Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 246 poz. 1795

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r. Nr 191, poz. 1411) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie ustanawia program pomocowy w zakresie regionalnej pomocy publicznej na inwestycje w ochronie środowiska:

1) służące dostosowaniu istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199 i Nr 170, poz. 1217), w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska istniejących instalacji, które podlegają przepisom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

2) służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska instalacji, urządzeń i warunków prowadzenia działalności podlegających przepisom ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658),

3) służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, w szczególności na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska źródeł spalania paliw o mocy od 50 MW,

4) dotyczące gospodarki odpadami, w szczególności na realizację inwestycji i programów, związanych z istniejącymi instalacjami, przyczyniających się do rozwiązywania problemów odpadów przemysłowych lub niebezpiecznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.1))

– udzielanej zgodnie z art. 405 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302 z 1.11.2006, str. 29, z późn. zm.), zwanej dalej „pomocą”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do udzielania pomocy w sektorach:

1) hutnictwa żelaza i stali;

2) górnictwa węgla;

3) budownictwa okrętowego;

4) włókien syntetycznych;

5) rybołówstwa i akwakultury;

6) rolnictwa w zakresie działalności związanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002);

7) działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.).

3. Stosowanie warunków udzielania pomocy, określonych w niniejszym rozporządzeniu, zwalnia z obowiązku notyfikacji do Komisji Europejskiej projektu takiej pomocy.

4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym i średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

§ 2.
1. Pomoc może być udzielana na realizację nowej inwestycji.

2. Za nową inwestycję uznaje się:

1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzanie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, lub

2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zlikwidowane lub zostałoby zlikwidowane, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez niezależnego inwestora.

3. Za nową inwestycję nie uznaje się w szczególności:

1) inwestycji prowadzącej jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;

2) nabycia udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

4. W ramach pomocy mogą być wspierane następujące rodzaje inwestycji:

1) zmiany technologii służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości przez zapobieganie emisjom do środowiska;

2) zmiany technologii służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ciepła odpadowego oraz ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;

3) zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i w przepisach Unii Europejskiej oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik;

4) inwestycje w urządzenia lub instalacje ograniczające emisje do środowiska, których zastosowanie jest niezbędne dla dotrzymania zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji charakteryzujących najlepsze dostępne techniki, gdy redukcje emisji osiągalne przez zmiany technologii i działania operacyjne nie są w tym zakresie wystarczające;

5) budowa, rozbudowa lub przebudowa oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków;

6) budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów kanalizacji;

7) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji wykorzystywanych w prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności, w celu osiągnięcia wymaganych standardów jakości odprowadzanych ścieków;

8) przebudowa lub rozbudowa obiektów spalania paliw i systemów ciepłowniczych;

9) przebudowa urządzeń lub wyposażenie obiektów spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych;

10) konwersja obiektów spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku;

11) inwestycje w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła;

12) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze regionalnym lub ponadlokalnym, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;

13) budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń do odzysku, w szczególności recyklingu, lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych i poużytkowych;

14) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia ich magazynowania i transportu oraz przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;

15) budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do zbierania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;

16) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;

17) rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń w celu zapewnienia właściwego ewidencjonowania odpadów.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana w formie:

1) dotacji;

2) pożyczek preferencyjnych;

3) preferencyjnych kredytów bankowych;

4) dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych;

5) częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

2. Pożyczki i kredyty, o których mowa w ust. 1, muszą być zabezpieczone w sposób gwarantujący zwrot pełnej kwoty pożyczki lub kredytu wraz z odsetkami, biorąc pod uwagę całkowitą wartość wierzytelności oraz sytuację finansową przedsiębiorstwa.

§ 4.
1. Pomoc może zostać udzielona, jeżeli przed rozpoczęciem inwestycji:

1) został złożony wniosek o pomoc i

2) wnioskodawca uzyskał potwierdzenie drogą elektroniczną lub pisemną, że projekt, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku o pomoc, kwalifikuje się do pomocy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest wysyłane przez podmiot udzielający pomocy, lub inny podmiot przez niego upoważniony, w terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku o pomoc.

3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

5. W umowie stanowiącej podstawę udzielenia pomocy mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca zobowiązuje się do zapewnienia użytkowania inwestycji przez okres co najmniej trzech lat, a w przypadku innych przedsiębiorców – przez okres co najmniej pięciu lat, od dnia jej przekazania do użytkowania.

§ 5.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione bezpośrednio na:

1) prace przedrealizacyjne, w tym niezbędne studia, ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport oddziaływania na środowisko i inwentaryzację powykonawczą;

2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy;

3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;

4) nabycie maszyn i urządzeń, wraz z kosztami transportu, załadunku i wyładunku;

5) roboty demontażowe, budowlano-montażowe oraz związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń oraz całego obiektu;

6) obiekty i infrastrukturę związane z inwestycją, w tym zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, ciepło, gaz oraz przyłączenie do systemu odprowadzania ścieków, ogrodzenie, oświetlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urządzenia automatyki i sterowania, aparaturę kontrolno-pomiarową, zaplecze techniczne i laboratoryjne;

7) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc i pozostaną w nim przez co najmniej pięć lat, a w przypadku przedsiębiorstwa mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata;

8) usługi niezbędne do realizacji inwestycji, w tym nadzór i badania potwierdzające osiągnięcie efektu ekologicznego.

2. Nabywane środki trwałe powinny być nowe, z wyjątkiem środków trwałych nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

3. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w stosunku do jego środków trwałych udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych środków nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, koszt nabycia wartości niematerialnych i prawnych określonych w ust. 1 pkt 7 uwzględnia się w kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości kosztów, o których mowa w ust. 1.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

6. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.

7. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą są dyskontowane przy zastosowaniu stopy referencyjnej do wartości na dzień udzielenia pomocy.

§ 6.
1. Intensywność pomocy udzielanej na realizację inwestycji w danym regionie nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

2. Z wyjątkiem pomocy na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, mikroprzedsiębiorca, mały i średni przedsiębiorca, z wyłączeniem prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, może uzyskać pomoc, której intensywność jest większa:

1) o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Warunkiem udzielenia pomocy jest pokrycie przez przedsiębiorcę, ze środków własnych, co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

4. Przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych.

§ 7.
1. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego, maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

2. Za duży projekt inwestycyjny uznaje się projekt, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dużych projektów inwestycyjnych, w przypadku których całkowita wartość zamierzonej pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 000 000 euro przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

§ 8.
1. Pomoc podlega sumowaniu z inną pomocą ze środków publicznych udzielaną na realizację tej samej inwestycji, w tym w szczególności z pomocą ze środków publicznych uzyskaną na utworzenie miejsc pracy związanych z tą inwestycją, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Całkowita pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w związku z daną inwestycją nie może przekroczyć wielkości pomocy określonej w § 6 i 7.

§ 9.
1. Program pomocowy ustanowiony niniejszym rozporządzeniem zastępuje programy pomocy regionalnej przyjęte:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 98, poz. 991 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1791);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące ochronie wód przed zanieczyszczeniem (Dz. U. Nr 98, poz. 992 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1794);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 98, poz. 994 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1797);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 98, poz. 995 oraz z 2005 r. Nr 214, poz. 1799).

2. Wnioski złożone przed dniem 1 stycznia 2007 r., na podstawie przepisów wymienionych w ust. 1, rozpatrywane są zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku pomocy udzielanej do dnia 30 czerwca 2007 r., warunku określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do wniosków złożonych przed dniem 1 stycznia 2007 r.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-28
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-05-01
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31

Dziennik Ustaw