| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 80, poz. 914, z 2001 r. Nr 72, poz. 755, z 2002 r. Nr 126, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 89, poz. 829).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.

Załącznik 1. [STATUT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. (poz. 965)

STATUT ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. Organami Zakładu są:

1) Prezes Zakładu;

2) Zarząd Zakładu;

3) Rada Nadzorcza Zakładu.

Rozdział 2

Prezes Zakładu

§ 3. 1. Prezes Zakładu kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do kompetencji Prezesa Zakładu należą ponadto sprawy określone w art. 73 ust. 3 ustawy.

3. Prezes Zakładu może upoważnić:

1) pracowników Zakładu i inne osoby do reprezentowania Zakładu w określonym przez niego zakresie, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw;

2) pracowników Zakładu do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach.

4. Prezes Zakładu:

1) wydaje akty wewnętrzne;

2) nadaje Zakładowi regulamin organizacyjny.

5. Prezes Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;

2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

Rozdział 3

Zarząd Zakładu

§ 4. 1. Do kompetencji Zarządu Zakładu należą sprawy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy.

2. Zarząd Zakładu realizuje zadania należące do zakresu jego działania za pomocą:

1) komórek organizacyjnych Centrali Zakładu;

2) terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu.

3. Tryb pracy Zarządu Zakładu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą Zakładu.

Rozdział 4

Rada Nadzorcza Zakładu

§ 5. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej Zakładu należą sprawy określone w art. 75 ust. 2 ustawy.

2. Tryb pracy Rady Nadzorczej Zakładu określają odrębne przepisy.

3. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Rady Nadzorczej Zakładu wykonuje Biuro Rady Nadzorczej.

Rozdział 5

Centrala Zakładu

§ 6. Zakres rzeczowy działania Centrali Zakładu obejmuje w szczególności:

1) dysponowanie Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, Funduszem Rezerwy Demograficznej i Funduszem Alimentacyjnym w stanie likwidacji;

2) prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z przepisami ustawy;

3) prowadzenie kont ubezpieczonych i płatników składek;

4) prowadzenie rejestrów ubezpieczonych, płatników składek, członków otwartych funduszy emerytalnych oraz rejestru uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;

5) koordynację i nadzór funkcjonalny pracy terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu;

6) zarządzanie finansami Zakładu;

7) dysponowanie majątkiem Zakładu;

8) opracowywanie projektów krótko- i długoterminowych planów działalności Zakładu;

9) opracowywanie analiz i prognoz działalności Zakładu;

10) gromadzenie i analizę danych statystycznych oraz prowadzenie badań statystycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych;

11) realizację polityki kadrowej, szkoleniowej, wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej i konsultingowej Zakładu;

12) prowadzenie polityki prewencyjnej i rehabilitacji w zakresie ubezpieczeń społecznych;

13) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz aktów wewnętrznych;

14) współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi i krajowymi w zakresie ubezpieczeń społecznych;

15) zapewnienie realizacji zadań wynikających z umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych oraz obsługę świadczeń realizowanych na podstawie tych umów i porozumień.

§ 7. 1. W skład Centrali Zakładu wchodzą:

1) Gabinet Prezesa;

2) Biuro Rady Nadzorczej;

3) Departament Administracyjny i Wspomagania Działalności Zakładu;

4) Departament Ekonomiczny;

5) Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych;

6) Departament Eksploatacji Systemów Centralnych;

7) Departament Finansów Funduszy;

8) Departament Finansów Zakładu;

9) Departament Infrastruktury Informatycznej;

10) Departament Integracji Europejskiej;

11) Departament Inwestycji i Zarządzania Majątkiem;

12) Departament Kontroli Płatników Składek;

13) Departament Legislacyjno-Prawny;

14) Departament Obsługi Klientów;

15) Departament Ochrony Informacji;

16) Departament Orzecznictwa Lekarskiego;

17) Departament Prewencji i Rehabilitacji;

18) Departament Realizacji Dochodów;

19) Departament Rent Zagranicznych;

20) Departament Rewizji Wewnętrznej i Audytu;

21) Departament Spraw Pracowniczych;

22) Departament Statystyki;

23) Departament Świadczeń Pieniężnych;

24) Departament Ubezpieczeń i Składek;

25) Departament Wdrożenia i Rozwoju KSI;

26) Departament Zamówień Publicznych;

27) Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie.

2. Szczegółową organizację Centrali Zakładu oraz zakres zadań jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Zakładu.

Rozdział 6

Terenowe jednostki organizacyjne Zakładu

§ 8. 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały wojewódzkie, obejmujące swoim zakresem działania obszar województwa oraz podlegające im oddziały, inspektoraty i biura terenowe.

2. Oddziałem wojewódzkim Zakładu kieruje dyrektor, a oddziałem, inspektoratem i biurem terenowym - kierownik, odpowiednio: oddziału, inspektoratu i biura terenowego.

§ 9. 1. Siedzibą oddziału wojewódzkiego Zakładu jest miasto będące siedzibą wojewody, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Siedzibą oddziału wojewódzkiego obejmującego zakresem działania obszar województwa śląskiego jest miasto Chorzów.

§ 10. 1. Zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu obejmuje w szczególności:

1) stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych;

2) ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi;

3) wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty;

4) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;

5) dochodzenie należnych składek i opłat;

6) orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

7) realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;

8) wprowadzanie danych do systemu informatycznego;

9) przetwarzanie danych na potrzeby działalności Zakładu;

10) szkolenie pracowników i klientów;

11) obsługę poligraficzną Zakładu.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy działania terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu określa Prezes Zakładu.

§ 11. Prezes Zakładu – tworząc, przekształcając i znosząc terenowe jednostki organizacyjne Zakładu – ogłasza aktualne wykazy tych jednostek w Biuletynie Informacyjnym Zakładu.

§ 12. Szczegółową organizację terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu oraz zakres zadań podlegających tym jednostkom oddziałów, inspektoratów i biur terenowych określa regulamin organizacyjny Zakładu.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791, 792 i 793.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych "Bochnacki, Bojanowski, Hipsz"

Radcowie prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »