| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i wysokości przysługującego im wynagrodzenia oraz dokonywania przez nich szacowania

Na podstawie art. 49 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb powoływania i odwoływania rzeczoznawców;

2) kwalifikacje rzeczoznawców;

3) szczegółowy tryb i sposób szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej:

a) produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego i pasz, zwanych dalej „produktami”,

b) sprzętu;

4) wysokość wynagrodzenia przysługującego rzeczoznawcom.

§ 2.
1. Powiatowy lekarz weterynarii umieszcza na liście rzeczoznawców osoby, które:

1) mają miejsce zamieszkania na terenie objętym właściwością miejscową tego lekarza;

2) dają rękojmię należytego wykonania szacowania;

3) posiadają:

a) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

b) ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę zasadniczą, kształcące w zawodach rolniczych, i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub

c) co najmniej wykształcenie średnie w zakresie innym niż rolniczy i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

d) ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

e) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub szkołę zasadniczą, kształcące w zawodach innych niż rolnicze, i co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym.

2. W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę z zakresu produkcji metodami ekologicznymi.

3. Powiatowy lekarz weterynarii skreśla rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli przestał spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.

§ 3.
1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza, w drodze decyzji administracyjnej, do przeprowadzenia szacowania rzeczoznawców mających miejsce zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być przeprowadzone oszacowanie, umieszczonych na liście określonej w § 2 ust. 1.

2. Jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może wyznaczyć rzeczoznawcy, w sposób określony w ust. 1, z uwagi na fakt, że:

1) żaden z rzeczoznawców umieszczonych na liście prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii nie ma miejsca zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być dokonane oszacowanie lub

2) zachodzą okoliczności wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, lub

3) rzeczoznawcy mający miejsce zamieszkania na obszarze gminy, w której ma być przeprowadzone oszacowanie, umieszczeni na liście prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii, nie daje rękojmi należytego oszacowania

– wyznacza rzeczoznawcę z innej gminy.

§ 4.
Rzeczoznawca, przed każdym przystąpieniem do oszacowania, składa wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), w formie pisemnej, oświadczenie, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§ 5.
1. W przypadku nienależytego wykonywania oszacowania przez rzeczoznawcę, w tym wykonywania oszacowania w sposób nierzetelny, wójt (burmistrz, prezydent miasta), na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może wyznaczyć innego rzeczoznawcę.

2. Rzeczoznawcy odwołanemu w trybie określonym w ust. 1 nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 8.

3. Decyzje administracyjne w sprawie cofnięcia wyznaczenia rzeczoznawcy podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

§ 6.
1. Oszacowanie powinno nastąpić przed zabiciem lub poddaniem ubojowi zwierzęcia, a w przypadku zwierzęcia padłego w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej – niezwłocznie po jego padnięciu.

2. Oszacowanie produktów oraz sprzętu powinno nastąpić przed ich zniszczeniem z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Wartość rynkową zwierzęcia podlegającego oszacowaniu ustala się, uwzględniając:

1) wagę zwierzęcia i klasę mięsności – w odniesieniu do zwierząt rzeźnych;

2) wartość hodowlaną i użytkową oraz wiek zwierzęcia – w odniesieniu do zwierząt hodowlanych;

3) aktualną cenę zwierzęcia według notowań rynkowych w dniu oszacowania.

4. Ustalając wartość rynkową zwierzęcia, bierze się pod uwagę w szczególności dokumentację hodowlaną oraz faktury zakupu zwierzęcia, jeżeli dokumenty te były wystawione i możliwe jest ich uzyskanie dla celów szacowania.

5. Wartość rynkową produktów podlegających oszacowaniu ustala się, uwzględniając:

1) ilość tych produktów;

2) jakość tych produktów;

3) aktualną cenę tych produktów według notowań rynkowych w dniu oszacowania.

6. Wartość rynkową sprzętu podlegającego oszacowaniu ustala się, uwzględniając:

1) aktualną cenę rynkową tego sprzętu w dniu oszacowania;

2) jakość oraz stopień zużycia tego sprzętu;

3) stopień amortyzacji tego sprzętu;

4) aktualną cenę rynkową sprzętu o podobnych parametrach i jakości, jeżeli ustalenie aktualnej ceny rynkowej, o której mowa w pkt 1, nie jest możliwe.

§ 7.
Z oszacowania powiatowy lekarz weterynarii sporządza protokół oszacowania zawierający:

1) imiona i nazwiska osób dokonujących oszacowania;

2) miejsce i datę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia oszacowania;

3) opis zwierzęcia, produktów lub sprzętu podlegających oszacowaniu;

4) wyszczególnienie kwot oszacowania ustalonych przez poszczególnych rzeczoznawców i powiatowego lekarza weterynarii;

5) podpisy osób biorących udział w oszacowaniu.

§ 8.
1. Rzeczoznawcy przysługuje:

1) wynagrodzenie w wysokości 1/170 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za godzinę wykonywania oszacowania;

2) zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

§ 9.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 listopada 1998 r. w sprawie trybu powoływania i odwoływania rzeczoznawców, ich kwalifikacji i zasad wynagradzania oraz szczegółowych zasad oszacowywania zwierząt (Dz. U. Nr 143, poz. 925 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2047);

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania (Dz. U. Nr 89, poz. 838).

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

DEWELOPERSKI.com

Blog o działalności deweloperskiej, kluczowych aspektach zarządzania i obrocie nieruchomościami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »